Holten Wanderers volleybal kampioen Noodlot tart Aanleg eerste fase sportcomplex I/is beet slecht Oranjestraat (Noordenbarg) winnaar stratenvoetbaltoernooi 1980 <1 SV Holten afd. atletiek Q.K.I.A. eerste op toernooi in Beltrum m Jeugd SV Holten Snelle Wieken Programma Sporthal 't Mossiak HOLTENS NIEUWSBLAD - 13 JUNI 1980 PAG. 13 SPORTPAGINA A. ten Dam (2) had snelste duif I: Het voor de eerste maal door „Min- tonette" georganiseerde Holtense Volleybal Kampioenschap met als inzet de fraaie „Truus-bokaal" mag een succes genoemd worden. Na dat in de poule wedstrijden de goede en minder goede ploegen ge scheiden waren volgde nog een viertal pittige wedstrijden waarin de uiteindelijke rangschikking be paald werd. In poule A waren ,,'t Veelink", genoemd naar een mar kant optrekje aan de Jeurlinksweg, en de „Holten Wanderers", onder welke naam de recreantenploeg van „Mintonette" schuil ging, ver uit het sterkst. De teams van de ta feltennisvereniging werden in deze poule bijna letterlijk van de vloer gesmasht. „The Family" afkomstig uit de Gaardenstraat wist in poule B het team van „de Wippert" achter zich te laten maar kon niet op tegen het „Mintonette" kader en het team van de Heutweg, dat voor deze ge legenheid omgedoopt was in „Houtvuur". De onderlinge weds trijd tussen de laatste twee teams eindigde weliswaar in een gelijk spel doch het setgemiddelde was in het voordeel van het „Houtvuur". De finale ging tussen het „Hout vuur" en de Holten Wanderers. Na een goede en spannende strijd waarin fanatiek om de punten ge streden werd, en zelfs discussies met de arbiter niet vermeden werden, moest het „Houtvuur" toch zijn meerdere erkennen in de Wanderers en het vuur ging in de slotyell dan ook „sissend" uit. De prijsuitreiking in de kantine van de sporthal geschiedde in een gezellig sfeertje. De voorzitter van de Hol tense Sportcommissie, de heer Bustebiel, prees zich gelukkig de „Truus-bokaal" te mogen uitreiken aan de Wanderer-aanvoerder. Hij sprak daarbij de hoop uit dat het toernooi volgend jaar eenzelfde of mogelijk een nog groter strijdlust ten toon zou spreiden. Nadat de heer Rustebiel de poedelprijs had overhandigd aan de .Netbeukers" sprak de heer Thiele, Mintonettes voorzitter, een dankwoord tot alle medewerkers die dit toernooi zo voortreffelijk hebben doen slagen. Met name dankte hij mevr. Arends die de eigenlijke inspiratrice was. Hij hoopte dat het Holtens Volley bal Kampioenschap mag uit groeien tot een traditie. Totaal uitslag: 1. „Holten Wander ers"; 2. „Houtvuur"; 3. ,,'t Veelink"; 4. Mintonette kader; 5. The Fami ly"; 6. „Nettreffers"; 7. „Okée, de Wippert"; 8. Netbeukers". Zaterdag 31 mei had onze plaatse lijke volleybalvereniging „Minto nette" een toernooi voor ons, ad- spiranten, georganiseerd. De uit genodigde ploegen waren: Rivo, Vrivo, Flash A en de Zwaluwen, en natuurlijk Mintonette zelf. Zo op het eerste gezicht een aan elkaar gewaagd groepje. De ontmoeting begon om 9.00 uur en zodoende werden ze om 8.00 uur gewekt door ijverige moeders, op dat we niet al te laat kwamen. Om 9.00 uur werd al begonnen met een confrontatie tussen Holten (Min tonette) en Rijssen (Rivo). Minto nette, misschien iets te zelfverze kerd, werd de eerste set door de kleine Rijssenaren de pan in ge hakt met 15-4. Dit tastte echter het moreel in het geheel (dit rijmt) in het geheel niet aan. De 2e set was heel wat beter en werd pas in de slotseconden door Rijssen beslist: 15-13. Toch ietwat teleurgesteld Op het moment dat bijna heel Hol ten zwoegend en zoekend achter een stuk leer aandraafde, werd er in Achterberg (bij Wageningen) een wegwedstrijd over 20 km. gelopen. Met een sterk uitgedunde ploeg nam ook de S.V. Holten hieraan deel. De lopers die de reis konden volbrengen waren: Meindert Koopman, Appie Koetsier, en Henk Reitsema. Gelijk in de ope ningsronden waren Meindert en Henk al in de voorste gelederen te vinden, en kwamen beiden door in snelle tijden op de 5 km. Appie deed het vanzelfsprekend iets rustiger aan. Hoewel de eerste ronden erg soepel en snel gingen, brak de snelle start de Holtenaren toch iets op, en ondanks snelle tijden op de 10 km. moest men toch ervaren, dat er in het vervolg beter iets langza mer gestart kan worden. Rest hier het vermelden van de eindtijden: Meindert scoorde 1.09.50 uur, Henk 1.13.47 uur en Appie 1.28.23 uur. Morgen in Rijssen de „Morsloop", op het aldaar gelegen industrieter rein. Er kan worden gestart op 5,10 en 15 km. Alleen de laatste afstand is voor KNAU-atleten. Recreatie lopers kunnen dus meedoen aan de overige afstanden. Wie dus eens een snelle tijd wil neerzetten op dit mooie parcours dient zich om het middaguur naar Rijssen te bege ven. Zaterdag 14 juni. Voor de aanleg van de eerste fase van het sportveldencoraplex aan de Larenseweg - drie voetbalvelden en een visvijver - wil het college een krediet beschikbaar stellen van f431.585. De netto-kosten worden ge raamd op f314.585 en gedekt uit de reserve sport- en culturele voorzie ningen. De werkzaamheden wil het college opdragen aan de Grontmij n.v. Als de raad tijdig beslist kunnen de sportvelden nog dit najaar worden ingezaaid, waardoor lichte bespeling al in het najaar van 1981 mogelijk is, schrijven B. en W. de raad. De mogelijkheden om zowel de aanleg van de sportvelden als de ontgronding van de visvijver aan een en dezelfde aannemer op te dragen zijn vrijwel nihil. Alleen de Grontmij kan dit gecombineerde werk uitvoeren. Over de verkoop van het zand heeft nader overleg plaats. De werkzaamheden omvat ten naast de aanleg van de voet balvelden ook een zandbed voor parkeerterrein, twee goed inge richte visplaatsen voor gehandi capten. plus parkeergelegenheid, twee bruggen en speelvoorzienin- gen. Voor de dekking van de netto-kosten zijn de volgende mid- tlelen aanwezig: it. reserve sportr en culturele voor zieningen f 470.000.- I). aandeel reserve rioolzuiverin- L'sinstallatie f 95.000 - Er is steeds ran uitgegaan dat van de onder a genoemde reserve 50% zou worden liangewend voor de aanleg van de sportvelden. Dit betekent derhalve flat beschikbaar is f235.000.- en '95.000.-is f330.000- Dit bedrag foldoende om de totale mCo- kosten te dekken. B. en W. stellen echter voor de dekking voorshands te doen plaatsvinden uit de totale reserve voor sport- en culturele voorzieningen. Zodra de kwestie van de rioolzui veringsinstallatie administratief is afgerond, zou het totaal van deze reserve dan weer aan de reserve voor sports en culturele voorzie ningen worden toegevoegd Tevens wordt opgemerkt dat naar alle waarschijnlijkheid de op brengst van de zandverkoop hoger zal zijn dan nu is begroot. Wij stel len U voor die eventuele meerop brengst alsdan eveneens toe te voegen aan voornoemde reserve, aldus B en W De commissies ge meentewerken en financiën kun nen zich met dit voorstel verenigen. De Sportcommissie is regelmatig bij de planvoorbereidingen be trokken geweest. Via deze commis sie ook de belanghebbende vereni gingen z.v v Blauw-Wit '66 en hoc keyclub Holten. De commissie ■Jemt in met deze le fase. begon Mintonette tegen het in de competitie als laatste geëindigde Vrivo. Deze tegnstander moest ver slagen worden! Helaas liepen alle aanvallen spaak op de 2 zeer lange (1.85 m.) Vrivoërs. Hierdoor kon Mintonette deze set niet winnen, ze verloor op het nippertje met 16-14. Helaas. Trainer/coach Henk R. veranderde de team-tactiek en alle ballen werden achter in het veld gemikt. Helaas, het mocht niet ba ten. Vrivo won weer met de hakken over de sloot en ditmaal waren de cijfers 18-16. Dit werd te dol en tot overmaat van ramp moest train er/coach Henk R. wegens studie- gebrek studeren. Gelukkig was Rieks D. bereid om Mintonette te coachen. Ditmaal moest Minto nette aantreden tegen de sterkste tegenstander: Flash A. Mintonette speelde goed maar Flash speelde beter en won met 15-7. De tweede set bood hetzelfde beeld en weer zat het geluk voor Mintonette niet mee. De set werd verloren met 15- 12. Als afsluiting van dit festijn •moest Mintonette spelen tegen de (gier) Zwaluwen. Er werd hard ge vochten, en zonder coach kwam Mintonette voor te staan met 17-16. Maar Mintonette had het nadeel van de twijfel en verloor met 19-17. Zou het ze nu nog lukken om één puntje te pakken? Er was een kans want op een bepaald moment stond ze voor met 12-5. Maar 0,0,0,0,0, we verloren toch met 15- 12 op onbegrijpelijke wijze, en de desillusie was compleet. Het nood lot had gewonnen! De Hengelaarsvereniging „De Rietvoorn" organiseerde zondag morgen van 6.00 tot 9.00 uur in het Twentekanaal bij de Ampsens- ebrug de eerste wedstrijd in dit sei zoen. Er namen aan de wedstrijd 21 hengelaars deel. De vis liet het af weten en de vangst was met maar 8 visjes zeer slecht. 1. W. Nijenhuis 114 cm; 2. J. ten Zijthoff 26.8 cm; 3. H. Aanstoot 23.6 cm; 4. H. J. Oolbekkink 23.5 cm; 5. J. Paalman 23 cm. Een spelmoment uit de finale van het volleybaltoumooi Op het toernooi in het Gelderse Beltrumn heeft de A-ploeg van de TTV „OKIA" in de B-klasse 640 kg. met een score van 11 punten de eerste plaats behaald en dit bete kende de 2e plaats in deze klasse. De mannen trokken alle ploegen over de streep doch moesten in één trekbeurt hun meerdere erkennen in Noordijk dat nu met nog slechts 1 punt voorsprong de bovenste plaats bezet. Uitslag 640 B-klasse: 1. OKIA 11 p.; 2. Noordijk 8 p.; 3. Eibergen 8 p.; 4. E.H.T.C. 5p.; 5. D.EJ3.4 p.; 6. Bisons 3 p.; 7. Heure 3 p.;. Stand na 5 toer nooien: 1. Noordijk 47 p.; 2. OKIA - I 46 p.; 3. Eibergen 33 p.; 4. E.H.T.C. 37 p.; 5. Bisons 18;. 6. Heure 15 p.; 7. D.E.S. 9 p. De B-ploeg bleek bij het wegen (weer) 10 kilo te zwaar waardoor lichtere jongens ingezet moesten worden die helaas geen enkele in spiratie toonden om te winnen. Uitslag D-klasse: 1. Twente 12 p.; 2. E.H.T.C. 9 p.; 3 Oosterwijk 19 p.; 4. Eibergen 6 p.. 5. Bussloo 4 p.; 6. OKIA 2 p.; 7 Oos- terwijk IIOp. Stand na 5 toernooien: 1 Twente 58 p.; 2. E.H.T.C. 42 p.; 3. OKIA 34 p.; 4. Eibergen 32 p.; 5. Oosterwijk 123 p.; 6. Bussloo 20 p.; 7. Oosterwijk n 4 p. De Postduivenvereniging JDe Bergvliegers" nam met 173 duiven deel aan de wedvlucht vanaf Lou vres (Fr.). De gevleugelde vrienden werden voor de afstand van 455 ltm. bij z.w. wind om 0.50 uur gelost. Aankomst eerste duif 12.36.68 u.. laatste duif geklokt; 14.00.35 u. De vlucht had een traag verloop. A ten Dam (2) 1,20,26,30; Comb. Egberts 2, 9, 15, 33, 35, 44; Comb. Schuppert-Kretjkes 3, 5, 21,29,38; F.M. Meester 4, 43; H. Willems 8,7, 13,23,28,37,38,41; M. Lodewegesft 16, 31; H.J. ten Velde 10; G. Steu nenberg 11,24,32,34; E. Veneklaas 12, 22. 27, 39, 40; Joh. Veldhuis 14; W. Aaftink 17; GJ. Koetsier 18,42; J. Aaftink 19; B. Steunenberg 25. De fraaie beker werd door de heer H. Beltman uitgereikt aan de aan voerder van het kampioensteam de heer Cubuk. In het midden Arie Ongena Het „Stratenvoetbaitoumooi" dat zaterdag onder ideale weersom standigheden op sportpark „Meermanskamp" voor het 4e ach tereenvolgende jaar werd gehou den was weer een sportief en spannend evenement. De organi satoren Arie Ongena en Jan Foks hadden bij de voorbereiding alles gedaan voor een vlot verloop en ze hebben loon naar werken gekre gen. 's Morgens om precies 9.00 uurwerd er afgetrapt voor de eerste weds trijden en zelfs binnen het geplande tijdstip van 17.35 uur was het zeer omvangrijke programma van maar liefst honderd mini-wedstrijdjes van 2x10 minuten afgewerkt. Alle vijftien spelers van het team plus de leider die le, 2e of 3e werden kregen een fraaie standaard met embleem (voetbaUer). De prijzen werden uitgereikt door Arie On gena die tevens een woord van dank sprak tot de scheidsrechters, de leden van de afd. Holten EHBO (die gelukkig maar weinig te doen hadden) de besturen en jeugd commissies van de S.V. „Holten" en ZVV „Blauw Wit" en verder tot allen die in welke vorm dan ook hun medewerking verleenden aan het welslagen van het toumooi. Het eerste lustrumtournooi in 1981 zal volgens Ongena nog groter worden opgezet mogelijk met enkele at tracties. In tegenstelling met voorgaande jaren was er nu geen finale tussen de poulewinnaars maar waren de punten die in 8 door elk team te spelen wedstrijden waren behaald beslissend voor de drie prijzen en de prachtige beker beschikbaar ge steld door „Sporthbis Beltman". De scheidsrechters waren de heren Luc Schipper, Gert Welink, H. Wansink, Wim Klein Velderman, Avezaat, Fons Akkermans, Frits Paule, Deijk, Cor Beukenkamp en Henk Hovenkarap. De uitslagen: 1. en kampioen Oran jestraat; 2. Kolweg; 3. Larenseweg 4. Look; 5. Dijkerhoek 1; 6. Beus- eberg 1 (Kampioen *79); 7. Dorps straat; 8. Dijkerhoek 2; 9. Diessen- piasstraat; 10. Espelo; 11. Chur- chillstraat; 12. Holterenkstraat; 13. Schoutenstraat 1; 14. Ab Jan- senstraafc; 15. Hoffesstraafc; 16. Verzets traat; 17. Kozakkens» traat; 18. A.J. Goldsteinstraafe 19. Schepenenstraat; 20. P. Kene- mansstraat; 21. Burg. v.d. Borcb- straat; 22. Borkeld; 23. Gaardens traat; 24. Beuseberg u; 25. Scbou- tens traat 2. Allard van Bruggen Jeugdtoemooi De elftallen dienen op de volgende tijden aanwezig te zijn Zaterdag 14 Juni: 8.30 uur Al - B2 C2 - Dl; 9.50 uur A2 - BI Cl C3. Zondag 15 juni: 9.30 uur D2 D3 El Fl; 10.00 uur E2- F2; 10.30 uur E3 - E4; 11.00 uur D4. P.V. „Snelle Wieken". De duiven ver. de P.V. „Snelle wie ken" werden voor een wedvlucht (495 km.) om 7.15 uur gelost in Cor- beil (Fr.). Eerste duif geklokt om 13.14.44 u. 1,9,18,19 G. Schuiterd; 2,4,13 Joh. Paalman; 3,8,20 G. Hassink; 5,16 Joh. Jansen; 6, 12, 22 G. Bekker- nens; 7, 21 H. Voortman; 10,14,15 A. Scholten; li Maatkamp en Zn.; 17 H. Manrho. De pupillen F2 van de S.V. Holten en hun leiders werden bij het be halen van het kampioenschap in de bloemetjes gezet Week van 14-6-80 tot en met 20-6-80 Zaterdag: vrij Zondag: vrij Maandag: 08.10-15.30 scholengemeenschap; 18.00-22.30 badmintonclub Hol ten Dinsdag: 08.10-15.30 scholengemeenschap; 16.15-22.30 volleybalver Minto nette; 16.00-20.15 instruktielokaal: ballet Stichting Soc.Cult.Werk Woensdag: 08.10-15.30 scholengemeenschap; 16.30-18.00 leraren scholenge meenschap; 19.00-23.00 badmintonclub Holten Donderdag: 08.10-15.30 diverse scholen; 19.00-22.00 T. en D/V; 16.00-17.50 in- struktielokaal: ballet Stichting Soc.Cult.Werk Vrijdag: 08.10-15.30 scholengemeenschap Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde week einde.. kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 3180) Alle overige reserve ringen uitsluitend via het gemeentehuis, afd. sportzaken (tel. 1666).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 13