nULIEIiJ NIEUW3DLI1U "3s Canadezen arriveren morgen in Holten Koninklijke onderscheiding voor Teen Nieiwenhnis Herdenking verzetslacfitoffers uit Overijssel burgemeester „Koningschap Crenjes heeft reeds 400 jaar kenmerk van rappard uen eiqen identiteit van Wederland gevormd IMIHIK IIMIWCRIAn -S' Bh H y&SBËÊËr BBM H HB H BB B B B IBH HHBr HI IB SBB SBB BbBiB SBB Kozakkenstraat tei 05433-3022 BH BSa ^ggpr Krwnffl BS3B HBB9 GEB Is %ÊÊMzÊr EMj waal uSSI HU GB ^SB bIIU^ HHICS3 BSSai Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16688 Abonnementsprijs 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad MR. W. L. F. C. RIDDER) TIJDENS AUBADE: a Op 4 mei wordt bij het Over ijssels Verzetsmonument te Markelo de vijfjaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden Voor dit gebeu ren bestaat zo veel belang stelling, dat alle plaatsen voor de herdenkingsdiens ten bezet zijn. De dienst wordt gehouden in de Ne derlands Hervormde Kerk, alsmede in het Dienstge bouw van de Hervormde Gemeente van Markelo Voor de kranslegging, het défilé en de daaraan vooraf gaande stille tocht naar het monument bestaat wel ge legenheid voor een ieder die daar belangstelling voor heeft om daaraan deel te "emen. riet programma voor 4 mei vangt aan om 14 45 uur. in zowel de Ne derlands Hervormde Kerk als in het Dienstgebouw van de Her vormde Gemeente Om 14 45 uur begint de samenkomst met orge lspel door de heer J van der Lee uit Hengelo iOi Daarna zal de heer H t-an Joolen, voorzitter van de i lichting Overijssels Verzetsmo- nument 1940 1945 een welkomst woord spreken, waarna het „Dank »'.e Heer" wordt vertolkt door het Hervormd Kerkkoor van Markelo. De heer JH SchepsuitDenDolder spreekt daarna een herdenkings rede uit. met aansluitend orgelspel. „In Paradisum" wordt gezongen door het Markelo's Mannenkoor en het één na laatste onderdeel van de herdenkingsdienst is een samen zang Het Wilhelmus - eerste en zesde couplet- wordt dan gezongen met orgelbegeleiding Na afloop van de herdenkings dienst om 15.50 uur - de stille tocht naar het monument waar bij aan komst „Geeft acht" wordt geblazen door trompetters van de Markelose Fanfare Daarop volgt twee minu ten stilte en aansluitend worden de kransen gelegd Om 16.20 wordt de „Last Post' gespeeld door de Mar kelose Fanfare en volgt tot besluit het défilé langs het monument en het leggen van kransen en bloe men In „De Kop'ren Smorre" wordt namens het gemeentebestuur van Markelo een kopje koffie aangebo den Aan de stille tocht naar het monu ment wordt ook deelgenomen door een delegatie van de groep Cana dezen die op dat ogenblik in ons land zijn Het Overijssels Verzets- monument is het enige in Neder land waarbij alle verzetsslachtof- fers uit één provincie (478 perso nen» in één monument zijn opge nomen. van het kleuter- en basisonderwijs jaarlijks op 30 april aan het gemee ntebestuur wordt gebracht ter ge legenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana Een zang- hulde die, in verband met de troon swisseling, dit jaar een bijzonder karakter droeg Met muzikale me dewerking van de Holtense mu ziekvereniging H.M V en onder leiding van H.M.V dirigent Henny Fransen werd deze aubade, naast de schoolkinderen, ook door een bijzonder groot aantal belangstel lenden gebracht aan het voltallig gemeentebestuur en Mevr Van Rappard, welke hadden plaatsge nomen op de stoep van het gemee ntehuis. Gedurende deze aubade werd het verkeer tijdelijk omgeleid. Danken en feliciteren Na het gezamenlijk zingen van de liederen „Wij kind'ren van Hol land" en „Komt nu met zang" zei burgemeester Van Rappard dat 30 april 1980 met name gekenmerkt wordt door twee elementen, n.I. danken en feliciteren „Allereerst willen we met deze dag koningin Juliana feliciteren met haar ver jaardag Het is vandaag een echte feestdag en heel Holten viert feest Maar het is vandaag ook de laatste dag waarop Juliana koningin van Nederland is Juliana is lange tijd koningin van Nederland geweest en heeft gedurende die periode bij zonder veel voor ons gedaan waar voor we dankbaar moeten zijn. Ju liana was geen koningin zoals we die kennen uit sprookjesverhalen, maar ze had een zware en moeilijke taak, waarbij ze altijd eenvoudig is gebleven", aldus mr Van Rappard tot de samengestroomde kinderen. Zich richtend tot de volwassenen riep hij op om ook onze nieuwe ko ningin Beatrix de hand te reiken zodat haar moeilijke taak wordt mogelijk gemaakt. Gedenktegel Na zijn toespraak riep burgemee ster Van Rappard van elke deel nemende schooi één leerling naar voren en bood elk van hen namens het gemeentebestuur een gedenk tegel aan i.v.m de troonswisseling. De overige leerlingen kregen deze tegel uitgereikt bij hun school na afloop van de aubade, die besloten werd met het gezamelijk zingen van het Wilhelmus. Rijtoer Woensdagmiddag maakten bur gemeester van Rappard en de wet- meegewerkt aan de viering van koninginnedag 1980. Hij ver» klaarde zich bijzonder happy bur gemeester te mogen zijn van een gemeente met inwoners die van „Koninginnedag" in eendrachtige samenwerking zo iets moois weten te maken. -C Uitslag versiering 1. Gaardenstraat/Markepad (f150.-) 169 p.; 2 Diessenplas- straat/K Diessenplasstraat (f 100.-) 168 p., 3 Ab Jansens- traat/Nagelhoutstraat (f75.-) 164 p., 4 Pastoriestraat 50.-) 157 p.; 5. Lageweg 3 t/m 11 (f25.-) 153 p. ;Het prachtige mozaïek van de Gaardenstraat/Markepad voor het Groene Kruisgebouw kreeg van de jury de eerste prijs (171 pen de versiering van de fam Braunius aan de Aalpolsweg werd beloond met een 2e prijs 147 1/2 p j Aan de happening in „Kalfstermanswei- de" werd medewerking verleend door de jeugdgroep „Klepper- klumpkes" van de „Hóólterboe- rendé&nsers" en de Tirolerkapel van „HMV" Speker Jan Luessink gaf op de hem eigen wijze een met humor rijk gelardeerd ooggetuige- verslag van het gebeuren dese oud-strijders. De overige da gen zijn door het plaatselijk comité gevuld. Op zondag 4 mei is er een herdenkingsconcert in de Gere formeerde Kerk, te geven door het Koninklijk Symphonie Orkest „Cecilia" uit Almelo. Dit concert is ook voor andere belangstellenden (gratis) toegankelijk 's Avonds is de traditionele stille omgang naar het monument aan de Molenbel- terweg, voorafgegaan door een herdenkingsdienst in de Ned. Herv. Kerk Dinsdag 6 mei is 's morgens een korte herdenking op de Cana dese begraafplaats te Holten, 's middags zijn de gasten aanwezig bij de festiviteiten in Nijverdal. Donderdag 8 mei wordt een bezoek gebracht aan Keukenhof en Am sterdam en op vrijdag 9 mei wordt, mét de gastgezinnen, een boot tocht over de IJssel gemaakt, met aansluitend een ontvangst in Zutphen door het gemeentebe stuur van die plaats. Op 10 en 11 mei zullen de Canadezen Holten weer verlaten, doch slechts enkelen keren dan al direkt terug naar Ca nada. De meesten maken van de gelegenheid gebruik om nog iets meer van Europa te zien en knopen er nog een vakantie aan vast. Zaterdagmorgen, om omstreeks half 10, wordt de eerste groep Ca nadese oud-strijders met hun even tuele echtgenotes in Holten ver wacht. Zij zullen door de gastge zinnen, het plaatselijk comité „Thank You Canada" en het ge meentebestuur worden ontvangen in restaurant „De Wielen" Enkele uren later arriveert de tweede groep. Het plaatselijk comité heeft een gevarieerd programma voor de Canadese gasten samengesteld. Op 5 en 7 mei gaan de Canadezen naar Nijmegen resp. Groesbeek, voor deelname aan herdenkings bijeenkomsten voor alle plm. 1500 in Nederland verblijvende Cana- Volksspelen Koninginnedag werd 's avonds be sloten met volksspelen (Zeskamp) in „Kalfstermanweiae" waarvoor naar schatting 2500 en 3000 Holte naren belangstelling toonden. Aan deze spelen (voorronde) namen 18 ploegen uit verschillende straten deel die allemaal hun uiterste best deden om op de vier onderdelen zo veel mogelijk punten te scoren voor de finale die op 5 mei waaraan door 8 ploegen zal worden deelgenomen. Voor de finale plaatsen zich: Look/Rijssenseweg; Ab Jansens- tr./Nagelhoutstraat; Dijkerhoek; Vixseboxsestraat; Schoutens traat: Noordenbargstraat; Diess- enplasstraat/Korte Diessenplas straat; Kozakkenstraat. Aan het slot van de volksspelen maakte burgemeester van Rap pard de uitslag bekend van de keu ring van de straatversiering en hij dankte alle Holtenaren die hebben Het koningschap van de Oranjes heeft reeds 400 jaar het kenmerk ge vormd van de eigen identiteit van Nederland. Koningin Juliana heeft op voorbeeldige wijze leiding gegeven waar we oprecht dankbaar voor moeten zijn. Met koningin Beatrix als zesde opvolgster in het konings chap wordt de reeds 400 jaar oude Oranjedraad doorgetrokken door de geschiedenis van Nederland. Laten we onze nieuwe koningin de hand reiken en haar zware taak mogelijk maken". houders Stegeman en Warrink en de dames en heren van het organi satiecomité „Viering Koninginne dag 1980" in open rijtuigjes van „De Bergrijders" een rijtoer door de prachtig versierde straten. Het was voor Teun Nieuwenhuis een complete verrassing toen hem dinsdagmiddag in zaal „Vosman" waar hij na 40 jaar trouwe dienst afscheid nam van „Klein Velderman-Universal", door burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard werd meegedeeld dat hij door Hare Majes teit Koningin Juliana was onderscheiden met de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Nadat burgemeester Van Rappard hem de onderscheiding had opgespeld en hiermee had geluk gewenst wees hij in een korte toespraak op de enorme groei van het bedrijf, die de heer Nieuwenhuis van het begin af heeft meegemaakt en waaraan hij door zijn inzet en vpkbewkwaamheid een belangrijk aan deel heeft gehad. Toespraak Klein Velderman De heer Herman Klein Velderman oprichter-eigenaar van Nido- Universal Machines BV zei aan het begin van zyn toespraak blij te zyn als eerste na de burgemeester An tonie Nieuwenhuis - nooit anders genoemd dan Teun of Teun van Aaltje te mogen feliciteren met de koninklijke onderscheiding. Ja ei genlijk mogen wij ons wederzijds wel feliciteren met deze dag, ten eerste dat wy dit samen mogen be leven en ten tweede dat de ver standhouding onderling altijd bui tengewoon goed is geweest in al deze 40 jaar Wij hebben samen 40 jaar met elkaar opgetrokken en vanzelfsprekend ontelbare mooie en ook wel minder mooie dingen beleefd Het is onmogelyk om van daag hier uitgebreid op in te gaan dus gaan wij ons beperken tot en kele details uit de periode welke vandaag afgesloten wordt Toen u bij mij in dienst kwam, had u net de militaire dienst achter de rug waar u van de gelegenheid gebruik maakte om het diploma militair hoefsmid te behalen wat in het be drijfje aan de Kolweg (toen gro'f-, hoef- en kachelsmederij annex handel in landbouwwerktuigen) goed van pas kwam U werd bij ons „grote knecht" want u had een paar „ambachtschoolverlaters" onder u, die soms meer op sensatie uit wa ren dan op werk. U bent de enige in het bedrijf, die het wel en wee vanaf het begin tot wat het nu is hebt meegemaakt, u kunt er dus over meepraten U weet ook, dat het geen luxe aardigheid was toen wij in 1955 aan de Industriestraat een werkplaats openden Wij moesten nu eenmaal over meer werkruimte kunnen beschikken U bent toen nog een paar jaar in de smederij aan de Kolweg gebleven en toen „over gestapt" naar het constructiebe drijf aan de Industriestraai. Alles samenvattende, hebt u in de 40 ja ren als constructie-bankwerker een steentje, of laat ik liever zeggen een steen bijgedragen aan de groei en dc ontwikkeling van ons bedrijf waarvoor ik u bij uw afscheid op deze dag hartelijk dank zeg De di rectie van de onderneming wenst u bij deze toe, dat u met uw vrouw nog vele jaren mag genieten van een welverdiend pensioen. Klein Velderman bood namens het be drijf een geschenk in couvert aan en verraste namens de familie Klein Velderman Teun en Aaltje met een volledig verzorgde tiendaagse va kantiereis naar Oostenrijk. De heer Jan Nikkels die namens het pers oneel het woord voerde dankte Nieuwenhuis voor de prettige sa menwerking en vriendschap. U was een fijne rustige collega waarmee iedereen het goed kon vinden en een zeer gewaardeerd lid van onze personeelsvereniging zo besloot Nikkels die namens het personeel een prachtig horloge aanbood Het bestuursvoorstel om Teun te be noemen tot erelid van de „P V." werd door het bijna voltallig aan wezige personeel met hun dames met een daverend applaus „aange nomen". Dankwoord Met een kort woord dankte Nieu wenhuis voor de koninklijke onder scheiding en hij verzocht burge meester Van Rappard die dank over te brengen aan koningin Ju liana. Hy dankte tevens voor de woorden van waardering en de ge schenken die werden aangeboden. Hij was altijd prettig werken bij Klein Velderman (eerst als smid van de Kol) en later als directeur van „Universal" In zijn dankwoord richtte Nieuwenhuis zich in 't bij zonder tot de familie Klein Vel derman waarmee in de loop der ja- Deze oproep richtte burgemeester mr. W.L.F.C Ridder van Rappard j.l. woensdagmorgen (30 april) vanaf de stoep van het gemeente huis tot de Holtense gemeenschap. Hij deed dit tijdens de traditionele aubade welke door de leerlingen ren hechte vriendschapsbanden zijn gegroeid. De Holtense Muziek vereniging H.M.V. - waarvan Teun al ruim 35 jaar een zeer actief en trouw lid is - bracht 's avonds de familie Nieuwenhuis in de Indus triestraat een serenade.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1