Subliem rijdende Alfa in 3 versies Talbot met traditionele lijn gaat Solare heten Teruggang van 12% AUTO HI-FI C.B. APPARATUUR INBOUW ONTSTORING INRUIL Wat velen uitermate interesseert is hetgeen de fabriek heeft gedaan aan de roest-preventie De lakbehandeling is compleet onder de loupe ge nomen en het plaatmateriaal waar corrosie ge makkelijk op kon inwerken is gemaakt van zin- crometaal Dat betekent dat het metaal behan deld is met twee lagen coating op basis van zink, chroom en synthetische hars In de holtes zijn bitumen en paraffine-materialen aangebracht. Nog enkele technische aspecten. Het verbruik van de geteste Super 1 3 bedroeg in stadsverkeer rond de 1 op 9. Op de lange weg bij 115 km. snelheid reden we 11 4 km op één liter Dat von den we wat aan de hoge kant. in vergelijking met de eerder geteste 1 5 liter, die ruim 1 op 13 reed bij gelijke snelheid. Dit kan toegeschreven wor den aan het feit dat de nu geteste Alfa nog maar weinig kilometers gereden had en dat dit zich na verloop van een aantal duizenden kilometers kan verbeteren Vanaf het najaar van 1971 kennen zeer vele au tomobilisten de Alfa Sud. Positief werd er al tijd geschreven over de techniek en de weglig- ging, waarmee ook deze Alfa een uitstekende naam opbouwde. Negatief viel het in een niet gering aantal gevallen uit, wanneer het om de levensduur en de lakkwaliteit van de carrosse rie ging. Alfa deed daar het nodige aan. maar het was niet voldoende om het minder goede imago te door breken Totdat Alfa een langdurige garantie o m voor de lak inbouwde Meer zekerheid en dat wil de automobilist in z'n algemeenheid. Trouwens de garantie-periodes werden bij veel fabrieken al langer en Alfa is dus niet de enige. Vrij recentelijk presenteerde de fabriek en per land de importeur de nieuwe Alfa Super, die op vrij veel punten een duidelijke verandering on derging Motorisch worden nu 3 versies geleverd aangeduid met 1.2,13 en 1.5, waarvan de 1 3 en de 1.5 qua vermogen niet veel verschillen De 1 3 heeft een cil. Inhoud van 1350 cc. en de 1.5 meet Een auto went snel, maar verwent ook snel. Zeker wanneer men er vaart dat de verwachtingen, die meestentijds hooggespannen zijn, uitkomen. Deze Alfa, zowel met de 1.3 als met de 1.5 motor, is een auto voor een veel breder publiek, om dat het imago van een dure spor tieve auto duidelijk ten gunste van deze categorie doorbroken is. Niet in de laatste plaats door de langdu rige garantie van 2 jaar op mecha niek en lak/plaatwerk of 100.000 km. De 1.3 staat geprijsd voor f 16.890.- incl. BTW af importeur. Voor f400 - meer de 1.5, waaraan we duidelijk de voorkeur geven en met ons zeer zeker de meeste Alfa- fans. 1490 cc De vermogens zijn resp 7y en 85 Din pk. of in kW uitgedrukt 58 1 en 61 5 De motor is een vlakke 4 cilinder, volgens het boxer-principe, dus twee tegenover twee Het prijsverschil tus sen de twee uitvoeringen, die verder op geen an der punt van elkaar verschillen is f 400 - Voor dit geringe verschil ligt bij velen de keus al vast Men koopt de 1 5 liter motor, omdat deze wat rustiger loopt en in gebruik niet meer zal consumeren, of het moet zijn dat bij het accele reren alles uit de motor gehaald wordt Maar omdat we het vorige jaar de toen geïntrodu ceerde uitvoering met 1 5 motor voor een zeer lange test in gebruik hadden, hebben we om het vernieuwde model te beoordelen de 1.3 geno men Evenals alle Alfa's is de Super een zeer sportieve compacte sedan met voor die klasse een vrij grote binnenruimte Door de lange wiel basis en de ver naar voren geplaatste motor kon er veel lengte in het interieur gecreëerd worden. Voornamelijk komt dat de beenruimte voor de laandrijvers ingebouwd is en dat over het alge meen als positief ervaren wordt Alfa heeft zo z'n eigen gezichtspunten daarover en overeenkom stig gehandeld De zeer preciese besturing is ook een fijn aspect en menig automobilist bewon dert daar een Alfa al voor Vrij direct is het ook en van uiterst rechts naar helemaal links zijn 3.5 omwentelingen van het stuurwiel nodig De voorwielen zijn opgehangen volgens het Mc. Pherson systeem, waarbij opvallend is dat deze iets schuin naar buiten staan Een torsiestabili sator voorkomt een te veel aan overhellen Ach ter een starre as die uitstekend gelokaliseerd opgehangen is en die voor de vering schroefve- ren heeft en gedempt wordt door telescopische schokbrekers. Het remsysteem is opgebouwd uit vier schijf remmen en wordt bekrachtigd bediend Op de achterremmen een remdrukregelaar. die naar gelang de belading meer of minder doseert. Dat achterpassagiers ten goede Voorin zitten alle auto's goed, achterin laat dat nog wel eens wat tc wensen over Wat wel jammei is. is het niet toe passen van een vijfde deur De kofferklep schar niert net onder de achterruit en wanneer deze omhoog geklapt wordt rust het deksel op de ach terruit Een steun is er om dit vast te zetten 'De achterlichten, waaronder twee achteruitrijlam- pen. zitten voor een deel in het kofferdeksel Dat is één van de nieuwe stilistische aspecten van de Alfa Super. De wegligging heeft een vrij sterk onderstuurka rakter hetgeen één van de positieve punten is voor de uitmuntende rechtuitstabiliteit Bij gas loslaten in snelle bochten gaat deze Alfa niet richting overstuur, iets dat bij veel voorwie- dient om blokkeren van de remmen tegen te gaan Een beveiliging is ingebouwd in de vorm van een dubbel circuit Ais één van de circuits uitvalt blijft het andere in werking Een niet te onderschatten veiligheidsverhogend aspect. Meer en meer wordt daar aandacht aan ge schonken Trouwens enkel uitgevoerde remsys- temen. al tientallen jaren hydraulisch werkend, zyn in de loop der jaren zo betrouwbaar geble ken. dat een auto met een enkel systeem uitge rust in geen enkel opzicht onveilig genoemd kan worden De remschijven voor zijn aan het diffe rentieel bevestigd, waardoor het onafgeveerde gewicht geringer is De handrem werkt op de voorwielen en dat vinden vele automobilisten minder prettig, zeker zij die op gladde wegen rijdend het via de handrem uit een slip halen van de auto beheersen Aangezien dit maar een klein percentage is zal de constructeur daar zeker aan voorbij gegaan zijn In het interieur is het fijn toeven De sportief ingestelde automobilist en de doorsnee Alfa rijder is dat. hecht veel waarde aan een optimale zitrstuurpositie Die is ook in de nieuwe genera tie Supers aanwezig Het stuurwiel kan versteld worden, daarbij zijn de voorstoelen in vele stan den verstelbaar, hetgeen de uitstekende stuur- positie mogelijk maakt Eveneens zijn de meters. o a de toerenteller, duidelijk afleesbaar Aan het stuur zittend moet de versnellingsbak bediend worden Bij een kleinere motor meer dan bij een grote krachtbron Een Alfa wil graag veelvuldig geschakeld worden Dat hoort bij het karakter. Welnu, de pook die de 5-bak bedient zit uitste kend onder handbereik en ook de synchronise ring is optimaal. We spraken nog niet over acceleratie en ver bruik Het eerste, we noteerden weer 2 tijden, verliep in resp 9 en 4,5 sec Dat was vanaf stil stand tot 80 en van 80 tot 100 km per uur De 1.5 doet het een fractie sneller. De trekkracht on derin is goed Het max. koppel wordt ai bereikt b\j 3500 toeren, dus het is zinloos tot b v 5500 toeren door te trekken Dat kost extra bezine en uiteraard is de slijtage ook groter. Over het uiterlijk willen we nog enkele dingen ter sprake brengen De achterzijde memoreer den we al De voorkant werd ook gewijzigd, waarbij de forse matzwarte bumper de wezen lijke vernieuwing is De uiterlijke accentuering in z'n nieuwe vorm heeft deze Alfa weer voor een langere tijd erg interessant, zelfs aantrekkeliik gemaakt Een model dat al 9 jaar meeloopt moet om bij de tijd te blijven tussentijds wel eens flink gefacelift worden Veel fabrieken hebben in die tijd al lang weer wat nieuws uitgebracht en dan doelen we duidelijk in de richting van de Ja panse auto-industrie In Europa gaan modellen veel langer mee en dat is dachten we een goede zaak. zeker voor de automobilist die niet graag na korte tijd in een „verouderd" model rondrijdt. (6 zijramen), een interieur met een maximum aan ruimte en comfort en een grote kofferruimte De pro duktie startte volop in maart j 1 en evenals alle andere modellen is de Solare beschermd tegen corrosie volgens de allerlaatste Tal botr kwaliteitsspecificaties en heeft eveneens een 6 Jaar durende anticorrosie garantie De Solare Is leverbaar in vier ver schillende uitvoeringen De LS, de GL. de GLS en de SX Er zijn drie verschillende motoren qua inhoud en vermogen en een keus uit 3 ty pes versnellingsbak waarvan de vyfbak dus nieuw is Het basismo- del. de 15LS zal onder de 17 mille blijven, terwijl de duurdere uttr voering op ca 22 mille komt De afbeelding geeft duidelijk de veranderingen weer t o v de Tal bol 1510, die een aflopende daklün heeft. In juli 1979 toen de naam Talbot z'n intrede deed, was een van de ver plichtingen het modellengamma uit te breiden. Het moesten modellen worden met opvallende en toch sibere karaktertrekken. De eerste 3 maanden van dil jaar kenmerkten zich door een aanmerkelijk lagere verkoop van nieuwe auto's Nu waren dit er 160 763 tegen 183 423 in 1979 Dat bete ken! een teruggang van 12 procent en dat is niet gering. De RAI. die de verkoop cijfers in z ri totaliteit al tijd bekend maakt, schrijft deze teleurstel lende tendens toe aan de huidige economische si tuatie, waarbij de sierk gestegen rente percentages een niet on belangrijke factor zijn De 12 best verkochte merken zyn Op de eerste plaats General Motors met 26 706 auto's en een marktpercentage van 16 6 Op de 2e plaats Ford met 16 509 stuks en dat betekent 10 37» Direct daarna volgt Renault met 15 809 >8 77, j, Volks wagen met 14 036 «8 77, Peugeot met 8898 (5 57, dan de eerste Japanner en wel Honda met 8601 (5 47,1, Toyota 8513 auto's i5 37t), Citroen rret 7708 stuks (4 87,1, Volvo met 7028 (4 47,Datsun met 6405 14 07,1. Fiat met 6404 auto's (4 07,en op de 12e plaats Mitsubishi met 5930 verkochte auto's en dat betekent 3 77, mark taandeel De Japanners hebben nu vier merken by de eerste 12 tegen due hel vorige jaar Honda klom naar de zesde plaats en is de best verkochte Japanner ge worden Fiat daalde van de zesde naar de elfde plaats Citroen en Volvo gingen iets terug. Gene ral Motors, Ford en Re nault bleven één. twee en drie staan. Peugeot VW en Datsun bleven op hun plaats Merken die het eerste kwartaal meer au to's wisten te verkopen waren BMW, Mazda. Polski Fiat. Porsche. Skoda. Subaru. Zastava en Amerikanen van GM Minder auto's verkocht, minder transporten van de opslagterreinen naar de dealers De bijgaande foto maakten we onder weg op hel moment dat 3 vrachtauto combinaties ons passeerden 60 SPECIAALZAKEN IN HEEL EUROPA Haaksbergerstraat 105 ENSCHEDE Tel 053 319789 En wat zien we Een Talbot met een koffer de eciitesedanlyn weer. Het voorfront was al gewijzigd bij de Talbot 1510 en nu is er naast deze fastbacklyn met het voordeel van een grote laadklep, een tradi tionele sedan bijgekomen De naam die deze nieuweling heeft gekregen is Solare Voor het eerst is de mogelykheid aanwezig een vyfversnellingsbak te kiezen De automobilisten in dit segment van de markt, verdeeld tussen wat zij zich graag zouden wensen en func tionaliteit. moeten een keuze kun nen maken tussen modellen met een vyfde deur of de gewone kof ferruimte De Solare is dus duide lijk een alternatief voor de Talbot 1510 Eenjnarktonderzoek heeft ultge wezen dat de esthetische vormge ving een van de belangrykste cri teria voor de clienten is in hun keuze van auto's met kofferbak Vier hoofddoelen stonden de ont werpers voor ogen een verfynde evenwichtige lyn, prima uitzicht

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 17