Juf vertrekt naar Afrika 'rogramma Dorpsfeest 1980 L'OLIEiS NIEUWSBLAD WV-vakantieprogramma Spijker lid van de raad 3rgeS- en trompetconcert AFSCHEID KOL-KLEUTERS O.L. Dorpsschool nam afscheid van zesdeklassers Afscheidsfeest kleuterschool Tuinstraat Gefeliciteerd BURGERLIJKE STAND PROGRAMMA INTERKERKELIJK IECREATIEWERK (12 t/m 20 juli) Diplomazwemmen HOLTENS NIEUWSBLAD De heer John de Waard, die wegens vertrek naar Drachten in de laatst gehouden raadsvergadering af scheid nam als raadslid voor de WD zal worden opgevolgd door de heer Martijn Franeiscus Spijker. Schoutenstraat 54. Spijker (48 j.) die in Zwolle is geboren woont sinds 1972 in Holten- waar hij zich evenals z'n vrouw en de beide kin deren heel goed thuis voelt. Zoon Jook (19) studeert werktuigbouw kunde aan de TH in Enschede en dochter Maijolein (13) zit in de 3e klas van het atheneum. Het ver zoek om lid van de raad te worden heeft hem eigenlijk wel verrast ge zien de 13e plaats op de candida- tenlijst bij de in mei '78 gehouden verkiezingen voor de gemeente raad Hij is al vele jaren lid van de VVD en sinds 1972 actief lid van de propagandacommissie. van de afd. Holten van de VVD Hij werkte van 1956 tot 1967 in Afrika bij de bosex ploitatie en is sinds zijn terugkeer uit Afrika landelijk vertegenwoor diger bij een importmaatschappij van tropische houtsoorten. Alle tien dames en heren die voor de heer Spijker op de candidatenlijst '78 stonden werden door het be stuur van de afd in verband met de vacature benaderd doch geen van hen wenste, om reden van persoon lijke aard voor een benoeming tot lid van de raad in aanmerking te komen, zo vertelde ons de voorzit ter van de afd. Holten dr. P.J. Rei- mer. Geboren: Albertus, zv W Lubber- dink en G Assink, Robbert, zv W H Veneklaas en E.W. Reilink (geboren te Deventer). Overleden: E Reilink. oud 65 jaar. Ondertrouwd: J G M. Hollegien, oud 23 jaar Raalte en DB. Aan stoot, oud 20 jaar, Holten. verzoek van orgelkring „Vox nmana" concerteren woensdag fond 16 juli in de Geref. Kerk „De Fndelaar" te Holten organist Pe- Eilander en trompettist Hans |n de Maten. iter Eilander, geboren in 1957, itving vanaf zijn zesde jaar orgel- Bsen bij Mario Telnekes en later de gebroeders Piet en Willem endrik Zwart, terwijl hij momen- fel studerend is aan het Zwolsche inservatorium. Peter is vaste be- lleider van diverse koren o a. van »t Chr. mannenkoor „De Lofzang" |t Heerde o.l.v. Klaas Jan Mulder van het Urker mannenkoor jlallelujah". Als solist en als bege- ider heeft hij reeds vele concerten (geven, hetgeen als bewijs mag lenen voor zijn vakmanschap De hr. Geref. Kerk te Heerde mag ch iedere zondag door hem bege- j 12 juli: 20.00 uur Instuif joegang gratis) ondag 13 juli: 10.00 uur Kamp- lenst. Voorganger ds. J W Dragt laandag 14 juli: 14.00 uur Vliege- ln het maken van een vlieger, ledstrijd vliegeren iinsdag 15 juli: 14 30 uur Zeskamp foensdag 16 juli: 22.00 uur Drop lng (opgeven vóór dinsdag 18.00 fir) kinderdag 17 juli: 11.00 uur Pick- jck; 19.30 uur Volksdansen Hidag 18 juli: 15.00 uur Vosse- jcht iaterdag 19 juli: 20.00 uur Creatief lezig zijn (gratis) jortdag 20 juli: 10.00 uur Kamp ienst. Voorganger pater Vugts laandag t/m vrijdag: Kindermor- |en voor kinderen van 4-13 jaar van 0.00-12.00 uur. Kosten een kwar- |e De kosten voor alle andere ac- Iviteiten bedragen voor volwasse nen een gulden en voor kinderen twee kwartjes Deelnemen aan de dropping kost f 3.00 en aan de vlie germiddag f2.50 De kiosk is ge opend op werkdagen van lenen (keuze uit meer dan duizend!) en krant te lezen of zo maar es voor een gezellig babbeltje. Tot ziens in de tent: Germa, Wou- terleen, Ab, René en Wiljna Voor de eerste maal in dit seizoen namen leerlingen van de o.l.s Dij- kerhoek deel aan het in het na tuurbad „Loërmark" te Bathmen gehouden diplomazwemmen o.l.v. badmeester Nieuwenhuizen. Ge slaagd voor diploma A: Linda Ren- sen, Bea v.d Berg Diploma B Erik Sluiter; Jorgen Voordes. Diploma E: Diana Stegink. U ontvangteerfraaie, alsueen. Gebruik deze Naam Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven Woonplaats Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr/mevr vaneen Adres I nieuwe abonnee. L Inzenden aan. Woonplaats: L Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half t Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. J Enschede. Advertentie-adviseur: V/. FREKRIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij 6.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen btj: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur leid weten, terwijl hij tevens werk zaam is als orgeldocent aan de mu ziekschool Hans van de Maten, geboren in 1956, studeerde reeds vanaf zijn zesde jaar trompet o.a. bij Henk van Loo sr en momenteel bij één der leden van het Gelders Orkest, de heer H. Hopman Hans is rege lmatig medewerker bij EO-regio- avonden en bij jeugddiensten op de gehele Veluwe, terwijl hij tevens de eredienst in de Geref. Kerk te Heerde opluistert in de funk tie van organist. Beide concertgevers hebben een gevarieerd programma opgesteld waarin o.a werken voorkomen van J.S Bach, G.F Hèndel, A Guil- mant en Cor Kee De avond wordt geopend en gesloten met samen zang Aanvang 20 uur; de kerk is open vanaf 19.30 uur Toegang f 5,- Donderdagavond stond alles in de Kolkleuterschool in het teken van het afscheid van de oudste kleu ters. Om zes uur moesten de 27 kinderen op school zijn voor een etentje en om half acht kwamen de ouders, grootouders en het personeel van de Kolschool naar de musical „Fijn dat er kabouters zijn" kijken en luisteren Na een kopje koffie ge dronken te hebben ging het doek open De liedjes werden met zo'n enthousiasme gezongen alsof ie dereen dagelijks op het toneel stond Aan de reakties van het pu bliek (plm 90 pers.) was ook te merken dat het akteertalent van de kleuters erg op prijs werd gesteld Na zeven en een half jaar aan de Kolkleuterschool te hebben ge werkt moest mevr Dinkla-de Cocq de school verlaten omdat het kleu teraantal zover was gedaald dat er maar twee klassen overbleven. Ge lukkig heeft juf Dinkla al een nieuwe werkkring gevonden. Sa men met haar man gaat zij naar Mali (Afrika), om daar vrijwilliger swerk te gaan verrichten. De hele week had al in het teken van het naderende afscheid gestaan. Maandag om half vier kwamen de leidsters van de andere kleuters cholen, dinsdag vierde juf feest met haar kleuters. Vrijdagmiddag om half twee kwamen de kleuters uit de klas vanjuf Dinkla met hun ou ders. Juf werd met de bolderwagen, die prachtig versierd was, opge haald en reed zo door een erepoort. In het speellokaal, waar alles ook al schitterend versierd was, zongen de kinderen een door de andere leidsters gemaakt lied. Veel ca- deau's werden aangeboden, één van de meest gewaardeerde was wel het prachtige tafelkleed Ieder kind had een tekening gemaakt en deze was door de dames van de ou dercommissie op het tafelkleed overgetroken met de naaimachine. Het tekenpapier werd er weer afge haald en daar stond de tekening in stiksteek op het kleed De heer Friedrichs kwam namens het ge meente bestuur een mooie tegel Dindsdagavond 1 juli genoten de ouders van de zesdeklasleerlingen van de musical „Het knotsgekke songfestival". Dit zangspel was ten afscheid inge studeerd en werd met veel animo in een vlot tempo gespeeld. Vrije im provisaties waren niet van de lucht zodat het onderwijzend personeel dat de leiding had bij de voorberei dingen, deels een nieuwe musical zag. Vóór de musical werd een film ver toond en zagen de ouders hun kin deren op kleuterschoolleeftijd te rug Tot slot hield het hoofd der school de heer Diemer een korte toespraak en reikte „meester" Plantinga de getuigschriften en fapporten uit. Alle leerlingen ont- vingen als aandenken een pen met inskriptie. In besloten kring werd onder het genot van een drankje en een hapje afscheid genomen van .juf' Van Benthem Zij is per 1 augustus be noemd tot onderwijzeres aan een openbare school in Swifterbant. met het wapen van de gemeente Holten, aanbieden. Na de receptie voor ouders en kleuters bleven oud-collega's van de o.l. Kolschool en de dames en heren van de Ou dercommissie van de eigen school nog een tijdje gezellig by elkaar. Hoofdleidster mevr. Wittenberg- Geers sprak een kort afscheids woord en wenste mevr. Dinkla sa men met haar man veel sterkte toe bij het werk in het verre Mali en alle goeds voor de toekomst. Nu het vakantieseizoen op volle toeren draait, zullen wij ten gerieve van onze gasten en lezers een aan tal weken het WV- vakantieprogramma in ons blad opnemen. Wij hopen dat door deze tips uw vakantie nog prettiger wordt. Uitvoerige informaties uit de regio (Salland en Twente) vindt u in de „Toer is mee"-krant die zo lang de voorraad strekt gratis ver krijgbaar is aan ons kantoor Kei- zersweg hoek Dorpsstraat. Maandag 4. juli: Bezichtiging ma nege Beldman aan de Markelose- weg 14*tot 16 uur, toegang gratis. Dinsdag 15 juli: Wandeling onder leiding van SBB. Vertrek vanaf de Dagcamping op de Holterberg om 10 uur, gratis deelname Dinsdag 15 juli: Bezichtiging kaasboerderij Cats vanaf 14.30 uur. Adres Larenseweg 106, toegang f 1,50, kinderen f 1.- Woensdag 16 juli: Fietstocht onder leiding vanaf VW-kantoor om 14 uur. Wel van te voren melden. Pauze in een boerenherberg. Deel name f 1,- p.p. Woensdag 16 juli: Bezichtiging manege „Snorrewind", Borkeld- weg 1, halverwege Holten-Markelo. Van 14 tot 16 uur, toegang gratis. Woensdag 16 juli: Wandeling onder leiding van het SBB Vertrek vanaf de dagcamping op de Holterberg om 14 uur' Gratis deelname. Donderdag 17 juli: Wandeltocht onder leiding vanaf VW-kantoor. Van te voren opgeven. Deelname f 1,- p.p., vertrek 14 uur Donderdag 17 juli: Zomeravond- feest met koopavond centrum dorp Zeer gezellig. Muziek van de Tirolerkapel en-of boerendans- Juf Dinkla nam afscheid van de Kol-kieüterschool. groepen en touwtrekwedstrijden in Kalfstermansweide. Vrijdag 18 juli: Causerie met klankbeeld in het museum Bos Dierenwereld op de Holterberg. Aanvang 20 uur. Zeer leerzaam voor gezinnen. Zondag 20 juli: Autocross, terrein aan de Aaltinksweg. Aanvang om 13 uur Meer dan 150 deelnemers. Van maandag 14 t.m 18 juli: Re- kreatietent hoek Borkeldsweg- Panneweg. Ontspanning voor jong en oud. Iedere morgen voor de jeugd. Vanaf 14 uur voor jeugd en ouderen. Voor het volledig pro gramma zie de raambiljetten. Op donderdag 3 juli namen de kleuters van klas 2 afscheid van de kleuterschool, 's Avonds om 7 uur waren de ouders en kinderen in school aanwezig. Op een klein to neeltje lieten de kleuters zien wat ze de laatste tijd ingestudeerd hadden onder leiding van hun juf, mej. Gorkink. Met veel plezier en enthousiasme werd gespeeld en ge zongen. Er waren kleine schetsjes o.a. 't Stalletje van Katrijn, Op een bankje, De bloem en de bij, het ABC en dokter Rozebottel, Tot slot kwamen alle kleuters nog één keer samen op het toneel en werden er uit volle borst nog wat liedjes ge zongen. De voorzitster mevr. Sandman bood juffrouw Gorkink een geschenk aan namens de ou ders en kleuters en bedankte haar voor het vele werk wat ze ook dit jaar weer voor de kinderen heeft gedaan. Ook bedankte ze Judith en Marieke voor het verzorgen van de muzikale omlijsting op viool en dwarsfluit. Hierna hield het hoofd van de Dorpsschool de heer J B. Diemer nog een kort gesprekje met de toekomstige eerste klassertjes. Van juf Aalderink kreeg ieder een kaart wanneer ze op school worden verwacht. De volgende morgen kwamen de kleuters voor de laatste keer ver kleed op school Nadat men elkaar bewonderd had, gingen ze naar de Zuurberg Hier was een speurtocht met opdrachten uitgezet. Via de rode draadjes in de bomen kwamen ze in de „zandkuil" uit. Hier konden de kinderen lekker spelen en ravot ten Tegen 12 uur werd er een plekje opgezocht onder de grote boom bij de familie Landeweerd. Hier heb ben de kinderen zich te goed ge daan aan patat met appelmoes en limonade Na het eten werd er nog een ritje gemaakt met de pony wat ze allemaal fantastisch vonden. Om plusminum twee uur kwamen ze moe en vuil weer bij school terug. Juffrouw Gorkink wenste de kleu ters een prettige vakantie en een fijne tfjd op de „grote school". UAITEIIC UIEHUfCDl AH nULlENj NIEUWJlfLAU L j f llgslli pi M wm fH ËfmÊf Bi mm H Mi \-l I 'f f W fIHBr WtSÊ flw M wBBr Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 IAas Umws BBHH Hfl nntwrwl Mes VUB ■as mBBB BHB QsSSÊSiÊr BBBa si Hl Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05460-16666 Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" De heer J. Wissink slaagde voor het eindexamen Middelbare Onder- nemersschool voor de handel en aan het Toeristisch College TJ O. te Hengelo slaagde voor het di ploma Medewerker uitgaand bui tenlands toerisme F. Waakop Reijers. Harrie Willems uit de Tuinstraat slaagde aan de Tuin bouwschool te Enschede voor het examen „Vakbekwaam hovenier". ijdag 18 juli: 19.00 uur Konings eten, terrein Markeloseweg. ndag 20 juli: 13.00 uur grote au- iross autosportvereniging Hol- I, terrein Aaltinksweg „De ar". landag 21 juli: 18.30 uur optre- i boerendansgroep „De Hóólter ènsers" en kinderdansgroep e Klepperklumpkes" in „Kal- rmansweide"; 19.30 uur verkie- g dorpsfeestkoningin 1980; 20.30 r groot hofbal in de feesttent, nsdag 22 juli: 14.30 uur officiële lening Dorpsfeest; 19.00-21.00uur Iderwetse boerenbrulfte in de feesttent met de boerendansgroep „De Hóólter Dóênsers". Woensdag 23 juli: 10.00 uur klein- veemarkt met boeldag in „Kal- stermansweide"; 19.00 uur grote autocross autosportvereniging Holten, terrein Aaltinksweg „De Haar"; 19.00-20.00 uur optreden showband „The Edmonton All Girl Marching" uit Canada. Donderdag 24 juli: 13.30 uur bal lonwedstrijd voor de jeugd in „Kal- stermansweide"; 14.30 uur feest middag voor kinderen in de feest tent. Optreden van oom Jack en tante Diete; 19.00-21.00 uur koop- SnsnBSSEBSBflBSBEBBBBEBB avond met speciale koopjes en op treden van diverse verenigingen in de Dorpsstraat en Oranjestraat. Vrijdag 25 juli: 14.30 uur gezellige warenmarkt in de Tuinstraat; 21.00 uur Jennekesmarkt fond de Dorp storen. Zaterdag 26 juli: Touwtrekweds trijden om het kampioenschap van Holten in „Kalstermansweide". Org. touwtrekvereniging „O.K.I.A." Alle attrakties op het feestterrein zijn vanaf 14.00 uur geopend (wijzi gingen voorbehouden). Te Amsterdam slaagde voor het N.M.F.-diploma „Makelaar In on roerend goed" de heer G.A. Haver slag, Waardenborchstraat. Aan het Instituut „Schroevers" te Arnhem slaagde voor het examen „Euro pees secretaresse" Marike Robers. Het diploma „Secretaresse" werd behaald door A.E.W. Mol, W. Ren- sen en H.J. Westerik en voor „Re ceptioniste" slaagde aan genoemd instituut J.C. Baard. Mevr. F.M. van Wesel slaagde aan de Tech. Hogeschool te Delft voor het docto raal examen .Bouwkundig inge nieur". Aan de Rijks Middelbare Landbouwschool te Hengelo slaagde T.J Stevens Jzn. voor het eindexamen B-richting (2-jarig) en H. Seheperboer voor het eindexa men A-richting (landbouw) 3-jarig. Aan de H.T.S te Hengelo slaagden voor het eindexamen van de afd. „Weg- en waterbouwkunde" A. Bulsink en H. Loman en van de afd. „Chemie" J. Scholten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1