1 Verzegeld Weer een ochtend gezond koken Rachel Sweet Lancee Linda Ronstadt Stukje cultuurhistorie blijft bewaard ONTVANGST - 1CANADESE GASTEN Jeugdafd. Jazz-dans BATO TC Heren 2 (zondag) dwingt respect af ïenniscompetitie TC Holten senioren IHELP j Voorjaar dus Programma Radio Oost Bergruiter- nieuws Bril af in de sauna hor overname Goudse plateelfabriek: Schilderij Commanderie te zien HOLTENS NIEUWSBLAD - 18 APRIL 1980 - PAG. 17 t Goudse Kunst en Aaardewerk- briek Regina, die wegens opvol- ngsproblemen bedreigd werd iet opheffing, zal toch blijven Dortbesiaan. Deze enige echte lateelfabriek in ons land zal wor- •n ondergebracht bij de Ateliers oor Ambachtelijke Kunst in leiswijk. Hierdoor zullen de oude nbachtelijke plateeltechnieken, ebaseerd op twee eeuwen prak- jk in gebruik blijven. Het bete ent tevens werkgelegenheid voor ikele tientallen ambachtslieden. egina is de enige overgebleven lateelfabriek waar Gouds maten lanzend plateel uitsluitend op istorisch verantwoorde wijze ervaardlgd worden Dit aarde- rerk wordt nog steeds 100% met hand beschilderd. De plateelfa- jriek waaruit Regina rechtstreeks voortgekomen ontstond om- treeks 1775. De gebruikte recep- uren zijn altijd geheim gebleven n gaan nu ook over naar de Ate- lers voor Ambachtelijke Kunst. )e naam Regina en haar plateel- nerkje zijn over de gehele wereld len begrip. Naast Gouds plateel vervaardigt Regina ook hoog k wa- itatief Delfts blauw, Delfts bont in Makkummer tegels, borden en lervlezen als handwerk. )e Ateliers voor Ambachtelijke Cunst hebben recentelijk een aan- al door het land verspreide am bachtelijke ondernemingen houtsnijders, boetseerders, pla teelschilders, bronsgieters e.d.) in Sleiswyk in één pand bijeen ge- )racht. Hier kan men kunstenaars in de praktijk bezig zien met hun scheppend werk. Rondleidingen in groepsverband zijn mogelijk. Daarnaast wil directeur Aad van J Ten behoeve van de op 30 april en 5 mei te organiseren feestelijkheden en het bezoek van 100 Canadese I oud-strijders aan de gemeente van 1 3 tot 11 mei wensen B. en W. een I krediet disponibel te stellen van maximaal f 30.000. Zoals bekend is er een feestcomité gevormd, dat een aantal activiteiten op beide dagen wil organiseren. Voorzitter is mr. W.L.F.C. van Rappard; voorts zitten er vertegenwoordi gers van een aantal verenigingen in. Een voorlopig programma is al op gesteld, doch de financiële kon- sekwenties zijn nog niet bekend. Het comité zal het programma in de komende weken opstellen als mede een begroting Bovendien is het bedoeling dat Hol tens school jeugd een herinnering aar^ de troonswisseling wordt aangebo den Voor de honderd van de 1250 Canadese oudstrijders, die Holten bezoeken, is een comité gevormd voor hun opvang en begeleiding De totale kosten van het bezoek aan Holten worden geraamd op rond f25.000.-. Opgemerkt wordt dat hierin tevens zijn begrepen de kosten voor een voor de gehele be volking gratis toegankelijk her denkingsconcert op 4 mei Ver wacht wordt dat van genoemd be drag maximaal f15 000 - ten laste van de gemeente komt Het lande lijk comité Thank you Canada" heeft een bijdrage van f 10.000- toegezegd Het plaatselijk comité heeft overi gens de verwachting dat uit de par ticuliere sector ook nog bijdragen zullen komen Zoals in de aanhel van dit voorstel is vermeld, zijn de totale kosten te stellen op maxi maal f25 000- Het is niet mogelijk om dit bedrag te dekken uit de post voor onvoorziene uitgaven De stand van deze post op dit moment laat dat niet toe Daarom wil het college een beroep doen op een re serve In de begroting Al geruime tijd geleden is p v BATO gestart met een afdeling jazz-dans voor meisjes vanaf 13 Jaar Mochten er nog meisjes zijn die voor deze afd van BATO iets voelen, laten ze dan es een kijkje nemen op de maandagavond van 20 20 45 uur in het gymlokaal aan de Lage weg t Is echt de moeite waard! De kosten bedragen f 5 - per maand Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de se- createsse van de ».v. BATO, mevr. Bgglnk, tel. 2000. Dijk op de Goudse Markt een ves tiging handhaven opdat de stad Gouda, plaats van oorsprong, dit historische cultuurgoed zal blij ven behouden. a Hut plateelmerkje van de Kunst en Aardewerkfabriek Regina, zoals het over de gehele wereld bekend ie. 4 Direoteur Aad van Dijk toont enkele stukken aardewerk uit de koet bare oolleatie Van de Kunst en Aardewerkfabriek Regina, die nu ia onder- gebraakt bij de Ateliers voor Ambachtelijke Kunst. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot Aad van Dijk, Ateliers voor Ambachtelijke Kunst, Alfred Nobelstraat 5-7, 2665 KZ Bleis- wijk, tel. 01892-3300. Aan het weer heeft het niet gelegen. Zo'n mooie start hebben wij in ja ren niet gehad voor de tenniscom- petitie. Helaas onting ons Zat.Mixed I-team dit zonfestijn dorrdat de banen waar zij moeten spelen, nog niet gereed waren. Het mixed II-team met een invaller kwam thuis tot een 4-1 overwin ning. De verwachtingen voor ons mixed ni-team waren hoog en dit team heeft het. waargemaakt; een winst van 5-0 tegen TV Bosbaan. Mixed IV moest helemaal naar Enschede en zijn niet over de ver moeidheid van de reis heengeko- men, verloren met 1-4 maar hebben wel veel gelachen en wat is dan be langrijker? Veel serieuzer gaat het toe bij Za-1, ook zo'n team wat zo nodig kam pioen moet worden en ondanks een tie-break en 2 drie-setters toch met de volle winst naar huis, 5-0 tegen Holec. Heren II wilde daar niet voor onderdoen en won met 5-0 van HTC Wijhe. Bij Za Heren III ging het moeizamer en werd met 1-4 verlo ren van Nljverdal. Za-Heren IV had het doordeel op eigen banen te spe len, ging echter in Ijver en dorst ten onder en gaf gul alle punten weg. Onze Zondagteams, waarin de ware liefhebbers zitten die zelf lie ver tennissen dan naar Studio Sport kijken, hebben samen een ge lijk resultaat behaald. Het eerste verloor van Vorden I met 2-4 en het tweede, welbekend van de voorbe schouwing in het Holtens Nieuws blad, won van Bathmen thuis met 4-2 Onze Di-damesteams hebben op deze wolkenloze dagen te lang in de zon liggen bakken. Het eerste team won alleen de single maar miste nog de juiste samenwerkingsver banden in de dubbels. Uitslag 1-3. De dames II ook in de derde klasse spelend en bij voorbaat als degradatie-kandidaat betiteld, bood verrassend weerstand en ver loor welles-waar ook met 1-3 maar zeer eervol en er zijn zeker moge lijkheden tot handhaving van het derde klasserschap. Het derde team verloor thuis met 0-4 maar ook hier liggen kansen op het ver garen van de nodige punten. Niet te geloven, een klinkende zege (4-2) van het kleurrijke tweede zondagteam op het eerste team van T.C. Bathmen. Weinig zweetd ruppels heeft het dit keer gekost (alhoewel). Het jeugdige team van de bezoekers bood goede tegen stand, maar helaas, de boys wisten van geen wijken. Hier en daar liet men wel eens een steekje vallen, maar dat mag aan het begin van het seizoen. Het tweede zondagteam opereert dit seizoen in dezelfde samenstel ling als het vorige, de voorbe schouwingen voor dit seizoen heeft u uitgebreid kunnen'lezen in dit blad. De resultaten van dat vorige seizoen heeft u niet vernomen, dat is erg jammer. Verbluffende resul taten zowel op de baan als ernaast, in de auto noem maar op. Het was nooit te gek. Ook voor komend sei zoen zijn er weer grootse plannen, een cruise naar het verre Noorden, windsurfcursussen, fietstochten en een heu3 trainingskamp dat over veertien dagen plaats zal vinden. Maar daarover in dé volgende afle veringen van d't blad meer. Als af sluiting van de competitie werdt er een excursie georganiseerd voor alle spelers en vaste bezoekers tij dens de wedstrijden, hierbij zal waarschijnlijk een kangeroe- reservaat bezocht worden waar een pick-nick gehouden zal worden en een mode-show van diverse tennis-outfits (dat is wel nodig, want de jongens lopen er af en toe bij., nou ja). Zo dat was het dan, twee punten hebben we alvast bin- Het programma van Radio Oost voor de komende week ziet er als volgt uit: Vrijdag 18 april: 12-12.30 uur: ANP plus nieuws Overijssel en Gelder land. 17-18 uur idem Met R.O. weekend in Tips voor uitgangers Op het in Almelo gehouden eerste buitenconcours in de regio „scoorde" het viertal van de Berg- ruiters dat bestond uit Ingrid Die- pering met „Furie", Dirk Aaftink met „Nothwin", Arend Jan Steen huis met „Luitenant" en Theo van Dijk met „Passepartout" 125 pun ten en die waren goed voor de eerste prijs. Verdere uitslagen 3. T van Dijk B-springen: 6 A.J Steenhuis, 13. Ineke ter Maat. L-springen: 5. Herman Vincent met „Birgit". „Wilt u ook zegeltjes, mevrouw?" een dagelijkse vraag. En steeds geef ik hetzelfde antwoord aan de cassière: „Graag!" Want het bezit van zegelboekjes stelde nog nooit teleur; Zo'n boekje is een nooduitgang, mijn extra achterdeur! Wil ik een nieuwe wintermantel? Pa een fraai zomerpak? Dank zjj zo'n volgespaard boekje heb 'k extra geld op zak! Slaagt er een zoon of dochter, is er een kleinkind jarig, het bonnenboekje financiert 'n cadeau verre van karig! De kinderen plagen ml) er mee; Doen of ze mij betichten van pure bonnen-zwendel en stiekem kassa's lichten. Dan zeg ik: „Jullie schransen hier zo hongerig, abnormaal, wat ik dan uit de winkel sleep kost me een kapitaal!" Dus ergens zijn 't de kinderen zelf die, steeds als ze hier smullen, mijn voorraadpotten plunderen een zegelboekjes vullen! Dat ligt dan in dezelfde HJn van drinken met alle geweld, en niet omdat Je dorst hebt, maar om het statiegeld! Ik ben geen financieel expert bi) nemen en bi) geven, Maar 'k heb als huisvrouw-econoom, een fijn verZEGELd leven! HUISVROUW en thuisblijvers. Tuintips van Rob Herwich Zaterdag 19 april: 17-18 uur ANP plus prov.nieuws Sportprogram ma. Zondag 20 april: 11-72 uur: ANP plus nieuws. Muziek op verzoek. Gelukwensen aan luisteraars. Na- tuurpraatje Rien Snijders. 17-18 uur; nieuws plus sport. Maandag 21 april: 12-12.30 uur ANP plus provinciennleuws Tips over groenten- en frultpryzen; 17- 18 uur; nieuws en boerenpro- gramma plus Radio Oost sociaal. Dinsdag 22 april: 12-12 30 uur: nieuws. 17-18 uur Idem. Mensen maken nieuws. Woensdag 23 april: 12-12 30 uur: ANP plus prov.nieuws 17-18 uur: idem Donderdag 24 april: 12-12.30 uur: ANP plus prov nieuws 17-18 uur: nieuws Knelpunten in de regio. In het Rijksmuseum in Enschede is vorige 'week door staatssecretaris G C Wallis de Vries een tentoon stelling van schilderkunst in oostrNederland geopend Er zijn 75 schilderijen te bewonderen waar van die van Ruysdael en Hobbema wei het bekendst zijn Het is de or ganisatoren gelukt ook het vorig jaar in Engeland ontdekte Hobbema-schilderij van de Com manderie in Ootmarsum uit 1670 naar hier te krijgen. Erg bekend zijn ook de watermolens van het Sin- graven en het Slot Bentheim in de zelfde tijd door Ruysdael geschil derd Voor Ootmarsummers en Denekampers een unieke kans deze originele exemplaren te zien en wel tot 25 mei in het Rijksmu seum alle werkdagen, behalve maandags, van 10 tot 17 uur en 's zondags van 14 tot 17 uur; boven dien op dinsdag- en donderdaga vonden van 7 tot 10 uur De en treeprijs is f 2.-. nen, de rest zullen we maar afwach ten. Aanstaande zondag zijn we he laas niet te aanschouwen op de baan maar de volgende week staan we er weer voor 'i. Het puntenaan- tal vergeleken met vorig seizoen is nu al verdubbeld dus dat belooft wat! Na de zaterdagochtenden taarten bakken, broodbakken, paté's ma ken en hapjes maken, staat er nu een ochtend op het programma met als onderwerp „soepen". Het belooft een zeer interessante och tend te worden, want wist u dat u heerlijke soepen kunt maken zon der gebruik van vlees of vlees bouillon. Zo zullen o.a. de volge nde soepen „aan de orde" komen: linzen/groentensoep, brandne telsoep en haversoep. Heeft u be langstelling dan kunt u zich opge ven bij Het Paalhuus, tel. 27 55. De ochtend vindt plaats op zaterdag 26 april a.s. vanaf half tien in de huishoudschool aan de Oranje straat. De kosten bedragen f10.- per persoon. Zelf dient u een theedoek, een vaatdoek en enkele plastik bakjes mëe te breneen. De sauna wordt in ons land popu lair Al is het bij ons nog niet zo gesteld als bil de Finnen, waar het saunabad voor iederéén een weke lijkse gewoonte is, ook hier ont dekken steeds meer mensen de weldadige werking van het sauna ritueel Een aantal mensen ontdekt er ook iets minder weldadigs aan: dat is het feit dat hun bril na afloop niet meer lekker zit Dat komt door de hoge temperaturen in het zweethokje, die soms tegen de 100 graden celcius liggen Bij deze hitte wordt het materiaal van het mon tuur buigzaam, en er hoeft dan weinig te gebeuren, of de bril raakt uit model Bovendien kan door transpiratie een montuur wit uit slaan Daarom een tip van de opti cien bril af, als u in de sauna gaat Naast rubber is mu Jc!: een bel ïngrij*'. erportartüxl m Akron, een stad met 200.000 inwoners in de ste.at Ohio-U.S.A. Behalve Chrissie Hynde (van the Pretenders), Jane Aire en de greep Devo is namelijk Rachel Sweet ook al uit die plaats afhomst'g. De pas 17-jarige Rachel zat volgens de beste Arr.arikaar -.e tradities al jong in de showbusiness: op haar achtste trad ze op in tv-rekla- mes, twee jaar later was ze vaste medewerker in de Mickey Rooney show en op haar dertiende had ze haar eerste notering in de Ameri kaanse country-charts met „We live in two different worlds" In '78 kwam ze met producer-componist Liam Stemberg naar Engeland waar haar debuut-elpee „Fooi around" werd opgenomen en ze ver volgens deelnam aan de Be Stiff'78 Tour. De oude Carla Thomas hit „B-A-B-Y" leverde Rachel Sweet in dat jaar ook de eerste Engelse top-40 notering op. Afgelopen jaar kwam de single „I go to pieces" uit en ondernam ze haar eerste Amerikaanse solo-toemee. Sinds kort is dan nu haar tweede elpee „Protect the innocent" op de markt, geproduceerd door Martin Rushent Alan Winstanley en opnieuw in Engeland opgenomen. Bestond op haar eerste elpee het repertoire grotendeels uit num mers van Liam Stemberg (7 komposities), op „Protect the inno cent" wordt zijn naam niet één keer genoemd. Aangezien Rachel ooit eens verklaard heeft de Barbara Streisand van de toekomst te willen worden, is het waarschijnlijk dat Liam Stemberg (die sterke pop-new wave achtige nummers schreef) om die reden is „ontsla gen" Helaas komponeert Rachel zelf, die nu 4 nummers levert, niet even sterk en zijn ook de overige 8 songs niet altijd even sterk gekozen. Het openingsnummer van haar nieuwste lp is „Tonight" en dat doet, samen met het daaropvolgende „Jealous" nog niets vermoe den. Ook het door Moo"n Martin geschreven „I've got a reason" kan er nog mee door Vervolgens krijgen we „New age", „Baby let's play house" en „New Rose", alledrie konfektie-werkstukjes Kant 2 opent met Graham Parker's „Fools gold" en het blijft na tuurlijk moeilijk om een van Parker's nummers op te nemen, in dit geval had ze dat dus beter niet kunnen doen. Ook „Take good care of me", „Lovers lane", „Foul play" en „Tonight Ricky" (inderdaad Barbara Streisand) steken niet boven de middelmaat uit; slechts in „Spellbound" is nog wat van de oude energie en kwaliteit te her kennen Rachel Sweet heeft met „Protect the innocent" een iets tegenvallende elpee afgeleverd, zeker gezien de kwaliteit die haar eerstelling bood Rachel Sweet-Protect the innocent. Stiff SEEZ 18 Opnieuw is er een elpee verschenen van jong Nederlands talent, ditmaal van de rond gitarist-zanger Ferdy Lancee opgebouwde formatie Lancee. De groep ontstond naar aanleiding van opnamen voor een solo-elpee van Ferdy, met z'n producer Frank Klunhaar (tevens toetsenwerk) bieek hij uitstekend te kunnen samenwerken zodat ze ook na genoemde opnamen met elkaar bleven schrijven en spelen. Aangevuld met Pieter Korremans-bas, Marcel La Haye-key boards en Jos v.d. Dries-drums nam men als Lancee de lp „Models" op. Overigens verliet Marcel La Haye vervolgens de groep, waarna men een vervanger vond in Leon van den Akker-gitaar Bij het voor het eerst beluisteren van „Models" krijg je het idee van een grote ver gaarbak van allerlei goed in de markt liggende stijlen, maar bij iedere volgende luisterbeurt groeit het eigen geluid van Lancee Beide komponisten Ferdy en Frank zien kans allerlei thema's waarvan je zegt he waar ken ik die van, toch origineel te gebruiken en van redelijke teksten te voorzien Ook instrumentaal laat de groep een prima indruk achter een goede, niet te overdreven bege leiding met de gitaar van Ferdy als hoofdinstrument Er staan 10 nummers op „Models" waarvan vooral „In the nite", „Rich". „Johnny", „The better life" en „Space-rat" een uitstekende Indruk achterlaten Met „Models" heeft de groep Lancee een prima de buut-elpee afgeleverd, ook nog voorzien van een originele en goed verzorgde binnen- en buiten hoes. Lancee-Modeis CBS 84118 In 1967 als lid van het c&w trio the Stone Poneys maakte Linda Ronstadt haar eerste twee lp's, beide met traditioneel country repertoire. Het volgende jaar, na nog een lp met the Stone Poneys verlaat Linda de groep en maakt in '69 haar eerste so!o-elpee met opnieuw traditioneel country werk. De daaropvolgende jaren ver schijnen zes solo-lp's die haar steeds bekender doen worden en waarop ze ook steeds meer de pop-richting uit gaat. In "77 breekt ze vervolgens groots door met „Simple dreams" en "78 levert „Livin" In the USA" op met zelfs een eerste Elvis Costello kompositie „Allisson" Waarschijnlijk verwacht ze nu ook in Ame rika de doorbraak van New Wave want op haar nieuwste langspeler „Mad love" staan maar liefst 7 komposities van jonge nieuwe-golf artiesten Het titelnummer opent kant 1 en wordt goed vertolkt door Llnda. dan komt echter de eerste van 3 Costello komposities. „Party girl' en dat blijkt haar in het geheel niet te liggen Hierna volgt met „How do I make you" het beste nummer van de plaat en dat is dan ook terecht op single uitgebracht De 2 laatste nummers van kant een zijn oude hits van resp the Hollies en Little Anthony the Imperials .,1 can't let go" en „Hurt so bad' Met „Look out for my love" van Nell Young opent ze kant 2 nog uitstekend en ook „Cost of love" kan er mee door, dan komt echter de terugslag', „Justine" en opnieuw 2 Elvis Costellos nummers ..Girls talk' en „Talking in the dark" Linda Ronstadt bewijst met deze lp dat bij het opnemen van covers het zeer belangrijk is passende nummers uit te zoeken lukt dat niet dan zorgen zelfs top- musici als Russ Kunkel Bill Payne Nieolette Larson Andrew Gold en Danny Kotchmar met voor een goede elpee Linda Ronstadt-Mad Love Asylum AS 52210 HO

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 17