Ouderavond Kol-kleuterschool De telefoon is geen speelgoed HEIMWEE Bejaardencentrum Diessenplas hield formele contactavonden HMV VOOR DE RADIO Bromfietser zeer ernstig gewond Uithetpolitierapport HOLTENS NIEUWSBLAD Jeugddienst m i BURGERLIJKE STAND i wêKêêë mmm m WKÊÊm amm JÊÊÊÊJSm iêêêÉÈÈÊêèé I Vorige week woensdag en donderdag: HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 30 met 1980 32e jaargang - no 22 Hoofdredacteur J Wiggen Kolweg 14 tel 05483 135<J Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70 tel 05483 2899 Stichtingsbestuur: W H Beljers. secretaris Kozakkenstraat 5 tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16686 Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdagavond 22 mei hield de kleuterschool haar jaarlijkse ou deravond in het spellokaal van de school. De voorzitster van de Ou dercommissie mevr. Arts heette allen hartelijk welkom, in 't bij zonder het personeel en de ouder commissie van de o.l. Kolschool, het personeel van de openbare kleuterscholen en mevr. Muller als afgevaardigde van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Het financieel verslag, dat in de pauze ter inzage lag, was door de commissie voor kascontrole, die bestond uit mevr Achterkamp en de heer G.J Stevens in orde be vonden. Als leden van de nieuwe kascommissie werden benoemd mevr Achterkamp en de heer Ter Haar. Inplaats van de altredende en niet herkiesbare leden mevr. D Vene klaas en de heer H. Beldman wer den als nieuwe leden van de ouder commissie benoemd mevr. Meerman-v.d Haar en de heer H.J. Wans ink Van de aftredenden werd afscheid genomen met dank voor het vele werk dat werd gedaan. Aan beiden werd een mooie plant aan geboden Als gevolg van het afne men van het aantal leerlingen zal de school het volgend jaar nog maar uit 2 klassen bestaan en zal tz.t. afscheid genomen moeten worden van mej. Dinkla-de Coca De ouders zullen hierover nog na dere informatie ontvangen. Bij de rondvraag werden de volgende vragen gesteld: 1. Kunnen de kleu ters ook net als de kinderen die naar de lagere school gaan niet eens een morgen komen kennis maken? 2 Kunnen de ouders ook wat meer helpen op school zoals bijv by het verkleden van de gym lessen e.d.? De oudercommissie zal deze vragen samen met de leer krachten in behandeling nemen. Na de pauze - waarin koffie werd gedronken - konden de ouders van de kleuter- en lagere school het pro ject „Zuivel en de boerdery" beky- ken, waarin de kinderen enkele weken al hun lessen hadden be steed. Het project houdt verband met de integratie kleuter- basisonderwys. 't Was al met al een gezellige en zeer geslaagde ouder avond. Op zondag 1 juni a.s. hopen we de laatste jeugddienst van dit seizoen te houden Ditmaal ko zen we als thema „Opknappen - of alknappen" Het vakantie- vieren zal hierin centraal staan Voor veel mensen blijkt de va kantie op een teleurstelling uit te lopen, en echt niet van het slechte weer alleen. Velen ko men overspannen terug en moe ten eerst weer een ty d uitrusten. Kortom: een medaille met twee kanten. Kom je ook meedenken en meedoen? Voorganger zal zyn ds A.W Berkhof Aanvang 10.15 uur in de N.H. kerk. De Jeugddienstcommissie Technici van de NOS hebben dins dagavond opnamen gemaakt van een concert van de Hol tense Mu ziekvereniging" welke onlangs haar 35-jarig bestaan vierde De Geboren: Anna Paulien dv; GW Schooien en M. Timmerman; Cindy dv; P.R.M KeyserenT Lan- ser; Frederik Jan Anno zv; A. Hui- ting en B.J Jaspers Fay er (geb. te Deventer). Overleden: L. van der steen, oud 64 jaar, Holten. Ondertrouwd: J. Heyster, oud 23 jaar, Deventer en G.A.H, Vincent, oud 21 jaar, Holten, W Bulsink, oud 21 jaar, Holten en T F T Abra- hamse, oud 20 jaar, Deventer Gehuwd: HT Korenhof, oud 23 jaar. Rijssen en E!H. Woudstra, oud 29 jaar, Ryssen. opgenomen werken zUn woensdag 4 juni om 18.00 uur te beluisteren in de VARA-uitzending Brass-band magazine" van Frits Smienk Het programma bestaat uit de volge nde werken: 1. Punchinello, mars VanW Rimm, 2 Myway.bew van Wim Dollekamp Indian Summer van Eric Ball. Het korps dat musi ceert o.l.v Henny J Fransen be sluit met Music of the Royal Fire works van Handel-den Arend. - I H. van E te Raalte werd op 21 mei op 27 mei werd op de Larenseweg rond 01.00 uur door de rijkspolitie een fietser aangereden door een te Holten na een achtervolging in vrachtwagen De fietser liep lichte z'n woonplaats klemgereden. By verwondingen op maar met z'n fiets onderzoek bleek dat hy die nacht üep het minder goed af. reeds vyf inbraken had gepleegd. Van E die de rijbevoegdheid was ontzegd verkeerde tevens' onder 11 invloed In Holten werd op 21 mei aange houden de uit Ryssen afkomstige M.L Dit gebeurde n.a v een ge pleegde diefstal en tevens omdat zy nog 4 weken gevangenisstraf „te goed" had By een op 23 mei gehouden snel heidscontrole werden drie autobe stuurders bekeurd. Op 24 mei werd de 16-jarige S S uit Arnhem op heterdaad betrapt by het beschilderen van een verkeers- plank (schrikhek) Hy moest onder toezicht van de R.P de plank in de oude staat terugbrengen en dat lukte heel aardig Tydens een op 25 mei gehouden verkeerscontrole bleek dat 15 au tomobilisten alcohol hadden ge bruikt Een van hen werd een rij verbod opgelegd De 16-jarige A.HB. uit Okken- broek is maandagavond ievensge- vaariyk gewond toen hy op de met knipperlichten beveiligde spoor wegovergang in de Oude Station sweg in Dykerhoek met zyn nieuwe bromfiets tegen de intercity van Enschede naar Rotterdam reed. B. is met zeer ernstige in- en uitwen dige verwondingen overgebracht naar het Deventer St. Geertruiden- ziekenhuis. Later is hy vervoerd naar het Academisch ziekenhuis in Groningen. Opmerkeiyk is volgens de Holtense politie dat de jongeman tegen het middenstuk van de trein is gebotst. Over de oorzaak van het ongeval tast de politie volledig in het duis ter De machinist van de Intercity, die omstreeks half acht de overweg passeerde, heeft niets van het onge luk gemerkt; pas op het Deventer station werden de restanten van de totaal vernielde bromfiets van B opgemerkt. Men verzoekt ons de aandacht er op te vestigen, dat bepaalde telefoonabonné's (met van on der opklimmende nummers) herhaaldelijk hinder ondervin den van kinderen die met de te lefoon spelen Vooral als de jeugd geen school heeft, woensdags- en zaterdagsmid- U ontvangteerfraaie Gebruik deze Adres voor het opgeven Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Woonplaats Geeft op ais abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr /mevr. Adres' Woonplaats II Hi|/zt| betaalt hef abonnementsgeld per half t jaar/per jaar J dags en ook des zondags, neemt dat vervelende vormen aan Het ,zyn soms leuke kinderstemme tjes. maar ook de stemmen van jongens en zelfs van meisjes, die liederlijke taal uitslaan Op zichzelf is dit natuurlijk hoogst onaangenaam, maar het verve lende is, dat de betrokken ab- onné telkens weer naar de tele foon grijpt omdat het een se rieus gesprek kan zyn dat wordt aangekondigd Van de zijde van de PTT is hier wel wat tegen te doen en kan misbruik van de te lefoon worden geconstateerd door het opbellende nummer vast te zetten Maar in de prak tijk is gebleken, dat het middel erger is dan de kwaal en dat een dergelijke stop ook vervelende gevolgen kan hebben voor de gene die wordt opgebeld De verbinding wordt soms weder zijds geblokkeerd Wel is het zo, dat misbruik van de telefoon tijdelijke uitsluiting tot gevolg kan hebben Waar het hier echter om gaat is een beroep op de ouders er op toe te zien, dat hun kinderen het telefoontoestel niet als speelgoed gebruiken. Spelen met de telefoon kan voor de be trokkenen vervelende gevol gen hebben. Het is daarom de plicht hiertegen op te treden. Dit plaatje, dat werd „geschoten" door een attente ama teurfotograaf, zou de indruk kunnen wekken dat onze oude dorpstoren een steuntje nodig heeft om overeind te blfjven. Gelukkig is dit niet zo, maar het is de giek van een hijskraan die wordt gebruikt bij de bouw van het Dura-project. Zittend in het materiaalliftje zou men tot vlak bij de grote bouw kunnen komen om die eens wat op te poetsen. Het oole Hóólt'n det geef verdwten'n, het Hóólt'n det me'j zo dierbaar Is, woe'k alle dage méér tn mis, det oole darp, dat geet verdwien'n Het geet neet ln een jaor of wat, mar kom'm dat duutt'dat steet wa vast det al het oole is vergaon en de tied neet stille hef e staon De oole karke en de smalle straotjes woe'k altied spul'n met mlene kameraodjes de huuskes en de boerderijen de heujmiefn en de landerijen Daor woer op 'n beelt de poompe stun de boer'n met péére kwam'n en gtmg'n woer met de karmse 't Kop van Jut, en de dreejmulle stun vuur 'tjonge grut. Dao steet now zonnen kulerdraod en auto's die vuile staank uutlaot en de karmse det wud'n „braderie" mar mit de grapp'n was d'r gen ene blij Woer wie as kinder eierkuul'n en woer met Paosen, de baoke braan'n daor staot now huuze, blok an blok nen weejer kan der neet mer laan' En zundags, dat herinner ik ml'j dan kwam'n de boer'n met de tilberij de vrowleu met de bloodkraal'n umme de kéérls in 't zwat en broen van de zunne Die boerin die flustem al zo lange wat is ter met oons toch an de gange? Het lik wal of z' oons weg wilt kiek'n ne mestvaalt zal wal neet meer liek'n Want 't oole det mut weg uut 't dorp wij mut méér op 'n stad gaon liek'n en wat de vreem'n hier ok zeukt det vindt ze neet, woe ze ok zult kiek'n O, Hóólter leu gj gaot duur 't darp kiek dan es efkes um oe hen ój nog iets zeet van 'd oole tied want. vuur aj 't weet bij alies kwiet mei 1980 J.H.V.-B. .Kennelijk laat men de oudere mens als eerste het gelag betalen bij het bezuinigingsbeleid van de overheid" Dit zei de heer E.A. Postma, directeur van het bejaardencentrum „Diessenplas", tijdens een vorige week woensdag- en don derdagavond in de recreatiezaal van de „Diessenplas" ge houden familie-contactavond binnen dit bejaardencen trum. Primeur Hoewel de „Diessenplas" o m be kend staat vanwege een byzonder geschakeerd aktiviteitenbeleid voor de bewoners, vormde deze familie-contactavond toch een primeur sedert de opening van dit centrum in 1973 Zoals bekend hebben zich de laatste jaren nogal wat veranderingen voorgedaan op het gebied van de bejaardenzorg, deels vanwege overheidsmaatrege len, doch niet in de laatste plaats ook door de gewyzigde inzichten welke zich binnen deze verzor gingscentra zelf hebben voorge daan Teineinde de bewoners vol ledig over al deze wijzigingen te in formeren. werd deze contactavond georganiseerd, waarby ook naaste familieleden (kinderen» van de be woners werden uitgenodigd Beide avonden werd de recreatieruimte van de „Diessenplas" volledig ge vuld met belangstellenden, terwijl het programma werd gekenmerkt door een zeer uitvoerige en open voorlichting op byzonder eenvou dige en sympathieke wyze gepre senteerd door de diverse hoofden binnen de organisatie van de „Diessenplas" Met behulp van een zgn overhead- projector gaf de heer Postma, directeur van de „Diess enplas" een uiteenzetting over de organisatie-opzet van dit bejaar dencentrum Zelfwerkzaamheid In haar causerie als wnd hoofd van de hulshouding wees mevr R Heeregrave-Schroevaars met name op het belang van de zelf werkzaamheid van de bewoners hetgeen een stimulerende invloed uitoefent op de nodige beweging en onderlinge contacten Zo zyn di verse bewoners o m behulpzaam in de keuken en in het winkeltje Mevr Heeregrave gaf verder uitge breid voorlichting over het onder houd van de appartementen en de diverse ontspanningsactiviteiten. Maaltijden belangrijk „In een mensenleven nemen de maaltyden een belangrijke plaats in naarmate men minder beslom meringen heeft", zei vervolgens chef-kok Timo Besten. Hy legde uit dat de maaltyden worden samen gesteld binnen de zgn „menu commissie". waarin ook de bewo ners zelf zyn vertegenwoordigd Hoewel hy zich wat bescheiden op stelde met de opmerking dat het voor een kok erg moeiUjk is om elke dag aan ieders verwachting te vol doen, kreeg hy van de bewoners toch enorm de handen op elkaar voor zyn culinaire prestaties, waarby met name wordt ingehaakt by byzondere dagen en feesten. Wegens een byzonder gering ge bruik van suiker, zout en vooral vetten heeft de keuken van de „Diessenplas" vooral ook een „ge zonde" naam. Persoonsgericht Mej A Rensen hoofd van de ver zorging zei dat de wyze van verzor ging binnen de „Diessenplas" steeds zoveel mogeiyk op de pers oon wordt gencht Erg belangrijk vond zy dat het huishoudeUJk werk ln de appartementen dan ook steeds plaats vindt in overleg met de bewonens» Voor de conditie en de sociale contacten wees zy de bewoners op het belang tot deel name aan de bewegings- en bezig- heidstheraptie, daggroepsverzor- ging, etc binnen het bejaardencen trum Als hoofd van de administra tie zag de heer H Boode zyn taak meer liggen in de indirecte sfeer Met het invullen van allerhande formulieren, waarvan de bejaarden kennelyk niet verschoond blyven bleek de heer Boode echter ook wel degelyk een stuk directe hulp te verlenen „Ongeacht de toestand van de bewoners verzorgen wy nimmer hun geldzaken", aldus de heer Boode Met klem drong hij er bij de bezoekers op aan steeds tij dig te worden geïnformeerd in ge val van adreswijziging en vakan tieadressen van naaste verwan ten. Tenslotte gaf directeur E A. Postma een kort overzicht van wy- zigingen welke zich de laatste jaren in het bejaardenbeleid hebben voorgedaan Hy legde daarby uit dat met het verschynen van de nota „Bejaardenbeleid" vanaf 1975 een overheidsbeleid werd Ingezet dat er op is gericht de verzorgings capaciteit terug te brengen van 9 naar 7% Deze beleidswyziging had reeds in 1976 een bevriezing van personeel tot gevolg, terwyl nieuw bouw van bejaardentehuizen vrij wel meteen werd gestaakt, terwyl in bestaande centra alleen renova tie mag plaats vinden wanneer te- geiyk aan capaciteit wordt ingele verd „Via de in 1977 ingestelde in dicatiecommissie komen thans be jaarden onze centra binnen welke de meeste verzorging nodig heb ben Dit betekent meer personeel nodig en dat is er nu juist niet van wege genoemde personeelsstop Het is dus duidelijk dat mer» de ou dere mens als eerste het^gelag laat betalen van de bezuinigingen van de overheid", aldus de heer Post- ma die daarnaast ook uitleg gaf van een gewyzigde visie binnen de bejaardencentra zelf Zo wees hy erop dat in de bejaardenverzorging vroeger nogal eens sprake is ge weest van betutteling' Alles werd gedaan dour de verzorgsters waar dour een zekere passiviteit merk baar werd by de bewoners In onze tijd staat de zelfwerkzaamheid daarom hoog in het vaandel en worden de bewoners ingeschakeld bij bepaalde lichte werkzaamhe den, zoals bij het verzorgen van broodmaaltijden Men geeft daar mee inhoud aan het eigen leven", aldus de heer Postma Tenslotte deelde hy mee dat de rekreatie- ruimte na de bouwvakvakantie zal worden uitgebreid met 60 m2 Tijdens de byeenkomst werden di verse pauzes ingeiast waarin de aanwezigen werden voorzien van koffie, diverse drankjes en zelfs een gezellig hapje Als sluitstuk van de avond ver toonde administrateur Boode een serie zelfgemaakte dia's over de „Diessenplas" de diverse aktivi- teiten en de bewoners, hetwelk bij zonder werd gewaardeerd De byeenkomst werd besloten met een kort dankwoord door de heer Beekman voorzitter van de bewo nerscommissie. Advertentie-adviseur: W. FREDERIXS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdai Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3. tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen by: H. V00GSGEERD Deventer weg 34 tel. 1665 tot 's woensdags L2.00 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1