PAASVUURBOUW BLEEK STRIJD MET ONGELIJKE WAPENEN Zestig jaar getrouwd Burgemeester Van Rappard stak Collecte voor de M Hartstichting 1 Boakenbouwers Beuseberg boos op Espelo en afrasteringsbedrijf Arfman b.v. Prijzen voor versierde straten mimm. HOLTENS NIEUWSBLAD Volksspelen op 30 april en 5 mei Sspeis mm de eerste, prijs Voor het rheumafonds WÊmm Gezellige morgen HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 11 april 1980 32e jaargang - no 15 Honfdrfdarteur J Wiggers Kolwpg 14 tel 05483 1350 Red medewerker D J Mondeel Verzelsiraat 70 tel 05483 2699 Stichtingsbestuur W H Beijers secretaris Kozakkenstraat 5 tel 0548 3 3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo tel 05490 16600 Abonnementsprijs 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Zoals al eerder in dit blad werd vermeld, zullen in het kader van de viering van Koninginnedag en Bevrijdingsdag op de Kalfstermansweide volksspelen, vergelijk baar met de bekende houthakkersfeesten, worden gehouden De or ganisatie van deze spe len, waaraan kan worden deelgenomen door teams van 5 personen van stra ten en buurten, is bij de carnavalsvereniging „De Fienpreuvers" in goede handen Opgave vooraf is wel noodzakelijk. Dit kan nog tot 16 april bij het V.V.V.-kantoor, tel. 1533. Het is de bedoeling dat op 30 april 's avonds de voor- rondes worden gehouden i en dat de finales plaats- vinden op 5 mei 's mid- i dags: „Verbazing, verbijstering, teleurstelling, vraagtekens. Dat zijn de begrippen die ons allen hebben bezig gehouden toen wij gisteravond vernamen hoe een paar bulldozers en een metershoge kraan tientallen schone illusies de grond in kunnen boren. De buurtschap Espelo heeft de grootste pannekoek laten bakken". Veel straten en buurten bruisen van aktiviteiten met het oog op de komende feestdagen 30 april en 5 mei In een groot aantal straten zijn comité's gevormd die op zich hebben genomen om hun straten te versieren De .Commissie viering 30 april en 5 mei", onder voorzit terschap van burgemeester Van Rappard, stelt geldprijzen beschikbaar voor de fraaist versierde stra ten Men kan echter alleen meedingen naar een van deze prijzen wanneer de naam van de straat en van een kontaktpersoon voor deelname aan deze wedstrijd zijn aangemeld Dit moet gebeuren bij het V V V.- kantoor. tel. 1533. tot 26 april a,s. Dit zei de heer G Jansen voordat zondagavond het paasvuur in de Beuseberg werd aangestoken Tij dens een korte toespraak vertolkte hy de gevoelens van diepgaande te leurstelling van de paasvuurbou wers in de Beuseberg. Volgens de heer Jansen bleek de hele paasvuurcompetitie dit jaar een strijd met ongelijke wapenen. Terwijl door een groep jongere Beusebergers dertien weken lang met puur menselijke kracht, avond aan avond, aan de bouw van hun paasvuur werd geploeterd is het achteraf een bittere pil te ervaren dat de buurtschap Espelo. met be hulp van een paar bulldozers en een metershoge kraan van afraste ringsbedrijf Arfman BV, de groot ste pannekoek heeft laten bakken en daarmee de eerste prijs in de wacht sleepte „Hijskranen zijn niet met mensen handen te vergelijken Geld en ge meenschapszin evenmin Maar dat betekent niet dat één dolle zaken- man in staat is de gemeenschaps zin in de Beuseberg naar de knop pen te helpen Uit deze technische nederlaag maar morele overwin ning zullen wij de moed putten om volgend jaar wederom een paas vuur te bouwen «n dan kan het wel eens gebeuren dat we toevallig zelf bepalen of we het grootste, het hoogste maar ook vooral het gezel ligste paasvuur hebben", aldus de heer Jansen die tenslotte ver klaarde zich moreel gesterkt te voe len door de algemene Holtense opinie en de positieye reacties van collegae paasvuurbouwers uit Dij- kerhoek en Noordenbarg Aan de ingang van het pad dat toegang gaf tot het Beusebergse paasvuur was een bord geplaatst met het op schrift „Bedankt Arfman". Het grootste paasvuur sinds mensenheugenis in Holten gebouwd (omtrek bijna 100 meter, inh ruim 4000 kuub) is eerste Paasdag door burgemeester, Mr WLFC ridder van Rappard, in Espelo ontstokem Het had van de keurings commissie dan ook de eerste prijs gekregen Tussen de grote schare mensen, die bij de massale houtstapel was samengestroomd, zei de burgemeester, dat dit z'n eerste paasvuur was, dat hij mocht ontsteken, maar hij hoopte dat dit nog vele malen het geval zou mogen zijn Hij feliciteerde niet alleen de Espeloërs met het behalen van de eerste prijs, maar ook de bouwers van de drie andere grote paasvuren, want allen hebben zich grote inspanningen getroost om deze oude traditite te handhaven Hij sprak de hoop uit dat deze traditie zal worden voortgezet, waarna de brand er in ging. Op maandag 14 april a s staat het echtpaar S de Vries en J H de Vries- Paalman Deventerweg 66 in het middelpunt van de belangstel ling Die dag zijn ze n 1 zestig jaar getrouwd De thans 82-jarige dia- De burgemeester en zijn echtge note werden namens de paasvuur bouwers van Espelo verwelkomd door de heer J an Stevens Deze her innerde er aan, dat Espeio de eerste buurtschap was, die het burgemee- P B Muller en J Wiggers. had za terdagmiddag niet zo'n eenvoudige taak. omdat, zoals gezegd, enorme brandstapels waren opgericht, waar weken van te voren aan was gewerkt Er heerste onder de bou- sterspaar bij zijn inhuldiging in wers een enorme rivaliteit en onder Holten mocht begroeten Andere buurtschappen wierpen zich ook in de strijd zei Stevens om de hoog ste eer te behalen Hier is gewerkt onder het motto „Espelo kan win nen, Espelo zal winnen" en „Espelo heeft gewonnen" Hij bood de bur gemeester een attentie enme vrouw Van Rappard bloemen aan. Er waren zoveel mensen naar dit grote paasvuur gekomen, dat er een onafzienbare rij auto's langs de Helhuizerweg en andere wegen stonden, zodat het verkeer in de knel kwam Maar die grote belang stelling gold ook de drie overige paasvuren De baokens wierpen tot ver na middernacht nog hun schynsel tegen de hemel, zo groot was de houtvoorraad De keurings commissie. zoals altijd bestaande uit W Beijers. GL Langenbarg sommigen grote verontwaardiging omdat enkele groepen van een me chanische hulphijskraan hadden gebruik gemaakt Tijdens de tocht door de gemeente van de jury werd deze dan ook gevolgd door tal van auto's met paasvuurbouwers. Toen in zaal Vosman door de heer Wiggers de uitslag van de keuring werd bekend gemaakt, heerste daar een geweldige sfeer en was van grote tegenstellingen weinig meer merkbaar Die uitslag was 1 Espelo (f150-). 2 Beuseberg (f120-). 3 Dijkerhoek (f 110-) en 4 De Noord enbarg (f70-) In het bedrag van Dijkerhoek is f 30 - voor de zogena amde „schoonheidsprijs" begre pen, want deze buurtschap had zijn brandstapel heel fraai opgebouwd. De keuringscommissie deed dit werk nu al voor de 17e keer Toen er U ontvangt een fraaie Gebruik deze Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. in 1963 in Holten maar twee paas vuren waren, heeft de heer Jac Baard, beheerder van het bunga lowpark „Twenhaarsveld" en te genwoordige voorzitter van de VVV. voor 1964 p'rivé drie prijzen ingesteld om de bouw van paasvu ren te stimuleren De V V V voegde daar een vierde prijs aan toe De uitslag was toen 1 De Kol (f25 -), 2 Harwich (f 15 -3 Dorperdijk (f 12.-) en 4. De Noordenbarg (f 8 i De Noordenbarg heeft enkele ma len revanche gehaald, maar heeft 't dit jaar, na al de publiciteit, een beetje laten zitten Voor de bevor dering van het toerisme moeten we allemaal maar een beetje over heb- Het grootste paasvuur werd in vlam gezet door burgemeester Van Rappard. ben Het is toch wel een hele attrac tie zo'n paasvuur man ten bruidegom Sietse de Vries werd geboren in het Friese Bir- daard iGem Dantumadeeb In de oorlog 14-18 was hij als militair commies gelegerd te Almelo waar hij in 1919 ook zyn thans 86jarige vrouw leerde kennen die in Almelo als dienstbode in betrekking was Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht ging De Vries bij zijn Holtense schoonouders inwonen teneinde o m het boerderijtje voort te zetten van zijn inmiddels overle den schoonvader .Jan Kloomps", gelegen op de plaats waar thans het industrieterrein in de Haar is ge vestigd Toen de gemeente Holten in september 1966 de beschikking diende te verkrijgen over de grond en opstallen voor het uitbreidings plan de Haar heeft het echtpaar zich gevestigd aan het adres De venterweg 66 Voor de wat oudere Holtenaren vormt Sietse de Vries ongetwijfeld een bekende persoon lijkheid want naast zyn eigen boer derijtje heeft hy zich gedurende zijn leven o m bezig gehouden met veedrijven van en naar de veem arkten allerhande grondwerken voor Holtense landbouwers, taxa teur voor de veev erzekering en zelfs als drager van de begrafenisvereni ging Ardanta' Rond 1930 heeft hij meegewerkt aan de aanleg van ijs baan „De Nooidpool' waar hy in latere jaren ook te vinden was ach ter de kassa, evenals by de vroegere volksfeesten in Holten Tydens de oorlog 40 4b was hij in Holten opzichter buitendienst by het Prov Bureau voor de Voedselvoor ziening Overyssel Aan al deze functies bewaart De Vries nog vele Het diamanten bruidspaar De Vries-Paalman. goede en spannende herinnerin gen Opmerkelijk is ook dat het ju bilerende echtpaar eigenlijk maar een korte periode een volledig ei gen huishouding heeft gevoerd. Trouwde het echtpaar aanvanke lijk in bij het ouderlijk huis van de bruid later trouwde hun eigen zoon Sijbe weer by hen in en omdat dat uitstekend ging is dit ook aityd zo gebleven Het bruidspaar heeft 3 kinderen 19 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen Hoewel de heer De Vries wel wat ouderdoms- verschynselen begint te vertonen, genieten beiden nog een zeer goede gezondheid Zaterdag 19 april as recipieert het jubilerende echtpaar vanaf 14 30 uur in café-restaurant „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek Bij de vele gelukwensen voegen wf} gaarne de onze Voor de kinderen van Encko- personeelsleden organiseerde de personeelsvereniging een hoogst gezellige morgen De jongelui speelden eerst levend ganzebord en gingen daarna paaseieren zoeken AJle kinderen kregen een grote chocolade paashaas met eitjes en een leuk cadeautje voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Woonplaats' Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr /mevr Adres' j Woonplaats: t Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half f jaar/per jaar. J De in Holten ten bate van het Nat Rheumafonds gehouden collecte heeft f2 935 98 opgebracht Het plaatselijk comité zegt allen die gaven en de collectanten heel har telijk dank De komende week (14-19 april) houdt de Nederlandse Hartstichting ook in Holten haar jaarlijkse collecte. Zoals u wellicht weet bindt de Ned Hartstichting de strijd aan tegen de hart- en vaatziekten Dit wordt gedaan door voorlichting (ter voorkoming) aan het Nederlandse volk. snelle hulpverlening na het har tinfarct. revalidatie van hartpatiënten in geëigende centra, wetenschappelijk onderzoek, aktiviteiten voor kinderhartpatientjes. Bij u aan huis komt een collectant(e) met een collec tezakje, waarin u dan uw bijdrage kunt doen (bank- of giro opdrachten worden ook geaccepteerd). Steun door een milde bijdrage dit prachtige en zo belangrijke werk! Bij voorbaat onze hartelijke dank. Stichting „Vrienden van de Hartstichting" afd Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1