Volksspelen op 30 april en 5 mei Opdat wij niet zouden vergeten Na 35jaar gÉMBl Industriebond huldigde jubilarissen Programma Viering Koninginnedag 1980 Boerendans groep naar Amsterdam HOLTENS NIEUWSBLAD Wie is 1000ste donateur HMV Gepromoveerd Aan onze berichtgevers "f In Overijssel komen 650 Canadezen K0LTENS NIEUWSBLAD Plattelands vrouwen Espelo Is het zinvol om na 35 jaar de 2e Wereldoorlog nog te herdenken? Verloren en gevonden BURGERLIJKE STAND MEDEDELING VOOR ONZE ADVERTEERDERS E NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Vrijdag 25 april 1980 32e jaargang no 17 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg !4 tel 05483 1356 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70 tel 05483 2899 Stichtingsbestuur W H Betjers secretaris Kozakkenstraat 5 tel 05483 3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo tel 05490 18660 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Ruim vijf en dertig jaar geleden vochten man schappen van het tweede Canadese leger bij hun opmars in Overijssel ver beten tegen de Duitse troepen - en niet te verge ten de Nederlandse hand langers, die de Duitse fu rie steunden. Een zege- vierende opmars in een bevriend, zwaar geha vend land. Maar de Ca nadese kerkhoven in ons land, alsmede die van andere Geallieerde sol daten, zijn de stille en waarschuwende herinne ringen aan het leed. dat na zoveel jaren nog niet helemaal is gestild. De jonge strijders van toen, die de verbitterde strijd hebben overleefd, zijn nu de vijftigers en zestigers geworden, die over een paar dagen na zoveel ja ren nog eens rondkijken en zonder twijfel op de dodenakkers zullen den ken aan de kameraden, die het vertrouwde vader land niet hebben weerge zien. De oude Neder landse generatie weet zich van die bevrijding nog zoveel te herinneren; voor de jongere en jonge generatie blijft de kennis bij hetgeen ouders en grootouders hebben ver teld c.q bij wat ze erover hebben gelezen en ge hoord. Bij de ouden zul len emoties bij wat is ge weest en geleden zeker weer naar boven komen Daarvoor heeft de tweede wereldoorlog te diepe wonden geslagen. Wan neer de Canadese vetera nen, al of niet vergezeld van hun echtgenotes, op 3 mei voet aan wal in Hol ten zetten en hier enige dagen verblijven, zal bij alle gastvrijheid, die ze zonder twijfel zullen ge nieten, één ding voorop moeten staan, de dank baarheid voor wat ze voor ons hebben gedaan Mis schien is het, menselij kerwijs gesproken, de laatste keer dat ze nog eens zullen ronddwalen langs plekjes, waaraan zoveel emotionele herin neringen zijn verbonden Hun onvergetelijke da gen bezorgen - wat kun nen we anders doen Op 3 mei vlaggen uit! Een van harte welcome tot you all! In de donderdagavond gehouden jaarvergadering van de afd. Hol ten van de Industriebond werden na afhandeling van de agenda drie jubilarissen t.w de heren A.F Bis schop, (59 jaar lid) T Nieuwenhuis (25 jaarlid en L.v d Steen (25 jaar lid) door districtsbestuurder J Poortman gehuldigd Op de foto de jubilarissen met hun dames die in de bloemetjes werden gezet. 9 00 uur Aubade van de Holtense schooljeugd voor het gemeente huis, m m v MM V 16 30 uur Vertrek vanaf het parkeerterrein voor sporthal 't Mossink aan de Keizersweg voor een rondgang door het dorp. m m v De Bergrijders Deelnemende ploegen aan de volksspelen worden ver zocht onderweg aan te sluiten (lopend fietsend of op een andere wijze) De route is Keizersweg Vrijheidslaan, Wilhelminastraat (hier de ploegen uit De Haar aansluiten), Larenseweg Tuinstraat. Oranjestraat. Noorderbergstraat (hier ploegen uit omgeving Noorderbergstraat aansluiten), A J Goldsteinstraat (hier overige ploegen De Kol aansluiten), Kerkhofsweg, Stationsstraat, Kalf- stermansweide 17 30-21 00 uur Diverse kraampjes op de' Kalfstermansweide. m m v Stichting Paardrijden Gehandicapten, toneelver DAT. H G K De Hoolter Daansers. Holtens Mannenkoor. H M V en de Holtense Boerendansers 18 00-21 00 uur Volksspelen op de Kalfstermansweide met ploegen van Churchillstraat- Vrijheidslaan. Diessenplasstraat-Korte Diess- enplasstraat, Vixseboxsestraat. Hoffesstraat, Kozakkenstraat. Look-Rijssense weg, Noordenbergstraat. Houtweg Nagerhoutstraat-Ab Jansenstraat en Schepenenstraat De volks spelen worden onderbroken door muziek en dans van de plaatse lijke verenigingen 21 15 uur Bekendmaking prijswinnaars versierde straten en uitrei king van de prijzen door burgemeester W L.F C van Rappard op de K alfstermansw eide De Boerendansgroep ,De Larense Schotsers" ontving een uitnodi ging om mee te werken aan het feestprogramma tgv de troon swisseling in Amsterdam Van deze groep is al meer dan 25 jaar aktief lid onze plaatsgenoot de heer Dieks Bargboer en hij en zijn vrouw die ook al jaren lid is van de Schotsers. gaan op 30 april mee naar Amster dam Van de duizenden Canadezen, die straks in Nederland zullen worden verwelkomd, zullen er 650 in Over ijssel verblijven In Holten plm 100, in Nijverda) 224 in Deventer 144, te Markelo51,in Gorssel 61 en in Ens chede 96 De groepen arriveren op verschillende data de ene op 30 april, of 1 mei, de andere op 3 mei Op 5 mei zal er een centrale dag in Nijmegen worden gehouden, waarbij prinses Margriet aanwezig zal zijn De centrale herdenking is op 7 mei in Groesbeek Voor de in Salland vertoevende Canadezen zal op 6 mei in Holten een eenvou dige herdenking op het Canadese kerkhof worden gehouden, waarna in Nijverda] een centrale dag wordt georganiseerd voor de Canadese gasten in Overijssel, waarbij ook die uit Gorssel tegenwoordig zullen zijn nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ad verten ti e-a»1 viseur: W, FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij H. V00GSGEERD Deventerweg 34 tel 1665 tot 's woensdags 12.00 uur nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Aan de Kath Universiteit te Nij megen is op het proefschnft ..On the Strueturalplan of the brain E stem" gepromeerd de heer P Ke- nemans Wznoncologisch gyna- i ecoloog, verbonden aan het Rad- I boudziekenhuis te Nijmegen Dr P E Kenemans is een zoon van onze oud-plaatsgenoot Wim Kenemans die bij een bombardement in Goor om het leven kwam Op 30 april en 5 mei zullen volks spelen worden gehouden in de trant van combinatie zes kamp/houthakkersfeesten Hier aan kan worden deelgenomen door ploegen van 5 personen uit straten en/of buurten Zoals het zich laat aanzien zullen deze festiviteiten worden gekenmerkt door eenvou digheid attractiviteit en spectacu- lairiteit Diverse ploegen hebben zich reeds voor deelname aange meld Omdat het de bedoeling is op 30 april de voorrondes te houden, kunnen derhalve een onbepeikt aantal ploegen inschreven De uit- U ontvangt een fraaie a su een Gebruik de/e Naam Adres Parker- Jot ter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft vuoi bel opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede GeeH op a's abonnee op hei Hollens Nieuwsblad Adres Woonplaats 1 Hij/zij beiaan het abonnementsgeld per haU v jaar/pei jaar J erste inschrijvingsdatum is in ver band hiermee verlengdtot 28 april 17 00 uur Inschrijving dient te ge schieden op het VVV kantoor De ploegen die zich in de voorronde weten te kwalificeren zullen op maandag 5 mei om 14 00 uur in ..Kalfstermansweide in de finale strijden om de hoogste eer De voorrondes op Koninginnedag eveneens in Kalfstermansweide" beginnen om 18 00 uur In de maandelijkse bijeenkomst van de afd Espelo van de N B van Plattelandsvrouwen die door de presidente mevr Tuitert werd ge opend met een welkomstwuoid werden er o a mededelingen ge daan betreffende de viering van het 50 jarig bestaan in de Flevohof en de V O S cursus die in Holten zal worden gegeven Na afhandeling van de agenda konden de dames zich uitleven met vert en was knijpers waarmee dankzij ijverig weiken en technisch inzicht erg leuke resultaten behaalden Ouk was er gelegenheid om het hand werk dat het afgelopen seizoen was gemaakt, te bezichtigen In de vol gende bijeenkomst idinsdag 6 mei) zal mevr Landman uil Hetrde een lezing houden over „Natuurge neeskunde" Deze vraag zal zeker vele jongeren, welke de oorlog niet lijfelijk hebben meegemaakt, bezig houden Door lessen op school door verhalen van ouders en grootouders of op welke andere wijze, zijn velen er wel vertrouwd mee gemaakt De verschrikkingen van de 2e wereldoorlog vormen een grote inspiratiebron voor vele schrijvers Honder den boeken zijn er,geschreven en voorlopig is hier nog geen einde aan gekomen Veel overblijfselen geven ons een herinnering aan deze zwarte bladzijde uit de ge schiedenis van de mensheid Allerlei monumenten zijn er opgericht, veel musea werden er ingericht en nog talloze oorlogsbegraafplaatsen worden door vele oudstrijders regelmatig bezocht Ook vele burgers verenigd in stichtingen of besturen zetten zich in om deze begraafplaatsen liefderijk te onderhouden Vele oud strijders en oud verzetslieden, hebben zich eveneens verenigd en waarschuwen de huidige gene ratie voor gevaren welke ook ons kunnen bedreigen Dit stukje is geenzins de plaats om hier alle gevaren op een rijtje te gaan zetten In elke krant en in elke ..nieuwsdienst" uitzending komt het ter sprake Amnesty International geeft konstant periodieken uit van landen waar mensen in hun vrijheid in welk opzicht ook worden beknot Ik ben wel eens bang dat dit alles weer kan gaan gebeuren Angst is een slechte raadgeefster ik weet het Maar,wie even over al deze zaken nadenkt, kan daar niet om heen1 Waarom zou den wij, die deze vrijheid nu in volheid, naar mens elijke maatstaf gerèkend mogen genieten, een andere keer niet aan de beurt zijn om vervolgd of onderdrukt te worden Zijn wij beter dan de miljoenen in vele landen, welke nu dit lot van onderdrukking onder gaan'? Hebben wij garantie's dat ons dit niet gaat ge beuren"? Dit alles los van het feit, dat wij ten aanzien van de vervolgden en verdrukten in de wereld ook een dure verplichting hebben Veel mensen namen gewoon uit hevige en pure ver ontwaardiging om het onrecht dat gebeurde aan het verzet deel Natuurlijk waren ze soms bang maar de drang om het toch te doen was zo groot da t ze zeiden - daar moet ik absoluut iets tegen ondernemen „kost wat het kost" In deze zin. is het herdenken van straks 4 mei a s een heilige verplichting we moeten voortzetten wat deze mensen met hun leven hebben betaald Daarom is het zinvol om na 35 jaar bevrijding te blijven herdenken, hoe duur onze vnjheid 'door hen is betaald. Opdat wij niet zouden vergeten - Daarom een oproep aan alle lezers van dit stukje - zowel burgers van ons goede dorp als oud militairen 40 Indie- strijders en anderen welke een uniform met „ere" hebben gedragen - of diegenen welke nog in ak- tieve dienst zijn - Komt zondagavond 4 tnei a s „Op het Appel" Laten we gezameliik onze verplichting in vrijwillig heid gaan waar maken t a v De DODhN herdenking, zijnde gesneuvelde militairen verzetsmensen - joodse dorpsgenoten welke weggevoerd zijn burgers welke hun leven in oorlog en bevrijding hebben moe ten geven Laten wij zo samen onze dankbaarheid mogen tonen, voor de offers door hen gebracht D Beldman - - •- Ier), hond (Duitse staander) Verloren: Hondenriem, kleur groen met penning (oud), autos leutels van een Renault taan han ger met klein waterpasje i. hond reu bastaard plm 1/2 jaar oud bruine portemonnee deen met f85 plastu'zak met gymschoe nen balletschoentjes, en T shirt bril groen bruin montuur in meta len koker Geboren: Jardi zv E W Huzen en H Meilink Hendrika Jantina Wil lemina dv WD Pinkert en HG Nijenhuis Overleden. H Westera oud 57jaar Holten (overl te Deventer). G Alons oud 8 jaar Huiten (overl te Amsterdam» Gehuwd E Mulder oud 21 jaar Hulton en H G Pasop oud 20 jaar, Holten H J 1 M Haverkamp oud 24jaar Olsten H E J Kemper.oud 22 jaar Holten Een commissie bestaande uit leden van'de supportersver van HMV organiseerde in de afge lopen maanden een donateurs- wervingsak tie Eind 1979 had HMV by na 1000 donateurs Het magische getal moest in 1980 bereikt worden Dit geluk te Maar liefet 71 nieuwe dona teurs werden geworven Onder het toeziend oog van bestuur en supporters werd een nummer uit de tas gehaald korrespon- derend met het nummer op de lyst van nieuwe donateurs De duizendste donateur is alleen maar middels een serenade ge luk te wensen Op 30 april a s na afloop van de aubade zal tussen 09 30 en 10 00 uur H M V ergens in Holten halt houden om mu zikaal te tonen dat zij ver schrikkelijk blij zijn dat dit getaJ is gehaald Natuurlyk past een woord van dank aan het adres van de sup porters en hun medewerkers Ook de nieuwe en alle ..oude' donateurs bedankt dat u op deze manier bij uw muziekver eniging wilt Horen Wie is nu de duizendste Dat vertellen we met deze verras sing houden wy voorlopig ge helm Wy hebben dus een vriendelijk verzoek aan alle 71 nieuwe de nateurs om op 30 april as om ongeveer 10 00 thuis te zijn U zou het best kunnen zijn Wegens de a s kortere werkweek moeten berichten en verslagen van sportwedstrijden voor plaatsing in ons blad van vrijdag 3 mei uiterlijk maandagmiddag 15 00 uur in ons bezit zijn. Redaktie Holtens Nieuwsblad In verband met het feit. dat op 30 april (Koninginne dag) uw zaken gesloten zijn zuilen onze vertegen wooidigers u - voor het Holtens Nieuwsblad dat op 2 mei verschijnt - dinsdag 29 april komen bezoeken Wij verzoeken u er voor te willen zorgen dat op die dag uw advertentieopdrachten gei eed liggen Advertenties, die op 2 mei geplaatst moeten worden, dienen uiterlijk dinsdag 29 april om 17 00 uur in de zetterij te Almelo te.znn Voor uw medewerking bij voorbaat onze dank. De advertentieafdeling

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1