Jannes Kolkman veertig jaar bij G.E.B. in dienst Ondragelijke stank Jaarfeest CJV „Immanuël" HOLTENS NIEUWSBLAD Kampioens receptie Gemeenteraad wil gedenksteen(en) voor alle oorlogsslachtoffers Open Deur samenkomst BOELDAG Rommelmarkt Uitstapje bejaardensoos Weer veel brieven geschreven Plattelands vrouwen Dijkerhoek Zondagsschool- nieuws HOLTENS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND OP VOORSTEL COLLEGE leeft u toen u de lompen voor ,HMV" by elkaar zocht ook nog (pullen gezien die u eigeniyk wel twyt zou willen, dan is dit verhaal- jje bedoeld om u er nog even aan te ïerinneren dat er ook dit jaar weer jen boeldag annex rommelmarkt (ehouden wordt, georganiseerd loor de supportersvereniging van ,HMV". )eze boeldag vindt plaats op za- erdag 28 juni, zodat u deze datum Uvast even kunt noteren in uw igenda. foor het geval dat u nog spullen ieeft die u beschikbaar wilt stellen loor de boeldag, gaarne even een ielefoontje naar H.J Pinkert, Pas- loriestraat 20, tel. 34 89 of J.W.W. &hiemink, Besslnkpasstraat 17, fel. 16 93 en zy zorgen dat het by u fcordt opgehaald. Het stinkt weer in de Holterenk, dat je er haast misselijk van wordt en dat zal ook elders in de gemee nte wel zo zijn, waar veel bouwland ligt Voor gezonde mensen is dat een onaangename situatie, maar voor zieke mensen is het bijna on dragelijk, want de stank dringt tot in de slaapkamers door. Het prach tige lenteweer van de laatste dagen wordt er door verpest. We begrypen best, dat de veehou ders van .hun drijfmest al moeten en dat het nu vooral ook de tyd is, dat het op het land gebracht moet worden, maar laat men dat dan zo veel mogeiyk met enig overleg doen Breng de mest niet by voor keur in het weekend op het land, zodat ze niet direkt ondergeploegd kan worden Mest eerst een deel van het land af, zodat zo gauw mo gelijk de ploeg er overheen kan. We waarderen het buitenleven, maar we kunnen wel zo met elkaar om gaan, dat we het ook unnen blijven waarderen. We doen een dringend beroep op de Holtense veehouders om met een beetje overleg te werk te gaan. W. Beijers, Enkweg 5. ten bijwonen is voor de groep een stimulans om ook het volgend sei zoen hiermee door te gaan. Graag tot ziens op deze laatste, maar mi- schien voor u de eerste, bijeen komst. Open Deurgroep Holten. Zondag a.s. 20 april verwachten we alle meisjes en jongens van klas 5 om 10 uur bij de Dorps school Jullie gaan dan onder lei ding van mevr. L. Heemstra naar de kerk, maken een gedeelte van de doopdienst mee en komen daarna weer terug op zondags school. Namens het Zondagssc.hoolpers- oneel C.H. van Iperen-Esseboom Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15,00 uur In Bathmen by: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur jn Okkenbroek zal op zaterdag 26 ftpril een rommelmarkt worden gehouden Aanvankeiyk was deze rommelmarkt gepland op konin ginnedag In verband met de kro ning leek het de organisatoren verstandiger uit te wyken naar ïen vroeger tijdstip De opbrengst sal bestemd zyn voor mogelyke uitbreiding en verbouwing van het dorpshuis „Ons Centrum" Het hranjebal blijft wel gehandhaafd op 30 april Het „Wilco trio" zal fleze avond muzikaal opluisteren. Aanvang 20 00 uur Een scène uit het blijspel Hoog heid uw kameel staat voor De heer J. Kolkman, mon teur le klas herdacht dins dag dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij het Ge meentelijk Energie Bedrijf (G.E.B.). De jubilaris werd 's middags om 4.00 uur met zijn vrouw en kinderen in de raadzaal ontvangen door burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rap- pard en de wethouders Ste- geman en Warrink. In een korte toespraak herinnerde mr Van Rappard aan de tyd dat Kolkman in dienst kwam van het GEB als los-arbeider voor f 0.35 per uur. Toch was hij blij met z'n be noeming vlak voor de 2e wereldoor log, en hy heeft plm 2 1/2 jaar z'n werk als los-arbeider met opge wektheid gedaan Met ingang van 25 nov 1942 werd hij „bevorderd" tot arbeidscontactantrarbeider GEB, per 1 januari 1946 tot hulp monteur, per 1 juli 1971 tot gemeente-ambtenaar en per 1 ja nuari 1978 tot monteur le klas De jubilaris heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in het vak dat een grote mate van deskundig heid eist. Het is van groot belang dat een bedrijf over medewerkers als u kan beschikken en wy hopen dan ook dat u tot aan uw pensioen (voorjaar 1983) bij het GEB zult blijven zo besloot mr Van Rappard die namens de gemeente een prachtige schemerlamp (wereld bol) aanbood plus de gebruikehjke gratificatie Aan mevr Kolkman werden bloemen aangeboden De heer A.S van der Berg, directeur GEB die sprak namens het person eel, noemde 15 april '80 niet alleen een byzondere dag voor de jubilaris Het jaarfeest van de Dijkerhoekse CJV „Immanuël", dat gehouden werd in gebouw „Bethanië", stond deze keer in het teken van de Oos terse prins Aliahmed Yoessaf en om hem draaide alles in „Hoog- U ontvangt eèn fraaie /jffr Parker-Jotter ballpoint als u een Vags/* nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze voor hei opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holten» Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Naam: j Adres Woonplaats l Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr /mevr.: J Adres- I Woonplaats I Hij/zij betaalt hef abonnementsgeld per half jaar/pet jaar J heid, uw kameel staat voor", blijs pel in drie bedrijven van Max Andrea. Voordat echter het doek opging voor de opvoering, sprak Bea v d Brink een welkomstwoord tot de vele bezoekers en bracht Wim Wil- merink het jaarverslag uit waaruit o m bleek dat de afd in 1979 was gegroeid met 6 leden tot een totaal van 40 In het biyspel, dat door de toneel groep uit de afd met vaart en verve op de planken werd gezet, volgen de doldwaze en komische ontwik kelingen elkaar snei op en de lach spieren kregen dan ook nauwelijks kans om even by te komen Het spektakel wordt helemaal kom pleet als de prins aanstalten maakt om zyn penvriendin te bezoeken Aan de presentatie onder regie van Johan Tuitert werkten mee Martin Veldberg, echtgenoot met vorstelyke concurrentie (Bert Aaf- tlnk), Hetty Veldberg, Oosterse bruid tegen wil en dank (Jenny Nikkelsi Wilma vd Wal de oor zaak van alles tlna Korterlnk), Aliahmed Yoessaf. de Oosterse prins (Hans Steunenbergi Ibra him. zijn lyIVacht (Herman Nik kels), Gobert Krenkel, een zenu wachtige journalist (Dirk Lugge- nhorst), Tante Cora, zelfs een hoogheid te erg (Bea v.d. Brink), Laura Staarling, de .jeugdige" oudheidkundige (Janny Meule- man) en Eric Pinto, inspecteur van de veiligheidsdienst (Henk vd Brink) De tonelisten kregen na elk bedrijf spontaan applaus en aan het slot een daverende ovatie, dat ook be stemd was voor regisseur Johan Tuitert en de Gorsselse grimeur Göbel. Bij een verkeerscontrole werd een BMW, uit het verkeer genomen De bestuurder, JW H, stond gesigna leerd en is aangehouden nadat bleek dat hij een valse naam had opgegeven In de Dorpsstraat had een aanrij ding plaats tussen een voetgang sters (TR uit Goor) en een wiel rijder (G J V te Holten), waarbij eerstgenoemde licht werd ge wond Op de Parallelweg t h v „De Pop- pe' kwam een bromfietser in bot sing met een overstekende hond De bestuurder H S en zijn duopas sagier liepen als gevolg van een val lichte kneuzingen op De hund piepte er tussenuit een getuige zal nog worden gehoord omtrent de identiteit van de hond Bij het tankstation Chevron kneep een klant er tussenuit zonder te be talen Een getuige noteerde het nummer van de auto. dus wie weet wordt hij nog achterhaald Op de kruising Raalterweg Jeurlinkweg had een botsing plaats tussen een auto en een fiets er Het bleef gelukkig bij materiële schade Vermoedelijk doordat een vogel door de voorruit vloog raakte de heer W C M C te Nijverdal uit de koersen kwam met z'n Volvo in de bermsloot terecht C bleef onge deerd maar de Volvo werd zwaar beschadigd en zijn gezin maar ook voor het be drijf waaraan Kolkman 40 jaar z'n beste krachten heeft gegeven. Te rugziende op deze periode meen ik te mogen stellen, dat er zich vele veranderingen hebben voorgedaan en dat wy door uw arbeid en inzet, de snelle ontwikkeling in de tech niek en de groei van het energie verbruik in onze gemeente hebben kunnen by-benen. U bent een man die in alle takken van ons bedrijf werkzaam is geweest, met een grote ervaring, waarop wij ook bij abnormale omstandigheden steeds konden rekenen Als directeur van onsenrgiebedrijfzegik u dank voor al het vele en goede werk dat u in de achterliggende jaren hebt verricht en voor de goede samenwerking en vriendschap die wij van u mochten ondervinden aldus de heer v.d Berg die namens de collega's een prachtige barometer aanbood Aan mevr Kolkman werd een fraai bloemstuk aangeboden De heer PH Muller bood namens de plaat selijke afd. van de Ned Chr Bond van Overheidspersoneel een ge schenk in couvert aan De heer Kolkman dankte mede namens zyn vrouw en kinderen met een kort woord voor de waarderende woorden en de geschenken die werden aangeboden. Geboren: Mark Jan Hendrik zv G J Tuitert en A M M Koperberg, Ger- rit Jacob zv D Pieffers en M B Plan- te, Johanna Gerita dv H J A Podt en H Elbersen, Nico zv F E J Bouwman en W M Nijland. Gerrit Jan zv G J Stam en J G Bosschers (geb te Deventer), Nine Baukje dv DJSteensmaenAJ Vegter(geb te Deventer) Ondertrouwd: H Boode, oud 28 jaar. Holten en B J Fikkert, oud 27 jaar, Holten. Overleden: W G Bouwhuis- Wissink, oud 75 jaar. Holten Als alles volgens de plannen ver loopt gaat de Bejaardensocièteit Holten op dinsdag 20 mei op reis Het einddoel van het uitje is Emmen van waaruit men o a een bezoek gaat brengen aan het veen gebied -om te bekijken hoe net vroeger was en wat er nog van overgebleven i§ Het belooft zeker weer een hoogst Interessante dag te worden Voor deelname kan men zich opgeven bij de heer G H Kers op het VVV kantoor tel 05483-1533 Vertrek vanaf ..Irene" en Diessenplas kwart over 8 Thuiskomst tussen 18 en 18 30 u De kosten bedragen f 45 per pers oo n Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblaa Aan mevr. Kolkman werden door burgemeester mr. Van Rappard namens het gemeentebestuur bloemen aangeboden De oproep van de Werkgroep van Amnesty International om brieven te schryven ten be hoeve van de politieke gevan genen in vele landen, is ook maandagavond, evenals in maart, niet onbeantwoord ge bleven. Wel was de opkomst in hotel-restaurant Vosman wat minder dan de vorige schryfa- vonden. Maar daar zal de zo- mertyd en het fraaie lenteweer wel niet helemaal vreemd aan geweest zyn. Er werden brieven geschreven aan de autoriteiten en rege ringsleiders van Argentinië, Rusland, Korea, Vietnam, Haï ti, Zaïre, Columbia, Uruquay. Maleisië, Zwasiland en Indo nesië Vooral voor dit laatste land zal schryven aan Admi raal Sudomo enig effect kun nen sorteren, in verband met het aanhalen van de betrekkin gen met Nederland, nu minister-president Van Agt en Minister Van der Klauw van Buitenlandse Zaken daar op buitengewone wyze ontvangen zyn Gedurende de zomer maanden zullen geen schryfa- vonden gehouden worden In de maandelijkse bijeenkomst van de afd Dijkerhoek van de Ned Bond van Plattelandsvrouwen heeft de Drentse voordrachtkun stenares mevr Brals de dames buitengewoon geboeid met haar programma „Lachen is gezond" Ook de afdelingen Espelo en Ok kenbroek waren op deze avond" uitgenodigden vele leden van deze afdelingen waren aanwezig Het was een gezellige «n zeer ge slaagde avond waarop veel werd gelachen Mevr Kroon sprak een woord van dank tot mevr Brals voor de prachtige avond en wenste allen wel thuis Kampioen Holten 5 en eventueel Holten 6 dat zondag in de thuis- wedstryd tegen Rietvogels 6 aan één punt genoeg heeft om kam pioen te worden recipiëren zon dagmiddag om 5 uur ui het club huis op sportpark Meermans kamp' Van alle afdelingen van de S V Holten wordt een deputatie verwacht 32e jaargang no 16 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg 14. tel 05483 1356 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7; Almelo, tel 05490-16666 Medewerking wordt verleend door het jongenskoor van de Groot Schuylenburg te Apeldoorn o.l.v. de heer Vos. De samenkomst be gint om 19.15 uur,doch vanafI9uur is er samenzang met orgelbegelei ding van organist J.H. van Eng- brink. De Open Deur-groep mag terug zien op goed tot zeer goed bezochte samenkomsten en hoopt dat ook deze laatste samenkomst weer zeer veel belangstellenden zal trekken. Dat steeds zó velen de samenkoms- Op voorstel van het college besloot de gemeenteraad j.l. maandagavond één of twee gedenktekens toe te voegen aan het reeds bestaande oorlogsmonument aan de Molenbeltweg. Deze gedenktekens zullen worden geplaatst ter herinnering aan zowel Joodse- als andere slachtoffers uit Holten gedurende de Tweede Werel doorlog. In het raadsvoorstel had het college aan vankelijk alleen voorgesteld een ge denkplaat te plaatsen voor de Joodse slachtoffers. De raadsleden willen echter deze herdenking niet alleen tot deze groep getroffenen beperken. Het college zal daarom onderzoeken of het nog moge lijk is de tekst van de gedenksteen, die op 4 mei geplaatst zal worden, aan te vullen of eventueel een tweede gedenksteen te laten maken. Een herinnering die - en daar waren de gemeentebesturen het al len over eens - al vijfentwintig jaar eerder geplaatst had moeten worden. De ge- denksteen(en) worden bekostigd uit de verhoging van de vergoedingen voor de raadsleden voor 1979/1980. De raadsle den hebben in de februarivergadering besloten om die verhoging van hun ver goedingen te bestemmen voor een goed doel. Zondag 20 april organiseert de Open Deur-groep Holten de laatste samenkomst in dit seizoen. In deze laatste bijeenkomst, die wordt ge houden in de Geref. Kerk „De Kandelaar", zal ds. W. Vons, Herv. predikant te Holten, spreken over het onderwerp „Komt het leven neer op boffen of pech hebben?"

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1