Geslaagde uitvoering „Holtens gemengd koor" en gastkoren ENCK0" BLIJFT IN HOLTEN m Pasen: Weg steen! Weg tranen 1980 een kroonjaar van onze bevrijding Aan de ouders Veel afwisseling in vocaalprogramma Schrijfavond Instuif voor alle Holtense kinderen SS HOLTBJS NIEUWSBLAD Onderscheiding HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Vrijdag 4 april 1980 32e jaargang - no. 14 Hoofdredacteur J Wiggers Kolweg 14. tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzeistraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur W H Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel 05490-16660 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" In een niet helemaal bezette zaal „Vosman" hebben vrij dagavond „Holtens Gemengd Koor", het mannenkoor „Zanglust" te Enschede en de zangvereniging „Pro Musi- ea" uit Haaksbergen, alle drie o.l.v. de heer Kotkamp te Hengelo, een afwisselend programma uitgevoerd dat zeer werd gewaardeerd en waarvan de belangstellenden na elk nummer met spontaan applaus duidelijk blijk gaven. H.G.K.'s voorzitter D.J. Aaftink sprak een welkomst woord in 't bijzonder tot mevr. Kotkamp te Hengelo, de heer J. Warmink, oud-dirigent van „H.G.K." te Goor en Harry Mayer, toonkunstenaar te Enschede. H.G.K. opende het programma met „Ich fahr dahin van Brahms een opening waarmee verwachtin gen werden gewekt die in de volge nde nummers volledig werden waar gemaakt. Het koor zong ver der voor de pauze „Tollite Hostias" van SainUSaëns, het bekende „Ave Verum" „Schon weichet dir" van WA Mozart, de twee laatste liederen met piano-begeleiding van Harry Mayer Een vrjj groot werk als „Schon weichet dir", met veel variatie in de stemmen, te laten uitvoeren door een koor van 31 le den (4 bassen) getuigt van durf van dirigent Kotkamp en vertrouwen waarin het koor hem niet teleur stelde Na de pauze, waarin een ver loting werd gehouden van een zeer groot aantal mooie prijzen, zong het koor „Jungfrau dein schön ge- stalt". „De vastenavond die komt an" en het bekende „Hirtenchor" van Schubert. Het mannenkoor dat met „Haec Diës" van Jac Ver hulst een goede entree maakte zong verder de prachtige iiederen „StÉndchen" Van Hay dn, mars uit „Der Zigeunerbaron" van Johann Strauss en choeur des Soldats uit Gounod's opera „Faust". In het „King all glorious" van Vail zong Wies Meuleman op zeer ver dienstelijke wijze de sopraansolo. Jammer dat de mannen bij deze solo niet „terugschakelden" naar pianissimo! „Pro Musica" dat evenals de beide andere koren 7 liederen zong was kwalitatief het beste van de drie Dit koor, zowel bij de dames als he ren voor het overgrote deel jonge mensen, zong enthousiast en speels o.a „Tanzen und springen" van Hassler; „Matona mia cara" van Orlando di Lasso en ,,'t Haesken" van Sem Dresden. Al met al een zeer geslaagde avond die door „H.G.K en „Pro Musica" werd be sloten met wals uit de operette „Ein Walzertraum" van Oscar Strauss. Voorzitter Aaftink sprak een woord van dank tot allen die aan het wels lagen v an de avond meewerkten en bood dirigent Kotkamp een atten tie in couvert aan Aan mevr Kot kamp werden bloemen aangebo den De avond werd met een gezel lig dansje besloten. Holtens Gemengd Koor v.l.n.r. di rigent Kotkamp. piarist Harry Mayer en voorzitter Aaftink. De Vleesverwerkende in dustrie „ENCKO" (Eerste Voordat ik het misschien straks vergeet: goede Paas dagen! Wat is Pasen? En wanneer zijn de Paasdagen goed? (Stel dat Pasen 1980 een sof voor u wordt i Is het Paasverhaal (bijbeltje moet erbij' Je kunt met Pasen beter de eieren vergeten dan de bijbel'i kom je een paar vrouwen tegen die een dode, zekere Jezus de laatste eer willen brengen. •t Verhaal begint dus niet bepaald feestelijk. Vrouwen op weg naar een graf En bij een graf hoort zo'n beetje een steen, een obsta kel. Veel te zwaar voor vrouwenkracht Er zijn in het leven stenen, die een mens nooit van z'n plaats krijgt de steen van de eenzaamheid, van een slepende ziekte, van een teleurstelling, van een kapotgelopen huwe lijk, van een slecht lopend bedrijf, de steen van de dood. Het leven is vaak zo hard als een steen! Doe er maar wat aan! Niks. Om wanhopig van te worden; en geen mens die je helpen kan. Vandaar dat die vrouwen, op weg naar het graf, hui lende vrouwen zijn. Tranen! Vindt u 't gek? Nee, het verhaal wordt er niet feestelijker op. Tranen, die je het uitzicht benemen Je ziet niks meer. Hooguit: alleen jezelf. Tranen maken je wereldje mee stal heel erg klein. 't Wordt een benepen cirkeltje. En dan, ineens een stem! Een vraag: „Wat zoek je?" Ook een vraag! Wat zoekt een mens: geluk, succes, bevrediging er kenning, promotie, een beetje begrip, wat liefde. Er ligt wat achter die steen De vragensteller isJezus!! Ja, u leest het goed: die dode Jezus. Opgestaan en wel. Dus graf leeg en de steen weg! Jezus, de Levende Heer. Nu gaat 't verhaal pas echt feestelijk worden. Want nu gaat het er niet meer om wat mensen zoeken; maar dat. die mensen door Jezus worden opgezocht. Dat is Pasen Jezus zoekt mensen! Om ze te helpen by het opruimen van al die, vaak niet te tillen stenen. Om de tranen wat af te drogen, zoadat je weer wat uitzicht en hoop krijgt. Of hij dat kan? Wat dacht u: geen steen te groot, geen traan te bitter voor de Heer, die met Pasen de dood achter zich liet. Pas met die Paasvorst worden de Paasdagen: goed! Wat ik u bij het begin al toewenste. GW H Peddemors Nederlandse Keurslagers Combinatie) gevestigd aan de Kerkhofsweg te Holten ziet af van vestiging op het Industrieterrein „De Mors" in Rijssen waarvoor plan nen waren gemaakt en door het gemeentebestuur van Rijssen reeds optie was verleend op het benodigde bouwterrein. De uitbreiding, die drin- mersbedrijf Nijhuis te Rijs sen krijgt een oppervlakte van 25 bij 43 meter Met de uitbreiding is éen bedrag gemoeid van zes miljoen Of de hal meteen helemaal volkomt is volgens Meijer nog met zeker maar de ver wachting is dat dit wel zal gebeuren De iaatste paar jaar betekenden het vertrek van Aannemings- en Wege- Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bjj: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur Op 8 april a.s. zouden we de be vrijding van Holten van het Duitse juk moeten herdenken. Van een spontane herdenking op die dag is echter nooit iets gekomen. Toch is het goed het ons allemaal nog eens te herinneren. Dat doen we dan door nog eens te herhalen wat we op 3 april 1970 onder de kop „De bevrijding van Holten" in deze krant schieven: Op zondag 8 april 1945 werd Hoi- ten bevrijd. Na vijf jaar van on derdrukking door een niets ont ziende vijand en zijn meelopers en enkele dagen van folterende span ning of onze gemeente het toneel van een hevige strijd zou worden, reden 's avonds om zeven uur de eerste Canadeze tanks het dorp hinnen. Die nacht ging men nog de schuilkelders weer in, want de vijand was nog niet overal ver jaagd. Maar de andere dag: wij hebben nog nooit zoveel blije en gelukkige mensen in de straten van Holten gezien als op die maandag toen alle mensen uit hun schuilhoeken te voorschijn kwamen. Het was ongelofelijk, de zo lang verwachte bevrijders waren gekomen. Voor velen was het een ontroerend weerzien, na een vaak lange on- derduikperde. Men weende van blijdschap. Niet voor iedereen was de vreugde even groot. Meer dan zestig boerderijen waren door de strijd in vlammen opgegaan. Maar ondanks dat vaak grote materiele verlies waren ook deze mensen bij weer vrij te zijn. Maar nog zat een groot deel van Nederland in de greep van de vijand gevangen en stierven in het westen van ons land dagelijks honderden mensen de honger dood. Tot 5 mei zou het nog duren gend nodig is, kan in Holten worden gerealiseerd door dat overeenstemming is be reikt over aankoop van grond met opstallen ter grote van plm een hectare van de Coop Landbouw- vereniging en de gemeente Holten Ook het woonhuis van de fam. Manenschijn aan de Waagweg en de Spoorstraat, een verbin dingsweg tussen de Spoor straat en de Waagweg zullen van de gemeente worden aangekocht Zo mogelijk zullen B en W de raad in de vergadering van maandag 14 april het voorstel doen om tot aankoop over te gaan. „ENCKO" zo zei bedrijfs directeur H J. Meijer heeft erg veel haast en hoopt de nieuwe be drijfshal die 65 meter lang en plm. 30 meter breed wordt begin volgende jaar in gebruik te kunnen ne men In de hal zal voor 20 man extra personeel werk zijn. De koelruimte bij de nieuwe hal, die gebouwd zal worden door het aanne- nbouwbedrijf Krekel en Zn. naar Rijssen en Wavin TWP naar Goor een ernstig ver lies voor Holten en we zijn zo verklaarde burgemeester mr. WLFC ridder van Rappard dan ook erg blij dat het ons gelukt is om het moderne en goed draaiende vleeswarenbednjf „ENC KO", met momenteel 70 werknemers, voor Holten te behouden. Op maandag, 14 april.' houdt de Werkgroep van Amnesty Interna tional haar vierde schrijfavond van dit jaar in hotel Vosman met het gebruikelijke aanvangsuur Het is dan in verband met de zomertijd (6 april), al veel langer licht, maar laat dat voor u geen reden zijn om niet te komen Na de laatste succesvolle schrijfactie hoopt de werkgroep weer op een grote deelname Denk eens aan El Salvador wat voor vreeselljke dingen daar gebeuren Ergens zullen we het toch moeten opnemen voor de verdrukten en rechtelozen. Hierbij nodigen wij u hartelijk uit tot het bijwonen van het Paasfeest, dat wij met kinderen en ouders willen vieren op le Paasdag. 6 april, 's morgens half negen, in de Ned Herv Kerk De kinderen verzamelen zich om 8 15 uur bij de Dorpsschool en gaan in klasseverband naar de kerk Zoals u wellicht weet. is het al jaren een goede gewoonte van de jongeren van clubs, jongeren- dienst en het jongerenkoor om op le Paasdag de in- wonersistersi van het bejaardenhuis de Diessenplas met narcissen te verrassen en daar gezamenlyk een aantal Paasliederen te zingen. Als kinderen van Zon dagsschool ook daarbij aanwezig willen zijn, dan wor den ze om half acht bij gebouw Irene verwacht Van de Zondagsschoolleiding is in ieder geval Mevrouw D Dikkers aanwezig Deze kinderen iwe denken hierbij vooral aan de kinderen van klas 4-5-6i komen dan met haar naar de kerk Kosten van de narcissen zijn f2— Zondag na Pasen. 13 april is er geen Zondagsschool Wij wensen u met uw gezin gezegende en blijde Paas dagen toe Namens de Zondagsschoolleiding, Mevr C H van Iperen Essebuom voordat ons land werkelijk vrij was en de vijand zich had overge geven. De hongerende bevolking werd toen echter al door voedseld- roppings met bommenwerpeers in haar grootste nood geholpen. Voor wie de oorlog en de bezetting niet heeft meegemaakt, met name vooral de jongere generatie, is het moeilijk te begrijpen wat deze ja ren van onvrijheid en knechting voor de ouderen hebben betekent, al moeten wij er direkt aan toe voegen, dat wij in Holten nog lang niet het ergste hebben meege maakt. Het is niet onze bedoeling hier een overzicht te geven geven van de strijd, die zich voor de bevrijding van Holten heeft afgespeeld, waarbij een aantal Canadezen - o.a. door een hinderlaag - het leven verloren. Wij willen er slechts op wijzen hoe ontzettend veel dank wij verschuldigd zijn aan allen, die met de inzet van hun leven, die bevrijding tot stand hielpen bren gen en aan allen, die op enigerlei wijze, door het verstrekken van voedsel aan de hongerenden, van een schuilplaats aan de onderdui kers of op welke wijze dan ook het mogelijk hebben gemaakt, dat ve len de bevrijding toch mochten be leven. Droefenis moeten wij heb ben over het verlies van onze Joodse ingezetenen, die in de con centratiekampen omkwamen en met de verwanten van hen, die door oorlog en bezetting het leven verloren. Voor hen werd geen nieuwe dageraad geboren. W.B. Onze oud-plaatsgenoot de heer G Kenemans ib\j oudere Holtenaren beter bekend als Gert van meester Kenemans» secretaris van het Ambtenarencentrum in Den Haag, is door koningin Juliana onder scheiden met de ere-medaille ver bonden aan de orde van Oranje- Nassau Woensdag 9 april a s is het weer zover dan zal er weer een instuif worden georganiseerd vcoi alle Holtense kinderen Dit keer hou den we een spannende vossejacht in het dorp Misschien weet je wat een vossejacht is in het dorp zullen een aantal personen rundlopen die jullie moeten opzoeken Alle kinde ren van 6 tot en met 12jaar kunnen meedoen je wordt dan in groepjes ingedeeld en met elk groepje gaat leiding mee We starten om twee uur vanaf het Kolnus m de Hoffe- straat la Deelname kost f 1. We hopen dat jullie allemaal komen zodat we er een gezellige middag in de Paasvakantie van kunnen ma ken Op 8 9 10 april gaan de handenar- beidklubs niet door

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1