Alarmering E.H.B.R. totaal niet geregeld KALF MET ZES POTEN ZESTIG JAAR GETROUWD Record opbrengst HOLTENS NIEUWSBLAD ANJERCOLLECTE 1980 Uitstekend resultaat HOLTENS NIEUWSBLAD \Rampoefening Brandweer, E.H.B.R. en Politie bracht fatale hiaten aan het licht Boeretidansers op TV Kleding voor het Leger des Heils Advertentie-adviseur: w. rams Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen by. H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur De opbrengst van de kinderpostzegelactie-1979 be draagt f 12.800.000.-, twaalf mil joen achthonderdduizend gul den! Dit is een absoluut record en betekent ten opzichte van 1978 een stijging van maar liefst f 1.720.000.-. De opbrengst van de kinderpostzegelactie is te danken aan het werk van hon derdduizenden scholieren, tienduizenden leerkrachten en vrijwilligers in plaatselijke co- mité's. Het geld wordt door het Nederlands Comité voor Kin derpostzegels verdeeld over honderden projecten voor so ciaal, geesteiyk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Ne derland en de ontwikkelings landen. Van de bestedingen in de Derde Wereld is vooral het ontwikkelingsproject VOOR ELK KIND EEM BOOM be kend geworden, dat nog vyf jaar zal worden voortgezet. In de periode van 9 t.m. 21 juni zal er in Holten gecol lecteerd worden voor het Anjerfonds, een collecte die ik gaarne in Uw aandacht aanbeveel. Waarom, zo zult U zich wellicht afvragen, wat doet het Anjerfonds dan? Het Anjerfonds beoogt door middel van subsidies het culturele leven te ondersteunen of bepaalde aktivitei- ten of aanschaffingen (mede) mogelijk te maken. Bij „culturele leven" moet U dan niet alleen denken aan kunst met een „grote K" maar ook aan de aktiviteiten van locale verenigingen als Harmonie- en Fanfare orkesten, folkloristische dansgroepen en zangkoren. Het zijn juist dit soort verenigingen die belangeloos kleur geven aan tal van locale feestelijkheden, denkt U maar aan de 30 april- en 5 meiviering van dit jaar! Dat zijn ook vaak verenigingen die weinig of geen over heidssubsidie ontvangen en zich daardoor geplaatst zien voor grote financiële offers van de eigen leden, zeker als er sprake is van de aanschaf van nieuwe kleding, instrumenten of de organisatie van een con cours of iets dergelijs. In al dit soort gevallen kan het Anjerfonds subsidie geven. Maar dan moet er wel geld zijn; voor dat doel nu wordt er de komende twee weken gecollecteerd. In Holten gebeurt dat door leden van de beide folkloristi sche dansgroepen, H.M.V. en het Mannenkoor. Daarom beveel ik deze collecte gaame in Uw aandacht aan en vraag U de vertegenwoordigers van deze ver enigingen niet het gevoel te geven dat zij voor niets op pad zijn gegaan! De burgemeester van Holten, W.L.F.C. van Rappard HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.J. in samenwerking wet Vrijdag 8 Juni 1980 32 e Jaargang - no. 23 Hoofdredacteur J Wiggers Kolweg 14. tel 05483-1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stlch tl ngsbestuur W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16666 U ontvangt een fraaieParker-Jotter ballpoint als u een nMfr A nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Hottens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr/mevr. Adres: j Woonplaats I Hi|/zij betaalt hef abonnementsgeld per half (aar/per jaar J De onlangs in Holten gehouden huis-aan-huis-kollekte ten bate van het Ned, Astmafonds heeft hei; uitstekende resultaat! opgeleverd van f4.832,93. Het plaatselijk co mité zegt alle gulle gever en de kol- lektanten heel hartelijk dank! Zaterdag 7 juni komt de folkloristi sche boerendansgroep „De Hol- tense Boerendansers" voor de vierde keer op de televisie. Deze keer op Nederland I in een artis tieke muzikale show/coproduktle „Amsterdam-Boekarestr Beethovenstraat" van de NCRV/RVT. De groep danst in deze show de bekende dans „De Hollandse windmolen". De show is op Nieuwjaarsdag reeds uitgezon den in Roemenië en zowel de RVT-programmaleiding als zeer vele kijkers in Roemenië en tv critici vonden de show van hoog ni veau en zeer geslaagd De uitzen ding begint om 19.50 uur. Aan het Twents Conservatorium te Enschede is voor de „akte Muzie konderwijs C voor slagwerk" ge slaagd Wim Dollekamp. Oranje straat. Op het bedrijf van veehouder Veltkamp aan,de Door- lopendedfjk in het Holterbroek heeft de 8-jarige rood bonte Jannie 20 het leven geschonken aan 2 vaa'rskal- veren waarvan één met 6 poten. De twee extra poten van normale lengte en goed ontwikkeld zitten aan weerszijden van de schoft boven de voorpoten. Diere narts Oostenbrug, die de tweeling ter wereld hielp, noemde het een wel zeer bijzondere speling der natuur, iets heel unieks Het is een levenslustig en kerngezond kallje dat als het geen last krijgt van het juk met de poten best in leven kan blijven. De jonge Jannie heeft Marcel (3) en Remco (6) met het kalfje waar ze erg blij mee zijn en waasop ze heel goed gullen passen. het inmiddels niet aan belangstelling ontbroken en onder meer kwamen op bezoek de kleuters van de Chr kleuterschool „Repelsteeltje" met hun moeders en jufs om het bijzondere kalfje te bekijken en hun klassege- nootje Remco te feliciteren. 'HbJC, GEVONDEN: Zwarte bastaard h^nd, geel riemp je, bundeltje le,r -tasje, kousen, broekje S zwart-witte Ueirfout blauw trainingsj. met speldje foto r VERLOREN: 'BEDRIJf^® Legertas met schu er 9^6/^ met tekenspullen e j ^.fen portemonnee met i „^zwart gestreepte kater, wi •'pootjes en borst. 4 sleutels. 1 kopere sleutel van een krantenautomaat; zilveren naamplaatje plus ketting; dames leesbril, bruin etui en bruin mon tuur; Duitse staander, kortharig, donkerbruin, luistert naar de naam „Saya"; verzekeringsbewijs; gyro- tas, „Han". schoenen, trui en broek; korte blauwe piastic rege- Wanneer zich in Holten een ernstig ongeluk zou voordoen waarbij meerdere personen vrij ernstig letsel oplopen dan zullen deze slachtoffers lange tijd verstoken blijven van deskundige hulp door de E.H.B.O. Hoewel in Holten een ambulance- en in de brandweergarage een perfect uitge rust E.H.B.O.-rampenwagentje is gestationeerd en de E.H.B.O.-groep Holten de beschikking heeft over niet minder dan 39 E.H.B.R.-vrijwilligers, is op het voornaam ste punt van een snelle alarmering van deze mensen in geval van nood totaal niets geregeld. De inzameling van gebruikte kle ding voor het Leger des Heils door de Hervormde Vrouwengroep in Dijkerhoek is zeer goed geslaagd. De meeste kleding kwam uiteraard uit Dijkerhoek, maar ook werden er uit de andere buurtschappen rond Holten en uit het dorp zakken met kleren gebracht. Welgeteld konden 129 zakken vol worden meegegeven naar Amsterdam De Hervormde Vrouwengroep en het Leger des Heils danken bij deze alle Holtena ren die hebben meegewerkt aan de zo succesvolle inzameling. plan. In het kader van dit rampen plan heeft de E.H.B.O. Holten het afgelopen winterseizoen een groot aantal vrijwilligers opgeleid voor eerste hulp bij rampen waarvan 39 vrijwilligers hun E.H.B.R-diploma behaalden. Teneinde de practische vaardigheid en het nodige samens pel met politie en brandweer in de praktijk te beoefenen wordt het noodzakelijk geacht dat minstens 2 maal per jaar een gezamenlijke practische oefening wordt gehou den. Bovendien komen mogelijke hiaten en tekortkomingen in de praktijk het beste naar voren, waaruit de verantwoordelijke in stanties óók het nodige kunnen le ren. Maandagavond j.l. vond zo'n eerste gezamenlijke practische oe fening plaats op de Broekweg in Holterbroek. Het ernstige verkeersongeluk had plaats op de kruising Broekweg- Broekdijk. lukken (rampen) waarvan een groot aantal mensen tegelijk het slachtoffer kunnen worden, be hoort elke gemeente te beschikken over een goed doordacht rampen- Simulatie Voor het houden van deze oefening was tevoren op een kruising in de Broekweg min of meer een rampsi tuatie gesimuleerd, bestaande uit een zeer ernstige aanrijding waar bij vier personenauto's waren be trokken met in totaal 14 slachtof fers, waarvan doden en 12 iicht- tot zeer zwaargewonden. De gehele situatie was dermate realistisch opgezet dat toevallige passanten eerst dachten met een echte ramp van doen te hebben. Midden op de kruising stonden nl. een tweetal zodanig op elkaar ingereden auto's dat de portieren daarvan alleen met breekijzers konden worden ge opend om de inzittende slachtof fers te bevrijden. Om precies 19.00 uur werd voor deze ofening alarm geslagen. Omdat het hier om een van tevoren geplande oefening ging was de politie, brandweer en E.H.B.O. binnen 15 minuten ter plaatse en werd de gehele red dingsactie in omstreeks 30 minu ten geklaard, waarna de kruising weer voor het verkeer kon worden vrijgegeven. Na afloop van deze oefening vond Holtense vrijwillige brandweer, E.H.B.O., ambulance en politie. Vanwege een in onze moderne sa menleving steeds meer toene mende dreiging van ernstige onge- een zgn. nabespreking plaats in de kantine van de dienst gemeente werken aan de Waagweg. Bij deze nabespreking waren met name twee punten verbijsterend, nl.: In geval van een zich voordoende ramp in Holten is totaal niets ge regeld betreffende alarmering van de E.H.B.R. en dit gegeven zal de verantwoordelijke personen in in stanties de komende tijd zeker het nodige huiswerk verschaffen. Tijdens nabespreking over behan deling van gewonden met ernstig letsel (nekbreuk) zei dr. Loman. „Wanneer ernstige gewonden op de plaats van de ramp op brancards zijn gelegd dan mogen ze daar ab soluut niet weer worden afgehaald voor ze in het ziekenhuis zijn. Dit is een zaak van levensbelang!!" Als reaktie hierop kwam vanuit de deelnemers echter de mededeling dat de brancards welke aanwezig zijn in het „rampenwagentje" niet passen in de ambulance en dat dus de gewonden wel overgelegd mdes- ten worden, welke mededeling le vensgrote vragen opriep omtrent hoogst nodige standansering van hulpmateriaal. Hoewel over de vakkennis en inzet van de betrok ken personen tijdens deze oefening enkel lovende woorden werden ge hoord, is het te hopen, dat Holten nimmer voor een daadwerkelijke rampensituatie wordt geplaatst. In elk geval niet voordat de alarme ring en standarisering van het no dige materiaal perfect zijn gere geld. Om dat gegeven duidelijk zichtbaar te maken, daarin is de oe fening van j .1. maandagavond in elk geval prima geslaagd. Op dinsdag 17 juni hoopt het^cht- paar G.H. Tiekink en H.H. Tiekink-Bolink, Burg v.d. Borch- straat 1 het feit te gedenken dat ze 60 jaar geleden elkaar het ja-woord gaven. De heer Tiekink is 84 en zijn echtgenote is 81 jaar. Beiden mo gen zich nog in een goede gezond heid verheugen. De diamanten bruidegom ging na het verlaten van de lagere school als 11-jarige jongen naar de fa. Krabbenbos in Markelo om het metselen te leren. Hij bleef daar een jaar of zes en trad toen in dienst bij de firma J ansen „van Gelders Hendrik" in Holten. Na de oorlog ging hij als metselaar werken bij de firma Puthaar en De venter waar hij bleef tot aan zijn vijf en zestigste. Plm. 40 jaar was „Hennik van Tiek'n" ijsverkoper en velen kochten van hem in de loop der jaren een ijsje in hetsport- dal of aan de Enkweg. Met de ijs verkoop stopte hij enkele jaren ge leden omdat 0e Deventer firma waarvoor hij ijs verkocht niet ge negen was om de belasting van z'n bijverdienste voor haar rekening te nemen. Hobby's heeft de heer Tiekink niet maar toch vervelen doet hij zich nooit. Je loopt dan es even hierheen of je rijdt op de fiets een eindje rond (wel verrekte link met al dat ver keer!) boodschappen doen voor de vrouw en de dag is zo weer om. Het diamanten paar houdt dinsdag 17 juni van 15.00-16.00 uur receptie in hotel „Vosman" in de Oranjestraat. Bij de vele gelukwensen voegen wjj gaarne de onze. Dit is de trieste conclusie welke J.l. maandagavond moest worden ge trokken na afloop van een practi- I sche rampenoefening, welke geza- meniyk werd gehouden door de

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1