Prijzen benzine AUTO Hl-F! C.B. APPARATUUR 60 SPECIAALZAKEN IN HEEL EUROPA De prijzen van motorbrandstof fen worden met de regelmaat verhoogd Niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten Op lange ritten naar verre bestem mingen maakt dit een flink deel van het te besteden vakantie budget uit Houdt daar wel re kening mee en verbaas u niet wanneer van de ene dag op de nadere b v benzine opeens heel wat duurder is geworden De ANWB beschikt per 14 dagen over een telexlijst met de laatst genoteerde prijzen van alle va kantielanden Omgerekend in Nederlands geld volgen onder staand de prijzen van superben- zlne en dieselolie per eind mei Oul island: super van 1 18-1 33/diesel van 1 18-1 31 Zwitserland: super van 138- 150/diesel van 141 1 59 Italië: super l 73/diesel 0 79 Oostenrijk: super 145/dlesel l 32 l 37 Frankrijk: super 168/dlesel 1 18 Spanje: super 1 60-106/diesel 077 België: super 1 55/diesel l 04. Normale benzine is over het al gemeen iets goedkoper In ons land ligt de prijs van super ben- ane iets beneden de 1 50 en die selolie kost op dit moment ruim eën gulden Wilt u het vlak voor uw vakantiereis precies weten, bel dan de ANWB v W-üi omdat er in de loop der jaren ver schillende merken van het toneel verdwenen zi)n Hans Kolenaar kon Mazda-dealer worden en voor dit agentschap diende wel een ander pand in ge bruik genomen te worden In de Blekerstraat was ruimte voor een werkplaats en een kleine sho wroom Energiek werd het merk weer ter hand genomen en vele Mazda-rijders kwamen voor on derhoud naar Hans Kolenaar. Nieuwe modellen en veranderingen aan bestaande modellen maakten het merk voor de automobilist en niet in de laatste plaats voor de ga rage interessant Vorig jaar kreeg Hans Kolenaar de gelegenheid de ruimte naast de ingang naar de ga rage er bi) te betrekken Vroeger was dit bij vorige bedrijven een magazijn en na een grondige ver bouwing is het een fraaie sho wroom geworden Presenteren van auto s in een aangeklede ruimte is erg belangrijk In de toekomst zal de showroom een groter deel van een bedrijf uitmaken dan de werk plaats Immers het onderhoud wordt relatief minder De service intervallen worden ruimer en dat betekent dat de auto minder vaak de garage zal zien Het verkoop- gebeuren, de voorlichting over de auto is een uitmerate belangrijk fa cet De laatste weken heeft men veel werk gehad in de wei kplaatsen van beide bedrijven met het uitvoeren van vakanUebeurten Alle relaties werden tijdig dmv een circulaire aangeschreven en geattendeerd op hel mei de auto op vakantie gaan. De automobilist wordt dan even met de neus op het feit gedrukt dat de auto voor de vakantiereis in uit stekende staat moet verkeren. Hans Kolenaar is erg content met het show room bezoek op de koop avond donderdags Zaterdags is het over het algemeen heel rustig Oudere auto s raken steeds minder in trek Aangezien meestentijds, ook op een occasion, een oudere auto ingeruild wordt, zitten de ga rages nog aJ eens met auto's uit de begin zeventigerjaren en die gaan veelal door naar de handel. Er kun nen uitstekende exemplaren bij zijn Hans Kolenaar heeft recente lijk geannonceerd met „auto markt" aanbiedingen Daar kwa men heel wat mensen op af en er werd ook vry goed verkocht In het beclrijl werken 2 monteurs en 1 chef Bi] zo n kleine bezetting be tekent het wel dat een ieder eigen lijk alles moet kunnen Zo plaat- werkt de chef en houdt eveneens het magazijn op peil Hans Kole naar regelt de verkoop en zijn vrouw duet de administratie en is altijd halve dagen aanwezig Hij be zocht van 1964 tot en met 66 het Instituut voor de Autohandel In Driebergen Dit bekende en gere nommeerde opleidings instituut onderwijst zowel technisch als commercieel Daarna heeft hij een Jaar stage geopen bij Cltruèn tn Amsterdam. Mazda heeft op dit moment onge veer 180 deaier8ln ons land. waar van er een 50 sl)n die de rotatie- Mazda verkopen Het is nog de enig overgebleven producent van rotatie-motor Felix Wankel ont wierp deze revolutionaire motoren NSU ontwikkelde het project ver der Vele licenties werden verkocht en Mazda heeft in de loop der jaren zoveel research verricht dat het nu een probleemloze motor leveren kan Alle anderen stopten er mee. De Importeurs van Japanse mer ken organiseren voor de dealers vrij regelmatig studiereizen naar Ja pan Het voordeel is dat de dealer ziet wat er gemaakt wordt, hoe er gewerkt wordt en kennis kan ma ken met het leven in Japan Op de Tokyo Motor Show zijn alle merken en modellen te zien, die de Japanse autoindustrie maakt, maar die lang niet allemaal op het Europese continent geleverd worden Evenals bij zeer veel andere auto bedrijven het geval is, houden de Kolenaars ook op dit moment hun hart vast m b t de ontwikkeling tn de autobranche De sterk gestegen kosten om te kunnen autorijden hebben een duidelijk negatieve In vloed De auto's werden duurder, de prijs van benzine steeg regelma tig, wegenbelasting gaat weer om hoog enz Dat kan velen er van weerhouden de auto intensief te gebruiken Minder autogebruik be tekent minder werk voor de garage Daardoor komt tn deze branche de werkgelegenheid ook op de tocht te staan Misschien nog niet so maa saal, maar toch wel incidenteel Hans Kolenaar signaleert op dit moment dat het weer wat beter gaat maar het zal moeilijk worden in te halen wal andere jaren ln deze tjjd wel verkocht werd. jderdaad, de Kolenaars hebben bh georiënteerd op meer dan één I erk Het sinds 1963 geassocieerd I |n met Citroen heeft het bedrijf jo grote bekendheid gegeven. In I werd een geheel nieuw pand Itrokken en het daarin gehuis- I iste taxibedrijf werd enkele ja- I b geleden elders gevestigd na fusie met het gelijksoortige drijf van de heer Kuipers. g Ider Kolenaar liet geleidelijk aan dagelijkse gang van zaken over n de beide zoons Gerard en Hans. I f één richtte zich duidelijk op de Ijrkoop de ander hield meer de tiger bi) de techniek Dat was Ibis. die in 1977 de gelegenheid leeg voor het rayon Enschede en Ingeving Mazda-dealer te worden. I;n ieder weet dat de groei van de lipanse auto op de continentale lirkten onstuimig is geweest en git het percentage in z'n totaliteit Ibt onbelangrijk is Wanneer dan |ben rayon een bekend merk naar h nieuwe dealer uitkijkt, zullen er liter gegadigden in zijn, niet alleen alf milioen ..viifies ,In een tijdsbestek van acht jaar produceerde Renault al ver over de twee en een half miljoen 'vijges' De grote vraag heeft geresulteerd in een stijgende produktie en het is één der best verkochte auto's ter wereld De auto werd destijds afgeleid van de nog steeds in productie zijnde Renault 4. Die is al heel lang leverbaar en met de vele mogelijkheden qua ruimte en zuinigheid een 'bestseller'. Vorig j aar kwam de vijf er in nog meer varianten en het interess antst was de mogelijkheid van vijf portieren Deze belangrijke facelift zal de aantrekkelijkheid niet onbelangrijk groter hebben gemaakt, want er zijn toch altijd veel automobilisten die in elk geval vier deuren willen hebben. Ook werd het interieur onder de loep genomen en daarbij werd het dashboard fraaier gesty- leerd. Het onderstel bestaat uit draagarmen vóór, torsiestaaf veren in langsrichting, telesco- pische schokbrekers en een dwarsstabilisator Achter draagarmen in langsrichting en eveneens torsiestaafveren en te- lescopische schokbrekers. De vering is uitermate soepel en zo goed als alle wegoneffenheden worden bijna niet merkbaar weggewerkt. De wegligging is onderstuurd, hetgeen betekent dat de neus van de auto naar de buitenkant van de bocht wil. Men moet echt een bocht insturen en bij gas loslaten gaat de neus naar de binnenkant van de bocht De rechtuitstabiliteit is goed, waarbij de auto wel iets neiging tot 'rollen' heeft. Dat is een lichte beweging om de lengte-as van de auto De besturing is precies maar wat indirect, 3 3/4 omwentelingen van uiterst rechts naar uiterst links. Het systeem bestaat uit een tand heugel Het remsysteem is op gebouwd uit schijven vóór en trommels achter Een geschei den circuit en een remkracht- begrenzer zyn standaard inge bouwd. De motor van de TL heeft een inhoud van 1108 cc tegen 950 bij de oude versie. Het vermogen lucht met daaronder twee draaiknoppen voor de regeling van de verwarming Het rechter gedeelte van het dashboard heeft een verlaging waarin wat kleinre attributen smaakvol opgeborgen kunnen worden. Tussen de ruimtes waar de chauffeur z'n pedalen vindt en de passagier z'n benen kan uit strekken is de ruimte opgevuld door een rondlopende plaat waarvoor de motor zit Tegen deze plaat is de radio te plaat sen. In z'n geheel is de R 5 vlot en smaakvol aangekleed, waar bij de keus van de stof met de kleur van de auto heel goed harmonieert. De achterbank kan neergeklapt worden en voor de optimale benutting zijn de twee extra portieren erg handig. Met vier personen bezet kan er redelijk wat bagage mee De vernieuwde R 5 heeft nu ook de mogelijkheid de portieren van binnenuit te vergrendelen. De auto is één van de compacts te in zijn klasse Met een lengte van 3.52 meter, een breedte van 1 53 meter en een gewicht vanca. 760 kg is het in wezen een kleine auto Wegcomfort en prestaties zijn van dien aard dat zonder meer grote reizen gemaakt kunnen worden. Met vier inzit tenden en vakantie-bagage Is het echt wel krapper binnenin. Vandaar dat deze bestseller zich het meest eigent als tweede auto of voor kleine gezinnen. Na acht jaar productie is het onwerp zowel qua techniek als model nog geenszins verouderd. Integendeel Het kan zich op alle fronten meten met hetgeen op latere datum op de markt kwam, waarbij het comfort, de zuinigheid vooral en de bruik baarheid hoog scoren. Enkele technische gegevens- de benzinetank heeft een inhoud van 38 liter, het max. toelaat baar totaalgewicht is 1185 kg., er mag een geremde aanhanger getrokken worden van 650 kg., ongeremd van 450 kg De tops nelheid bedraagtca 135 km. per uur De servicebeurten zijn om de 7500 km. en een onderhouds beurt om de 15000 km. De garantie-termijn Heeft een loop tijd van 1 jaar ongeacht het aan tal gereden kilometers en op de carrosserie is 5 Jaar garantie van kracht. De goedkoopste R 5 staat geprijsd voor f 11 985.-. De TL, de geteste versie, kost f 14.390.-. dit tncl de twee por tieren meer. Het prijsverschil tussen de 3- en 5-deurs bedraagt f 800.-. Alle prijzen incL BTW. bedraagt 33 kW of 45 pk en dat is identiek aan de 950 cc. krachtbron De soepelheid nam echter toe en het koppel is gun stiger Betere trekkracht bij la ger toerental, waarbij het max. koppel al bij 2000 toeren bereikt wordt. Een zeer gunstige waar de Het accelereren tot 100 km. snelheid vergde zo rond de 20 sec Met de wind mee iets min der, met de wind tegen wel wat meer Het verbruik was extreem laag, o.a. rijdend van Enschede naar Amsterdam, een afstand van 155 km. autoweg en rond de 100 km snelheid aanhoudend, resulteerde in bijna 20 km. op één liter. Dat is erg zuinig en Op zich is de R 5 apart maar ook leuk gestyleerd Dat komt mede door de bumpers, die van kunststof gemaakt zijn en een wezenlijk deel van de carroserie vormen Het instappen achterin is veel gemakkelijker geworden, want bij de tweedeurs moet de voorstoel een hele kanteling maken om achterin te kunnen komen De portieren voor zijn een stuk korter geworden, maar dat hindert het bereiken van de voorplaatsen niet. De zit is erg goed De sloelen die wel wat kort zijn geven door hun 'diepte' toch een goede steun, vooral ook de rugleuningen. Achterin is het vrij redelijk toe- daarmee kan de R 5 tot de aller- zuinigste auto's gerekend wor den. De vierbak wordt bediend door een pook Daarvoor had den de vijfjes een handle op het dashboard De vloerschakeling maakt een lange weg, maar toch schakelde het goed, waarbij al leen de achteruit niet altijd even gemakkelijk in te schakelen was. Het grote verschil zit 'm in de twee extra deuren. De grote laadklep heeft de R 5 altijd ai tot een handige auto gemaakt, maar nu er vier deuren om in- en uit te stappen zijn. is het een nog aantrekkelijker auto geworden. ven. De beenruimte houdt niet over, maar het kan. De zit ach ter het kleine stuurwiel is uitr stekend Ligt goed in de hand en is bekleed, waardoor het prettig aanvoelt. Het dashboard werd geheel opnieuw ontworpen Een duidelijke snelheidsmeter met totaalteller en daarnaast vele contrölelampjes Aan het stuur drie handles voor verlichting, knipperlichten (links) en rechts voor de ruitenwissers en sproeier, vier tuimelschake- laars direct onder bereik van de linkerhand links van de snel heidsmeter In het midden uit stroomopeningen voor frisse

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 27