v.v.v- vakantieprogramma Vakantie Redaktie BoerenMfte Opening voetbalseizoen Actie Holtens Fonds Internationale Hulpverlening feestmiddag roor de kinderen Dank uit Canada JENNEKESMARKT WAS WEER GEZELLIG BALLONWEDSTRYD Programma Interkerkelijk Recreatiewerk VAN 17 TOT 24 AUGUSTUS '80 2 T/M 10 AUGUSTUS v.- OLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 1 augustus 1980 32e jaargang - no. 31 Hoofdredacteur J. Wlggers Kolweg 14. tel 05483 1356 Red. medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel C5483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 onnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V, in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" rpskoningin Mandy Pietersz echt zaterdagvoormiddag een ek aan de familie Valk in de iadastraat 50 en bij de familie ïlofs in de Schoutenstraat 41 lar resp. op woensdag 23 juli om [35 uur en vrijdag 25 juli om 03.15 uur Marloes Valk en Hendrikus Wolter Matthëus Roelofs waren geboren. Het bezoek werd door de ouders zeer op prijs gesteld en zij waren verrast door de bloemen en een geschenkbon die werden aan geboden. Op foto van links naar rechts: de heer J. Wiggers, Dorpskoningin Mandy, kraamverpleegster Mariet Eekttimmerman (Haarle), de heer Valk, mevr. Valk met Marloes en de beide jongens Michiel (5) en Bas (2). Op foto van links naar rechts: de heer Roelofs, Dorpskoningin Mandy, de heer H. Beltman, kraamverpleegster A. Vree Eg berts (Nieuw Heeten) met de baby en mevr. Roelofs-Smit. Het belangrijkste project voor deze aktie is ook dit jaar weer ..Land- bouwwerk in Ghana". Dat is niet alleen opnieuw gekozen omdat het voor u allen reeds iets vertrouwds heeft, maar ook vooral omdat de voedselvoorziening een voor allen duidelijk belangrijke zaak is. Om dat de voedselvoorziening nog al eens bedreigd wordt in de ontwik kelingslanden en voedsel-uitdeling niet blijvend baat biedt, is voor al nodig dat de landbouw methoden en het grondbeheer verbeterd wor den. dat er een goede drinkwater voorziening komt en in de drogere streken irrigatiewerken worden aangelegd De hiervoor benodigde waterreser voirs worden naast de bedding van de rivier diep uitgegraven en door een lage drempel van de rivier ge scheiden.. zodat het reservoir in de regentijd vol loopt en in de droge tijd vol blijft. Deze reservoirs wor den alléén gegraven wanneer de dorpelingen er zelf om vragen, om dat het hün zaak moet zijn, waar- 'oor plm. honderd kinderen - f aar onder een aantal dat met va- lantie in Holten of omgeving is - vas het donderdagmiddag (24 juli) redactie van ons blad ontving an de heer en mevrouw DA. Bul- ich uit Haney, Maple Ridge in Bri tish Columbia, welke met hun zoon Rob in de Meidagen 1980 gasten [varen van de dames Frieman en pelsman, Ab Jansenstraat 18. Hol ten de volgende brief: :„Zouden wjj dankzij de medewer king van uw courant onze oprechte jdank tot uitdrukking mogen bren- jgen jegens het Nederlandse volk en wel zeer speciaal aan het adres van de Holter bevolking voor de niet te geloven ontvangst, welke wij mochten ondervinden in uw land. Wij zullen nooit de vele en vele vriendelijkheden vergeten, welke ons allen bewezen werden. Er moeten uren van denkwerk en I plannenmaken zijn besteed om ons bezoek zo volledig en zo allerplezie rigst te doen zijn, van het begin tot het einde. Wij waren met name perplex van de extra gastvrijheid, welke onze fami lie ondervond. Onze zoon. die bijna een jaar door Europa reisde had het n 1. zo geregeld, dat hij ons. als be sluit van zijn reis, in Nederland zou ontmoeten. Onze beste gastheer en gastvrouw maakten het mogelijk, dat hij bij ons kon blijven en alle evenementen kon bijwonen. Onie en Jannie stelden hun huis en hun harten voor ons open, waar door wij een onvergetelijke week hadden. Ik weet zeker, dat wij vrienden voor het leven zullen blij ven en wij verlangen er naar hem in de toekomst bij ons te kunnen ont vangen. Tot een ieder zeggen wij: „Thank you Holland", dank U Ne derland. Wij zullen er altijd aan blijven den ken. Don. Bemice en Rob Bulloch. 25 juni 1980 in de grote tent in „Kalfstermans- weide" feest. De uorpsieestcommissie had met het optreden van oom Jack en tante Diete in de roos geschoten, want de jongelui hebben een paar uurtjes dol plezier gehad Het Nij- verdalse artiestenechtpaar presen teerde onder het mot to ..Kinderen samen op visite bij oom Jack en tante Diete" een sprankelende kindershow waarbij de kinderen vele malen zelf op het podium kwamen om mee te doen aan leuke spelletjes waarmee prijsjes waren te winnen die door tante Diet wer den uigereikt Enorm spektakel was er bij het spel ..Wie wordt de imitator van het jaar gebas- seerd op de wonderkwis met de grote oren van Ted de Braak De schitterend geslaagde show werd besloten met de grote kinderpolo- naise Maandag 4 aug.: Bezichtiging van manege Beldman aan de Markelo- seweg Van 14.00 tot 16.00 uur. Gra tis toegang. 4-5-6-7 en 8 aug.: Fietsvierdaagse in de omgeving van Holten. Vertrek om 19 00 uur vanaf de Sporthal aan Onze hoofdredacteur, de heer J Wiggers. Kolweg 14. tel. 1356. zal wegens vakantie afwezig zijn van maandag 4 t e m vrijdag 8 au gustus. Zijn dienst wordt waargenomen door redactiemedewerker de heer D J. Mondeel. Verzetstraat 70. tel. 2699 Men gelieve dus in de periode 13-17/8 geen advertenties en berichten op Kolweg 14 in de bus te deponeren Redactie Holtens Nieuwsblad. de Keizersweg. Deelname f 5 - p p Opgave op de le avond aan de Sporthal Afstand plm 30 km. Dinsdag 5 aug.: Bezichtiging kaas boerderij Cats aan de Oude La- renseweg 106. vanaf 14.30 uur. U krijgt geen bereiding te zien. wel wordt er uitleg gegeven aan de tob be. Om 10 00 uur wandeling onder leiding vanaf de dagcamping op de Holterberg, Woensdag 6 aug.: Bezichtiging var. manege „Snorrewind" aan de Mar- keloseweg. Tijd van 14 00-16.00 uur. Toegang gratis. Om 14 00 uur geen fietstocht in verband met de fiets vierdaagse. Om 14 00 uur wande ling onder leiding vanaf de dag camping op de Holterweg Gratis deelname Iedereen welkom Vrijdag 8 aug.: Warenmarkt in de Tuinstraat, in het centrum dorp van 14 00 tot 18 00 uur. Vrijdag 8 aug.: Klankbeeld met diaserie in het Bos museum op de Holterberg aan de Toeristenweg. Aanvang 20 00 uur Gehele week: Recreatietent hoek Borkeldsweg/Pannenweg Ont- spanning voor jong én oud Iedere morgen van 10 00 tot 12 00 uur ont spanning voor de jeugd Vanaf 14 07 uur voor oud en Jong «zie raambiljetten» De Jennekesmarkt - als siuiisiuk van het zeer goed geslaagde Dorps feest 1980 - was traditiegetrouw weer een attractie voor de jongelui die zo rond negen uur weer present waren aan de voet van de oude Dorpstoren, deze keer niet in flood- ligtht maar in verband met een grote opknapbeurt in steigers. De jonge en ook èen aantal wat oudere marktbezoekers werden door „markmeester" J Wiggers via de geluidsinstallatie aangespoord om de genummerde kaartjes te kopen van 3 dames en 2 heren van de boe- rendansgroep ..De Höólter Daan- sers" Het was weer een heel gezel lige boel op het marktterrein waar de .jennen en de jennekes" door het omhoog steken van een kaart, plankje of een stukje karton met het nummer en luid roepen ite veel decibels was niet strafbaar) pro beerden zo snél mogelijk de markt- bezoekistier met hetzelfde nummer op te sporen. Het eerste paartje dat zich meldde was Jennie Getkate en Hans Erik Lukkien Zij kregen de hoofdprijs en hadden vijftig gulden te verdelen De tweede prijs telk Door een misverstand schreven we vorige week, dat de tekst die de burgemeester en de schrijver bij de boerenbruiloft hadden uitgespro ken. afkomstig was van de heer E Koopman Het is echter de heer J. Oosterkamp geweest die dit gehele tekstgedeelte heeft verzorgd Het was de heer Luesink. die tijdens de tocht door het dorp bijzonderhe den vertelde over de brulfte aan de hand van gegevens, die hem door de heer Egb Koopman waren ver strekt f 12.50) was voor mevr. Krooshof en Marcel Kers en Jennie Getkate en Erik Bosman kregen als winnaars van de derde prijs elk drie rijks daalders. Jennie Getkate en Hans Erik Lukkien hadden op deze markt vrouwe Fortuna wel hele maal op hun hand want ze wonnen ook nog de vierde prijs van een tientje. De eerste prijswinnaars Hans Lukkien en Jennie Getkate met de dames Paalman, Mossink en Dik kers van de dansgroep „de Hoolter Daansers. voor zij zich zelf verantwoordelijk weten. Heeft een dorp éénmaal zo'n waterreservoir dan krijgen de vrouwen, die anders water van ver moeten halen, méér tijd om voor hun gezin te zorgen. De landbouw wordt in dit land- bouwprojekt ontwikkeld en bevor derd door de landbouwer te ontr wikkelen, want bij het doel „meer eten" mag de mens niet worden vergeten. De landbouwers worden gevormd via de zogenaamde boer- derijscholen en in het landbouw- voorlichtingswerk. Een hogere voedselproduktie betekent óók dat boeren worden ingeschakeld in het verkoopgebeuren als er meerwordt geproduceerd dan er plaatselijk nodig is. Door coöperaties worden de prijzen voor de boeren bij aan koop van zaaigoed en kunstmest en bij verkoop van landbouwpro- dukten op het juiste peil gehouden. Op giro 875587 van de Rabobank te Holten, ten gunste van rek.nummer 14489 ten name van Holtens Fonds Internationale Hulpverlening kWam reeds ruim 2.000.- binnen van onze vaste bij dragers Help óók mee door uw vaste bijdrage een brede basis vorm het welslagen van deze aktie te leggen. Op „Kalfstermansweide" werd donderdagmiddag ter gelegenheid van het Dorpsfeest 1980 door een groot aantal kinderen vele hon derden oranje, blauwe, gele en rode ballonnetjes opgelaten die „nagewuifd" door de jongelui me teen omhoog gingen en snel in oos telijke richting uit het oog ver dwenen. De ballonnetjes droegen als op schrift „OAD-reizen Holten". Door de feestcommissie zijn weer enige aantrekkelijke geldprijzen be schikbaar gesteld voor de grootste afstanden. Kinderen die de aan de ballon bevestigde label terug krijgen moeten die inleveren bij de heer J. Wiggers. Kolweg 14. Inmid dels hebben reeds enkëie kinderen de label van hun ballon terug ge kregen die was „geland" in de om geving van de Duitse stad Münster. De uitslag van de wedstrijd zal t.z.t. worden bekend gemaakt in Hol tens Nieuwsblad maar dit zal nog wel geruime tijd duren want ieder jaar worden er nog labels gevonden bij de oogstwerkzaamheden. F C. Amsterdam, ook wel de club van de Stoop genoemd, speelt ter voorbereiding voor het nieuwe sei zoen een tweetal oefenwedstrijden in onze regio. Zaterdag 2 augustus spelen de „Lieverdjes" hun eerste wedstrijd op het sportpark Meer manskamp tegen een selektie, sa mengesteld uit spelers van Marke- lo. de Witkampers. Blauw Wit en Holten De woHctrvd begint om 16 uur. De entree-prijzen zijn f 4.- voor volwassenen en f2.50 voor kinde ren. Zondagmiddag speelt de club van Stoop tegen F C. Twenthe op het terrein van de v.v. Markelo. De entreeprijzen hiervoor zijn f 7.- voor volwassenen en f 3,- voor kinderen. Als sponsor voor beide evenemen ten treedt op het bekende café restaurant „de Poppe". Zaterdag 2 augustus: 20.00 uur „Ren je rot". Zondag 3 augustus: 10.15 u. Kampdienst. Voorganger ds. A.W. Berkhof. Maandag 4 augustus: 14.00 uur Speurtocht, Dinsdag 5 augustus: 21.00 uur Spel „De dodende straal" Woensdag 6 augustus: 18 30 uur Twentse koffietafel, kosten: volw. 6.00; kinderen: 4.00. Opgeven voor dinsdag 18.00 uur. Donderdag 7 augustus: 10.00 uur Dierengeluidenspel. Vrijdag 8 augustus: 20.00 uur Kampvuur. Kosten f 1.00. Zaterdag 9 augustus: 20 00 uur Kennismakingsavond. Zondag 10 augustus: 10 45 uur Kampdienst. Voorganger ds, G W H. Peddemors. Maandag t.e.m. vrijdag: 10.00-12.00 uur Kindermorgen, kosten een kwartje. Alle andere aktiviteiten kosten voor volw. f ï.oo, voor kinderen twee kwartjes. Graag tot ziens in de tent!!! Rita. Anneke. Ans, Alie. Hans Pastoraal medewerkster Margriet Hijweege.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1