4 Teun'is Schuppert 25 jaar in gemeentedienst Rode Kruis OPEN HU !S Open dag in kasteel Nijenhuis Werkgroep Amnesty International maakte de balans op GESLAAGD HOLTENS NIEUWSBLAD Gefeliciteerd! meaomcH GELUIDS—INSTALLATIE H0LTSNS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND Met het oog op de toekomst Batig saldo voor gehandicapten Tentoonstelling Galerij „Lenten" te Epse HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 13 Juni 1980 32e jaargang - no. 24 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg 14. tel 05483-1350 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2899 Stichtingsbestuur: W H. Beljers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16668 Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" In de dinsdagavond in zaal „Vosman" gehouden druk be zochte jaarvergadering afd. E.H.B.O., die bij verhindering van voorzitter Ant. Jalink onder leiding stond van de secr. de heer H. Rozendom bleek uit het door deze uitgebrachte jaarverslag dat de activiteiten die in het afgelopen ver enigingsjaar werden ontplooid weer vele waren. VJ.or. loco-burgemeester Stegeman, jubilaris Teunts Schuppert en mevr. Schuppert-Kreijkes De heer Teunis Schuppert, Pastoriestraat 16 herdacht op vrijdag 6 juni dat hij een kwart eeuw geleden ais „arbeider op de wegen" in dienst trad bij de gemeente Holten. Hij werd aangesteld op arbeidscontract en zijn aanvangssalaris bedroeg een gulden en zeven cent per uur. Met ingang werd het arbeidscontract „omgezet" in een vaste ambtelijke aanstelling, ook weer als „arbeider op de wegen" bij gemeentewerken. Op 1 augustus 1965 maakte Teunis een „overstapje" naar het gemee ntelijk keurings-, waag- en slacht- nuisbedryf (KWSB) maar hij kwam op 1 augustus 1973, toen het slachthuis werd verkocht aan U-Vlees BV te Holten, weer terug bjj gemeentewerken. In de 25 jaar dat hy in gemeentedienst werk zaam was overkwam hem 2 keer een ongelukje, de eerste in jan. 1963 toen hy by het ophalen van huisvuil op de gladde weg onderuit ging en een gekneusde pols opliep en de 2e keer In 1965 toen hy tydens werk zaamheden op het slachthuis viel en dat betekende een flinke puist aan het voorhoofd. Al deze dingen vertelde loco burgemeester H. Stegeman maan dagmiddag In de kantine van de Dienst Gemeentewerken aan de Waagweg waar Teunis Schuppert werd gehuldigd in verband met zyn zilveren jubileum als gemeente arbeider U hebt zo zei de heer Ste geman 25 jaar lang de gemeente op uitstekende wyze gediend en het gemeentebestuur wil vandaag hierover haar grote waardering uit spreken. wy hopen dat U nog vele jaren zo biyft doorgaan. Namens het gemeentebestuur bood Stegè- man een geschenk in couvert en een fraai Makkumer wandbord aan met in kleur het wapen der gemee nte. Aan zyn zuster mevr. SchuppertrKreykcs werden bloe men aangeboden. De directeur van gemeentewerken de heer T Prak sprak namens de hele club van personeelsleden. Teunis Schup pert is een werknemer die plezier in z'n werk heeft en een plezierig man om mee samen te werken. Helaas werken steeds meer mensen met minder plezier maar by Schuppert is dat niet het geval. De man die veel en graag een goede sigaar rookt en steevast daar te vinden is waar een rookpluimpje opstijgt. Prak bood namens het personeel een envelop met inhoud aan. De heer H.W. Gcorman feliciteerde namens de afd. Holten ABVA. Ook hy prees de werklust en vriend schap van de jubilaris die ook als slachthuisarbeider zeer werd ge waardeerd. Hy schuwde ook het z.g.n. „vuile" werk nieten nooit was een klus hem te zwaar. Goorman bood namens de afd. een geschenk in couvert aan. Door de jubilaris werd mede namens zyn familie met enkele woorden dankgezegd voor de felicitaties, de waarderende woorden de bloemen en geschen ken. Door verschillende verenigingen werd by het organiseren van eve nementen weer de hulp van de EHBO gevraagd; hulp die altyd gaarne wordt verleend. Er werd aan 30 cursisten een z.g.n. begincursus gegeven. Vier en twintig van deze cursisten slaagden voor het di ploma en dat betekende 24 nieuwe leden en een stijging van het leden tal tot 152. Ook werd een rampen cursus gegeven waaraan door 39 cursisten werd deelgenomen die al len slaagden voor het EHBO- diploma. De afdeling nam deel aan de dis trictswedstrijd in Olst en aan de traditionele wedstryd in Goor waaraan met Holten deelnamen de afd. Goor en Markelo/Diepenheim. Woensdag 12 december was voor de afd. een zeer byzondere dag want toen werd door de M.A.C. „De'Hol- terberg" een nieuwe reanimatie- pop aangeboden. Een vorstelijk ge schenk waarop menige vereniging in de regio Jaloers is. Een EHBO- team heeft met de pop reeds 4 avonden geoefend onder leiding van dokter Lohmann. Secretaris Rozendom herinnerde in het jaar verslag ook aan het plotseling over lijden van de heer H.J. Beyer ter wiens nagedachtenis staande en kele ogenblikken stilte in acht werden genomen. Bestuursverkiezing Als bestuursleden werden herko zen de dames J W Baltus-Reilink, H.C BroekmaatrSchlamilch en H. Bronsvoort-Nekkere. Inplaats van de heer Jalink, die zich niet her^ kiesbaar stelde, werd gekozen de heer Gerrit Jansen (Menum). Door het bestuur waren met de heer Jan sen kandidaat gesteld de heren H. Kolkman en G.J WibbelinK Van de heer Jalink, die ruim 20 jaar bestuurslid-voorzitter is geweest zal in een vergadering (eind augus tus) waarin tevens de EHBR- diploma's zullen worden uitgereikt afscheid worden genomen. Financiën Penningmeester A. Groen boekte over 1979 een nadelig saldo van De voor het Ned. Rode Kruis ge houden collecte heeft f 5152,22 op gebracht. Het bestuur van de afd. Holten zegt allen die gaven en de collectanten hartelijk dank Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Ntyverda! Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u In Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot woensdags 15.00 uur In Bathmen by: H. V00GSGEE8D Deventerweg 34 - tel. 1665 tot woensdags 12.00 uur De Stichting Hannema-de Stuers Fundatie houdt zaterdag 14 juni a.s. een open dag in kasteel Het Nyenhuis by Heino en in de beide landbouwhuizen op de open hof. Alle kunstwerken - er zyn er in to taal 3000 - zowel de oude als de mo derne, zullen dan te bezichtingen zy n van 11 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds In verband met het feit dat de verzamelaar en lnsteller der Stichting en schenker der kunst werken, dr D. Hannema, in sep tember a.s. 85 jaar wordt, zullen de verzamelingen wederom by een open dag te bezichtigen zyn en wel op zaterdag 6 september 1980, eve neens van 11 uur v.m tot 19 uur. Aan het Chr. Lyceum te Almelo slaagden voor Atheneum A Mg- rianne Kok en Edward Vixseboxe en voor Atheneum B Ab Groen, Henk Veldhuis en Joke Kolkman. Geboren: Wleger zv W Drent en G W.J. Eer- tink, Berend Jan Hendrik zv B.J. Reyiink en H Krikklnk; Sllkedv J Hesse en J.G. Anninga, Laura Ge- ertrulda Jantlnadv B Protzmann en H Prins, Johannes Roelof Maria zv R M.H Wanningen en J.M. Bruns igeb. te Deventer). Ondertrouwd: H M G Riemsdijk, oud 25 jaar, Holten en O Bosch, oud 22 jaar, Holten, E.J W Jonkman, oud 25 Jaar. Apeldoorn en J.W de Maag, oud 20 jaar. Holten. Gehuwd: J Heyster. oud 23 Jaar. Deventer en GA.H. Vincent, oud 21 jaar, Hol- De Werkgroep Holten van Amnesty International heeft in haar maandag gehouden vergadering de balans opgemaakt van haar activiteiten in de periode april 1979 - mei 1980. Er werd veel aandacht besteed aan de propaganda voor het werk van Amnesty tot verbetering van het lot van de politieke gevangenen over de gehele wereld o.a. door middel .van publikaties waaraan ook de regionale en plaatselijke pers medewerking verleende. Er hadden contacten plaats met plaatseiyke verenigingen, waarby voorlichtingsmateriaal werd uitge reikt en spreekbeurten werden vervuld Zo hebben, tydens een in de Scholengemeenschap gehouden actie ten behoeve van de Derde We reld, enkele leden van de werk groep voorlichting gegeven over de doelstellingen van A I. Aan de Roemeniè-actie werd medege werkt door middel van affices en publikaties in de plaatseiyke pers en de kerkeiyke bladen Contacten werden onderhouden met de basis scholen en de jongerensocièteit „de Schure". In de verslagperiode werden vier z.g. schryfavonden gehouden met als resultaat, dat enkele honderden brieven konden worden verzonden aan de autoriteiten van landen waar politieke gevangenen van hun vryheid worden beroofd en gemarteld, om der wille van hun politieke overtuiging, ras. geioof of gewetensbezwaren. Behalve aparte byeenkomsten vergadert de werkgroep éénmaal per maand en worden de regionale byeenkoms ten regelmatig bezocht Op voor stel van de gemeenteraad onder steunde het gemeentebestuur het werk van de plaatseiyke werkgroep met een bijdrage van honderd gul den Een controverse hierover met het hoofdbestuur werd tot tevre denheid van de werkgroep opge lost Wat de toekomst betreft zal de werkgroep in september een plan opstellen voor nieuwe activiteiten, waarby behalve weer de schryfa vonden ook de propaganda voor de ledenwerving voor Amnesty aan de orde zullen komen Met een circu laire huis aan huis hoopt de werk groep de gehele bevolking by haar werk te betrekken. Vooral ook de afdelingen van de politieke par tyen, want zy hebben, door hun bij drage van de gemeente, getoond waardering voor het werk van Am nesty te hebben Evenals trouwens ook de kerkbesturen, die financieel hebben bygedragen Ook verschil lende verenigingen hoopt men voor contacten en voorlichting te bena deren Het is de werkgroep, tot haar spyt, nog niet gelukt een adoptie- groep - een belangryk onderdeel van het werk van A l in het leven te roepen Maar ook dat biyft op het programma staan. f 1160.-. De uitgaven en inkomsten bedroegen resp. f 8542.65 en f8531.05. De kascontrolecommis sie die bestond uit mevr. T. Reilink-Hidders en de heer Gerh. Beldman had boeken en beschei den in orde bevonden. Als leden van de controlecommissie 1980 werden benoemd mevr Reilink en de heer Hofman. Tegen het be stuursvoorstel om de contributie met f2.50 te verhogen tot f 17.50 had geen der leden bezwaar. Diploma-uitreiking Na afhandeling van de agenda reikte by verhindering van burge meester Van Rappard, loco burgemeester H. Stegeman het E.H.B.O.-diploma uit aan de ge slaagden t.w de dames H. Baard- Wielink, G Jansen-Brinkman, J. Krijgsman-Pladdet, D Schutte- Rensink, Connie Eshuis, Joke Foks, José Pluijgers en Anneke Stoffer en aan de heren W van Aalst, L.G ter Beest, W.J Derksen, T.D. Doornik, H.J Kamperman, J.W. Karkdyk, G. Koetsier, B.P. Legdeur, H.B. Meulenbeld, G.J. Müller. G. Nyenhuis, M. Sprakel (Ryssen) G. Tuitert, S. de Vries, J. ten Wolthuis en H.J.H. ten zythoff. Wethouder Stegeman feliciteerde namens het gemeentebestuur de geslaagden met het behaalde di ploma. Holten heeft zo zei hy in de afd EHBO een prima functione rende vereniging waarop we kun nen rekenen en daar zyn we als ge meentebestuur en gemeenschap gelukkig mee. Aan de dames v.d. Berg-van Zon, G. Wansink- Rietberg, mej M. Boele, mej Güt- lich, mej. T. Oolbekkink, mej. R. Klooster en de heren J. Hofman, J. Heyda, W van Beek, J. Dangre- mond en A.H. Podt, die in het afge lopen seizoen het verplicht aantal lessen volgden werd een EHBO-tas uitgereikt Dank Namens de geslaagden sprak de heer J.H.J ten zythoff een woord van dank tot arts-docent O. Loh mann en de verbandmeesters A. Groen en A. Jalink en hy bood een geschenkbon aan. Aan de dames bestuursleden Bronsvoort- Nekkers, Baltus-Reilink en Broekmaat-Schlamilch, die op de cursusavonden zorgden voor een kopje koffie werden door Ten Zyt hoff bloemen aangeboden. De laatste weken is er erg hard gewerkt om de recrea tietent op de Borkeld, compleet met nieuwe kiosk, klaar te krijgen om vanaf zaterdag 28 juni weer va- kantiegangers te kunnen ontvangen en verstrooiing te bieden. Maar voordat de gasten aan de beurt zijn wilien wij alle Hoitenaren uitnodigen om een kijkje te komen nemen in de tent en de kiosk om te zien wat de kerken van Holten de vakantiegangers te bieden hebben. Alle belangstellenden zijn van harte welkom op za terdagen 28 juni 's middags tussen 3 en S uur. De Interkerkelijke Recreatiecommissie Naar aanleiding van het minder goed functioneren van de geluid sinstallatie by de herdenking van de gevallenen by het gedenkteken aan de Molenbelterweg op zondag avond 4 mei verzocht men ons plaatsing van het volgende: Over de geluidsinstallatie bij au bade en herdenking, waarover ik mijn bezwaren aan het gemeente bestuur kenbaar maakte heb ik over dat onderwerp de volgende brief ontvangen. „Met veel waarde ring hebben wy kennisgenomen van het feit, dat u ieder jaar deel neemt aan de herdenking van de gevallenen in de 2e Wereldoorlog. Gezien uw activiteiten in die pe riode kunnen wy ons dat zeer wel voorstellen en waarby wy ons kun nen indenken dat u en velen met u zeer veel waarde hecht aan deze jaarUjkse herdenkingen. Helaas bleek de onlangs voor dit soort gelegenheden aangeschafte geluidsinstallatie niet aan de ver wachtingen te beantwoorden. Wy zyn dan ook met u van mening, dat het gesproken woord voor een deel van de aanwezigen onvol doende verstaanbaar was Wellicht is een deel van de aanwezigen door deze minder goede kwaliteit van het geluid minder betrokken ge weest by de herdenking. Met u be treuren wy het, dat dit zo gelopen Door de bewoners van de Schepe nenstraat is het batig saldo van de feestefijkheden rond de troonswis seling en het herdenken van de be- vryding groot f 165 85 geschonken aan de 8tichting Paardryden Ge handicapten Holten. is, temeer omdat gepoogd Is om voor alle aanwezigen het gespro ken woord verstaanbaar te maken. Er zyn inmiddels maatregelen ge nomen zodat er van mag worden uitgegaan dat by volgende herden kingen de geluidsinstallatie vol doende is. wy hopen dat wy u thans naar ge noegen hebben geantwoord. Burgemeester en Wethouders van Holten. Er schynt een klein misverstand te zyn. Deze excuus mededeling had niet alleen aan my moeten worden gericht, maar aan de gehele ge meente Reden daarom dat ik per ingezonden stuk doe. Aan de en- quete die ik aan het gemeentebe stuur heb gezonden zyn nog enige vragen overgebleven, die niet beantwoord zyn. Ik kon hier tiz.ti nader op terug. C G Bal. Verloren en gevonden GEVONDEN: Dameshorloge, zwart bandje, uren In cyfers, merk ANKER, zwart/wit koriyn; kleine op herder Ujkende hond, reu; zon nebril ln etui (intervisie Holten- Deventer); zwart T-shirt en haar borstel; herenhorloge zonder band je, „Remova"; 5 gulden biljet; bruine portemonnee aan riempje, inhoudende één fietssleuteltje plus f3.-; bos sleutels, boekentas. VERLOREN: Groene kinderfiets, zonder spatborden; doublé schake larmband; groen/zwart trainin gspak, gouden oorbel met parel; schooletui, donkerbruin; etui met S a 6 kleine sleutels; korte wit/beige jas met bos sleutels; verzilverde Parkerpen (geen knipje meery, doublé dameshorloge; bruine por temonnee, inhoudend» geld plus Europas RABO-bank; sierring van Ford Fiësta. Aan „De Noordenbarg" LH.N.O. slaagden voor het diploma „Kan- toorpraktyk" G. Barvelink, J. Krause, M.A. Murris. G. Traanman, L.M. de Vrijer en E J. Wessels te Holten, J.G. Bolink, C.M. Ham ming, M.J. Haverslag, LM.A. Lut- gerink, G. Oplaat en R. Wichters te Bathmen, G. Baan te Ryssen, K. Kook te Wierden en J. Tuitert te Haarle. Voor het diploma „Winkelprak tijk": H. Ageterkamp, M.H. Dikkers, H J. Haverslag, J.E. Hoekman, M. Kolkman, J.F. Krikkink, GA Me- gelink te Holten, F.E. Altena en H. Heuten te Markelo, M.C. ten Dam, Ryssen, G.J. Nyland en E.W. Jan sen te Okkenbroek en H.M. Bolle te Lettele. Voor het diploma „Gezondheids zorg/Kinderverzorging"; JJ Baan, J. Vukkink, C. Wevers, W C. Eengel, J.J.F Grotewal, A.M. Ophot J.M. Schuiterd en M. Thai en te Holten; J.H. Slots, Ryssen; R. Bleyenberg, A.H. Brinkers, M.B. Hietbrink, Bathmen, J.G. Morsink, G.J. Nieman, H.J. Stoeihorst, A.P.M. van Velthoven, Markelo. Voor het diploma „Huishoudkun de": J. Ebrecht, J.J. Harbers, J. Holl, H. Kampman, G. ter Maat, M. Paal man, T W Ulfman, M. Veneklaas, E D. Vorkink te Holten, G.D. Bruijn, M.B. Krijgsman, B G. Lo nink, A. Augustyn en L.G. Nieman, Markelo. J.H. v.d. Burg, G. Schoo ien, H. Vrielink en H.W. Wichers te Bathmen; A.G. Wiltink, Laren (G). Aan de Scholengemeenschap Hol ten slaagden voor het eindexamen Havo Roland van der Mark en Eric Mondeel. Van zaterdag 14 juni tot en met 6 juli a.s. wordt ln galerij „Lenten" te Epse een tentoonstelling gehouden van werken van Bart ten Brugge- ncate. De expositie bestaat uit te keningen. aquarellen en oliever fschilderijen. Zaterdagmiddag, 14 juni zal Matthieu Verhoeven, een vriend van Bart, de tentoonstelling openen 's middags om half vier. De openingstyden zyn: woensdag t/m zaterdag van 10.00-17 00 uur, zon dag van 14.00-17.00 uur. U ontvangt een fraaie afsueen. Gebruik deze Woonplaats Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Hottens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1