Felix Üsurste contra EO De zanger ran Pfesada heeft ze zijn prisisi^es Christopher Timothy WEEKEND tP Speel's met licht klassiek Kate Bliss Lelys dans la vallee liu k f'M Ideaal Geluk JACK NICHOLSON LAA T OUDERS SCHRIKKEN VRIJDAG EDDY BECKER komt niet meer aan bod bi/ een NCR V- muziekpro gramma Vanavond de eerste aflevering van een nieuwe muziekkwis Zo als de titel „Speel's met licht klas siek". al doet vermoeden, draait het allemaal om de lichte muziek. Een aantal kandidaten wordt ge test op hun kennis omtrent de lichte muziek. De presentatie is in handen van JAN VAN DE WAARD en REG INE CLAU- WAERT. Het duo gaat deze zomer vier muziekkwisjes presenteren. JAN VAN DE WAARD over de nieuwe kwis „De lichte muziek kwis wordt een gezellige zomer- kwis ïk verheug me verder op de samenwerking met de charmante REG1NE CLAUWAERT. Ik denk dat ze het goed zal doen bij het Ne derlandse publiek" „Speel's met licht klassiek" niet iets voor ED DY BECKER die volgend seizoen niet terug komt „Kwistig met mu ziek"? EDDY BECKER: „In het komende seizoen is er voor mij geen muziek weggelegd Ik ga een wetenschappelijke kwis presente ren en daar zit geen noot muziek in". (21.20 uur. Ned. 2) JAN VAN DE WAARD komt met een gezellige zomerk wis bi/ de NCRV ZATERDAG De TROS-televisie komt van avond met een Amerikaanse tele visiefilm getiteld „Kate Bliss The Ticker Tape Kid" De film gaat over een zekere Kate Bliss (SUZANNE PLESIIETTE) die in opdracht van een detectivehuro de „misdaden" van de Clint bende moet onderzoeken Ze gaat hier voor. we zijn in het Jaar 1898 er gens in Texas, naar het stadje Me dicine Hat Volgens het detective- buro probeert de bende van Clint de rijke Devery uit te schakelen. Kate's trein wordt op weg naar Medicine Hat overvallen door de bende van Clint Ze wordt ge dwongen met de bende verder te reizen Het eerste kontakt met Clint verloopt voor Kate anders dan ze verwacht had Niet Clint maar Devery blijkt de boef te zijn. Met gemene trucs heeft hij de boe ren van hun landerijen beroofd en Clint bestrijdt Devery als een soortrobin Hood" Kate staat nu voor de keus. of ze blijft haar baas trouw en voert haar opdracht uit. of ze kiest voor de held Clint. (19.55 uur. Ned I) Een romantische film gemaakt naar aanleiding van het beroemde boek „Le Lys Dans La Vallee" van De BALZAC De televisiefilm (twee uur) handelt over de liefde van Felix voor de tien Jaar oudere en getrouwde Henriette De liefde leeft alleen in hun gedachten voort en wordt nooit werkelijk heid De Franse film werd eerder in ons land uitgezonden op 25 Juni 1972 Mede met het oog op de hoge waardering besloot de NCRV- televisie de film nog een keer uit te «enden Voor de omroepen is het weer komkommertijd en worden heel wat series en film» herhaald. Zolang het films en series zijn van een goede kwaliteit u er niet» op tegea £20.30 uur. Ned. 1) Onder redaktie van Guus Marlntis WILLEKE ALBERTI is weer helemaal terug in de showbiz. Ondanks de problemen m haar huwelijksleven heeft de zangeres actrice zich niet uit het veld laten slaanMet een te bewonderen wilskracht heeft ze haar oude beroep weer opgevat. Met een te levisieshow in het vooruitzicht, de herhaling van ,,De Kleine Waarheid" binnenkort op het scherm en een nieuwe single op de radio ziet Wl LLEKE de toekomst weer roos kleurig tegemoet. Oe 35-jarige WILLEKE ALBERTI «iet er jonger uit dan ooit Oe werkzaamheden rond haar come- ""-VjSa back hebben de nare privé proble- 'l u""JU men wat op de achtergrond ge- y--'i. s M «Pa drukt We praten met WILLEKE «Sftó ll®: ALBERTI In het gebouw van haar if Cf'P IJl platenmaatschappij Het weer- ffiTjtt 'P- "'jʧ j ÜyWiÈ f 19 z'0n van de b®^rijvige opname- v 1 i f, studio's doet haar zichtbaar II r W11 ijTpi'iit! I j "13 Met een gemeende l8ch begroet M ze do mensen waarmee ze vroeger igjh't',* IsÊ 3 zo dikwijls samenwerkte. Tijdens 1 haar huwelijk met de 24-jarige {gsr jOÊÊ&Jd& ,/Al I J0HN 0E M0L JR had ,e rich -Jjt nooit meer laten zien op de show- m Viz-feesten. Contact met colle- 'MÊjk 'ïsv y, tl w M ga's of andere figuren uit het vak 'wSjjnÊJm had ze niet of nauwelijks Ze had IeÊÊÉÈÊ^^ M zich neergelegd bij het moeder 5# fj§Sjöp5^ ®n huisvrouw bestaan. Terwijl iRaHS£''«i!fi - haar echtgenoot carrière maak- firn te. verzorgde zij haar twaalfjarige /aHSÉÉSBmËÊN^ÊF. ctHBBHS dochter DANIELLE en haar ander- halfjarige zoon JOHN CAREL back wat in een ander daglicht gezet. Nu lijkt het net of ik pas na de breuk op het idee kwam een plaat op te nemen Het artiesten bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan En als JOHN en ik nog bij elkaar waren had ik de plaat ook op genomen" De plaat waar WILLEKE over praat i3 de nieuwe single ..Ga mee naar het strand", die in navolging van LENNY KUHR en OSCAR HARRIS wordt begeleid door een kinder koor. Het nummer is geschreven door de 23-jarige JOOST TIMP, zoon van MIES BOUWMAN WIL LEKE: ,,lk ken JOOST al een hele tijd. Ik vind dat hij leuke liedjes schrijft. Vooral WILL HOEBEE heeft me gewezen op het talent van hem. Het is de bedoeling dat JOOST nog meer nummers voor me gaat schrijven". JOOST heeft een overeenkomst met WILLE KE Zowel JOOST als WILLEKE zijn opgevoed door beroemde ouders en beide hebben ze ambi tie in de showbiz. JOOST schrijft naast teksten voor WILLEKE ook nog liedjes voor zijn eigen band, BLOEM, waarmee hij onlangs een Nederlandstalige langspeel plaat maakte Volgens WILLEKE is de samenwerking tussen JOOST en hoar strikt zakelijk. WILLEKE praat ontspannen als ze zegt: „Vroeger, toen ik net begon in het vak. was zingen mijn grote ideaal. Optreden voor een groot publiek net als mijn vader deed dat was mijn wens Tot zo'n drie jaar geleden was dat steeds mijn ideaal. Carrière maken en daarin gelukkig zijn Maar opeens kwam er een ander ideaal in mijn leven JOHN werd mijn nieuwe ideaal en mijn carrière liet ik val len Ik heb in mijn gelukkige tijd met JOHN niet veel heimwee ge had naar het vak Ik had een druk gezinsleven en natuurlijk kostte mijn platenzaak in Laren ook heel wat tijd Maar ja, zoals de zaken nu staan, val ik weer terug op mijn oude ideaal; zingen on optreden Maar ik hou wei scherp in het oog dat de kinderen ook genoeg aandacht krijgen". Wat WILLEKE ALBERTI goed uit komt in haar comeback periode zijn de herhalingen van de NCRV-televisie serie ..DE KLEINE WAARHEID Zou ze weer in zo'n serie willen acteren? WILLEKE: „Ik vond de „Kleine Waarheid" enig om te spelen en bij een nieu we toneelrol zal ik niet zo gauw nee zeggen" Over de andere te levisie aanbiedingen zegt ze: „Als alles meezit ga ik voor de AVRO-televisie een show opne men Daarnaast zijn er nog een paar andere plannen op dat ge bied Het zit er verder nog in dat ik samen met mijn vader (WILLY ALBERTI) een show ga opnemen, netalsin de begintijd" (WILLEKE KE s woorden klinken vol en thousiasme Ze leeft weer hele maal op De producer van WILLE KE. WILL HOEBEE. tevens produ cer van JOOST TIMP en vriend van JOSÉ van LUV ziet het hele maal zitten voor WILLEKE ..Ik weet zeker dat de plaat zal aan slaan bij het publiek WILLEKE is een rasartieste en dat verleert ze Net als LENNY KUHR en OSCAR HARRIS wordt WILLEKE begeleid door een kinderkoor De radio presentator FELIX MEURDERS (VARA) is een voor stander van uitsluitend popmuziek op Hilversum 3 De meeste omroe pen houden zich aan de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van de ..zenderkleuring Hilversum 3 zou volgens die afspraken hoofdza kelijk popmuziek uitzenden Toch is er volgens FELIX MEURDERS een omroep de E O die zich niet aan deze afspraak houdt Tijdens het drukbeluisterde radio programma .Zoekplaatje riep MEURDERS het publiek op een protestbrief naar de E O te schrij ven .Psalmen horen toch niet thuis op Hilversum 3? aldus FE LIX MEURDERS Naar onze me ning ligt het niet op de weg van een radiopresentator om een andere omroep op zijn programma-inhoud te wijzen aldus een E O -mede werker Hij vervolgde met Het woord ..pop staat voor populair Bij de E O -luisteraars zijn de psal men populair en vallen daarom in het rijtje popmuziek WILLEKE ALBERTI was ook zonder een breuk in haar huwelijksleven het vak teruggekeerd DIANA ROSS, de wereldberoem de zangeres filmster is één van de weinige artiesten die zich niet laat leven door de managers, platen maatschappijen en andere showbiz figuren De meeste artiesten krij gen een imago mee van een platen maatschappij en owee els ze daar van afwijken Bij DIANA ROSS gaat dat even anders Na de film ..Mahagony". waarin DIANA een mannequin speelde, wilde men het liefst een imago voor DIANA uit bouwen waar glamour en glitter hoogtu zouden vieren Dat zag de Amerikaanse zangeres niet zo zit ten en weigerde dat imago uit te beelden Integendeel. DIANA wilde juist een menselijk imago zonder veel franje DIANA in een interview Niemand dringt mij een imago op Ik zing en gedraag me zo als ik ben Pikken ze me zo met. dan maar met Vooral bij de jeugd is DIANA momenteel zeer populair Aan het begin van deze maand stond HOLLYWOOD op zijn kop toen de nieuwe langspeelplaat van DIANA uitkwam Er moesten grote feesten aangelegd worden enz enz Maar DIANA ROSS wilde een gewone presentatie en meer niet Gekleed in spijkerbroek en een een voudige blouse verscheen de ster op de presentatie De overige gas ten die wel in glamour kleding wa ren komen opdagen staken wel een beetje af bij DIANA ROSS. Een breuk in een huwelijk l« na tuurlijk nooit bevorderlijk voor je goede humeur maar het pleit voor WILLEKE dat ze niet het zie lige verlaten vrouwtje gaat uit hangen. tenminste zover het niet door anderen wordt opgedron gen Scheidingen zijn in onze moderne samenleving helaas aan de orde van de dag en waar om zouden artiesten niet net als andere ten prooi vallen aan de scheidingsgolven WILLEKE is ook geen type die een ander de schuld geeft FELIX MEURDERS nep het publiek op een protestbrief naar de EO te schnjven WILLEKE „Ik ga nu weer extra aandacht aan mijn carrière be steden maar ik moet er wel bij zeggen dat ik voor mijn huwe lijksproblemen ook al bezig was met een nieuwe plaat Het is dus niet zo dat ik nu opeens weer in de showbiz terugkom Ik was al een hele tijd van plan om weer te gaan zingen De breuk tussen JOHN en mij hebben die come- ik sterallures moeten krijgen? Daar heb je mets aan Ik wil graag fijn le ven met vrienden om me heen en geen nare ruzies' MASSADA heeft zo zijn principes Ze willen zich met met politiek bezig houden maar de Molukse percussie-rock groep staat wel in grote lijnen ach ter het RMS-ideaal Verder treedt de groep met op in zalen en gele genheden waar geen Molukse jon geren worden toegelaten JOHN NY Er zijn wel tenten die ons vra gen maar waarvan ik uit eigen er varing nog weet dat ik er indertijd niet inkwam omdat ik een Moluk- ker was Daar gaan we dan ook met spelen Er is één ideaal waar de jongens allemaal achter 6taan en dat is fijne muziek maken En dat vinden de fans van MASSADA het belangrijkste Het druk bezochte feest van de popgroep MASSADA ter gelegen heid van de goudenplaat uitreiking van de langspeelplaat Pukul Tifa' en de single Sajang en de intro ductie van de nieuwe langspeel plaat .Pusaka (erfland) viel de zanger JOHNNY MANUHUTU toch wat tegen JOHNNY tegen oris Dit keer heeft onze platen maatschappij het feest georgani seerd De vorige die wij zelf in el kaar draaide was veel grootsei en gezelliger JOHNNY staat er om bekend dat hij ondanks de behaal de successen toch zichzelf is geble ven Met zijn oude vrienden gaat hij nog steeds om en voor iedereen heeft hij even tijd Tenminste dat moet gebeuren in de weinige tijd die hij nog beschikbaar heeft De groep MASSADA is in twee jaar tijd zo beroemd geworden dat iede re dag een 6trak schema kent JOHNNY is er gewoon onder gebleven Hij zegt Waarom zou WILLEKE als Marleen Spaargaren in de binnenkort weer uit te zenden Kleine Waarheid' DIANA ROSS zoals ze op de pre sentatie van haar nieuwe lang speelplaat ..Diana' verscheen De film acteur JACK NICHOL SON, vooral bekend geworden door zijn rol in de film ..One flew over the Cuckoo s Nest", heeft zijn vader en moeder behoorlijk aan het schrikken gemaakt door zijn rol in de griezelfilm ..The Shining" De film ging vorige maand in Amerika in première (m oktober komt de film ook in de Nederlandse bioscopenj en net als bij de vorige premières van NICHOLSON waren ztjn ouders aanwezig De rol van de door de duivel bezeten Jack Torran ce werd door NICHOLSON zo overtuigend gespeeld dat iedereen m de zaal de nlhngen over zijn rug kreeg JACK NICHOLSON vertel de Ie ter ..Na afloop van de premiè re kwam mijn moeder naar me toe en ze zei alleen maar Wil je nooit meer m zo n enge film spelen Je hebt je vader en moeder enorm aan het schrikken gemaakt Als tk ge weten had dat ze zo onder de indruk zouden komen dan had ik ze aange raden thuis te blijven De filmre censenten m Amenta schreven dat een film als The Exorcist lang ro aangrijpend met was als The Shi ning" piepzak zat toen de aanbiedingen uitbleven Je bent als acteur ten slotte afhankelijk van anderen Het leven van een topacteur gaat met altijd over rozen Dit laatste geldt ook voor CHRISTOPHER TI MOTHY bij u beter bekend als Ja mes Hernot de veearts uit de gelijk namige NCRV serie De 39 janga Engelse acteur kroop vorige maand voor het laatst in de huid van de plattelandsveearts De tv persoon lijkheid van 1979 (van Engeland) was niet bepaald gerust over zijn toekomst Een aantal nare verhalen over zijn scheiding in de roddelpers resulteerde in wemg nieuwe tv- aanbiedingen Was het gedaan met de carrière van TIMOTHY? MASSADA behaalt nog steeds gouden successen Gelukkig voor de vriendelijke ac teur kwam er vorige week een aan trekkelijke aanbieding binnen De populaire CHRISTOPHER Tl MOTHY vertelde Ik kan nog met zeggen om welke sena of rol het gaat maar ik ben er wel heel blij mee Een zware druk is nu van mij afgevallen Want ik moet eerlijk toegeven dat ik wel even in de CHRISTOPHER TIMOTHY m de rol van James Hernot Da acteur haal de opgelucht adem bij het zien van zijn nieuwe contract JACK NICHOLSON zoals hij spoelde mOne flew over the Cuk- koo s Nest"

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 37