2\lieuw geneesmiddel voor lekke banden l Verspreiding van de bijbel is in tien jaar verdubbeld Onervaren autorijders te lang achter stuur Drie landschapsparken is veel te veel ïechn. Hoaeschool Eindhoven ontwikkelde electronisch voetmeetapparaat VERPLANTEN GROTE BOMEN "electronisch voetmeetapparaat" Hoofdbestuur 0.LM. vindt: HOLTENS NIEUWSBLAD - 11 JULI 1980 - PAG. 13 etjters werden onlangs opnieuw angepast en vrijgegeven. De we en In ons land zijn overbevolkt. Er gn 4^ miljoen automobilisten, jtm 1 miljoen bromfietsers en een lordige 10 miljoen fietsers, zo heeft en deskundige van de Amster- amse RAI ons voorgerekend. De Dgemakken in het verkeer zfin na- enact toegenomen. Er zjjn altijd les, meer botsingen. Daarbij Kjrdt de Nederlandse weggebrui- er als vanouds geconfronteerd iet panne die meestal niet direct an worden verholpen. Dat geldt ok voor een lekke band. Na vuile enden te hebben gekregen door et verwisselen van het wiel moet B onfortuinlijke automollst zuch- md de garage opzoeken om zijn end te laten plakken. Fietsers ebben de moed al min of meer op- egeven. Uit de nood geboren zijn e doe-het-zelvers geworden. Ook romfietsers dienen de mouwen etfop te stropen. fia Jaren werd getracht de hiervoor jescbetste ongemakken te bestrij- door inspuiting van de getrof fen band met een substantie de zou afdichten. Desbetxef- produkten werden gelan- maar moesten al snel weer halen. Wanneer er al sprake 'm van het afdichten van een lek- tage, dan was dat maar voor korte tuur. Van een werkelijk „genees- nkJdeT voor getroffen banden is igenUJk nooit sprake geweest. Niet d lang geleden presenteerde de Jrttse fabrikant Yewpalm Limited «a primeur op dit gebied en stelde lat nu eindelijk bet Ei van Colum ns was uitgevonden. Het produkt gelanceerd onder de naam >KO" en bleek na Introductie op wereldmarkt aan vrijwel alle ei- te voldoen. Uit tests die in tal landen, waaronder Engeland, tmerika en Australië werden ge- laan, kwam vast te staan dat OKO alle lekken ln het loopvlak van luchtbanden onmiddellijk afdicht. Met de aantekening dat zulks geldt voor binnendringende objecten met een diameter tot 5 mm. In tegenstelling tot andere produk- ten blijkt OKO een bandenafdich- ter op waterbasis die eenvoudig in de band kan worden gebracht van uit een druk vrije knijpfles. Mede door de waterbasis blijft het pro dukt permanent vloeibaar ln de band, ook bij strenge vorst. De vloeistof blijft non-actief totdat de band lek raakt. De fabrikant kon bovendien onom stotelijk aantonen dat OKO in principe een ontelbaar aantal ga ten kan dichten in het loopvlak. Het dichten van een gat gaat ge paard met een minimaal drukver- lies; daarom blijft een periodieke bandenspannings-controle nood zakelijk. Daarnaast werd vastge steld dat OKO niet giftig is en géén corrosie veroorzaakt zodat het géén nadelige effecten oplevert voor rubber, metaal, verf, kleding of de huid. In het produkt is on dermeer een groene kleurstof ver werkt die onmiddellijk aangeeft op welke plaats de lekken worden ge dicht. Na grondige tests werd OKO ln Engeland, Australië, Zuid- Oost-Aziè, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en in vrij wel geheel Europa op de markt ge bracht Ook in ons land zijn distri butiepunten ingericht. Voordelig Niet zonder trots stelt de fabrikant dat het produkt - in allerlei in houdsmaten verkrijgbaar - even voordelig als effectief kan worden genoemd. Volgens Yewpalm Limi ted kost de behandeling van één band met OKO minder geld dan de reparatie van één enkel gat! Ook heeft het produkt een preventieve werking. De band wordt immers behandeld door middel van inspui ting ter voorkoming van lekkages in het loopvlak. Voorkomen is- beter dan genezen, zodat OKO kan worden be schouwd als een preventieve ipjek- tie tegen de gaatjesziekte! bses De gezamenlijke actie „Bewijs Je rijbewijs ook in Je vakantie" van Veilig Verkeer Nederland en de ANWB is gebaseerd op de uit komst van een onderzoek naar bij de alarmcentrale gemelde ern stige verkeersongevallen van Ne derlandse vakantiegangers in het buitenland. Bij dat onderzoek werd vooral gekeken naar de oor zaak van ongelukben, waarbij Jonge ai onervaren automobilis ten meer betrokken waren dan de genen die al vele jaren hun rijbe wijs hadden. Onderzocht werden 101 ongevallen waarbij de bestuurders 18-24 Jaar waren. Ook werd een analyse ge maakt van 75 ongevallen van au tomobilisten die het rijbewijs nog niet langer dan 1 jaar bezaten, vap 136 ongevallen met rijbewijsbezit van 2 tot 3 Jaar, en van 78 ongeval len van bestuurders die hun rijbe wijs 4 tot 5 Jaar hadden. De onder zochte groep van 18-24 jaar werd sterk gekarakteriseerd door haar gebrek aan rij-ervaring; bijna de helft (46 procent) had in het Jaar vóór het ongeval slechts 12.500 km. of minder afgelegd. Nieuwe indrokken Van het totaal aantal ernstige on gevallen gebeurden er bijna 2 op de 3 in de twee grote vakantie- en doorgangslanden Frankrijk en West-Duitsland. In Frankrijk ge beurde 41 procent van alle ongeval len van degenen, die nog geen Jaar him rijbewijs bezaten. Opmerkelijk veel ongelukken (42 procent) deden zich voor op auto(snel)wegen, met name bij de groep die 2 a 3 Jaar het rijbewijs had. De reis naar het va kantieadres leidt meestal door ver scheidene landen. Men krijgt der halve met een veelheid van nieuwe indrukken te maken, ook op ver- keersgebeid. De regels kunnen van land tot land verschillen en het is begrijpelijk dat de snel wisselende omstandigheden een extra beroep doen op het aanpassingsvermogen en de rij-ervaring van de bestuur der. Blijkens het ANWB-ongeval- sonderzoek waren die nieuwe in drukken, zoals een ander soort wegmarkering en andere voor- rangsregels, voor degenen die nog geen Jaar over hun rijbewijs be schikten voor meer dan de helft (54 procent) de oorzaak van het onge luk. Bochten In Nederland gebeuren onder de Jongere bestuurders veel ongeval len bü het nemen van een bocht. Deze tendens zet zich ook ln het buitenland voort De cijfers van de ANWB tonen aan dat 40 procent van de ongevallen met Jonge en on ervaren rijders in een bocht plaats vond. Mensen met weinig rij-ervaring schrikken er blijkbaar niet voor terug (te) lange afstanden per dag af te leggen, zo laat de ongevalsa nalyse verder zien. Eén op de 5 au tomobilisten met minder dan I jaar rij-ervaring was al meer dan 9 uur onderweg toen het ongeluk gebeurde. Nog eens 20 procent had op die dag 6 tot 9 uur gereden. Ofschoon de weinig-ervarenen meer rustten dan de gemiddelde vakantieganger en vaker met een tweede bestuurder reden, had dit blijkbaar niet voldoende het ge wenste effect. De invloed van de ge ringe rij-ervaring, gekoppeld aan de totaal andere omstandigheden wordt door veel rusten onderweg uiteindelijk niet meer gecompens eerd. Daarom geldt voor bestuur ders met weinig rij-ervaring: per dag niet langer dan pakweg zes uur achter het stuur. De heen- en terugreis geeft voor de totale groep vakantiegangers na uwelijks verschil in het aantal on gevallen te zien. Voor de jonge, minder ervaren automobilisten is dit verschil echter wel degelijk aanwezig. Op de terugrit gebeurde onder deze groep 30 tot 50 procent meer ongelukken dan op de heen weg. Opvallend is dat zoveel ongeval len gebeurden binnen weinige uren na het vertrek. Van alle onge lukken deed een derde zich binnen drie uren voor. Op de terugreis vond 55 procent reeds na 250 km. rijden plaats; bijna 68 procent van de ongevallen op de terugreis ge beurde voor 12 uur 's middags. Drie landschapsparken is veel te veel. De overheid moet zich eerst maar eens waarmaken ln één proefgebied: Noord-West- Overijssel. Dat standpunt nam het hoofdbestuur van de Overijssels- che Landbouw Maatschappij (OLM) maandag 30 juni in bij de bespreking van het eindadvies over landschapsparken ln Neder land. In dit ambtelijke rapport krijgt Overijssel drie van deze ge bieden toegewezen: Noord-West- Overijssel, Noord-Oost-Twente en het Vecht- en ReggedaL De OLM wil nu samen met de beide andere landbouworganisaties in Overijssel (ABTB en CBTB) poli tieke druk uitoefenen om de aan wijzing van deze drie landschap sparken te verhinderen. Het is de bedoeling, dat er een brief naar de Tweede Kamer gaat, waarin de landbouw zich keert tegen de plan nen. Als belangrijkste argument zal men daarbij aanvoeren, dat er geen geld is voor zoveel landschapspar ken. Daarnaast zullen de boeren in Noord-Oost-Twente en in het Vecht- en Reggedal volgens OLM- secretaris ir. E. Bouma een land schapspark niet accepteren. „We krijgen hier dezelfde problemen als in Winterswijk", waarschuwde de OLM-secretaris. Daarmee zaait men alleen maar onrust in het ge bied", voegde de heer H.J. Roerink uit Enschede er in het OLM- hoofdbestuur aan toe. Hij voelde zich met zijn kritiek gesterkt door uitlatingen van de Overijsselse Gedeputeerde drs. J. Dijkema. Hij becijferde onlangs, dat drie land schapsparken voor Overijssel fina ncieel onhaalbaar is. Het zou de In de afgelopen tien jaar is het aantal bijbels dat jaar lijks ln ons land wordt ver spreid bijna verdubbeld. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Nederlands Bijbel genootschap. Het geeft niet alleen een overzicht van de werkzaamheden van het af gelopen jaar, maar ook van de belangrijkste ontwikke lingen in de jaren zeventig. Ook de Jaarlijkse bijdrage aan het wereldwijde werk is sterk toege nomen, van ongeveer f 350.000 - tot ver over de twee miljoen. Dit is mo gelijk omdat het aantal leden is toegenomen, er een Bijbel per Maand-Club werd opgericht en heel veel mensen gaven voor speci fieke bijbelprojecten. In die periode is het Nederlands Bijbelgenoot schap ook actief geweest op ver taalgebied. Het nieuwe testament verscheen in omgangstaal, de soortgelijke vertaling van het oude testament is ver gevorderd. De apocriefe of deuterocanonieke boeken werden vertaald, er werd voor de kerken van Friesland een nieuwe vertaling uitgegeven, de Statenvertaling werd taalkundig herzien en er werd een begin ge maakt met het vertalen van bijbel boeken in eenvoudig Nederlands voor beginnende lezers. Wereldwijd verschenen meer vertalingen van de bijbel dan in enige andere pe riode van tien jaar. Zo werd de bij bel voor het eerst gepubliceerd in 22 talen, dat zijn er meer dan er ver talingen werden gepubliceerd in de eerste eeuw na de Reformatie Het nieuwe testament verscheen voor het eerst in meer dan 140 talen. Het gevolg is dat de bijbel al weer jaren lang de eerste plaats inneemt in de jaarlijks door de Unesco gepubli ceerde statistiek van de meest ver taalde boeken. De vraag naar de bijbel is echter wereldwijd ook toe genomen. Voor de tweede maal werden er in 1979 weer een half mil jard bijbeluitgaven, groot en klein, gepubliceerd. De enorme jaarlijkse stijging zowel ten aanzien van bij bels, nieuwe testamenten, als kleinere bijbeluitgaven lijkt even wel tot staan gebracht. De oorzaak is niet volgens de financiële man van het NBG, de heer Meine Bos- ma, een constant blijven van de vraag, maar het feit dat de bijbel genootschappen wereldwijd niet langer over voldoende fondsen be schikken om aan die vraag te vol doen. Voor 1980 vroegen de gesub sidieerde genootschappen om zes tien miljoen gulden hulp meer, dan de subsidiërende genootschappen meenden te kunnen opbrengen. Volgens dit jaarverslag staan de bijbelgenootschappen in de jaren tachtig voor geweldige investe ringsproblemen. Alleen in Europa zullen in 12 talen bijbels in om gangstaal gereed komen voor pro- duktie. Wereldwijd zal de bijbel voor het eerst gepubliceerd moeten worden in zeker 100 talen. Iedere bijbel die voor het eerst gepubli ceerd wordt vraagt een Investering van een kwart tot en half miljoen gulden. provincie Jaarlijks drie miljoen gulden gaan kosten De andere drie miljoen zouden volgens de plannen van het Rijk moeten komen. Of dat rijksgeld ooit op tafel komt is ook hoogst twijfelachtig Vandaar de huiver in het OLM-hoofdbestuur om het aantal landschapsparken uit te breiden „Vaak hoor Je als te genargument, dat er in die gebie den zoveel vernietigd wordt, wan neer ze niet tot landschapspark worden aangewezen Dat ia niet Juist. Je kunt als landbouw echt niet zoveel vernietigen. Voor alles watje wilt is tegenwoordig een ver gunning nodig", aldus OLM- voorzitter D.J Jonkhans, die vond, dat de landbouw kritisch moet gaan staan tegenover de land schapsparken. „Oranjewoud" past nieuw systeem toe bij verplanten van grote bo men. „Inpakken", zo zou je het nieuwe systeem kunnen noemen, waarmee het Heerenveense inge nieursbureau „Oranjewoud" grote en kleine bomen verplant Om dat met succes te doen, hebben mede werkers een manier bedacht, waarop de wortelkluit heel zorg vuldig in zeildoek wordt verpakt nadat de boom, zoals dat in vakk ringen heet eerst is „rond ge sto ken". Vervolgens komen er stalen segmenten, kettingen en nylon- banden aan te pas. Er is in Nederland nauwelijks een plaats aan te wijzen waar geen bo men binnen het gezichtsveld van de waarnemer staan. Bomen zijn zeer markant in het beeld van ste den en dorpen, maar vooral ook in het overwegend vlakke landelijk gebied. Men vindt hier bomen in bossen en bosjes, verspeld of in ri jen, als éénlingen of in gevarieerde groepen. En overal is de verschij ningsvorm weer anders. Er zijn vele geslachten en soorten; er zijn jonge en oude bomen. Vanouds is een boom een zeer functioneel element in het landschap Nog steeds heb ben bomen belangrijke functies voor de mens, hoewel de betekenis van deze functies ten opzichte van vroeger gewijzigd is. Enige functies zijn: BBomen geven schaduw, bevorde ren de luchtcirculatie en dragen bij tot temperatuurregulatie. Bomen verhogen de aantrekke lijkheid van het landelijk gebied als „recreatiemillieu". Bomen verzachten de vaak harde vormen van de gebouwde elemen ten en verhogen de kwaliteit van het „woonmilieu" De advisering voor boomverzorging en het ver planten van grote bomen ls het werk van specialisten. De nieuwe methode van boomverplanten wordt reeds met succes toegepast bij verplantingen in o.a. de stad Groningen, Heerenveen, Diever, Beets te rzwaag, Drachten, Spaamwoude, Amsterdam, Oos terhout, Sassenheim, 't Harde en Vinkeveen. Onlangs zijn 17 linden en 4 platanen afkomstig uit West- Duitsland verplant, die per veer boot naar Terschelling zijn ver scheept en aldaar geplant in de Boomstraat en Torenstraat De bomen hebben een leeftijd van plm. 20 Jaar en hadden een zogenaamd bekweekt wortelstelsel, wat de overlevingskansen groot maakt temeer daar de bomen zeewindbe- stendig moeten zijn. De afdeling bomen en bossen van het inge nieursbureau noemt de nieuwe methode een mogelijkheid om de overlevingskansen van bomen bij het verplanten belangrijk te ver groten. In samenwerking met de Stichting Voet en Schoeisel en het Centrum voor Scboentectmiek van bet In stituut voor Leder en Schoenen TJNX). te Waalwijk, werd aan de TJBL te Eindhoven een elektro nisch voetmeetapparaat ontwik keld, dat binnenkort als eerste door de Piedro Verkooporganisa tie B.V. op de markt wordt ge bracht. Tot op heden worden. In de winkels cbe Piedro-scboenen in hun koliek- He voeren, de breedte- en lengte maten van voeten gemeten met >ehulp van een handmatig te ge bruiken voetmeetapparaat Hoe- vei dat aan alle eisen ruimschoots roidoet, heeft het meten „met de band" een bezwaar. De uitkomst frvan kan enigszins worden beln- 'loed door de persoon, die de me ting uitvoert Dat geldt vooral bty bet meten van kindervoeten Kin- leien hebben immers niet allemaal venveel geduld voor de voetme- ing Hun beweeglijkheid en speelsheid stellen het geduld van be verkoper op zijn beurt nog al (veelal» op de proef In die sin is het nieuwe elektronische voet- meetapparaat een belangwek kende ontwikkeling. In drie aekon- den en uiterst nauwkeurig meet het lengte en breedt van de voet onder halve belasting en maakt het de keus van de schoen mogelijk, die de juiste ruimte geeft voor een opti male ontwikkeling van voeten c q. het maximum biedt aan comfort. Vakmanschap blijft noodzakelijk; er is meer nodig dan een voetme- Ung om te bepalen of een schoen comfortabel ls De heer W Strufjs 8r direkteur van de Piedro Ver kooporganisatie ln Zoetermeer en schrijver van het boek „Voeten werk". bevestigt desgevraagd, dat de in trod uk Je van het apparaat een enorme belangstelling teweeg bracht omdat de toepassing van elektronlka ln de schoenwinkel een nieuw tijdperk inluidt Een en an der resulteerde in een grote vraag naar deze apparatuur De fabriek werkt op voile toeren om aan de vraag te kunnen voldoen Naar verwachting zal het merendeel van de Piedro schoenwinkels nog aan het einde van dit Jaar haar klanten van dienst kunnen zijn met het ge mak en de precisie van het nieuwe apparaat. SP* 'ïM praktische tips te de vorm van een fotiHfrieluik "Saskia als zeemeermin". Dat las ik in een merkwaardig foto- albumpje, dat ik dezer dagen in handen kreeg. Het was een vrien din, die vorig jaar in de vakantie een idee had uitgewerkt, dat de moeite waard is om door te geven. Die vriendin is in het bezit van een kamera, waarmee je van die direkt klare foto's kunt maken. U weet wel: afdrukken en even later hou je een kostelijke kleurenfoto in handen. Die kamera ging mee op vakantie en op alle tochtjes. Als er iets bijzonders te fotograferen was, werd er een plaatje gescho ten. Elke avond werden er een paar foto's in een klein album ge plakt. Met een kort tekstje er bij als een verslag van die dag. Zo ont stond haast vanzelf een vakantie-logboek. - w In dat logboek speelden de zee en de duinen een belangrijke rol, want het was een vakantie aan de kust. Dat bewijst ook deze foto, genomen tijdens een fietstocht door de duinen. Het leuke van de fo to's in dat album was vooral, dat er ook veel gewo ne gebeurtenissen in werden weergegeven. En dat is juist, want een vakantie bestaat nu eenmaal niet alleen uit hoogtepunten. Omdat er elke dag een paar foto's werden genomen, kwamen ook gewo ne dingen op de plaat, die de vakantie vaak zo doen slagen. En ook deze foto is afkomstig uit dat logboek. Het is een herinnering aan een bezoek aan de beesten markt, die in een naburige plaats werd gehouden. Wie zo'n album doorkijkt, ontdekt hoe waardevol het is. Want als je thuis komi en vrienden en fami lie willen weten, hoe het is geweest, dan kun je la minute laten zien hoe je als gezin van die zorgeloze dagen hebt genoten. Dank zij de foto's, die je re gelmatig hebt genomen en dank zij de notities, die je in je logboek hebt geschreven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 13