We hoeven ons niet te schamen dat we boeren zijn Paasgebeuren Hendrik SiggerGO jaar bondslid HOLTENS NIEUWSBLAD Aspelose plattelands vrouwen dagje uit VRIJWILLIGE WELFARE VAN NED. RODE KRUIS Prijzen voor paasvuren Lijdensmeditaties in de stille week Anne van de Brink op jaarvergadering OLM. Minister Pais over onderwijsbeleid BURGERLIJKE STAND NIEUWSBLAD 30 maart-5 april Excursie Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent EUWSBL Vrijdag 28 maart 1980 32e jaargang - no. 13 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg 14 tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70 tel 05483 2809 Stichtingsbestuur: W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483 3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16688 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B V. in samenwerking met de Stichting „Hollens Nieuwsblad" Geboren: Susannedv. G. G. Aalten en H J Schutte Overleden: W Ras. oud 72 jaar, Holten, E Aaltink, oud 74 jaar, Hólten (overl de Deventer). Ondertrouwd: H J J M Haver kamp. oud 24 jaar. Olst en H E. J. Kemper, oud 22 jaar. Holten. Gehuwd: E H J Veldt. oud 26jaar, Haarlem en J M Brands, oud 23 jaar. Haarlem G A Wagenvoort, oud 26 jaar, Bathmen en T. A. Heij- nen. oud 22 jaar, Holten. De landbouw in onze goede goede gemeente Holten neemt nog steeds een be langrijke plaats in en heeft zich mede door de ruilver kaveling de laatste jaren goed ontwikkeld. Was het in het verleden zo dat de boeren de kat uit de boom keken, maar dat zal wel onze Sallandse instelling zijn, thans mogen we stel len dat we een goed onder deel vormen van de sociale- en economische structuur van Holten. De schaalvergroting in de landbouw is ook aan Hol ten niet voorbijgegaan. Talrijke bedrijven zijn he laas, en ik stel nadrukkelijk helaas, verdwenen, vooral omdat de kansen om buiten de landbouw aan de slag te komen veel kleiner zijn als bij de stemming voor de ruilverkaveling in 1968. Boeren wordt vandaag de dag door de „bril van bui tenstaanders" vaak gezien als een subsidie verslin dend, energie verkwistend en milieu verpestende be zigheid door een groepje in onze samenleving minder gecultiveerde „hobbyis ten". We hoeven er ons niet voor te schamen dat we boeren zijn want de landbouw is We zijn geneigd te denken dat on derwijsbeleid alleen van belang is voor onderwijzend personeel en leerlingen. Wie niet meer naar school gaat, geen kinderen op school heeft en er niet werkt heeft er niet mee te maken Een misver stand Als belastingbetaler dienen we ons te realiseren dat zo'n 20% van de rijksuitgaven bestemd is voor onderwys. Werkgevers groot of klein, zyn voor de kwaliteit van nieuwe jeugdige werknemers (de „schoolverlaters") afhankelijk van het onderwijs Elke minister van onderwijs is dan ook een omstreden figuur minister Pais is daarop geen uitzondering U krijgt een goede ge legenheid hem te horen en met hem van gedachten te wisselen op maandag 31 maart a.s. om 20 00 uur in „Bonte Paard" (Dykerhoek). Daar spreekt dr A Pais over On derwijsbeleid op uitnodiging van de ondercentrale Zuidwest Sal- land van de V V D nog een van de weinige takken in onze nationale economie, die zich kan be roemen op een netto over schot op onze betalings balans. De landbouw staat open voor gesp rek, met iedereen, maar wil niet bij voorbaat in de „verdachtenbank zitten Wij protesteerden in Zwolle niet tegen minder meer maar tegen minder minder en dat is heel wat anders dan de acties die tegen woordig het bedrijfsleven en de samenleving teisteren aldus voor zitter Anne van de Brink in zijn openingswoord op de in café restaurant „Het Bonte Paard" ge houdenjaarvergadering van de afd. Holten van de Overijsselse Land bouw Maatschappij (OLM) Aan het begin van zijn toespraak had hij een welkomstwoord gesproken speciaal tot burgemeester mr W L F C ridder van Rappard. ir G. Brilman, rijkslandbouwconsulent voor OostrOverijssel te Hengelo de heer H J Slijkhuis te Holten, lid van het hoofdbestuur OLM, de heer Van Wingerden, dir RABO bank en afgevaardigden van de plaatse lijke afd van de Chr Boeren- en Tuindersbond (CBTB). JAARVERSLAG 1 Secretaris ó.J Bekkernens liet in een uitvoerig verslag de vele activi teiten uit het afgelopen vereni gingsjaar de revue passeren. De afd die in tal van instellingen etc. vertegenwoordigd is, telt 264 leden. De penningmeester de heer H Vor- kink maakte in z'n financieel over zicht o.a. melding van een batig saldo van f 1 123.31. De kascontro lecommissie die bestond uit de HH Struik. Xrikkink en Pekkeriet had boeken en bescheiden in orde bevonden De controle zal het vol gende jaar plaats hebben door de h.h. Struik en B.J Markvoort. BESTUURSVERKIEZING Inplaats van de heren G.J Bel- dman en L H Rensen die zich niet herkiesbaar hadden gesteld, wer den uit de door het bestuur ge stelde candidaten J A Paalman, B J Markvoort. M T Veltkamp en W M Veneklaas Slots de beide eerst genoemden gekozen Voorzitter v d Brink dankte de h h. Beldman en Rensen voor het werk in 't belang van de afd gedaan en de prettige samenwerking De heer Rensen dankte mede namens de heer Beldman voor de waarder ende woorden en wenste de nieuwe bestuursleden goede jaren in het bestuur. „AUTOMATISERING" Na de pauze hield de heer Paalman een inleiding over „Automatise ring" in de rundveehouderij" de au- U ontvangt een fraaie als u een Naam Adres voor hei opgeven van een nieuwe abonnee. In/enden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Woonplaats Geeh op ais abonnee op het Hollens Nieuwsblad Dhr /mevr Adres Woonplaats 1 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per hall t jaai/per jaar J tomatisering, die eerst z'n eerste intrede deed op de grotere bedrij ven vanwege de economie en effi ciency vindt nu op 'n breder terrein plaats, deels ook voor 't gemak. Door massa productie zijn de appa raten ook goedkoper geworden In de veehouderij begon de automati sering bij de geprogrammeerde krachtvoertoediening aan rund vee Sinds kort is de temperatuur- meting en melkmeting ook al in het programma opgenomen, zo als bij de Vee-code. terwijl al voorberei dingen getroffen worden voor het krachtvoeradvies per koe, saldo per koe, boekhoudkundige gege vens, koekalender en graslandge- bruikkalender Ook bij de trekker en andere machines zijn in de toe komst de nodige veranderingen te verwachten Het is van groot belang dat alléén die gegevens verstrekt worden waaraan de boer behoefte heeft. Een landelijke werkgroep zal hier over binnenkort met een rapport komen Het is te hopen dat de le veranciers van electronische appa ratuur de wenken ter harte zullen nemen zodat de kosten voor de boer zo laag mogelijk blijven, aldus de heer Brilman die bij het bean twoorden van enkele vragen op verschillende dingen nog nader in ging Voorzitter v d Brink dankte de heer Brilman voor zijn interess ante en leerzame inleiding en wenste allen wel thuis Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEEED Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur Vorige week is de 83-jarige heer Sigger uit de Bushofstraat door le den van de plaatselijke afdeling van de vervoersbond FNV gehul digd wegens zijn zestig-jang lid maatschap van deze bond De heer Sigger werd als 23-jarig spoorwe gemployee lid van de vakbond Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Pasen is een feest met veel tradities: paaseitjes, brood, -vuur, -haas. enz. Holten kent er nog een paar meer n 1 de zang- en bloemenhulde aan de bewoners van het Bejaardencentrum „Diessenplas", de geza menlijke kerkdienst en de Paasmaaltijd Zondagmor gen, eerste Paasdag, half acht vertrekken we, vanaf „Irene", richting „Diessenplas" Voordien kan ieder een een boeketje bloemen kopen bij „Irene" om aan de bewoners van „het centrum aan te bieden We brengen daar een zanghulde, ondersteund door een paar trom petten, door het zingen van een aantal bekende Paas- liederen, die op een stencil staan afge drukt We zorgen dat we allemaal om half negen in de kerk zijn, om samen, met de hele gemeente, het Paasfeest te vieren. Na de kerkdienst gaan we een eitje en wat Paasbrood eten Deze Paasmaaltijd wordt zeer waarschijnlijk in „De Noordenbarg" aan de Oranjestraat gehouden Al leen voor de Paasmaaltijd is opgave noodzakelijk We moeten ongeveer weten hoeveel eieren gekookt moe ten worden Doe je mee, geef je dan zosnel mogelijk op bij Frieda van Zon, tel. 2827 of bij Hanneke Meijer Burg vd Borchstraat, tel 3573. dit kan t/m 2 april Als je dat tenminste nog niet hebt gedaan op categesatie, koor, CJV-club of Jongerendienst Voor de zang- en bloemenhulde is opgave niet nodig, hierbij is iedereen, jong en oud van harte welkom Begin de Paas dag goed. kom naar „Irene" en doe mee, dan beginnen we de Paaszondag goed, met elkaar. Jeugdcommissie Ned. Herv. Gemeente. NV, onder een geheim nummer, omdat sedert de spoorwegstaking van 1903 staken en vakbondswerk bij de N S verboden was Ook was hij jarenlang actief in de plaatse lijke afdeling van de bond. eerst als contributie ophaler hetwelk een moeilijke taak was. daar de mensen het geld slecht konden missen. Voorts is hij nog jaren voorzitter van de plaatselijk afdeling van het toenmalige N V V geweest Tijdens een gezellige samenkomst bij de heer Sigger thuis werden hem na mens de vervoersbond F N V door de heer Venneman enkele kado- bonnen aangeboden terwijl meneer Sigger in de bloemetjes werd gezet. De openbare bibliotheek in de Rö- rikstraat is van 4 tot 14 april geslo ten. Ook dit jaar zullen in de stille week (tussen Palmzon dag en Pasen) weer lijdensmeditaties worden gehou den in de Ned Herv Kerk, aanvang 19.30 uur precies De samenkomsten op 31 maart, 1 en 2 april zuliei ongeveer een half uur duren. Maandag 31 maart zal pastoor Rademaker spreker naar aanleiding van Matth. 27 vers 46; het Holten; Gemengd Koor verleent medewerking. Dinsdag 1 april zal ds. Peddemors spreken naar aan leiding van Johannes 19 vers 27; het Hervormd Kerk koor verleent medewerking. Woensdag 2 april zal ds. Berkhof spreken naar aaniei ding van Lucas 23 vers 43; het Gereformeerd Jonge renkoor „Perspektief' verleent medewerking. Donderdag 3 april zal in een hervormde kerkdienst het Heilig Avondmaal worden gevierd. Voorganger; ds. Vons. Vrijdag 4 april zal, als afsluiting van deze samen komsten, het Jongerenkoor „Helicon" een uitvoering geven van Passiemuziek naar het Johannes Evange lie. Deze uitvoering zal ongeveer een uur duren. Wij hopen dat voor deze samenkomsten, die nu voor het derde jaar worden gehouden, weer zeer velen be langstelling zullen tonen. Liturgiecommissie Herv. Gemeente in samenwerking met Geref. en R.K. Kerk. De dames van de afd Espelo van de Ned Bond van Plattelandsvrou wen maakten donderdag per OAD-bus een excursie naar een ta- pijtfabriek in Genemuiden waar ze onder het genot van een kopje kof fie hartelijk werden welkom gehe ten door de heer Uden. Hij vertelde de dames over het 60-jarige bedrijf dat heel klein begonnen een stor machtige ontwikkeling heeft door gemaakt Na de koffie was er onder leiding van de heer Uden gelegen heid om het bedrijf te bezichtigen waarbij de dames een duidelijk beeld kregen van wat er allemaal moet gebeuren voordat een tapijt bij je inde kamer ligt Op het bedrijf in Genemuiden worden behalve verschillende soorten vloerbedek king ook cocosmatten, auto- en deurmatten etc gemaakt De da mes waren zeer voldaan over alles wat hun werd getoond De presi dente van de afd mevr Tuitert dankte de heer Uden voor de ont vangst en de rondleiding Op de maandelijkse bijeenkomst (24/3) in „Trefpunt" werden de le den door de dames Bergman en In 't Hof van de Stichting Huishoude lijke Voorlichting ten plattelande getest op hun kennis op het gebied van huis, tuin en keuken Aan twaalf dames werden vragen ge steld die bij juiste beantwoording punten opleverden Tenslotte kwamen als winnaars uit de bus de dames Rensen-Rietberg, Markvoort-Meijer en Luggenhorst-ten Hove, die alle drie een kleine attentie ontvingen. Mevr Tuitert dankte de dames van St Huish Voorl voor hun leerzame en gezellige kwis (waarvan ze hoopte dat ieder er nog iets van op- gestoken had) en bood hun een fraai boeket aan De leden werden tot slot bedankt voor de goede op komst en wel thuis gewenst. De volgende bijeenkomst (zelf doe avond) is op maandag 21 april en op donderdag 29 mei (en niet op 8 mei zoals was gepland) wordt het jaar lijks reisje gemaakt. Ook in dit voorjaar worden weer geldprijzen beschikbaar gesteld voor de grootste paasvuren die rond Holten worden „gebouwd". De bouwers die met het aanvoeren van brandbaar materiaal al weken druk bezig zijn moeten wel beden ken dat onder „GROOTSTE" wordt verstaan het aantal kubieke meters De prijzen zullen worden toegekend aan die groepen (.buurt schappen) die het meeste hout bij elkaar hebben gebracht Wel is er ook deze keer weer een extra prijs beschikbaar voor de mooiste „boak'n" Het grootste paasvuur zal zondag 6 april (Eerste Paasdag) in vlam worden gezet door burge meester mr W L F C ridder van Rappard Er worden grote „boa- kens" gebouwd in Espelo (hoek Helhuizerweg Valeweg), in Dijker- hoek aan de Tromopsweg (bij het erve „De Hidder") in de Beuseberg aan de Evertjesweg (achter Huus- ken en door de „Noordenbargers" aan de Aalpolsweg, dicht bij het dorp Het vorig voorjaar was de eerste prijs voor de Beusebergers die nu weer alles op alles zetten om het succes van vorig jaar te „pro longeren" maar de „concurrentie" is zwaar en groter als ooit te voren. Wanneer men wil meedingen naar een van de prijzen dan kan men dit opgeven bij de secretaris van de VW ..Holten' de heer J Wiggers, tel 1356 tot zaterdag 5 april's mid dags 4 00 uur Het vrijwillige Welfarewerk be hoort tot het takenpakket van het Rode Kruis en ook in Holten wordt dit reeds vele jaren gedaan Mo menteel zyn 9 daarvoor opgeleide Welfarewerksters werkzaam We kelijks gaan zy op pad om langdu rig zieken, gehandicapten en be jaarden thuis te bezoeken om hen te helpen om aangenaam en nuttig gezig te zyn Bovendien zijn elke dinsdagmorgen een aantal Welfa- rewerkslers in de weer in het Be jaardencentrum „Diessenplas". Meerdere dames worden van handwerken voorzien en daarbij geholpen, zodat ze hiermee weer een hele week vooruit kunnen. Eenmaal per jaar worden de ver vaardigde artikelen op een ver koopmiddag in Diessenplas" ver kocht en van de opbrengst wordt dan weer nieuw werkmateriaal ge kocht. Zij die van deze mogelijk heid gebruik willen maken, of hier over meer willen weten, kunnen in lichtingen verkrygen bij mevr B Langenbarg Huls, Oude Diepen- veenseweg 9, tel 1327. De dames van de afd Dykerhoek van de Ned Bond van Plattelands vrouwen maakten een excursie naar de textielfabriek Seahorse in Winterswyk Na ontvangst meteen kopje koffie werden de 45 dames in 3 groepen verdeeld en rondgeleid door de moderne fabriek 't Was een gezellige en interessante middag Tenslotte stapten de dames weer in de bus voor de thuisreis met een prachtige baddoek als herinnering aan Seahorse in Winterswyk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1