„WAT WE BEREIKTEN WAS NIET Schokkend, maar ook niet niks" Fiets-3-daagse Nieuw Heeten H0LTERBERG WANDEL TOCHTEN Schildersbedrijf Schuppert hield „open huis" Aan mijn Bestemmingsplan De Haar II goedgekeurd Uit het politie rapport HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 21 juni Publiek kan kerktoren beklimmen Scheidend WD-raadslid J. de Waard in afscheidstoespraak TAILLEUSE BURGERLIJKE STAND Raadzaal voorzien van geluidsinstallatie HOLTENS NIEUWSBLAD Ondanks bezwaar van WD en PvdA Geslaagd DIPLOMA- ZWEMMEN HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 20 Juni 1980 32e Jaargang - no 25 Hoofdredacteur J Wlgger* Kolweg 14. tel (J5483 1356 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H Beljers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel G5483-3022 Advertentie» Schouwburgplein 7. Almelo, tel 05490-16666 Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad De heer J. de Waard heeft j.i. maandagavond afscheid renomen als WD-raadslid pn fractievoorzitter van de gemeenteraad. De Waard wordt direkteur van een woningbouwvereniging in Friesland. Aan het slot van een vrij enerverende raadsvergadering werd het scheidende raadslid toege sproken door loco- burgemeester H. Stegeman die burgemeester W.L.F.C. Bidder van Rappard we gens diens vakantie ver ving. ,Ik zal het kort houden want per ;lot van rekening heeft u ook een corte raadspriode achter de rug". Bei de heeer Stegeman tot groot vermaak van de afgeladen pu blieke tribune. „Maar in die korte periode van ruim twee jaar hebben vü u leren kennen als het raadslid dat de meeste vragen op het college afvuurde, ennietzonder resultaat", aldus Stegeman, daarbij wijzend op zaken zoals meer openheid van be stuur. „Wat dat betreft kan ik u thans nog zeggen integrale beslui- van waardering voor zijn inbreng in de raad en als aandenken aan de gemeente Holten bood hij De Waard een Makkummer wandte geltje aan met het wapen van Hol ten. De Waard zei in zijn afscheids woord dat het hem genoegen deed dat veel van zijn vragen in de afge lopen twee jaar een behandeling hebben gekregen of nog krijgen. Hij somde een lijst op met zaken die al dan met uit de verf züu^eekomep. „Niet schokkend, maar ook niet niks", zei hij. Wijzend op het zojuist J. DE WAARD tenlijst van de B en W vergaderin gen binnenkort aan elke fractie voorzitters in de raad zullen wor den toegezonden", aldus de heer Stegeman. Hij wenste De Waard en Zijn gezin een goede toekomst toe in zijn nieuwe standplaats. Als blijk [.Jovetni" en „Joclunie" organiseren op 30 juni. 1 juli en 2 juli in Nieuw Heeten een fiets 3-daagse Wie hiervan één avond mist kan de „schade" op 3 juli nog inhalen. De afstand is elke avond 30 kilometer Aan deze fiets tochten kan door jong en oud worden deelgenomen.Kosten f 56.-. Start bij jcafé Kruiswijk tussen 18.30 en 19.30 uur. Een ieder die deze drie avonden de ;30 kilometer fietst krijgt een mooie herinneringsmedaille Men kan zich voor deelname ook voortijdig opgeven op zaterdag 21 en 28 juni in café Kruiswijk van 20.00-21 00 uur. Gevonden; fietssleuteltje; blauw jack, maat 158; 2 plastic tennis rackets; bril met donkere glazen; wielrennerstasje met jas en ge reedschap Verloren: beige etui met 4 sleutels en 10 kwartjes; groene legerpuk- kel, zwemabonnement, handdoek, ondergoed; bruin straathondje, teef; rijbewijs en bankpasje RA BO. Barneveld; sleutels (4); grijs/groen kolbertjasje, met kam, balpen en agenda; soort lipssleu- tel, maat kaartje 142.42; gouden broche en hanger en ketting; zon nebril, bruine portemonnee, in houdende recu en f 25 - en klein geld; dames polshorloge met leren armbandje', zwart jack „campri"; dubbel „L" bordje, tas met rijbe wijs en diversen. Waarschuwing! Naar aanleiding van regelmatig binnenkomende klachten, om trent het gebruik van voetpaden door anderen dan die voor wie de voetpaden bestemd zijn, wordt door de Groepscommandant der Rijkspolitie medegedeeld, dat hiertegen in de toekomst zal wor den opgetreden. De voetpaden worden veelvuldig gebruikt door fietsers en bromfietsers, hetgeen overlast veroorzaakt voor kinde ren. bejaarden en anderen Daar het verkeerde gebruik van de voetpaden veelal een vorm van gemakzucht is en het de nodige overlast veroorzaakt, zal er verba liserend worden opgetreden. ontvangen tegeltje merkte hij tens lotte lachend op„Zou het nou echt waar zijn dat met de drie figuren die rechts in het wapen van Holten staan afgebeeld het college van B en W is bedoeld?" Op uitnodiging van De Waard kwamen de raadsleden, na afloop van de vergadering, hem thuis nog persoonlijk de hand ten afscheid drukken, bij welke gelegenheid wethouder Stegeman, namens de raad, een bouquet bloemen over handigde aan mevrouw De Waard. De Holtenaar E.G.J.M. deed aan gifte van schade aan z'n luxe auto veroorzaakt op het parkeerterrein bij Centra door een tot nog toe on bekende. Het onderzoek duurt nog voort. In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 juni werd er in de Dorpsstraat nabij het gemeente huis een verkeerscontrole gehou den op verlichting, rijbewijs, ken tekenbewijs en alcoholgebruik. Enkele bestuurders moesten „bla zen" doch daar bleef het bij. Op dinsdag 17 juni werd B.G.H.J. uit Holten t.h.v foto Mulder ln de Oranjestraat aangereden door bromfietser G.H.A. te Holten. H. lette bij het oversteken niet goed op waardoor J. een botsing niet kon voorkomen. Hij liep lichte schaafwonden op, aan brommer en fiets ontstond schade en een ruit van foto Mulder was niet bestand tegen de uit de „koers" geraakte brommer. Te Zwolle is geslaagd voor het di ploma „Tailleuse" mevr F Vros- Hofman Zij werd opgeleid door Ensaid Modevakschool mevr G H. Reilink-Hidders te Holten geboren: Frederik Willem Wolter Hendrik z.v. F Bekkemens en G.J Stegeman; Jan Hendrik z.v G.J. Koetsier en J. Koster (geb te De- venten. Tfjdens de j.l maandagavond ten gemeentehuize gehouden open bare raadsvergadering werd voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe geluidsinstallatie Een duidelijke verbetering want dankzij deze geluidsversterking waren de diverse raadsleden vanaf de publieke tribune veel beter ver staanbaar dan ooit het geval is ge weest. Op het eerste gezicht zag het geheel er nogal indrukwekkend uit. Met in totaal negen microfoons met schakelknoppen, snoeren en een luidsprekerbol aan het plafond, terwijl het gesprokene werk opge nomen op een bandrecorder, is het geen wonder dat loco- burgemeester H. Stegeman tijdens de vergadering opmerkte; „Ik moet zelf nog even wennen aan dat ding" welke opmerking hij maakte nadat hij een verkeerde knop had inge drukt. Ook deze zomer zal de Lebuïnusto- ren in Deventer weer worden opengesteld voor het publiek. In de periode van maandag 30 juni tot en met zaterdag 16 augustus a.s. kan iedereen van de gelegenheid gebruik maken om de 60 meter hoge toren te beklimmen via een 230 treden tellende trap In genoemde periode kan men te recht van maandag tot en met vrijdag van 10 00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur Bovendien op zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur. De kaartverkoop zal plaats heb ben vanuit een wagen nabij de in gang van de toren. Vorig jaar heb ben 4.621 personen de toren be klommen en genoten van het prachtige uitzicht. De Nederlandse Chr. Wan delsport Bond (NCWB) houdt zaterdag 21 juni met de „Holterberg- Wandeltochten" de wande laars iets heel bijzonders aan. Allereerst: het gebied. Wie de Holterberg en de omgeving daarvan nog niet kent zal zeker onder de ind ruk komen van het vele schone dat daar nog te vin den is. Bossen, heide en prachtige vergezichten in alle richtingen zijn in de wandelroutes opgenomen. De NCWB. heeft wat het uitzetten van de routes be- Advertentie-adviseur: W. FREDERIXS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V0CGSGEERD Deventerweg 34 - teL 1665 tot 's woensdags 12.00 uur treft deskundig advies ont vangen van het Staatsbos beheer. Vervolgens: 2 startplaatsen, één in Hol ten en één in Nijverdal. Degenen die voor de 25 km routes willen aantreden ln Holten, kunnen rusten bij de startplaats in Nijver dal icampmg ..De Noetselerberg" en zij die in Nijverdal willen begin nen kunnen de benen strekken bij de startplaats in Holten (bij café restaurant ..De Blester" vlak bij het NS-statiom Zowel ln Holten als in Nijverdal kan ook gestart wor den voor wandeltochten over 10 en 15 km maar het is dan niet moge lijk de hierboven beschreven „oversteek" te maken daar de af stand tussen de beide startplaats sen te groot is Ook de routes voor deze afstanden zijn echter zo mooi, dat het meer dan de moeite waard is om ze te wandelen Het brengen van de vermelde combinatie van start- en rustplaatsen met de daar bij behorende routes voor 10, 15 en 25 en 40 km in een zo fraai natuur gebied betekende voor de NCWB in 1979 een experiment De wande laars waren echter zo enthousiast over de routes, dat besloten werd de Holterberg-wandeltochten elk Jaar te organiseren Er kan worden gestart tussen 9.00 en 14.00 uur en de startbureaus sluiten om 18.00 uur De startgeiden bedragen voor leden f 3 50 10 en 15 km ienf 5 -<25 en 40 km.) Alle deelnemers ontvan gen als herinnering een exclusieve Holterbergmedaille Nadere inlich tingen worden verstrekt door het district Overijssel van de NCWB. Dinkelstraat 13Hengelo (O), tel. 074-42 58 i2. Ik blik ln twee kijkertjes helder en blauw In een heel lief klein bolrond gezichtje Als safieren vol onschuld zo klaar en zo trouw Is mijn kindekes ziele lichtje Ik grijp in twee handjes zo poeselig zacht Met vingers als rose garnalen Die wanneer mijn klein meisje me tegenlacht Hun gebaren taaltje verhalen En twee blote stappertjes zetten zich neer Heel voorzichtig uit angst om te falen Ze kijkt o zo ernstig en denkt iedere keer Zou ik heus nu die afstand wel halen? Dan verzet ze haar voetjes en grijpt in de lucht Waar haar knuistjes al lachende maaien Maar plots ploft ze neer. kijkt naar mammie en zucht Mammie lacht en dan gaat zij ook kraaien!!! Mijn heel kostbaar kleinnood blijf zo lang nog zo rein Mijn schat met je goudblonde haren Want voor je het weet zullen zorgen er zijn En ik wil je zo graag daarvoor sparen Holten. Juni "80 B C de H-B Met enige aarzeling ging de gemeenteraad j.l. maan dagavond akkoord met het voorstel van B en W tot goedkeuring van het ontwerp-bestemmingsplan Haar II, inclusief de over eenkomst met de F.G.H. en een krediet voor het bou wrijp maken van deze grond. Ondaks aandrang van de PvdA- fraktie bleek een meerderheid in de raad niet bereid een boeteclausule in te bouwen in de overeenkomst met de Friesch Groningse Hypot heekbank inzake een ingebouwde verplichting tot het verkopen van door FGH te bouwen woningen aan Hol tense ingezetenen Wel ver klaarde het college zich bereid de uit te geven bouwgrond uit te ge ven volgens het zgn. puntensys teem. De FGH zal in het bestemmings plan De Haar 53 premiekoopwo ningen, 16 garantiewoningen en 15 vrije-sectorwoningen bouwen en verkopen Het college heeft de bank wel verplicht de woningen te verkopen aan ingezetenen van Hol ten, maar heeft geen dwangsom ge- Het schildersbedrijf Schuppert hield dinsdagavond lukwensen en boden bloemen en cadeau's aan. „Open Huis" ter gelegenheid van het gereed komen De winkel van plm. 100 m2 met o.a. een ruime behan- van uitbreiding en modernisering. gexpositie ziet er heel gezellig uit. Echt de moeite Velen kwamen Johan en z'n vrouw Henny hiermee ge- waard om es een kijkje te nemen Te Hengelo slaagden voor het di ploma „Apothekers assistente" Wilma Aanstoot, Schreursweg en Irma van Brussel, Rijssenseweg Aan de Streekschool Twente slaagde voor het diploma „Verzorgings-assistente" Joke Nij- kamp, Boschkampsstraat. steld bij het niet nakomen van die eis De PvdA-fraktie wilde zo'n dwangsom alsnog inbouwen, maar loco-burgemeester Stegeman vond dat een overbodige zaak. CDA, Gemeentebelang en WD steunden Stegeman daarin. Het college van B en W zal bepalen wie voor een bouwperceel ln het plan De Haar ln aanmerking komt. Net gemeente bestuur zal daarvoor een puntens ysteem hanteren. De WD-fraktie streed tegen dit puntensysteem. „Vandaag de dag mag je als Je ge meente blij zijn ais je van Je huizen afkomt We moeten geen beperkin gen opleggen aan eventuele ko pers". zei De Waard. „We moeten het puntensysteem juist hanteren om een doorstroming in de huizen mogelijk te maken", aldus Weste- rik PvdA en Gemeentebelang wa ren het met hem eens. Op 14 juni j.l. heeft voor de eerste maal in dit seizoen in zwembad „Twenhaarsveld" diplomazwem- men plaatsgevonden. Er waren 12 kandidaten voor het A-diploma en 5 kandidaten voor het B-diploma. Allen zijn geslaagd De namen zijn: A-diploma: Geralt Lodeweges, Gerwin Oonk. Marjan ten Dam, Gerrie ten Dam, Samantha v d. Laan. Ineke Bolink. José Meule- man, Erik Huzen, Jo-ann Abra- hamsen. Manna Pagrach, Sanna Ruijs en Margut Visser. B-diploma: Yvonne Langendoen. Harriet Barvelink. Jan-Jacob Bek tman. Johan Lammers en Gerrit- Jan Harbers. U ontvangt een fraaie als u een De familie Schuppert voor de zaak aan de Dorpsstraat. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: I Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. i- Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft Woonplaats Geeft op ais abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr /mevr Adres j Woonplaats i Hi|/zij betaatt het abonnementsgeld per haH t jaar/per jaar J

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1