t _De Jhwntse Representatief en uitstekende eigenschappen m Eg Sanderink: binnen 20 jaar groot automobielbedrijf m PP m ROVER 2600 „De een vindt hem fraai, de ander uitgesproken lelijk" ■iMÊÈÈÊm- AUTO HI-FI C.B. APPARATUUR INBOUW ONTSTORING INRUIL I.-,-';-- WmSm Agentschap Modellen Doelmatig Veel te doen Het vorige model Rover, de 2000 en de 3500, waarbij de 2000 op een later tijdstip door de 2200 vervangen werd, is lang in produktie gebleven. Bij de introduktie Van de 2000 in 1963 werd het meteen de eerste auto van het jaar. Opmerkelijk qua techniek, specifiek m.b.t. de voor- en achterwielophanging en fraai van uiterlijk met een zeer stijlvol lede ren interieur. Een auto duidelijk ln de duur dere klasse. Rover, lang een zelfstandige fa briek, onderging het lot van velen. Het werd geïntegreerd in het steeds groter wordende Britisch Leyland Motors Concern, waarbij het voordeel duidelijk naar voren kwam in de grotere mogelijkheden. Gelukkig bleef de exklusiviteit gewaarborgd,' evenals dit het geval is bij de gedistingeerde Jaguars. Een kleinere fabriek kan niet meer zo optimaal mee in de ontwikkeling van nieuwe modellen, waarvan de research gigantische bedragen vergt. Konsekwentie is dat binnen het raam van een grote fabriek an deren meepraten om een auto rela tief gunstig geprijsd op de markt te brengen. Daarbij moeten wel eens konsessies gedaan worden en dat is bij het nieuwe Rover model in 1977 deels het geval geweest. De bijzon dere vooras-konstruktie werd niet meer toegepast en ook de fraaie De Dion achteras moest het veld rui men voor een eenvoudiger ophan ging, die overigens uitstekend be valt. Op het koetswerk kon men 60 SPECIAALZAKEN IN HEEL EUROPA Haaksbergerstraat 105 ENSCHEDE Tel. 053-319789 zich uitleven En het resultaat was een heel byzondere karrosserie, die wy persooniyk opmerkelijk ge slaagd vinden. Wigvorming Je herkent de auto onmiddellijk. Geen ander merk heeft een model, waarin byv de koplampen met de knipperlichten zo in de motorka- plyn en de voorspatborden gesi tueerd zijn. Dat geldt ook voor de zyflanken waar het derde raam tot aan de dakgoot doorloopt. Een vyfde deur met een grote ruit erin komt in deze klasse ook niet veel voor en in wezen breekt deze auto op dat punt met de Britse traditie. Toch is het een karakteristieke verschyning en deze tegenstrijdig heden maken de auto mede daar door waarschijnlyk zo interessant. Daarby mag uiteraard het techni sche deel niet vergeten worden. Een jaar lang was alleen maar de V8 motor leverbaar, met 5-bak of au tomaat De lichtmetalen 8-cilinder stamt uit de fabriek van Buick, maar, werd by Rover verder ont wikkeld. omdat de Rover in die Ja ren alleen een 4-cilinder motor kon aanbieden Het is nog steeds één van de fijnste V8 motoren. Moderne motoren In 1978 introduceerde Rover een geheel nieuw gekonstrueerde 6-cilinder lijnmotor, die 2600 cc in houd heeft Een lichtere versie met 2.2 liter wordt in Engeland ook ge leverd en een enkel exèmplaar schynt hier te lande ingevoerd te zijn. Trouwens, die 2600 motor is de Rover aangemeten. Met een ver mogen van 136 pk of 101.4 kW is deze auto niet overbemeten gemo toriseerd, maar het is ruim vol doende voor een vlotte acceleratie bouwd uit het Mc.Pherson systeem en achter een starre as, die goed afgeveerd en gelokaliseerd is. De wegligging is uiteraard wat onder- stuurd, maar dat komt duidelijk de stabilitiet ten goede. Tot op zeer hoge snelheid een uitstekende wegkarakteristiek. De besturing is stuurpositie optimaal aan,te pas sen doordat zowel de zitting als het stuurwiel verstelbaar is. De stoelen geven in de rugleuning en op het zitvlak een goede steun. Ook ach terin hebben 2 passagies een uit stekende zit, alhoewel hier de dikte Nu schitteren vele dingen in de voorruit die op zo'n plateau liggen, dus we houden er niet van. De zy- ruiten worden met de hand be diend, bij de 3500 gaat dit elek trisch. Wel worden alle deuren cen traal vergrendeld, hetgeen meer en meer toepassing vindt. Zeker niet noodzakelijk en wij zouden het niet als plus-argument aanvoeren bij de aanschaf van een auto. ook al valt die in de duurdere klasse Tegen woordig wordt ook een pneuma tisch systeem toegepast en dat lij kt ons beter dan een elektrisch. Rover doet altyd lang met een ^carrosserie-ontwerp. Mode- gevoelig moet het dus niet direkt zyn. Men is daar goed in geslaagd, Zomer 1977 introdu ceerde British Leyland de geheel nieuwe Rover. Een bijzondere auto wanneer het op de vorm geving aankomt. De één vindt hem fraai, de ander uitgesproken lelijk. Dat kunnen we ons heel goed voorstellen, want een tussenfase in de vorm van „ja, een redelijk mooie auto" is bijna niet denkbaar. Er zit n.1. zo veel opmerkelijks aan de vorm, die, en zo veroor loven we ons dat uit te drukken, agressief aan doet, dat er naar onze mening tussen mooi en lelijk geen midden is. want ook de oude Rover modellen doen niet ouderwets aan. We schreven het al eerder. Distinktie en styi, kenmerken van de Britse auto-industrie. Vroeger al, nu ge lukkig ook nog In de prijsklasse van ruim 30.000 gulden, wanneer we daarin een auto konden kiezen, zou de Rover 2600 hoog genoteerd staan. en een forse snelheid. Met de erach ter gekoppelde vyfbak of automaat kan resp. van 0 tot 100 geaccele reerd worden in 11.9 of 12.6 sekon- dcn. Bij een snelheid van 130 km op de autosnelweg maakt de motor in de 5de versnelling maar 3400 toeren en dat is laag Met een goede trek kracht in de lagere toeren-regionen geeft deze motor blijk van een ge zonde technische opzet. Het ver bruik op de lange weg bij vrij hoge snelheid schommelde tussen de 11 en 12 liter per 100 km Dat was dan met een snelheid die ruim boven de 130 km per uur lag. Zeker geen on gunstig cyfer. Systeem De voorwielophanging is opge- bekrachtigd en wérkt erg direkt. De besturing komt tot stand door een tandheugelstuurhuis, hetgeen de meest preciese technische mo gelijkheid is Van uiterst links naar rechts nog geen 3 omwentelingen. Het remsysteem bestaat uit schijven voor en trommels achter. Om blokkeren van de achterwielen bij fors remmen tegen te gaan, is een remdrukregelaar in het remcir- cuit opgenomen De wielen van de 2600 zijn 1/2 inch smaller dan bij de 3500. De bandenmaat is 175 HR 14 en bij de 3500 185 HR 14 Kleine verschillen dus Over de stylering hebben we al het één en ander ge zegd- Vier portieren met een ge makkelijke instap voor alle inzit tenden Voorin is de zit- van de zittingen minder is dan normaal. Veel bagage Dit omdat de achterbank neer- klapbaar is om er een stationca- ruchtige versie van te maken De bekleding is van nylon velours, waarbij de moquette vloerbedek king doorloopt in de kofferruimte, fraai en degelijk afgewerkt Hi t dashboard is opgebouwd uit een zwarte doos met 6 instrumenten. Logisch gedaan omdat bij auto's met rechts stuur het gehele paneel naar de andere kant kan verhuizen. Daarnaast een groot afiegpfateau met een rubber matje waardoor at- tributen niet kunnen veschuiven. Om gegevens te verzamelen en daarbij een duidelijk inzicht te krijgen hoe een bedrijf gegroeid is gaat men met de man achter dit succes praten. Het zou helemaal niet moeilijk geweest zijn Frans Sanderink zelf een hele tijd te laten vertellen, ten eerste heeft hij in 20 jaar tijd een gewel dige ervaring opgedaan en ten tweede kun je heel geanimeerd met hem van gedachten wisselen. Maar we wilden het met deze „dealer van de maand" eens over een heel andere boeg gooien. Niet omdat de formule niet voldoet, maar omdat Frans Sanderink de komende week zijn nieuwbouw gaat openen en het onze bedoeling was voordien een verhaal in de krant te brengen zonder dat hij er van op de hoogte was. Een complete verrassing dus, die spijtig genoeg niet helemaal gelukt is. Toch konden we het idee bij hem, dat hij in de maand april de dealer van de maand zou worden, wat terugdringen. Bijv. het maken van de foto moest met wat omslachtigheid gebeuren. In de showroom of op kantoor liep het te veel in de gaten. Buiten het gebouw hoopten we dat het wat gemakkelijker zou gaan. Eén van zijn naaste medewerkers, de heer Lammertink, loodste hem mee naar buiten om even de antenne op het dak te aanschouwen. Die strik lukte, want op' afstand met een telelens gewapend, konden we ongehinderd fotografe ren. Nieuwsgierigheid bij hem lieten we bestaan door te zeggen dat we van de voorgevel een plaat wilden maken. En zo omzeilden we meer vragen. Goed Wie is Frans Sanderink? Als monteur begon hij zijn loopbaan in het automobielbedrijf Bij di verse garages in Hengelo werkte hij, totdat in 1960 de grote stap naar het eigen ondernemerschap gemaakt werd In een dubbele au tobox aan de Oldenzaalsestraat achtereen woning werd begonnen, drie Jaar later, nog steeds in de zelfde behuizing, werd al een dea lerschap aangetrokken. Twee Routes-produkten, Sunbeam en Hillman Het merk Sunbeam be staat nog steeds, maar wel ln een andere vorm met de fabrieksnaam Talbot er bij Hillman is al lang ter ziele en toch was dat, en dan doe len we op de na oorlogse jaren, een gewild automobiel. Vanwege de toenemende werkzaamheden, verkoop en reparatie, werd in 1965 uitgekeken naar een veel ruimere behuizing en die werd gevonden aan de Sloetsweg. In 1971, we zijn al weer 6 Jaar ver der, keek Renault Nederland uit naar een nieuwe dealer Hun oog viel op Frans Sanderink en een of ficieel agentschap kwam uit de bus. Verschillende keren werd indeling van het gehele pand is daarop gebaseerd Alles ruim en doelmatig Een grote showroom in L-vorm Tientallen auto's nieuw en gebruikt kunnen er ruim opge steld staan. De ene kant van de showroom, de kortste zijde, staat in verbinding met de receptie en de accessoire-afdeling De lange zijde, waar de occasions staan, heeft een directe verbinding met de werkplaats, waar o a 2 diagno sestations opgesteld staan en waar ook de schadereparaties uitge voerd worden Verkoop-kantoren, administratie en een leuk inge richte bar zijn in het deel bij de nieuwe auto's Om het pand een grote geheel bestrate ruimte voor auto-opslag en parkeren. verbouwd en uitgebreid, totdat de beschikbare ruimte op was De vraag naar Renaults bleef stijgen en met vooruitziende blik werd overwogen of een nieuwbouw pro- jekt niet de oplossing betekende. Na veel overleg, waarbij de bou w-afdeling van Renault Neder land in Amsterdam nauw betrok ken was. werd in augustus van het vorig jaar de eerste spade in de grond gezet voor de nieuwbouw aan de Vosboerwg op het indus trieterrein vlak bij de Usselcen- trale te Hengelo. Enkele weken geleden kwam het pand klaar en met vereende krach ten werd in enkele dagen alles overgebracht De technische ap paratuur werd voor het grootste deel vernieuwd, bijv allemaal nieuwe bruggen Elf stuks, waar door bijna iedere monteur een ei gen beug heeft Efficency is uiter mate belangrijk niet alleen om de auto snel klaar te krijgen, maar ook om de kosten te drukken. De Renault is een merk met een zeer grote verscheidenheid aan model len Er zijn weinig autofabrikan ten die kunnen leveren wat Rena ult aan modellen in produktie heeft Van de eenvoudigste R-4 naar de R-30 met V6 motor komt de kijker en koper wat typen tegen Frans Sanderink, nu 42 Jaar oud, blijft heel nuchter onder alles Da gelijks van "s morgens vroeg tot laat in de avond bezig met zijn be drijf Daarbij geholpen door een staf van medewerkers waarvan de langst ln dienst zijnde monteur de heer Harry Wilms is Vanaf 1966 werkt hij bij dit bedrijf en maakte destijds de verhuizing mee van de boxen naar de garage aan de Sloetsweg Zijn funktie is nu pl v chef en diagnosemonteur Voor dien 12 Jaar gewerkt bij een spe ciaal auto-electriciteitsbedrljf. Ter afronding van dit verhaal nog een tweetal aspecten. Ten eerste brachten we een bezoek aan de oudste klant van het bedrijf, me vrouw Meijer-Schut woonachtig aan de Spreeuwenstraat 31 Zij rijdt nog in een Hillman 8uper Minx, die Frans Sanderink haar ln 1966 leverde en die met 58 000 km. op de teller nog ln perfecte staat verkeert Wederzijds is er tussen klant en bedrijf een vertrouwens relatie ortstaan, waarbij me vrouw Meijer-Schut nog aan haalde dat zij vol lof is over de be geleiding die zij door de Jaren heen heeft ervaren Voor de officiële opening en de daarop volgende show heeft zij haar Hillmann be schikbaar gesteld, waardoor een produkt van het eerste merk dat vertegenwoordigd werd, bij deze in gebruikneming tentoongesteld wordt Uiteraard is er een feestr programma opgesteld, waarbij de start van een echte grote hete luchtballon het hoogtepunt zal vormen Dit vindt plaats op zater dag 26 april op het terrein naast de garage De jeugd krijgt op die dag ook een ballon en kan daarmee aan een wedstrijd deelnemen De week daarop nog een „Open House" en zaterdag 3 mei in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een auto en ogenkeuring Perspec tiefvol is de autobranche op dit moment nu niet zo Veel bedrijven merken dat er een duidelijke ten dens is naar de goede gebruikte auto, anderen daarentegen verko pen meer nieuwe.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 11