Paasei: Symbool van t nieuwe leven RABO-bank aan de Gaardenstraat wordt ingrijpend verbouwd Eierspelmiddag in J.S. „De Schure" Weer te slecht voor Palmp aas- optocht AGENDA „De Schure" organiseert „Paaltjes voetbaltoernooi' Weeke ndd ie n st KERKDIENSTEN TUINMACHINES S u 1 2E PAASDAG: HOLTENS NIEUWSBLAD - 4 APRIL 1980 - PAG. 3 Pasen was oorspronkelijk een joods feest („Pesach" betekent „door gang"), dat verband hield met het bijbelse verhaal van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. Men vermoedt echter dat Pasen nog veel ouder is. Dat het als zeer oud herdersfeest begon. Er waren daarbij diverse riten zoals het offeren van een lam, waarvan men het gebeente niet mocht breken. Tegen het einde van de 8ste eeuw voor Christus ontstond het joodse paasfeest. Dit duurde 7 dagen, van de 15de tot de 22ste nissan, de maand die overeenstemt met maart. Na de dood van Christus namen de christenen het feest over. Enkele groepen wilden met dit feest het lijden en de dood van Christus herden ken. Anderen vierden het om de Opstanding van de Messias drie dagen na zijn dood te gedenken. Vervolgens werd er lange tijd getwist over de dag waarop het feest moest plaatshebben. Volgens de Gregoriaanse ka lender viert men Pasen op de zondag na de eerste volle maan, volgend op het begin van de lente (21 maart). De paasdatum varieert tussen 22 maart en 25 april. Naar aanleiding van dit feest zijn er verschillende gebruiken ontstaan. Men kan het merendeel van de paastradities herleiden tot oude riten van verzoening, verbonden aan het begin van de lente. Eterspelen bij de Romeinen Nog wel meer dan het paasvuur, ontstoken om de vruchtbaar makende kracht over te brengen op mens, dier en akker, is het ei het symbool van het nieuwe leven, in Christelijke sfeer het symbool van de Opstanding De gewoonte om eieren als geschenk te geven, kwam al voor in de heidense tijd. In een stenen graf bij Worms, dat munten uit 320 voor Christus bevatte, zijn geverfde eieren gevonden Eierspelen waren al bij de Romei nen bekend, ter ere van Castor en Pollux, tweelingbroers uit de mytholo gie, die uit eieren zouden zijn uitgebroed, gelegd door Leda Het is geen wonder, dat het ei algemeen symbool is van nieuw leven. Het heeft de kiem in zich. Begraven eieren droegen de kracht uit over de velden Weer opge graven, na gezocht te zijn, konden ze worden opgegeten Ook in het Chris tendom vervulde van ouds het ei een speciale plaats Men zag het als het wit gepleisterde graf van Christus, waaruit het leven herrees Op oude afbeeldingen is het graf eivormig te zien Paaseieren werden vaak als eerste spijs na de vasten in de kerk gewijd, waardoor zij genezende en onheilwerende kracht kregen. Spelletjes met eieren, het verstoppen en zoeken, herinneren aan oude gebruiken Het zijn overigens niet alleen de kinderen, die een spel spelen met eieren. In oosterse landen kent men de gewoonte om op Paasmorgen met een ei in de hand op bezoek te gaan. Bij de begroeting werd een ei aan de gastheer gegeven en de gast kreeg een ander ei terug. In Amerika neemt men wel aan. dat de gewoonte om eieren te kleuren afstamt van Nederlandse emigranten, die eens, toen de tijden niet zo rooskleurig waren en er niet zo veel te eten was, de eieren een vrolijke kleur gaven om het er voor de kinderen wat gezelliger te laten uitzien. Een heel bekend spel is het eierentikken. Het stamt uit Mesopotamië. De jongens en de meisjes hebben gekleurde eieren, die gekookt zijn Het is de bedoeling ze tegen elkaar te tikken, waarbij het ei. dat het eerst breekt, gewonnen is door het kind dat het brak. Is dit gebeurd, dan komt er een ander kind tegenover de winnaar te staan en het spel gaat door, tot het kind dat het laatst overblijft heeft gewonnen. In de eerste helft van de 19e eeuw kwamen de eerste paaseieren Oor spronkelijk werden verse eiren gekleurd of versierd en op paasmorgen genuttigd Nadien werden eieren nagemaakt van suiker of chocolade, vaak met een verrassing erbij, die bij de consument een gretige afname vinden. Vogels in de legenden Na het ei, zijn het ook de vogels, die in de legenden rond Pasen een grote rol spelen. Vogels worden in verband gebracht met de kruisiging van Jezus. Volgens het Nieuwe Testament heeft het kraaien van de haan het begin van de tragedie aangegeven Zwaluwen zouden volgens een oude Spaanse legende de doornen uit de kroon hebben getrokken In Zweden schrijft men aan de kruisbekvogel een dergelijke daad toe De vogel zou zijn gedraaide rode snavel te danken hebben aan het feit dat hij probeerde de spijkers uit Christus* handen en voeten te trekken. Een ander zegt dat de goudvink dit deed, of het roodborstje, zo geheten om de kleur van het bloed En de uil zou eens volgens ook weer een legende, het mooist hebben kunnen zingen van alle vogels Bij de dood van Jezus zou deze vogel zo bedroefd zijn geweest, dat hij het daglicht schuwde en slechts een krassend geluid kon voortbrengen. De vogel Feniks (of Phoenix) was een symbool van onsterfelijkheid. Het is een mythische vogel, die zich volgens de fabel om de vijf eeuwen verbrandee in een nest, dat hij had gebouwd van geurige kruiden in de top van een hoge boom. Alshet nest begon te smeulen door de hitte van de zon, wakkerde de vogel het vuur aan, en eenmaal verbrand, verrees zij mooier dan ooit uit de as! Wonderen en onsterfelijkheid in de legenden; niet zonder zin in verband gebracht nut het paasfeest, als feest van de overwinning op de dood. S. BAKKER ERKEND TANDTECHNIKER Reparaties kunstgebitten, klaar terwijl u wacht Uitsluitend na tel. afspraak Zwaluwstraat 31, Goor Tel. 05470-4113 NED. HERV. KERK le Paasdag: 8.30 uur dienst met en voor de jeugd; 10.15 uur ds. A.W. Berkhof, m.m.v. Herv. Kerkkoor. Oppasdienst: mevr. Slett^ink-Kromdijk en Hannie Jansen. Uitgangskoll.: alge meen kefckewerk. 2e Paasdag: 9.30 uur ds. C C. Addink. GEREF. KERK le Paasdag: 9.30 uur en 15 uur ds. G W:H. Peddemors. 2e Paasdag: 9.30 uur ds G.W.H. Peddemors (zangdienst). le Paasdag is de eerste kollekte voor Land. evangelisatiewerk en de tweede Paasdag voor Alg Chr. doeleinden. De tweede kol lekte is in alle diensten voor rente en aflossing. Oppasdienst: mevr. Grit- Uebeek, mevr. Stam- Bosschers, mevr. Dul-de Foc- kert (res.), mevr. Beldman- Staman, mevr. Veldhuis- Willems, mevr. Aanstoot-Stam (res.). R.K. KIRK (Gebouw „Irene") Paaszaterdag: 21 uur Paaswa ke. le Paasdag en 2e Paasdag 9.30 uur DUKERH0EK le Paasdag: 10 uur ds. C C. Ad dink. Uitgangskoll. algemeen kerkewerk 2e Paasdag: 9.30 uur ds. C C. Addink. 0KKENBR0EK le Paasdag: 10 uur de heer Han nema. 2e Paasdag 10 uur ds. W Vons In beide diensten uitgangs- kollkten Paaskollekte 8.30 uur Paasdienst zondag school. NIEUW HEETEN Paaszaterdag: 23 uur Paaswa ke. le Paasdag 8 uur Heilige Mis, 11 uur Plechtige Mis, 15 30 uur Plechtige Lof. 2e Paasdag: H. Mis m.m.v. Jon gerenkoor Van Kollaan 11, Goor Tel. 05470-33 32 Dealer van; HONDA cirkelmaaiers ALPINA kettingzagen ook voor onderhoud Na onderhandse aanbesteding, zal de verbouwing van de Rabobank aan de Gaardenstraat worden op gedragen aan Bouwbedrijf Voor des B.V. te Holten. De werkzaamheden zullen der mate ingrijpend zijn, dat de bank genoodzaakt is tijdelijk een ander onderkomen te vinden. Met ingang van maandag 21 april zullen de bankzaken worden voortgezet in het pand van Drs. Van Well, Kei- zersweg 30, naast de sporthal. In verband met deze verhuizing zal de bank donderdag 17 april vanaf 12 30 uur gesloten zijn Vrijdag 18 april geldt de sluiting de gehele dag De avondopenstelling is in verband met deze verhuizing een malig verplaatst naar woensdag avond 16 april. De plannen die werden ontwikkeld door Architectenburo Jansen en Campman te Velp behelzen aan zienlijke veranderingen zowel van het buitenaanzicht als van de in richting van het bankgebouw. Om een inrichting te kunnen ver wezenlijken zoals men die tegen woordig gewenst acht, dient de vloeroppervlakte met ongeveer de helft van het huidige aantal vier kante meters te worden uitgebreid. Deze ruimte wordt gewonnen door de huidige ambtswoning naast de bank geheel in het bankgebouw te integreren, hetgeen helaas onmo gelijk is zonder hanteren van de slopershamer. Het nieuwe interieur van de bank zal een open karakter hebben, dit in tegenstelling tot de huidige cliëntenhal waarin de balie met kogelvrij-glas beveiligde loketten een te onpersoonlijke sfeer schept. Juist voor een bank als de Rabo bank, die van oudsher dicht bij haar cliënten staat, is deze situatie een doorn in het oog. Zij kon echter ontstaan in het begin van de jaren zeventig toen extra nadruk op de veiligheidsmaatregelen werd ge legd waarvoor toen als eerste keuze het eerdergenoemde kogelvrije-glas werd geadviseerd. De laatste verbouwing van de Ra bobank Holten vond echter plaats in 1970/- hetgeen een keerpunt in de tijd bleek te zijn Lag vóór 1970 de oorzaak van een groeiende cliëntenstroom in de steeds popu lairder wordende privérekening en betaalcheques, na 1970 waren het nieuwe diensten als bemiddeling voor verzekeringen en vakantierei zen die de toeloop naar de Rabo- banken nog groter deden worden. Hierdoor ontstond de behoefte aan meer openheid in de bankinrich- ting en dus aan een andere wijze van beveiliging Deze nieuwe bevei- ligingsmethode werd gevonden in de toepassing van kogelvrije kas- siersloges en buizenpostsystemen ter verbinding van deze kassiers ruimten met de publieksbalies In de vernieuwde Rabobank Holten vindt men straks naast de „kas- box". die als snelkas dienst zal doen. een drietal afzonderlijke ba lies. Direct rechts naast de entree is de eerste balie gesitueerd voor de receptie, reisbemiddeling en de De voorgevel van de verbouwde Rabo-bank. Als alles volgens plan verloopt zal de heropening plaats hebben in het voorjaar van 1981. verkoop van buitenlands geld en reischeques De tweede balie, enige meters verder, is voor rekening- courantverkeer. financieringen en assurantie-zaken Tot slot de derde balie, schuin links tegenover de in gang. die is bestemd voor spaar bankzaken en privérekeningver- keer Alle balies zijn gedeeltelijk verlaagd en van stoelen voorzien zodat men op zijn of haar gemak zittend het gesprek kan voeren. Ruime aandacht is voorts besteed aan afgeschermde spreekruimten zodat vertrouwelijke zaken te allen tijde vertrouwelijk kunnen worden behandeld. Reeds in een eerder stadium zijn de direct omwonenden van de plan nen van de Rabobank op de hoogte gesteld Tot ieders voldoening heeft men kunnen constateren, dat Tijdens het paasweekend is de Schure weer vol van diverse aktivi- teiten De meest maffe, knotsgekke spelletjes passeren de revue Om in de paassfeer te blijven komen bij elk spel éen of meer eieren te pas Enkele spelen zijn- Fitje wip. Eier- estafette. Ei happen en de twee sensaties van de dag Rauwe- eieren afstand werpen en Russische eieren roulette Het be looft een zeer vruchtbaar spektakel te worden zo te zien De spelen be ginnen maandagmiddag tegen drie 15 00 uuri De opbrengsten van het gehele weekend zijn voor ons pleegkind Saripa Uiteraard zijn de spelletjes uitstekend geschikt voor het hele gezin en niet alleen voor de Holtense jeugd Tevens zijn w\j le paasdag 's avonds na het paasvuur normaal open. Tot ziens in J S de Schure. men niet boven de hoogte van de huidige bebouwing uit zal gaan. Behoudens de laatste vergunnin gen kan met de voorbereidende werkzaamheden worden gestart in de derde week van april De totale bouwtijd wordt geschat op onge veer 10 maanden Afgelopen zaterdag zou in Holten de traditionele palmpasenoptocht plaats vinden Zaterdagochtend was het weer echter zo slecht, dat de werkgroep, die de palmpase noptocht organiseert, in samen werking met de H M V besloot, de leden van de H M V af te bellen. Afgesproken werd. dat wanneer de weersomstandigheden in de loop van de middag zouden verbeteren, er een kortere optocht zou worden gelopen, waarbij de kinderen voor afgegaan zouden worden door en kele drummers van H M V Om twee uur stond er echter nog een sterke wind en regende het prak tisch voortdurend Daar aan de op tocht veelal erg jonge kinderen meedoen, werd besloten de optocht niet door te laten gaan. Met de kinderen die wel aanwezig waren met een mooi opgesierde palmpaas, toch nog zo'n 40 in to taal. werd er in de hal van het be jaardencentrum het spelletje aap en kokosnoot gedaan, waarna alle aanwezige kinderen een sinaasap pel kregen Twee leden van de werkgroep zijn de vastgestelde route van de optocht langs gereden om eventueel wachtende kinderen* op te vangen We hopen dat er geen kinderen zijn die tevergeefs ge wacht hebben, tot de optocht voorbij kwam Jammer dat de traditie van de palmpasenoptocht dit jaar wegens de slechte weersomstandigheden niet kon doorgaan Hopenlijk tref fen we het volgend jaar beter Werkgroep Palmpasenoptocht. ZONDAG 7 APRIL 14 00 uur Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv y. 19 30 uur Dansen in dancing „Boode" Bathmen (zie adv I. 20.00 uur Dansen in bar dan cing 't Boekje" Bathmen (zie adv.) TWEEDE PAASDAG Eierspelmiddag in J S. ,.De Schu re" (zie bericht) VRIJDAG 4 APRIL 20 00 uur Jaarfeest CJV „De Bouwers" Espelo in „Trefpunt" DINSDAG 8 APRIL 20.00 uur Bijeenkomst afd. Dijker- hoek N B van Plattelandsvrouwen Jaarlijks organiseert de Schure een paaltjesvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie voor jongeren bo ven de 16 jaar. Door omstandighe den kon dit afgelopen jaar niet doorgaan. Gelukkig hebben we toch a.s. woensdag 9 april vanaf 10.00 uur sporthal 't Mossink weten te reserveren voor het houden van dit jaarlijks terugkerende festijn. Dit keer zal ook weer geprobeerd worden om zoveel mogelijk teams mee te laten spelen. Waarschijnlijk moeten we bij een inschrijving van meer dan 20 teams stoppen, dus wees er snel bij. Elk team bestaat uit zes 6»spelers, waarvan twee (2) competitiespe lers, er mogen ook gemengde teams gevormd, worden. Bij de inschrij ving dient de naam van de aan voerder plus tel.nummer en de naam van het team vermeld te worden. De inschrijving eindigt op maandag 7 april om 20 00 uur. deze kan geschieden in de Schure op een intekenlijst. Ook kan er telefonisch opgave worden gedaan tijdens de openingstijden van de Schure op vr.. za., zo., ma. en dinsdag. Bij de aanvang van het toernooi wordt een kleine financiële bijdrage ge vraagd per team. Alle teams wor den uitdrukkelijk verzocht om half tien -(9.30 uur) aanwezig te zijn in Sporthal 't Mossink, alwaar de aanvangstijden van de wedstrijden en de poule opgehangen zullen worden. Probeer je hier aan te hou den zodat we zonder oponthoud kunnen beginnen. We wensen jullie veel spelplezier tijdens het Paalt- jesvoetbaltoemooi van J.S. de Schure. in ..Het Bonte Paard" De avond wordt verzorgd door de Drentse voordrachtkunstenares mevr. Brals WOENSDAG 9 APRIL 10.00 uur Paaltjesvoetbaltoernooi J S „De Schure" in sporthal (Zie ber.) VRIJDAG 11 APRIL 20 00 uur Jaarfeest C.J V „Imma- nuël" in gebouw „Bethanië" Djj- kerhoek MAANDAG 14 APRIL 19.30 uur Ruilavond Holtense Postzegelclub in hotel „Vosman"; 20 00 uur Schrijfavond van Am nesty International in hotel „Vos man" (zie ber.) DINSDAG 15 APRIL 20.00 uur Jaarlijkse Ledenvergade ring WV „Holten" in hotel „Vos man"; 20.00 uur Bijeenkomst N.B. van Plattelandsvrouwen afd. Hol ten in zaal „Vosman" Modeshow verzorgd door de fa. Wonnink, Steunenberg, van Bruggen, kapsa lon Elegant en bloemenmagazijn Marjo. DONDERDAG 17 APRIL 20 00 uur Buitengewone Ledenver gadering S.V. „Holten" in clubge bouw „Meermanskamp" (zie ber.) VRIJDAG 18 APRIL 18.00 uur Inzameling van lompen door en voor „H M V." in het dorp en naaste omgeving.; 19.30 uur Laatste klaverjasavond seizoen *79/80 ZVV „Blauw Wit" in clubge bouw. Tevens trekking verloting. ZATERDAG 19 APRIL Gezelligheidsdienst Supp. veren. „S.V. Holten" (zie bericht) Aan- vangsuur wordt nader bekend ge maakt. Maandag 21 APRIL 20.00 uur „Zelf-doe" avond N.Bvan Plattelandsvrouwen Espelo in „Trefpunt". DINSDAG 22 APRIL 14 30 uur Bijeenkomst Bejaardens- oos in gebouw „Irene" WOENSDAG 23 APRIL 14.00 uur Bijeenkomst Bejaardens- oos Espelo in gebouw „Trefpunt" DONDERDAG 24 APRIL 13 30 uur Fietstocht georganiseerd door de reiscommissie van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten. Vertrek 13.30 u.) vanaf ho tel Vosman, richting Schwarzwald-Rijssen. ARTS Vrijdagmiddag 17 u - maan dagmorgen 8 u. W.R. van Cou- welaar. tel 3553 Maandagmor gen 8 uur - dinsdagmorgen 8 uur J F Sijtsema, tel. 3553. Spreek uur. 11 u. en 16 WIJKVERPLEGING Zr M Koggel, Magijnenenk 155, Deventer, tel 05700-25757 b g g. 22700 De weekenddienst gaat in vrijdagavond om 18 uur en eindigt maandagochtend om 8 uur Tijdens de weekenddienst kunt u de wijkverpleegkundi gen in ieder geval bereiken "s morgens van 7-7.30 u en tussen de middag van 13-14 uur. Spreekuur en afhalen van ver- pleegartikelen maandag t.m vrijdag van 13 30-14 uur wijkge- bouw Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat, tel. 1436. ZIEKENVERVOER AMBULANCEDIENST Telefoon dienstdoende arts of alarmnummer 0011. GEZINSVERZORGING Bureau Dorpsstraat 16. tel 2784 Spreekuur maandag t.m vrijdag 8.30-9 30 uur OPEN BEJAARDENWERK Tafeltje dekje. Inlichtingen tel. 1201 en 1517 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Bureau Dorpsstraat 16. tel 2784 Spreekuur maandag t.m vrijdag 8 30-9 30 uur Tijdens de weekends zyn maatschappelijk werk en gezinsverzorging be reikbaar onder nummer 05486- 16465. ZUIGELINGEN CONSULTATIEBUREAU Elke donderdag van 8 15-11.30 uur wijkgebouw St Kruiswerk, Gaardenstraat FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen wijkgebouw St. Kruiswerk. Gaardenstraat. G. J. Kraaij. tel 2299. ZIEKENFONDS Elke vrijdag van 8 30-10 uur. Spreekuur gebouw Kruisver eniging, Gaardenstraat 31. TANDARTS 4-4 J A Groot, Aaltinksweg 6, tel 2884 5 en 6-4 H Hansman. Grote Maatweg 36, Wierden, tel. 05496-1765 7-4 T van Noort. Catsstraat 46. Goor, tel 05470-5317 DIERENARTS W CC Wamelink, Houtweg 18, tel tot za morg 9 u 1515, daarna tot di morg 8 u 2004. GEM. ENERGIEBEDRIJF Storing Elektriciteit en gas- voorzienmg. tel 1814 POLITIE Tel 1352 en 2655 Na 18 uur bel len 05200 71234 BRANDWEER Tel 2222 (dag en nacht»

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3