Rommelmarkt Hóólter Daansers SCHOOL-VOLKSFEEST DIJKERHOEK ONDANKS PLENSBUIEN GESLAAGD peiman sportvrouw en lein Teeselink sportman Leerlingen van „De Schakel en kleuterschool „Repelsteeltje" maakten internationale schoolreis HOLTENS NIEUWSBLAD H.M.V. krijgt showband - uit Canada op bezoek Poppenkast bij de sporthal Fex^Fsx^xxxF Fx Bsxixxq FasxF klonk als een klok Lerares coupeuse Abonnementsprijs f 21- per jaar. Losse nummers 50 cent in BURGERLIJKE STAND Geslaagd HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 4 juli 1980 32e jaar- gang - no_27 Hoofdredacteur J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1358 Red. medewerker D. J. Mondeel Verzetstraat 70. tel. 05483-2899 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16680 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad minder gunstige weersomstandigheden, dan wat men vele jaren gewoon was, heeft de buurtschap Dijkerhoek woensdag het artijkse school- en volksfeest gevierd dat traditiegetrouw weer een ht „familiefeest" is geworden waaraan jong en oud enthousiast mee- erkte en waaraan men „gestoord" door zware regenval en onweer toch el veel plezier en genoegen beleefde. De schooljeugd vermaakte zich eer naar hartelust in de zweefmolen en de mini-draaimolen en genoot van het duo John en Yvonne die de jongelui boeiden met i en allerlei leuke spelletjes. Daar de feestweide door de regen inbraikbaar" was geworden werden er spelletjes gedaan in de zaal o.a. is en ballonnen trappen en werden de kinderen royaal getrak- op allerlei lekkers, een flesje prik enz. Dordat het feest in de zaal begon lokken de kinderen in een bonte loet met de Holtense Muziekver- iging voorop in optocht met hun :htig versierde wagens, fietsen, :ps en zelfs wagentjes met pony's iar het feesterrein. De kinderen ladden van het versieren weer horm veel werk gemaakt en de op- :ht was mooier dan ooit te voren, kinderen die met een versie- aan de optocht deelnamen of izelf hadden „versierd" kregen •n leuk prijsje. Foïksspelen s Middags om 1.00 uur begonnen Ie traditionele volksspelen waar jan door plm. 200 Diekerhoekers perd deelgenomen. Bij de verschil lende spelen leverden Ria Tem- >elman en Dinant Klein Teeselink Ie beste prestaties en zij werden iportvrouw en sportman en kregen lk een fraaie beker die door café- est „Het Bonte Paard" beschik- uaar was gesteld. Jitslagen volksspelen: Ringsteken per fiets (dames) I. Willy Stevens; 2. Zwaantje lampioen vogelschieten werd Vim Wissink. Roeterdink-Twellaar; 3. Ria Vene klaas; 4 Dini Aaftink-Sluiter; 5. Gerrie Rensen-Paalman; 6. Ria Haverslag; 7. Henny Klaasses- Boode. Stoelendans 1. Ria Tempelman; 2. Willy Beldman-Wegstapel; 3. Jenny Koopman; 4. Géke Markvoort; 5. Zwaantje Roeterdink-Twellaar; 6. Thea Luggenhorst; 7. Thea Markvoort. Hindernisbaan (heren) 1. Henk Markvoort; 2. RiniUlfman; 3. Wim Rensen. 4. Jhr Henk van Coeverden; 5. Gerrit Broekhuis. Hindernisbaan (paren) 1. Anton en Jenny Koopman; 2. Gerrit en Amia Rietberg; 3. Bert Rensen en echtgenote; 4 A. Roe- terdink en echtgenote; 5. G.H. Rensen en echtgenote; Q. Wim Ve neklaas Slots en echtgenote; 7. Gerrit Vlogtman en echtgenote. Blaasslaan (Dames) 1. Ria Veneklaas; 2. Riki Janssen-Bronsvoort; 3 Ria Tem pelman. 4. Anja Meijerman. Blaasslaan (Heren) 1. Johan Rechterschot; 2. Wim Rensen. Blaasslaan (jongens) 1. Dinant Klein Teeselink; 2 Erik Wegstapel; 3. Gerrit Beunk; 4. Rini Ulfman; 5. Eric Nijkamp. Hindernisbaan (jongens en meis jes t/m 14 jaar) I.Egbert v.d. Brink; 2. Albert Wegstapel. Dames: 1. Anja Sluiter; 2. Ineke Haverslag; 3. Miep Vloedgraven; 4. Thea Ha verslag. Heren: 1 Dinant Klein Teeselink; 2. Gerrit Tuitert; 3. Joop Arfman; 4. Rini Ulfman; 5. Henk Stevens. Vogelschieten: 1. Wim Wissink; 2. Jaap Nikkels; 3. Wim Wegstapel; 4. Henk Biele man; 5. Gert Rensen. De romp van de grote houten vogel viel bij het 223ste schot dat gelost werd door Wim Wissink van de plm. 10 meter hoge stalen mast. Volgens de man die de geweren laadde schoten de Dijkerhoekers goed want het is normaal dat de romp pas bij het 250ste schot naar bene den komt. Bovendien waren de weersomstandigheden niet gunstig In het kader van het 35-jarig be staan van H.M.V. is het ons gelukt om een Showband uit Canada - be staande uit 90 meisjes - een optre den in Holten te laten verzorgen. Op woensdag 23 juli a.s. treden voor ons op: „The Edmonton All Girl Marching Ambassadors" uit Edmonton, Canada. Uit de lange reeks van hun optredens noemen wij, het met groot sukses optreden - 6 jaar geleden - op het Wereldmu ziekconcours in Kerkrade. Vorig jaar traden zij o.a. op in San Franci sco, Los Angelos, Las Vegas, Spo kane enz. Daarom nodigen wij u uit op woensdag 23 juli a.s. om met ons van deze ongetwijfeld prachtige show te kunnen genieten. Plaats en tijd worden nog nader bekend ge maakt. Bestuur „HMV" Naam Gebruik deze Adres: Woonplaats Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Ohr/mevr voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Hg/zij betaalt het abonnementsgeld per half 1 Antwoordnummer 97 jaar/per jaar J Enschede. Adres: Woonplaats: Uitgaande van de Pinkstergemee nte te Deventer zal op zaterdag 12 juli a.s. bij sporthal ,,'t Mossink" aan de Keizersweg voor alle kinde ren uit Holten een poppenkast- middag worden gehouden. Aan vang 15.00 uur. De toegang is gratis en alle kinderen krijgen bovendien nog een leuke verrassing. Door een team van kinderwerkers, verbon den aan de Pinkstergemeente zal die middag een poppenspel worden gepresenteerd met een Evangeli sche achtergrond. De titel van dit poppenspel luidt: „De blijde bood schap van Lodewijk en Katinka". Ria Veneklaas en Ria Tempelman besloten bij het blaasslaan tot een rustpauze. doordat er als gevolg van de krach- tie met raszuivere Duitse herders tige wind beweging in de vogel zat. door de Duitse herderverenigin- Demonstratie gen. Ring groep Salland en de Het buitengebeuren in Dijkerhoek 'Kringgroep „D.J.S. te Almelo. Er werd besloten met een demonstra- bestond voor deze demonstratie die ruim een uur duurde grote be langstelling. Er werd gedemon streerd met beginners en vergevor derde geleide honden en verdedi gende honden. Geboren: Leonie Dianne dv J G van Lindenberg en G F Konijnen belt; Alide Dirke dv D Beldman en A Hutman; Nathalie dv J D Bult en M J Haan (geb. te Deventer) Zwaantje Hermina dv J Markvoort en G J van Aefst (geb. te Deventer). Gehuwd: J P Drost, oud 26 jaar, Wijhe en A Hietbrink, oud 20 jaar, Deventer, H M G Riemsdijk, oud 25 jaar. Holten en G Bosch, oud 22 jaar, Holten; J W Jonker, oud 30 jaar, Deventer en M Runneboom, oud 26 jaar Deventer. Overleden: W F ter Beek, oud 84 jaar. Holten; H J Bisschop-Korver oud 73 jaar. Holten. Evenals voorgaande jaren organi seerde de Chr. basisschool „De Schakel" samen met de Chr. kleu terschool „Repelsteeltje" vorige week vrijdagmorgen weer het be kende schoolfeest. Dit zomer- schoolfeest heeft deze keer als bij zonderheid dat de deelnemende jeugd, middels een zgn. landens- pel, een internationale reis maakte op het schoolplein van „De Schakel", compleet met paspoort en douanestempels, terwijl voor de kinderen spelletjes waren be dacht welke betrekking hadden op het land dat werd bezocht. Onder het genot van een kopje koffie werd het hele gebeuren enthou siast gevolgd door belangstel lende ouders. De eerste opdracht die de kinderen moesten uitvoeren bestond uit het vervaardigen van de nationale vlaggen van de diverse landen, welke inderdaad ook werden uit gehangen in het betreffende land. Elk land werd omstreeks 10 minu ten bezocht voor het spelen van een op dat land betrekking hebbend spel. Zo werd in Zwitserland ijver ige pogingen ondernomen tot ski lopen, terwijl in IJsland een ijsje werd geserveerd. Hoewel het niet helemaal duidelijk werd wat er nu typisch Engels is aan het bakken van echte Hollandse pannekoeken in Groot Brittannië gingen deze niettemin vlot van de hand. Nadat de kinderen aldus in elk land hun spel hadden gespeeld werd hun paspoort voorzien van een „doua nestempel" waarmee van spel en land werd gewisseld. Hoewel het gehele gebeuren in de loop van de morgen moest worden gestopt door een storende regenbui, werden de feestelijkheden direkt daarmee weer enthousiast voortgezet en werd het buitenfeest afgesloten met een gezamenlijke broodjes maaltijd. Tenslotte verzamelden de schoolkinderen zich omstreeks half één in de hal van de Schakel voor het bijwonen van de jeugdmu- sical „Dr. Pompelmoes in groente en fruit", hetwelk op uitstekende wijze werd vertolkt door leerlingen uit de zesde klas. Met deze musical kreeg deze toch al fijne feestdag nog eens een extra bekroning. Aan het Ned. Wetenschappelijk In stituut voor Toerisme te Breda is voor het examen „Recreatie eco noom" geslaagd Evert Jan Mol, Nagelhoutstraat 30. Te Utrecht is voor het diploma „le rares coupeuse" geslaagd mej. Riki Rensen, Maneschynsweg, Espelo Zij werd opgeleid door Modevak school „Wessels-Nfjland", Rjjssen. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij; H. VQOGSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur U ontvangt een fraaie X Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. „Het geet wa good in 'n Dieker- hook" Tot die conclusie zal meni geen zijn gekomen, die dinsdag avond de grote feestavond in Het Bonte Paard heeft bijgewoond en die beschouwd kan worden als de inleiding tot het school- en volks feest. Dank zij de intekening op de lijst en de inspanning van de volks feestcommissie is dinsdagavond een amusementsprogramma afge werkt van een prettige verschei denheid. mede door de keuze die men had gedaan uit het artisten- aanbod Voordat de artisten voor het voet licht traden, kundig begeleid, als het nodig was, door het Apollo Team uit Hengelo, sprak voorzitter Jan Wegstapel van de volksfeest commissie een hartelijk gestemd dankwoord aan de fijsttekenaars, aan de families Paalman- Kloosterboer voor het beschikbaar stellen van het terrein en voor alle hulp, en aan al degenen die zich hebben ingezet bij het voorberei dend werk Hij vond het bijzonder plezierig dat 200 liefhebbers zich hadden aangemeld voor de volks feesten. Weliswaar stond de ont spanningsavond sterk in het teken van de show van de Wilgrado's, maar dat neemt niet weg dat er ook anderen waren die meewerkten aan het lange avondvullende pro gramma I Geurt van Geurt uit Apeldoorn werd ingeleid door Jacques Refjn- ders uit Nijverdal, die de show aan elkaar praatte en ook nog wel eens een leuk mopje lanceerde. Geurt met 't petje op en de onafscheide lijke harmonica: allerlei grappen over de domheid op school en over moeder de vrouw bij wie hij geen zier te vertellen had Maar in het tweede deel van zijn programma kwam hij met een aardige vondst, n.l met een potpourri van regels uit diverse liedjes, waarvan hij een nieuw geheel had gemaakt. Dat sloeg wel in en het feestende pu bliek, dat gezellig aan lange tafels zat, net als bij een familiefeest, kon lekker meedeinen. De drie Eleonora's uit Enschede, voorzien van gitaar, zongen en jo delden zowel voor als na de pauze aardige liedjes, De kleine Sylvia uit Enschede, het zangeresje, dat al enige bekendheid heeft gekregen door een plaat, deed in het artis- tenkoor dapper mee, haar stem klonk helder door de microfoon. Ben Steneker uit Haaksbergen - dat weten insiders - is de man die de Westernsongs op een professionele manier kan brengen Hij kan prima begeleiden en hij heeft een uitste kende zangstem, die nergens gefor ceerd aandoet. Hij boekte, evenals op andere plaatsen, ook in Dijker hoek een enorm succes, met name bij een groot deei van het jonge pu bliek Als Willem Kuier met een quasi onbenullig gezicht binnen komt, 't zwarte petje op zijn hoofd, en rond kijkt heeft hy de lachers al op zijn hand „Wat 'n pröttel", zuchtte Willem gisteravond en de zaal was „in". Het bleef niet bij ge peperde moppen over de dokter die hem moest keuren en bij andere pi kante grappen, die er net bij door konden - hij en zijn collega hadden ook nog wat anders in het vat zit ten. Dat kwam na de pauze en het was het verrassingsnummer van de avond Willem en „zien moat" (de laatste verkleed als boerin) ston den voor de microfoon te grimassen en het leek alsof ze allerlei liedjes zongen Die liedjes waren op een band opgenomen, maar de mimiek en de potsierlijke bewegingen van het duo waren zo kostelijk, dat het leek alsof ze uit volle borst zongen en acteerden. Tot groot vermaak van het publiek dat een dergelijke imitatie met haar komische effecten zeer waar deerde Aan het einde van de avond bood voorzitter Wegstapel de artistens- chare bloemen aan, maar kreeg hij zelf ook bloemen (die hij naar ieders overtuiging ook ten volle had ver diend). Na de verloting werd er ruimte vrijgemaakt voor een dansje onder leiding van het Apollo-team Het was reeds laat toen de Dieker hoekers het bed opzochten. Het was allemaal in de beste harmonie verlopen „Het gung héél good in 'n Diekerhook". De Folkloristische Boerendansgroep „De Hóólter Daansers" houden in het kader van het Dorpsfeest 1980, dat wordt gehouden van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 juli, op woensdag 23 juli vanaf 's morgens 10.00 uur een grote rommelmarkt in „Kalfstermansweide" waar die voormiddag tevens weer de traditionele „Kleinveemarkt", die door de Dorpsfeest commissie wordt georganiseerd, gehouden wordt. De Hóólter Daansers staan de ko mende tijd overigens voor een bij zonder druk seizoen Op woensdag 9 juli verlenen de groep gast vrijheid aan de Portugese folkoris- tische dansgroep „Rancho das Ca- tarinhos" uit Fiqueira Da Foz. Deze groep zal 's avonds vanaf half acht optreden in „Kalfstermans weide" waarbij uiteraard ook de Hóólter Daansers en Klepper- klumpkes partij zullen geven Van half 5 t/m 7 juli S.s. nemen de Hóól ter Da&nsers deel aan het Interna tionale Trachten treffen in Kröv aan de Moezel. Dit betrefteen soort Internationaal folkoristisch dans- festival waarbij de deelnemende groepen o.m. zullen optreden op een soort drijvend toneel op de Moezel. Op dinsdag 22 juli zal in samenwerking met de Dorpsfeest commissie en de Bergrijders een boerenbruiloft plaatsvinden in een feesttent op de Kalfstermanswei de Nadat het bruiloftspaar Jan- neke van Koopers Hendrik en Au gust van Dick van Guus om plm. 18.30 uur vanaf de Larenseweg een rondtour (bruidsstoet) door Holten zal hebben gemaakt zal omsteeks 9.00 uur de trouwplechtigheid plaatsvinden in de feesttent Na af loop van deze plechtigheid is er in de feesttent gelegenheid het dan sen m.m v. Duo Hillman en Joke Wat de rommelmarkt betreft kun nen de Hóólter Dadnsers overigens nog heel wat afdankertjes gebrui ken op allerlei gebied Een seintje aan Jan Mossink, A.J Goldstein- straat 21, tel. 20 70 en u kunt verze kerd zijn van een vlotte en dank bare afname van uw spullen uit huis, tuin of geeft niet wat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1