Werktuigen en gereedschappen „spreken in de omgangstaal" gemeente holten holten Nadruk op „Indische show" „Banen van de baan?" IMMKUi GLASTUINBOUW GROTE BRON VAN INKOMSTEN Ons taaipraatje UITTREKSEL UIT DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN B. EN W. D.D. 10 JUNI 1980 BESTEMMINGSPLAN „DE HAAR", PARTIEELPLAN 1976 (VOORMALIG INDUSTRIETERREIN) WIJZIGING ALGEMENE POLITIEVERORDENING VACATURE BRANDTORENWACHTER TORENWACHTER VERKOOP GRAS OP STAM PARTIELE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN RECREATIETERREIN „DE B0RKELD", BESTEMMINGSPLAN KAMPEERTERREIN „DE HOLTERBERG" EN BESTEMMINGSPLAN RECREATIETERREIN „DE HASPELS Haagse Pasar Malam besar: HOND IN DANK U HOLTENS NIEUWSBLAD - 20 JUNI 1980 - PAG. 5 In de taal, die in de bouwkunde wordt gebezigd, hebben veel werktuigen en gereedschappen namen afkomstig uit de dierenwereld. Soms heeft zo'n werktuig alleen de naam met het dier gemeen, in andere gevallen staat de benaming er rechtstreeks mee in verband. Zo is een fret de benaming van een dunne schroefboor, een handboor, waarvan het spitse uiteinde aan de onderzijde vooralen is van een schroefdraad. Dit ge reedschap dankt zijn naam waarschijnlijk aan de smalle, spitse kop van de fret Algemeen bekend is de koevoet. Het is een gebogen smeedijzeren handspaak van onder wigvormig omgebogen en gespleten als de klauw van een koe. Dit werktuig doet dienst by het lichten van zware lasten en by het uittrekken van spykers. Een soort van breek ijzer. Een beer is een schaaf, die aan de onderkant breed uitloopt en ge bruikt wordt voor het opzuiveren van sponningen en kokergaten. Men spreekt van enkele, dubbele (van een dubbele beitel voorziene schaaf) en schuine beren. Een ravebek is een tang om inge drongen voorwerpen uit een wond te verwyderen. De naam van deze gereedschappen met kromme pun ten is vermoedeiyk ontleend aan de snavel van de raaf. Hetzelfde geldt voor een kraaibekken, een yzer dat in houtzagerijen wordt gebruikt Dit gereedschap is aan beide uit einden gekromd en van een inke ping vooralen. Het dient om de tanden van de zagen in de vereiste richting te buigen. Een rattestaart is een kleine, ronde, spits toelopende vyi, die dienst doet by het afwerken van gaten en sterk gekromde uithollingen. De vorm doet sterk denken aan de staart van het gevreesde knaag dier, de rat. De benaming paard komt vaak voor by voorwerpen, die dienen om iets te ondersteunen. Een paard is een houten schraag, bestaande uit een balk met vier stutten, gebruikt om hout te zagen. Vroeger ook een schraag, waarop de onderlagen van de ouderwetse bedsteden rustten. In Gelderland noemde meiï zo'n schraag wel een peerdeken. By metselaars een soort van bankje, waarop de mor telbak wordt gezet, om deze ge- makkeUjk te vullen en op de schouder te nemen. By klompen makers is een paard een bak p drie poten, om de klompen af te kram men. By leidekkers een houten stoel, die met een haak op het dak wordt vastgemaakt. Er zullen nog wel'meer werktuigen zyn, die in verband staan met de naam van een dier. Denkt u maar aan de knypkat, het lichtgevend hulp middel in de donkere avonden tij dens de oorlog. Het herinnerde aan vurige katteogen. Oude moten Uit vroeger tijden zyn heel wat na men van oude maten in onze taal bewaard gebleven. Zo noemde men toen een hectare (10.000 m2) een bunder. Een bunder was vroeger 11/2 morgen. Hieruit volgt dat een „morgen" ongeveer 6700 m2 groot was. De naam is ontleend aan het werk. Zoveel grond als in één mor gen (ochtend) kon worden omge ploegd. De grootte van een morgen liep echter in sommige streken uit een. De Rijnlandse morgen was 8516 m2, de Amstellandse 8129 m2, de Waterlandse 10770 m2 en de Gelderse morgen slechts 3180 m2. Hieruit zou men kunnen conclude ren, dat er in het Gelderse luier werd geploegd dan in de andere ge noemde streken, of ze deden hun werk netter en nauwkeuriger. Een andere bekende oude maht is de roede of roe. Deze maat heeft zich tot in deze tyd gehandhaafd. Op het platteland wordt de opper vlakte van een stuk grond nog vaak in roeden aangegeven. De roede was oorspronkelijk een landmeters maatstok van twaalf voet, die een lengte had van byna 3,8 m. Hieruit ontstond de vlaktemaat vierkante roede, ongeveer 13,5 m2. Oudtijds was het een onderdeel van de bo vengenoemde morgen, meestal het 600ste deel. Dat brengt ons op de oude lengte maat voet (ongeveer 30 cm.). Deze maat komt nog veelvuldig voor in de vaktaal van timmerlieden en scheepsbouwers. Ook hier kleine verschillen. De Rynlandse voet was, evenals de Engelse voet, on geveer 31 cm. lang, de Amster damse 28 cm. De voet werd onder verdeeld in duimen (aangeduid met het teken Een Rijnlandse voet in twaalf duimen. Een duim is dus ongeveer 2,5 cm. Ook nu nog wordt door de timmerman vaak in duimen gerekend. Niet meer ge bruikelijk is de maat palm. Een palm was vier duim of tien centi meter. Zo genoemd naar de breedte van de palm van een hand. Er zijn nog wel meer oude maten, waar over wat te vermelden valt. Wel licht komen wy er later nog eens op terug. Onder het motto „Kom in de kas" hield de Nederlandse glastuin bouw onlangs weer een „Open Dag". Ook dit jaar hebben weer vele tienduizenden consumenten de kans benut eens achter de schermen te kijken van een sector waarvan ze dagelijks de producten (groenten) of verzorgen (bloemen en planten. In de afgelopen vyfentwintig jaar is de glastuinbouw in Nederland sterk uitgebreid. De oppervlakte verdubbelde tot ruim 8500 ha in 1979, terwyi de tuinbouw in de volle grond met zo'n 10.00 ha inkromp In de groenteteelt onder glas domine ren al enige tyd tomaten, kom kommers en sla, de zgn. „grote drie". Dit drietal neemt 80 tot 90% van het totale areaal voor glas groenten - 4600 ha in 1979 - voor zyn rekening en ook 79%> van de totale produktiewaarde van de glas groenten. Overigens wordt de laat ste Jaren hard gewerkt om deze overheersende rol wat af te zwak ken. Gewassen als paprika, augurk en aubergine en in mindere mate radys, rettich (ramenas), ysbergsla, courgette, hebben snel aan bete kenis gewonnen Van de snybloemen onder glas zyn rozen, anjers, chrysanten, fresia's, leleis en gerbera's het belangrijkst. By de potplanten gaan poin settia, ficua. saintpaulia, guzmania en potchrysant op kop Maar zulke duideiyk koplopers als de „grote drie" in de voedingstuinbouw heeft de sierteelt onder glas toch niet. Het scala aan soorten snybloemen (ruwweg 145) is groot, en dat van potplanten nog groter (plm. 200). Enorme export Het aandeel van de tuinbouwpro- dukten in onze totale agrarische export, ter waarde van ruim 17 mil jard in 1979, bedraagt zo'n 26%. Daarvan is meer dan de helft te danken aan de prod uk ten van de glastuinbouw. En dan te bedenken dat die glastuinbouw maar onge veer 0,4% van onze totale opper vlakte landbouwgrond tot zyn be schikking heeft. Van onze glasgroenten gaat liefst 78% naar het buitenland en van de sierteeltprodukten ca. 65%. Daarbij Is West-Duitsland verre weg onze grootste afhemer: zo'n driekwart van onze hele tuinbou- wexport is op dat land gericht. In totaal leverde de uitvoer van glas groenten ons land in 1979 zo'n 1,2 miljard gulden op. De export van snijbloemen bracht 1660 miljoen in het laad je en die van potplanten 280 miljoen. Vandaar dat Neder land wel de bloemenleverancier van West-Europa wordt genoemd. By de Stichting Maatschappij en Onderneming in Den Haag is een nieuw S.M.O.-werk verschenen, getiteld: „Banen van de baan?" Het geeft beschouwingen over de huidige en toekomstige werkgele genheid. Het is bekend dat een zorgwekkende werkloosheid de Westerse wereld teistert. Het ver- schynsel van werkloosheid is meerkoppiger dan werd vermoed. In dit SMO-boek wordt een aantal facetten van het verschynsel na der toegelicht. Aandacht wordt ondermeer besteed aan de rol van de technische ontwikkeling, aan het oprukken van de vrouw op de arbeidsmarkt, aan ons hoge kos- tenpeil. Daarnaast komen voor stellen ter bestryding van de werkloosheid aan de orde. Dit SMO-boek is gebaseerd op een congres dat de Stichting lande- ïyke samenwerking economen in oktober 1979 belegde. Met dien verstande dat de inleiders hun teksten aanpasten voor deze SMO-publikatie Inleiders op dat congres waren de minister van So ciale Zaken, dr. W Albeda, me vrouw drs. M.Bruyn-Hundt, prof. dr. A. van Doom. zy schreven te vens wederzydse commentaren, terwyi mevrouw prof. dr. R.W. Hommes en prof. drs H. ter Helde zorgden voor twee afrondende be schouwingen. 1. aan de heer A. v.d. Brink vergunning verleend voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Oude Stationsweg (2a); 2. het verzoek van de heer G.W. Hogenkamp om vergunning voor de bouw van een schuur aan de Beukenlaan afgewezen; 3. op verzoek van de heer J. Potkamp de aan hem verleende bouw vergunning voor vernieuwen tekenkamer Veenweg 1 ingetrok ken en besloten 50% van de legeskosten te restitueren; 4. aan mevr. G. Braunius-Klein Velderman toestemming verleend tot het wit schilderen van de woning Jeurlinksweg 6; 5. op verzoek van de heer A.Reinaardus zal de direkteur gemeen tebedrijven opdracht worden gegeven de lantaarnpaal by Kei- zersweg 57 voor rekening van verzoeker te verplaatsen; 6. aan Amaha B.V. vergunning verleend voor het aanbrengen van een reclame-opschrift op het perceel Keizersweg 44-46; 7. aan de heer A. Meijerman vergunning verleend voor de bouw van een dubbel woonhuis aan de Denneboomstraat;" 8. het verzoek van de heer DJ. Nijland om vergunning voor het kamperen op de boerderij Langstraat 10 afgewezen, omdat voor dit perceel geen kampeerexploitatievergunning is verleend; 9. akkoord wordt gegaan met het voorstel van de Sportcommissie inzake het geven van de naam „de Haar" aan het sportvelden- complex aan de Larenseweg; 10. de mededeling van de heer Th. A. Oostenbrug dat hij zyn be noeming tot lid van de raad niet aanneemt voor kennisgeving aangenomen U kunt zich voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf, dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in verbinding stellen met de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. De burgemeester der gemeente Holten maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 23 juni 1980 gedurende een maand ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt het door de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 16 juni 1980 vastgestelde bestemmingsplan „de Haar", par- tieelplan 1976 (voormalig industrieterrein), vervat in plankaart, toe lichting, voorschriften en expolitatieraming. Aangezien niemand zich met bezwaren tot de gemeenteraad heeft gericht en bij de vaststelling van het plan in het ontwerp-plan geen wijzigingen zijn aangebracht, heeft niemand de bevoegdheid be zwaren tegen voormeld bestemmingsplan bij Gedeputeerde Staten van Overijssel in te dienen. Holten, 20 juni 1980. De burgemeester voornoemd, H. Stegeman, l.b. Burgemeester en wethouders van Holten maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 200 van de Gemeentewet bekend, dat de door de raad van deze gemeente in zyn vergadering van 14 april 1980 vastgestelde verordeningen tot wijziging van de Algemene Politie verordening voor de gemeente Holten (9e en 10e wijziging) gedu rende drie maanden ter gemeentesecretarie, afdeling algemene za ken, voor een ieder ter inzage ligt. De 9e wijziging heeft betrekking op het verbod tot het meevoeren van een fiets of bromfiets aan de hand op de markt, terwijl de 10e wijziging betrekking heeft op parkeerexcessen. Met name dient in het laatste geval gedacht te worden aan het parkeren van caravans en vrachtwagens voor woningen van derden en op openbare par keerterreinen. De wyzigingen treden in werking op de derde dag na die, waarop deze zyn afgekondigd en zyn tegen betaling der kosten ter gemeen tesecretarie verkrijgbaar. Binnenkort volgt een nadere publikatie inzake de aanwijzing van de wegen, waarvoor de diverse verboden zullen gaan gelden. Holten, 20 juni 1980. Burgemeester en wethouders voornoemd Voor bezetting van de brand toren op de Holterberg wordt gevraagd een Vereist is goede bekendheid met het bosgebied op de Holterberg. Minimale leeftyd 18 Jaar. De torenwachter dient by brandgevaar- iy k weer zowel in de weekends als op werkdagen beschikbaar te zyn. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Commandant van de Brandweer, tel. 1471. Schrifteiyke sollicitaties dienen vóór 26 juni te worden ingezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Holten. De gemeente Holten wenst op stam te verkopen ruim 40 are gras, gelegen op de noord-west hoek van de Landuwerweg en de Schreursweg. Inschrijvingen dienen schriftelijk vóór 23 juni a.s. by burgemeester en wethouders ingediend te worden. Nadere informatie kan worden verkregen by het kantoor gemeen tewerken, tel. 1471. De burgemeester van Holten maakt ter voldoening aan het be paalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat gedeputeerde staten van Overijssel: a. by hun besluit van 22 april 1980, nr. 55165, goedkeuring hebben verleend aan het raadsbesluit van 24 april 1979, nr. 245/Um, tot vaststelling van een partiële herziening bestemmingsplan recrea tieterrein „de Borkeld", met dien verstande dat goedkeuring is onthouden aan de zinsnede „en sta-caravan (living-van)" en het woord „sta-caravan" in enkele artikelen van de voorschriften; b. by hun besluit van 27 mei 1980, nr. 71548, goedkeuring hebben verleend aan het raadsbesluit van 17 april 1979, nr. 212/Um, tot vaststelling van het bestemmingsplan kampeerterrein „de Hol terberg", met dien verstande dat goedkeuring is önthouden aan de zinsnede „en sta-caravan (living-van)" en het woord „sta caravan" in enkele artikelen van de voorschriften; c. bij hun besluit van 27 mei 1980, nr. 72353, goedkeuring hebben verleend aan het raadsbesluit van 17 april 1979, nr. 216/IJm, tot vaststelling van het bestemmingsplan recreatieterrein „de Has pel", met dien verstande dat goedkeuring is onthouden aan de zinsnede „en sta-caravan (living-van)" en het woord „sta caravan" in enkele artikelen en aan artikel 13, lid 6, van de voor schriften. De goedkeuringsbesluiten liggen met de bestemmingsplannen met ingang van 23 juni 1980 gedurende een maand ter gemeentesecreta rie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. De gemeenteraad, de inspecteur van de ruimtehjke ordening en zy, die zich tydig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten hebben gewend, kunnen gedurende bovenge noemde termyn by de Kroon beroep instellen. Gelyke bevoegheid komt toe aan degenen, die zich tijdig tot gede puteerde staten hebben gewend met bezwaren tegen de wyzigingen, die door de gemeenteraad by de vaststelling van de eerderge noemde plannen in het ontwerp zyn aangebracht, en aan een ieder, die bezwaren heeft tegen onthouding van goedkeuring door gede puteerde staten. Beroepschriften moeten worden gericht aan H.M. de Koningin, maar dienen - zo mogelyk in tweevoud - te worden ingediend by de Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Bin nenhof 1, te 's-Gravenhage. Holten, 20 juni 1980. De burgemeester voornoemd, H. Stegeman, l.b. Meer dan ooit valt by de Haagse Pasar Malam Besar, de Tong Tong van de oud-Indischgasten, de nad ruk op de „Indische Show" Dat uiteraard gecombineerd met klas sieke Javaanse enBalische dansen, gamelanmuziek en, dit jaar voor het eerst, zang uit Sumatra en de Molukken. In de Haagse Houtrusthallen pre senteren zich van vrijdag 20 t/m zondag 29 juni a.s. „Indische Top pers" als Wieteke van Dort (Tante Lien), The Tielman Brothers (nos talgie uit de vyftiger en zestiger ja ren) en de drie Indische orkesten, De Nachtsirenen van Guus Becker (oude krontjong), Rudy van Daim en his Raindrops en Rudy Walrata and hls Suara Nusantara (moderne krontjong en Hawaiian) Ook in de middaguren wordt op deze 22ste Pasar Malam Besar een volledig amusementsprogramma geboden, aangevuld met exotische modeshows. Terwijl op donderdag 26 Juni het avondprogramma staat in het teken van de „magie" ron dom de fakir King Radja Sindra. De sierlijke felheid van de oosterse vechtsporten ontbreekt evenmin: demonstraties Tang Soo Do en Pentjak. Andy Tielman Na Jaren treedt in Den Haag voor het eerst Andy Tielman The Tielman Brothers weer op Gebo ren in Indonesië, een doorslagge vend succes op de Brusselse Expo in 1658 en sindsdien een grote trek- ker in WestrEuropa en^nu weer he lemaal terug met een lp die getiteld is: Back tot the Fifties. Een nieuw geluid en een nieuwe lp worden op dit oudste grootste tro pische feest in Nederland ook ge presenteerd door het nieuwe duo Rudy en Mabel, typische Indo songs. Gamelan en dansen Adi Santoso zingt klassieke Indo nesische liederen en de Molukse zanggroep Sapulette Bersaudara brengt de folklore van deze eilan den tot leven Van een ander Indo nesisch eiland, Sumatra, komt de zanger Wempy Tallance. Levende gamelanmuziek en klas sieke Javaanse dansen worden ge presenteerd door de groep ISTIKA onder auspiciën van de Indonesi sche ambassade in Den Haag. Ver der ontbreekt natuurlijk niet het optreden van de Balinese danseres Ni Loh Putu met haar groep Diah Tantri. „Indische disco" De Indische diSco-avonden in de Houtrusthallen blijken weer een succes te zyn. Liefhebbers van het .stampen" kunnen zich op beide Pasar-zaterdagen (21 en 28 juni) uitleven. Gans andere muzikale zaken: country western van The Som- merset en Mister Slim's Wonder land Steelhand. Pasar-Pas Fervente Pasar-gangers kunnen de 22ste Pasar Malam Besar in de Haagse Houtrusthallen tien dagen lang in- en uitlopen tegen een sterk gereduceerde prijs. Een Pasar-Pas kost f 35.- voor volwassenen, f 17.50 voor 65-plussers en CJP-ers en f 12.50 voor kinderen tot 12 Jaar. Daarvoor moeten een pasfoto, na am, geboortedatum en adres opge stuurd worden aan de stichting Tong Tong, Celebesstraat 62. 2585 TM Den Haag, en het verschul digde bedrag gestort worden op giro 758389, t.n.v. de stichting Tong Tong. Den Haag, onder vermelding van „Pasar-Pas" Bezitters van een Pasar-Pas '79 kunnen die verlen gen voor 1980 door hun oude pas op te sturen aan de ichting Tong Tong en het verschuldigde bedrag per giro over te maken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 13