Ook aktievoeren is een vorm van democratie HA Verkoopmidd a s „Tesselschade - Arbeid adelt" MOTOCROSS MARKELO Weersomstandigheden bepalen opwarmen zwembad Twenhaarsveld eerste twee weken Veranderingen van openingstijden openbare bibliotheek 0 ZONDAG 23 MAART Weekenddienst Kynologenclub un AGENDA Sportcommssie zuinig met energie letselschade _^rbeid A,delt 1872 1871 Gel syti waerom TUINMACHINES S. BAKKER 500 CC INTERNATIONAAL ZIJSPANNEN INTERNATIONAAL Aanvang 13.00 uur fis 'Kaarten in voorverkoop bij de bekende adressen HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 MAART 1980 - PAG. 3 |Bij de Open School is deze week een boek verschenen, dat een richtsnoer wil zijn voor het voeren van elke vorm van aktie. Dit unieke boek, de Aktiegids, geeft richtlijnen voor de meest uiteenlopende soorten akties. Of het nu gaat om het oprichten vaneen vrouwencafé, of een aktie tegen een overlast veroorzakend bedrijf, voor verkeersveiligheid, een mi- lieuaktie, een ajitie binnen een bedrijf of tegen een overheid, de Aktie gids geeft systematisch een overzicht van zaken, waar bij het voeren van een aktie rekening mee moet worden gehouden. Wat krijgen we nu, denkt u misschien. De Open School als oproerkraaiers? Als rellentrappers?! Dan hoort u wellicht by die mensen, voor wie het woord aktie een nare klank heeft gekregen. Sinds de jaren zestig gaat er vrijwel geen dag meer voorby, of er wordt wel ergens in Nederland aktie ge voerd. Helaas besteden de nieuwsmedia vooral aandacht aan akties, die in een rellerige of ge welddadige atmosfeer verlopen. Ten onrechte heeft daardoor voor veel mensen het woord aktie een onprettige betekenis gekregen Want aan de meeste akties hoeft geen politie te pas te komen Vrij wel nooit zal een aktie, die goed ge organiseerd is, hoeven te ontaar den in vernielingen en geweld Het uit de hand lopen van een aktie is bovendien vaak toe te schrijven aan schreeuwende oproerkraaiers; meelopers die zelf niet weten waar voor ze aktie voeren. Waarom aktie? We leven in een democratisch land, waar besluiten worden genomen via democratische spelregels Dat houdt o.a in, dat er. voor een be slissing wordt genomen, allerlei be langen worden afgewogen Ook als een meerderheid door zo'n beslis sing zijn zin krijgt, hoeft dat nog niet te betekenen, dat met kleinere groeperingen geen rekening wordt gehouden Helaas lukt dat niet al tijd Soms ook werkt de democratie te traag Of wordt een groep men sen vergeten Of een beslissing wordt door problemen met de amb telijke molen niet uitgevoerd In dit soort situaties kan aktie voeren helpen om slordigheden in onze democratie te corrigeren Demo cratie betekent zoveel als het volk beslist. Als dat niet gebeurt, heb ben mensen het recht om voor hun belangen op te komen Aktie is dan niet in strijd met de democratie, maar een hulpmiddel voor de de mocratie Om te zorgen dat een ak tie beantwoordt aan het doel en ook verloopt zoals bedoeld wordt, is een goede organisatie vereist. Daarbij wil de Aktiegids helpen. Aktie is het laatste middel Veel akties worden gevoerd tegen de overheid. Die overheid heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met akties. Ze zal de eerste zyn, om van een aktie te willen aantonen, dat ze niet nodig is Je krygt dan vaak te horen, dat er nog overleg gaande is, of dat de aktievoerders de gebruikeiyke democratische procedure niet gevolgd hebben. En NED. HERV. KERK 8 30 en 10 15 uur ds W Vons In 2e dienst bevestiging ambtsd ragers Oppasdienst mevr Pettinga Bolks en Dick Admi raai Uitgangscollectie: Diaco naai project 10 00 uur Jonge- rendienst in gebouw „Irene" GEREF. KERK 9 30 en 15 00 uur ds G W H Peddemors Voorbereiding Hei lig Avondmaal In beide diens ten is de le coll voor eigen jeugdwerk en de 2e voor rente en aflossing Kinderneven dienst (klas 4) mevr Kuiper Oppasdienst mevr Veldhuis- Stam Erie van Leeuwen, mevr Wieldraaier (res.). Mevr Paalman Zwiers, mevr Meyerink Smedes, mevr. Bosschers-Welink (res.) R.K. KERK Zaterdag 17 00 uur. Zondag 9 30 0IJKERH0EK 10 00 uur ds CC Addink Uit- gangscollectie Diaconaal pro ject,. 0KKENBR0EK 10 00 uur J R Meyer van Olst NIEUW HEFTEN Zaterdag 19 00 uur, zondag 8 00 en II 00 uur of dat nu waar is of niet, duidelijk biykt hieruit, dat aktie altyd ais laatste middel gebruikt moet worden. Voor je tot aktie overgaat, moet duidelijk zijn, dat alle nor male wegen bewandeld zijn. Elk verzoek moet eerst de normale procedures volgen Zo'n verzoek dien je altyd schrifteiyk in, by voor beeld by een directie of een gemee ntebestuur Als een verzoek niet in behandeling wordt genomen, moet eerst schriftelyk op antwoord wor den aangedrongen Bekyk altyd wie of welke instantie je kan helpen om de zaak te bespoedigen (by- boorbeeld een gemeenteraadslid of een lid van de ondernemingsraad) Pas als je zeker weet, dat je alles geprobeerd hebt, kondig je aan dat aktie zal worden ondernomen Soms is dat al voldoende Maar al tyd moet rekening worden gehou den met de mogeiykheid, dat het uitvoeren van die aktie ook echt noodzakeiyk is De mogelykheden om aktie te kunnen voeren moeten dan ook ai onderzocht zyn, voor je een aktie aankondigt Van alle stappen die zyn genomen, moet bewijsmateriaal bewaard zyn Uit brieven, besluiten e.d moet bly- ken. dat aktie de enige weg was die overbleef Dat is de eerste voor waarde om een aktie ook inder daad een kans van slagen te kun nen geven. Er zyn vele soorten akties. Pro- testbyeenkomsten, handtekenin- genakties, demonstratieve op tochten, verkeefsblokkades, be zetting, staking, enzovoort. Elke Vorm van aktie vereist een spe ciale aanpak. Welke aktie je kiest, hangt van het doel af. En van de middelen die je ter beschikking staan. Er zijn echter wel een paar richtlijnen, die voor elke aktie gelden. 1 Overtuig je ervan, dat elke moge- ly k vorm van overleg geprobeerd is. Bewaar daar bewysmateriaal van. Dan voorkom je, datje tegenstan derts) je aktie als onnodig of voor barig kan afschilderen Want als dat gebeurt, krygt de aktie al gauw de publieke opnie tegen. 2 Ga nooit af op mondellinge toe zeggingen Ook tydens en na de ak tie niet! Aan bereidheid alleen heb je niets. Maak altyd schrifteUjke af spraken over tyden en termynen! 3 Voor je een aktie aankonidgt, moetje weten wie je medestanders zyn Let daarby op wie aktief aan de aktie kunnen deelnemen en wie je tydens de aktie kunt meekrijgen en op welke manier je dat het beste kunt doen Ga na welke groeperin gen steun of adhesie zullen betui gen. Elke aktie is politiek, maar kyk uit, dat je je niet voor het poli tieke karretje van anderen laat spannen, bijvoorbeeld een poli tieke party Soms zul je ook by de tegenstanders mensen kunnen vinden die het doel van de aktie kunnen onderschrijven. Deze men sen zyn o.a nuttig voor het ver strekken van informatie. 4 Bekyk goed tegen wie de aktie zich richt, zodat je by de juiste in stellingen en mensen terecht komt. Probeer bedacht te zyn op tegen- akties. 5 Belangrijkste vraag by elke aktie is kan deze ertoe bydragen het doel te bereiken? O.a door meer medestanders voor de aktie te win nen. 6 Zorg voor je begint, voor vol doende mensen, geld en andere middelen Zoek uit, wie je daarby kunnen helpen Gebruik ervaring van anderen. Vaak wil byv. het buurthuis helpen. Wie alles op een rijtje zet, voelt zich misschien ontmoedigd. Maar be denk dan, dat het nog veel ont> moedigender is, als een aktie mis lukt Een voorbeeld van hoe een aktie gevoerd kan worden, vindt u in het thema van de week in de radio- en televisieprogramma's Open Schooltijd, die in de week van 16 tot en met 20 maart worden uitgezon den De Aktiegids is te bestellen door overmaken van f6.- op giro 60046, t.n.v Open School, Zeist. Inlichtingen over thema artikelen: tel 030-944098. Het zal in hoge mate van de weersomstandigheden af hangen of gedurende de eerste twee weken van het komende zwemseizoen het „oude bassin" van het zwembad Twenhaarsveld verwarmd zal worden Het nieuwe bassin wordt in elk geval vanaf het begin ver warmd en buiten de ope ningstijden afgedekt met een isolerende deken Wan neer de eerste twee weken van het zwemseizoen de buitentemperatuur aan de lage kant blijft, zal het oude bassin niet worden ver warmd omdat gebleken is dat het geringe bezoek in die periode niet opweegt te gen de extreem hoge ver- warmingskosten. Boven dien leven we in een periode waarin de leus: „zuinig met energie" hoog in het vaan del geschreven behoort te staan Op voorstel van het dagelijks bestuur nam de gemeentelijke sportcom- missie tijdens de j 1 maan dagavond ten gemeente huize gehouden openbare vergadering een besluit van deze strekking. Tweede keer Overigens was het de tweede keer dat de sporlcommlssle zich over deze materie boog Tydens de va nge vergadering probeerde voor zltter Rusteblei n.l mondeling de JfA fm JL VRIJDAG 14 EN ZATERDAG 15 MAART 19 30 uur Jaarfeest C.J V „De Bouwers" in gebouw „Irene" ZATERDAG 15 MAART 12.00-16 00 uur „Open Huis" Stich ting Paardrijden Gehandicapten Holten in Manege Beldman. Bor- keldweg 2 (zie adv.) 14.00-17.00 uur Voorjaarsverzilve- ring Bouw- en nevenbedrijven by P F van Doorn, Rietmo'enstraat4, tel. 3161 (zie adv 20.00 uur Jaarlijkse feestavond MAC „De Holterberg" in zaal „Het Bonte Paard" (zie adv.) ZONDAG 16 MAART 14.00 uur Start Oriënteringsrit MAC „De Holterberg" bij café „De Biester" (zie adv en ben vergadering zover te krijgen, dat het oude bad de eerste twee weken niet zou worden verwarmd, doch met name op aandringen van de heer H J Meijer stapte de sport- commissie daar toen niet in Dit keer kwam het dagelijks bestuur derhalve meteen nieuw schriftelijk voorstel Het nieuwe bad wordt af- Het bestuur van de afdeling Deven ter en van de afdeling Zwolle van de algemene Nederlandse vrouwen vereniging „Tesselschade Arbeid Adelt" zullen hun artikelen ter ver koop aanbieden op dinsdag 18 maart a.s ten huize van mevrouw Sytsema-Tesch, Pastoriestraat 50, te Holten van 13.30-16.00 uur Een ieder is van harte welkom! De ver eniging, die al meer dan honderd jaar bestaat, stelt zich ten doel Ne derlandse vrouwen van alle gezind ten behulpzaam te zyn wanneer ze door een of andere reden in moei- lykheden zyn geraakt Door de ver koop van de handwerkartikelen wordt geld byeengebracht voor dit doel Aan de andere kant hebben mensen, die voor hun plezier din gen maken, zo ook de gelegenheid wat van hun werk te verkopen Ook elders in het land worden de artike len op soortgeiyke verkoopdagen verkocht. Voor het grootste deel bestaat de „waar" uit handwerken van stof. beschilderde gebruiks voorwerpen, kinderkleren, huis- houdelyke voorwerpen, maar daarnaast is er nog veel meer te vinden. Comité van aanbeveling: D D van Rappard - Buitenhuis C P K Enklaar - van Andel C M Sijtsema - Tesch L ET Bergsma- ElinkSchuurman B Langenbarg - Hols H Kortenoever Tromp Meestors gedekt en verwarmd, zoals in een vorige vergadering al was besloten. Het nieuwe bad wordt de eerste twee weken bij slecht weer niet verwarmd en dit jaar nog niet afge dekt H J Meijer, voorzitter van de zwemvereniging, pleitte ervoor zo wel het nieuwe, afgedekte bad als het oude bassin van het begin af te verwarmen „Wanneer we goede, vergelijkende cijfers willen hebben, moeten we beide baden verwar men Dan kunnen we aan het eind van het zwemseizoen zien hoeveel er op het oude bad is te bezuini gen „We hoeven helemaal geen exakte cijfers te hebben We weten zo al dat 'net oude bad vijf keer zo veel energie kost als het nieuwe", aldus Rustebiel Afdeling Deventer: H Everwyn - Brückmann Afdeling Zwolle: M.J.L.C Crommelin - Sichterman Van Kollaan 11, Goor Tel. 05470-33 32 Dealer van: HONDA Cirkelmaaiers ALPINA kettingzagen ook voor enderkcyd Al enige jaren is het aantal uitgeleende boeken in de Holter bibliotheek voortdurend toegenomen. Dit be tekent meer werk voor de bibliotheekmedewerkers. Logisch zou zijn meer medewerkers aan te trekken, maar door een vacature-stop, die de Provinciale Bi bliotheek Centrale in Berkum is opgelegd door de Provincie Overijssel, is dit niet mogelijk. Wij zijn nu op het punt gekomen, dat wij, hoezeer dat ons ook spijt, onze diensten in moeten krimpen teneinde de bibliot heek naar behoren draaiende te houden. Met ingang van 17 maart a.s. zal de bibliotheek 's middags om vijf uur sluiten in plaats van om half zes. Deze kleine in krimping van de uitleentijden geeft ons de gelegen heid orde op zaken te stellen. Wij hopen, dat onze lezers voor deze maatregel begrip kunnen opbrengen. 14 00 uur Discobal in café „De Wip- pert" (zie adv 19.30 uur Dansen in bar-dancing „Boode" Bathmen (zie adv 20 00 uur Dansen in bar-dancing ,,'t Boekje" Bathmen (zie adv.) MAANDAG 17 MAART 1930 uur De Ontspanningsclub „O C H geeft toneelvoorstelling in Irene voor ouderen/bejaaraen, gehandicapten en leden van de A.NB.O met vrije toegang, (zie adv 20.00 uur Oprichtingsvergadering afd Holten van de politieke party D'66 in hotel „Vosman" (zie adv.). DINSDAG 18 MAART 13.30-16.00 uur Verkoopmiddag „T A.At.h.v mevr Sytsema- Tesch. Pastoriestraat 50 (zie be richt) 20 00 uur Bijeenkomst Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek in „Be- thanië" Spr mevr Pullman-Smet te Deventer Onderwerp. Positie van de vrouw en gezin in Ghana. WOENSDAG 19 MAART 9.45-11 15 uur Koffieconcert Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten in zaal „Vosman" mevr. J. Legdeur - Magermans over haar werk als pedicure. DONDERDAG 20 MAART •12.30 uur Vertrek anaf gebouw „Irene" Herv vrouwengroep Hol ten voor bezoek aan postorderbe drijf Wehkamp in Dedemsvaart. 20 00 uur Dropping met verrassin gen van de Supportersvereniging „S.V.-Holten" van „Meermans kamp" voor leden en niet-leden. (zie adv.) MAANDAG 24 MAART 19.30 uur Jaarlykse ledenvergade ring Supp.vereniging S V „Holten" in Ontmoetingscentrum „Meer manskamp" (zie adv.) 20 00 uur Byeenkomst afd Espelo Ned Bond van Plattelandsvrou wen in „Trefpunt" Kwisavond te verzorgen door Huishoudelyke Voorlichting ten plattelande. 20.00 uur Algemene Ledenvergade ring Holtense Handelsvereniging in café „De Biester" (zie adv.) WOENSDAG 26 MAART 14.30 uur Bejaardensociëteit Hol ten in „Irene" VRIJDAG 28 MAART 20 00 uur Zangavond Holtens Ge mengd Koor in zaal „Vosman" (zie ber.) 30 MAART - 5 APRIL 19 30 uur Lijdensmeditaties in de „Stille Week" in Ned Herv Kerk. ERKEND TANDTECHNIKER Reparaties kunstgebitten, klaar terwijl u wacht Uitsluitend na tel afspraak Zwaluwstraat 31. Goor Tel 05470-4113 ARTS J H A Bruins, Keizersweg 32, tel. 3553 Spreekuur 11.00 u. en 16.00 Wegens goede belangstel ling en uitstekende resulta ten in voorgaande jaren or ganiseert de Kynologe nclub Deventer e.o ook dit voorjaar weer een zgn. gedrag- en gehoorzaam heidscursus voor honden en hun begeleiders Deze cur sus, welke kan bestaan uit in totaal tien lessen, zal ook nu weer worden gehouden in het sportveldencomplex „Meermanskamp" en is be doeld voor zowel beginners als gevorderden De eerste les zal plaatsvinden op woensdag 2 april a s. en aanvangen te 18.45 uur. Uitgangspunt Uitgangspunt by deze cursus is dat vooral de mens leert ontdekken dat een goed opgevoede hond temid den van onze maatschappy van mensen meer vryheid en levens vreugde heeft dan een niet opge voede hond In die zin is het dan ook meer een cursus voor de baas zelf dan voor zyn hond De oefenin gen in opvoeden hebben dan ook niets te maken met drillen" of „slaafse onderworpenheid" van uw huisdier, doch geven de hond inte gendeel juist volop de gelegenheid zich .honds" te gedragen zodat hy zich kan ontwikkelen tot een wer- keiyk geliefd en graag gezien huis dier Voor nadere inlichtingen en aanmelding cursusleider J v d Harst. Houtweg 25. Holten, tel. 19 27 WIJKVERPLEGING Zr A.M. Starink-Steinvoort, St. Jurrienstraat 32. Deventer Tel. 05700-18003 b g g 22700 De week enddienst gaat in vrijdagavond om 18 00 uur en eindigt maandagoch tend om 8 uur Tydens de week enddienst kunt u de wijkverpleeg kundigen in ieder geval bereiken 's morgen van 7 00-7 30 uur en tussen de middag van 13 00-14 00 uur. Spreekuur en afhalen van ver- pleegartikelen maandag t.m vrij dag van 13 30-14.00 uur wijkgebouw Stichting Kruiswerk, Gaardens- traat, tel 1436. ZIEKENVERVOER AMBULANCEDIENST Telefoon dienstdoende arts of alarmnummer 0011. ZUIGELINGEN- CONSULTATIEBUREAU Elke donderdag van 8 15-11 30 uur wijkgebouw St. Kruiserk, Gaar- denstraat. FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen wykgebouw St. Kruiswerk, Gaardenstraat G.J. Kraaij, tel 2299. ZIEKENFONDS Elke vrijdag van 8 30-10 00 uur. Spreekuur gebouw Kruisvereni ging, Gaardenstraat 31. TANDARTS HL. van BBENTHEM. BE- NTHEM Hellendoom. tel 05486- 54132 Spreekuur spoedgevallen: 17 00-17 30 uur. GEZINSVERZORGING Bureau Dorpsstraat 16, tel 2784 Spreekuur maandag t.e.m vrydag 8.30-9 30 uur. OPEN BEJAARDENWERK Tafeltje dekje. 1201 en 1517 Inlichtingen tel. DIERENARTS Th.A Oostenbrug, Diessenplas- straat 5, tel 05483-1515. GEM. ENERGIEBEDRIJF Storing Electriciteit en gasvoor- ziening, tel 1814. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Bureau Dorpsstraat 16, tel 2784 Spreekuur maandag tem vrydag 8 30 9 30 uur Tydens de weekends zyn Maatschappelyk werk en Ge zinsverzorging bereikbaar nder nummer 05486-16465 POLITIE Telefoon 1352 en 2655 Na 18 00 uur bellen 05200-71234 BRANDWEER Telefoon 2222 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3