Vorige week donderdagavond: BEZOEK CANADESE BEVRIJDERS AFGESLOTEN WIET SOCIAL EVENIN Dagen om niet licht te vergeten MEI! VIETNAMEZEN NAAR AMERIKA Dinsdag 15 mei 1S45 Holtensa muziekvereniging HMV in het nieuws Mooie opbrengst HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 16 mei 1980 32e jaargang - no 20 Hoofdredacteur J Wiggers Kolweg 14. tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2099 Stichtingsbestuur: W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16688 Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Under sponsering van de Rabobank Holten en met medewerking van de Tiroler Kapel van onze Holtense Muziekvereniging H.M.V., de boeren- dansgroep „De Hóólter Daansers", alsmede de daarbij behorende kin dergroep „De Klepperklumpkes", een meisjesgroep van sv. „Bato" en „De Bergrijders" werd vorige week donderdagavond in restaurant „De Wielen" het bezoek van de Canadese oud-strijders aan Holten afgesloten met een zgn. „Social Evening". Ontvangst Op dit buitengewoon geslaagde af scheidsfeest waren uiteraard ook de Holtense gastgezinnen uitgeno digd en het werd verder bij gewoond door het voltallige college van B en W, oud-burgemeester mr. W.H. En klaar en echtgenote alsmede Ra bobank voorzitter H.J Robers. Omstreeks 20.15 uur werden de Canadese gasten door „De Berg- rydders" opgewacht bij hotel „De Holterberg"vanwaar ze met koets jes naar restaurant „De Wielen" werden vervoerd, nadat hun eerst een rasechte Hollandse borrel was aangeboden. Mede omdat dit ver-, voer in twee etappes moest plaats' vinden werden de bij hotel „De Hol terberg" op vervoer wachtende Canadezen intussen onthaald op een aantal prachtig uitgevoerde dansen door de boerendanskinder groep „De Klepperklumpkes" Eén van de klepperklumpkes bood een Canadees echtpaar bij die gelegen heid een paar poppen in boeren- klederdracht aan, hetgeen zeer op - prijs werd gesteld. Meaple leave Toen de Canadese gasten en alle genodigden zich eenmaal in „De 1 Wielen" hadden verzameld ont stond er al heel spoedig een sfeer van een totaal verbroederingsfeest met vele spontane hoogtepunten. Zo verscheen o.m., na een bijzoner gewaardeerd optreden van de boe- rendansgroep „De Hóólter Daan sers" een meisjesgroep van sv. „Ba to" ten tonele die, o.l.v mevr A. Leppink-Olydam, na een erg goed uitgevoerde oefening, de zin „Thank you Canada" tevoorschijn toverden, waarmee ze uiteraard een warm applaus oogstten Onder het spelen van het Canadese volks lied door pianist J an Heting strooi den de Bato-meisjes 3000 Meaple Leaves uit over de dansvloer. Holten a city Eerder op de dag hadden de Cana dese gasten per bus een bezoek ge bracht aan „De Keukenhof' Tij dens de feestavond boden de gas ten uit één der bussen hun Hol tense gastgezinnen een vandaar meegebrachte boeket bloemen aan. Ook zongen zij o.l.v. mr. Egler een tijdens die busreis zelfgemaakt lied: „Holten is a city" Ook ver raste dirigent Egler de fam. Broere en'mevr. Eggink-ten Velde met en kele surprises. Huwelijksjubileum Bijzonder aardig was ook het mo ment waarop het Canadese echt paar Furlot, dat die dag juist 32 jaar was getrouwd, in de schijnwerpers werd geplaatst Na het hun geza. menlijk toezingen van het bekende Hollandse „Lang zullen ze leven" werd hun door het ontvangstco mité een boeket bloemen aange boden en gingen ze nadat ze op de stoelen hadden plaats genomen op echt Hollandse wijze onder het zin gen van het bekende ze leven hoog, ze leven hoog „de lucht in". Rede burgemeester Tijdens de feestavond werden de Canadese gasten als volgt toege sproken door burgemeester mr. W.L.F.C Ridder van Rappard: Dames en heren Vanavond zijn we bijeen voor onze „Social Evening" en ik kan u verzekeren dat ik net bij mezelf dacht: „Zal ik de mensen nog wat langer laten genieten of zal ik mijn speech nu houden?" Inder daad kan een speech vervelend zijn. Gelukkig deze keer niet voor mij. Omdat ik geloof dat een speech als een avondjurk van een dame moet zijn. Niet te lang, anders ver lies je de aandacht en niet te kort, anders heb je niks te verbergen. Dus wil ik nu iets belangrijks pro beren té zeggen. Afgelopen zater dag had ik de eer om u te verwel komen en toen zei ik: „U bent wéér welkom, omdat u nooit uit onze harten bent geweest". Toen ik dit. zei wist ik dat het waar was. Toen u mijn woorden net hoorde zou u ge dacht kunnen hebben: „Erg vrien delijk maar laat ons dat eerst maar even aanzien" Nu, na enkele dagen en enkele gesprekken die ik met sommige van u had, kom ik tot de conclusie dat u deze sfeer van vrienschap niet had verwacht. Daarom wil ik enkele woorden zeg gen omtrent de reden waarom we zo gelukkig zijn dat u hier bent. Er zijn twee redenen voor. Een eerste^ reden is dat we blij zijn iets voor u en uw land terug te kunnen doen. Omdat u en de andere geallieerde machten ons vrijheid en recht vaardigheid hebben teruggegeven. Vijfendertig jaar geleden kwam u naar een werelddeel dat u nauwe lijks kende, naar mensen die u niet eens kende, om daar te vechten, hun te bevrijden in gevechten waarin u duizenden kameraden verloor. We zullen dat nooit verge- ten" De tweede reden is dat wy in Nederland opnieuw de kans heb ben te herdenken wat het betekent in vrijheid te leven. Naar mijn me- ning kun je nauwelijks de vrijheid begrijpen als je weet of beter pro beert te realiseren wat het betekent niet in vryheid te leven. Vryheid bestaat, alleen dankzij de vrij heidsdrang vergelijkbaar met de bergtoppen die alleen kunnen be staan dankzij de valleien, licht kan alleen bestaan omdat er ook duis ternis is. Het leven wordt geken merkt door tegenstellingen. Te genstellingen waartussen we moe ten kiezen. Tegenwoordig denk ik dat veel ménsen zich niet realiseren dat ze moeten kiezen dat ze de si- tuatie accepteren zoals die is, zon der een duidelijke motivatie. We moeten kiezen en we moeten de konsekwenties van die keuze ac cepteren. Dat is wat we in de men sen die naar Europa kwamen be wonderen. En het is onze taalt om die vrijheid met grote zorg te behandelen. Een taak voor, mag ik wel zeggen, zo wel de oudere generatie, zowel voor de generatie van de afgelopen oorlog, waartoe ik behoor. Een derde reden is misschien de nieuwe vriendschapsbanden tus sen Canadezen en Nederlanders en de Canadezen onderling. Dames en heren, hoewel we niet het gevoel hebben dat u uw bezoek aan Hol ten gauw zult vergeten willen wij, en dan bedoel ik de gehele Hol tense gemeenschap, alleen u Hol ten helpen herinneren met een klein bewijs van onze achting, daarom wil ik u een zilveren lepel van Holten met inscriptie aanbie den en een tegel, speciaal gemaakt bij de gebeurtenis van de inhulid- ging van onze nieuwe koningin. En nu we het toch over koninginnen hebben wil ik een toost uitbrengen op de Koningin van Canada. Het buitengewoon geslaagde ver broederingsfeest werd met mede werking van de Tiroler kapel van H.M.V. tenslotte afgesloten met de volksliederen „Old long syne" en het ..Wilhelmus". Na een periode van ongeveer twee jaar boordevol activiteiten om het benodigde geld voor het uniform fonds van „H.M.V byeen te bren gen is het zaterdag 17 mei zover dat de supportersvereniging „H.M.V de muzikanten van de Holtense Muziek Vereniging „H.M.V." in het nieuwe pak kan steken. Tydens de receptie die het jubilerende korps houdt, ter gelegenheid van het 35- jarig bestaan, in feestzaal „Vos man", zal het nieuwe uniform aan de „muziek" worden aangeboden door de supporters. Na afloop van de receptie, die om 3 uur begint, zal H.M.V zich rond de klok van vyf uur aan de Holtense bevolking, zonder wie de benodigde „centjes" voor het nieuwe uniform er beslist niet gekomen zouden zyn, presen teren. Deze presentatie zal plaats vinden in het centrum van het dorp. Vertrekpunt is hotel „Vos man". De in Holten t.b.v. de Nederlandse Hartstichting gehouden kollekte heeft f6.230,- opgebracht. De plaatselijke afd. „Vrienden van de Hartstichting" dankt allen die ga ven en de kollektanten heel harte lijk voor de verleende medewer king. Mei is een maand van één en dertig dagen, maar het regent van 's morgens tot laat hoor ik klagen Kom, zie je de zon die de luchten klaart niet? Zodat je de wereld in flonkering ziet! En dan in die zonlichte Hollandse mei Hoor je de kievit die zwenkt en zo blij, zijn roffelslag klinkt over goudgele bloemen, beneden hem hoor je de bijen zacht zoemen En flitsend langs zuring zo rose in zijn pracht, vlucht er een grutto, de tureluur pijpt zacht, zijn fluitroep boven de rose madelieven, als purperen stralen de hemel doorklieven De vogels en bloemen ze melden de mei, de klaver en koekoeksbloem bloeit in de wei De berken gaan botten er vormt zich het blad, de braam gaat herleven langs groen bebost pad. De dophei heft 't vaasje naar 't zegenend licht, ze drinkt het ars wijn van een brufloftsgezicht. Bezoek eens de bomen der bloeiende bongerd, dan ken je verlangens eerst en hoe het je hongert. Zie daar de kers en de appel, de pruim, het is er al vallen er vlokken van schuim Rose en blanke en romige vlokken, rijk is de lucht vol van geuren doortrokken Mei je bent schoner dan elk andere maand, waar men zich in een hernieuwing weer waant. Door bloei, stralend zonlicht wedergeboren, ging alles wat oud was teniet en verloren In een rijk geluk zal je dag dan herleven, het lied van een kindblijde dans zal 't je geven Luchtig en licht maakt ons 't wonder van mei, het leven soms zwaar lijkt ons daardoor weer blij. Holten, mei 1980 B.C. de H.-B. Eerste bestuursvergadering der nieuw opgerichte Holtensche Muziekvereniging H M.V. Als oprich tingsdatum wordt aangenomen 15 mei 1945. De heer Bouwhuis presideert deze vergadering. Nog wordt eens gezegd dat beide verenigingen zich hebben uitgesproken om samen te gaan voor één jaar begin nende met die datum. Wanneer de direkteur de repeti ties hervat. De financiën zullen door de beide pen ningmeesters uitgezocht worden en de inbreng van beide verenigingen zal genoteerd worden, zodat wan neer het naar 1 jaar niet gaat elks zijn inbreng terug krijgt plus de helft van het nieuwe saldo. Na stemming bestaat het bestuur uit M Bouwhuis, voorzitter; A. Westerik, secretaris; B Maats, penningmeester; T. Koopman Hzn 2de voorzitter; H Oolbekking, 2de se cretaris; J Verveda, 2de penningmeester. De drie eerstgenoemde heren vormen het dagelijks bestuur Een circulaire zal samengesteld worden en aan de donateurs verzonden. Wat de inbreng van de financiën betreft het volgen: HMV brengt in f 688,34, Excelsior brengt in f 309,09 Ontvangen is nog f 10 - voor medewerking aan een voetbalwedstrijd Met een bedrag van rond f 1000.- waarmee we ons werk als muziekkorps kunnen begin nen is voorwaar een goed begin Besloten word nog dat de donateursHjst door de beide penningmeesters in orde 2al worden gemaakt De heer G J Meijer zal ook hierbij aanwezig zijn Getracht zal worden een regle ment te krijgen van een buurtvereniging om aan de hand daarvan ons reglement op te stellen Hiermede is deze bestuursvergadering geëindigd. A Westerik secretaris Met grote voldoening kan Holten terugzien op een zeer geslaagde viering van Koninnedag en de 35ste her denking van onze bevrijding. Een woord van dank aan al diegenen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van deze dagen, is zeer op zijn plaats. De vele versierde straten, de en thousiaste deelname aan de sportieve krachtmeting op de Kalfstermansweide en de hartelijke ontvangst die de Canadese oud-strijders bereid is, het zijn even- zovele bewijzen van de eensgezindheid en de bereid heid om van nationale feestdagen ook werkelijk feest- dagen te maken. Het samen feestvieren schept een band, die plezier en voldoening geeft. Het samen gedenken op de 4de en 6de mei van hen, die het leven lieten in de donkere j aren 1940-1945 creëert een gevoel van lotsverbonden heid en saamhorigheid Het zijn emoties die een diepe indruk achterlaten, emoties van waaruit wij de inspi ratie kunnen putten voor het leven van alle dag, zoals dat zich nu weer aandient, met al zijn belangrijke en minder belangrijke beslommeringen. Het feest is vdorbij, de herinnering biijft; wij zijn een waardevolle ervaring rijker Holten heeft waarlijk getoond waarin een dorp groot kan zijn. Daarvoor dank ik u allen oprecht hartelijk en ik feleiciteer de Holtenaren met hun inzet en enthou siasme, aan de dag gelegd voor een goede zaak! De burgemeester van Holten, W L F C. van Rappard. Donderdagmiddag (8/5) zijn zeven van de 61 Vietnamezen die sinds september gehuisvest waren in het opvangcentrum hotel ,,De Holter berg" vertrokken naar Amerika Het waren moeder Tran Thi Suong met haar vier kinderen Ba Dat (6), Thi My Tien 12», Mink Dang 1101 en Thi Linh (8), wiens man en vader na uit Vietnam te zijn gevlucht in Amerika terecht kwam. het 2-Jarig meisje Thi Uan Anh dat naar haar ouders gaat en een 13-jarig meisje Nguyen Thi Ai dat naar Californie gaat waar haar vader en moeder na de vlucht uit Vietnam zyn gehuis vest De 61 vluchtelingen werden medio augustus in de Aziatische Zee opgepikt door het Nederlandse schip ..Serooskerke" dat hen naar Hongkong bracht waar ze voordat De Vietnamezen enkele ogenblik ken voor hun vertrek naar Ameri ka. Links: Frits Swart, beheerder opvangcentrum, rechts: Agnes IIuls, maatschappelijk werkster. ze naar Holten afreisden een aantal dagen verblevén in een vluchtelin genkamp

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1