OQ iiterwie AL mm PROBLEMEN MET UW WONING? K-MARKT WANSINK VLOTTE VERKOOPSTER Familie berichten Voor het mooiste boeket voor de mooiste dog van uw ieven naar de vakman voor bruidsboeketten B3@entsierkyr.st Marjo ALGEMENE LEDENVERGADERING Toneelvoorstelling voor ouderen/bejaarden en gehandicapten TONEELVOORSTELLING Schildersbedrijf MEIJERINK ORiËMTERSMGS- RIT Vakwerk, waar u dag in dag uit met plezier en genoegen naar kijkt! GEVRAAGD leerSIrsg loodgieter halfwas loodgieter halfwas loodgieter-elektricien technisch installatiebedrijf kolweg 76 holten MEsarasssHa AAN VROEGTIJDIG OPGEGEVEN ADVERTENTIES KUNNEN WIJ AANDACHT BESTEDEN Voor onze brood - en kaasafdeling vragen wij een liefst met ervaring, niet partieel leerplichtig Het is de bedoeling dat ze geheel zelfstandig deze afdeling moet beheren Inlichtingen tel: 05483-1277 rundveevoeders op basis van RUNDVEEKERNEN voor een betere melkproduktie eAms HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 MAART 1080 - PAO 2 Met grote bisschap en dankbaarheid geven wy kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje GEERT WILLEM FRANSISCUS (Franc) Wim en Gretha Slelterink-Xromdyk Marlon Aart 7451 EA Holten. 9 maart 1980 A'o Jansenstraat 15. Dankbaar en biy geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje IRMA Herman, Gerry en Hans ten Dam 7451 LH. Holten li maart 1989 VUfhulzenweg 1 GERHARD WAGENVOORT en TITIA HEIJNEN gaan trouwen op dinsdag 25 maart 1980 om 11.30 uur in het gemeentehuis te Holten Receptie van 16 00-17.30 uur in café-restaurant „Het Bonte Paard" te Dljkerhoek, Holten Toekomstig adres: Weustenweg 1,7451 LG Holten In plaats van kaarten Opdonderdag 20 maart hopen wij met onze kinde ren en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te her denken E J. KERS en H. KERS-TEMPELMAN 7437 PJ Bathmen 8teglnksweg 9 Gelegenheid tot feliciteren 's avonds na 10.30 uur in hotel Boode te Bathmen Xnplaats van kaarten Op woensdag 19 maart 1980 zyn onze ouders J.W. POLISTE en W.G. POLISTBKARDUK 25 jaar getrouwd. ZU nodigen hiermede familie, buren, vrienden en bekenden uit om met hen feest te vieren op 19 maart 's avonds na 10.30 uur in café-rest. „Het Bonte Paard" in DUkerhoek. 7451 L8 Holten. Maatmansweg 8. i Op donderdag 20 maart hoop ik myn 90ste ver jaardag te vieren. Zy die mij hiermee willen feliciteren zijn hartelijk welkom op zaterdag 22 maart in café-rest „Het Bonte Paard" In Dljkerhoek 's avonds na half 8. MEVR. G.W. KLEIN TEESELINK-REILINK Holten, maart 2980 Oude Dlepenveenseweg 15 Na een moedig gedragen lijden is heden, nog vrij onverwacht, van ons heengegaan onze zorgzame broer, zwager en oom Hendrik Willem ten Velde echtgenoot van W.G. Bos op de leeftijd van 75 Jaar. Holten: H J ten Velde M E ten Velde-te Veldhuis Enschede: O. ten Velde D ten Velde-Xalteterman Holten: J A Wegstapel G H Wegsla pel Wechstapel neven en nichten Holten, 10 maart 1980 Bestuur en leden van de Sportvereniging „Hol ten" namen met leedwezen kennis van het over lijden van de heer Hendrik Willem ten Velde oud-voorzitter en ere lid van onze vereniging. Namens de 8.V. „Holten": J Warrlnk, voorzitter B .J. Mark voort, secretaris Holten, 10 maart 1980. Na een moedige, maar ongelijke strijd, is van ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder Annie ten Velde-Dolman echtgenote van J. ten Velde op de leeftyd van 39 jaar. J. ten Velde Anita, Jan Herman en Arend 7451 BW Holten, 11 maart 1980 Dorpsstraat 44 De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 15 maart om 11 00 uur op de Nieuwe Algemene Be graafplaats te Holten Vooraf zal een rouwdienst gehouden worden welke om 10 00 uur zal aanvangen in het gebouw „Irene", Boschkampsstraat. Gelpgenheld tot condoleren op vrydag 14 maart van 19 30-20 00 uur In aula „Memento Mori", Rei- linksweg 8 te Holten. Heden is van ons heengegaan, na een moedig ge dragen ziekte, onze lieve en zorgzame dochter, zus ter, schoonzuster en tante Annie ten Velde-Dolman J. Dolman-Grotenhuis Joop-Alle Wil-Ap Hetty-Bert neven en nichten Rust zacht lieve Annie Holten. 11 maart 1980 Dankbaar voor aller wat zy ons heeft gegeven, is na een moedig gedragen ziekte, veel te vroeg uit ons midden weggenomen onze lieve schoondochter, schoonzuster en tante Annie ten Velde-Dolman D ten Velde-Aanstood Johan en Hennie Henk en Mleke Herman Neef en nichtjes Rust zacht lieve Annie Holten, 11 maart 1980 De eindeloze slaap heeft in Zijn Rijk van Rust en Vrede opgenomen onze lieve, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Jannetje Koudijs sinds 17 juni 1954 weduwe van Jacob Broere In de hoge ouderdom van 100 jaar en ruim 10 maanden Veel heeft zij voor ons en anderen betekend Holten, 10 maart 1980 Correspondentie adres: Diessenplasstraat 46, 7451 DD Holten Zeist A A Geertsema Broere kinderen en kleinkinderen Holten J Broere B Broere Bos J. Broere Jr. De teraardebestelling heeft heden te Zeist plaats gevonden HENK EN ANS LAMMERS Oranjestraat 27 - Holten - Telefoon 1611 OOGMSTING CONTACTLENS VLOEISTOFFEN hl Oranjestraat 34 - Holten In plaats van kaarten Met grote dankbaarheid denken wy terug aan de be langstelling van u allen, tijdens de ziekte en na het over lijden van mijn lieve man enonze zorgzame vader en opa HENDRIK BANN1NK Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk, of in welke vorm tot uiting gebracht, was ons tot troost en zal steeds in onze dankbare herinnering blijven D Bannink-Tempelman Gerda Henk en kleinkinderen Holten, maart 1980 Kolweg 62 Voor uw bewys van deelneming, ontvangen na het over- lyden van onze lieve moeder en oma HENDRIKA KETTELARIJ MARSMAN betuigen wij onze harteiyke dank Het medeleven, pers- ooniyk, schrlfteiyk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven, Fam J Klooster Fam H Poesse Fam J Xettelary. Fam H Pasop en kleinkinderen Holten, maart 1980 Houtweg 30 Dankbetuiging Onze harteiyke dank aan buren, familie, vrienden en kennissen voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die wy by ons 40-Jarig huweiyksfeest van u mochten ont- vangen. Het W8A voor ons een onvergeteiyke dag. Familie TultertrSlulter Holten, maart 1B80 Sangeldyk 1 De Supportersvereniging „S.V. Holten" organiseert op donderdagavond, 20 maart a.s. een gezellige en sfeervolle DROPPING MET VERRASSINGEN voor leden en niet-leden. leder is van harte welkom. Inlichtingen en aanmelding (in verband met ver voer) uiterlijk dinsdag 18 maart, bij mevr. G. den Heijer-Schuurman, tel. 1383, G.M. Bannink, Schoutenstraat 12 en bij Meermanskamp. Vertrek om 20.00 uur vanaf Meemumskamp. Inieggeld f2.50 H0LTENSE HANDELSVERENIGING Aan de leden, Het bestuur van de Holtense Handelsvereni ging deelt haar leden mede, dat er op maan dag 24 maart a s een wordt gehouden in Café Vrugerink („de Bies- ter") 's Avonds 20 00 uur precies AGENDA: 1 Opening. 2 Notulen 3 Mededelingen en Ingekomen stukken 4 Jaarverslagen secretaris en penningmeester 5 Verslag'kaseommissie 6 Benoeming nieuw lid kascommissie, 7 Bestuursverkiezing 8 Beurs of akties??? 9 Rondvraag 10 Sluiting Namens het bestuur. J A Slotman, secretaris. Aller opkomst is dringend gewenst!!! De Ontspanningsclub ..OCH zal op maandagavond. 17 maart een geven voor ouderen/bejaarden en gehandicapten in het gebouw Irene aan de Boschkampstraat Opgevoerd zal worden de klucht in 3 bedrijven ,Zil veruitjes en augurken' van D J Eggengoor De voorstelling begint om half acht Zaal open zeven uur DE TOEGANG IS GRATIS Met medewerking van O C H en het bestuur van de bejaardensoos zal deze avond tevens een propaganda avond zyn van de Algemene Bond van Oude ren (A N B O i, afdeling Holten zy roept alle ouderen gehandicapten en haar leden op om deze avond by te wonen Als spreker zal optreden de heer S B Boes. 2e voorzitter van het Gewest Overyssel van de ANBO te Hengelo (O) ORANJESTRAAT 16 HOLTEN TELEFOON 05483 1790 M.A.C. „De Holterberg" Zondag 16 maart (Sport en tourklasse) Start 14 00 uur by ..De Biester" Inschryven vanaf 13 30 uur Voor uw medeleven dat wy mochten ondervinden na het overlyden van onze lieve vrouw! moeder en oma JANNA HENDRIKA SCHOLTEN- BAKHU1S betuigen wy langs deze weg onze oprechte dank Holten maart 1980 Pastoriestraat 8 Uit aller naam G L Sc hol ten Vaak zijn ze al opgelost door even een afspraak met ons te maken. Na de winter heeft iedereen zin om z'n huls een flinke opknapbeurt te geven. De slaapkamers opnieuw te schilderen en behangen, de keuken te verfrissen, of de woonkamer een nieuwe woonsfeer te geven. Het loont zeker de moeite ons evc~i te bellen voor een afspraak. Wij komen dan bij u, kunnen u ideeën aan de hand doen en eventueel een vrijblijvende offerte maken. Bel nu 05483-1790. Sollicitaties dagelijks aan ons bedrijf Gaarne vooraf bellen 05483-1332 b.g.g. 3348 Dankbetuiging Voor de vele biyken van be langstelling en medeleven ondervonden tydens de ziekte en na het overlyden van myn lieve man, en onze lieve vader, grootvader en broer HENDRIKUS OOLBEKKINK betuigen wy by deze onze oprechte dank aan familie buren en bekenden in t by zonder aan dokter WR van Couwelaar, de zusters van de kruisvereniging en ds W Vons Familie Oolbekklnk-Xoopman Holten, maart 1980 Velddyk 9 SM Uw molenaar /egt net kort en Kfacntig PROVitvn RuNüvEE KERNEN mogen in uw kracntvoeder met ontbreken Een advies dat 'S gebaseerd op ervaring Verhoging van de melkplas ver betering van net vetgehalte. de gewondheid van uw veestapel dat zim (actoren die nout smidem Tevens rekenen wi| gr ans voeder rantsoen voor u uit c a muller en zn b v veevoederfabriek kunstmesthandel postbus l '450 AA nonen rijaserraeweg22 tei 05483 J295 1323

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2