Prachtig geslaagde „Lenteshow" FNV behulpzaam bij belastingaangiften Daverend feest op 25-jarige Dorpsschool Hervormde loneel- en propaganda- avond bejaarden en gehandicapten Gemeente voor Holten DROPPING s i *4y M ["fva pa FI ita&tf fH Ml 11 hb WmS W m fmm WmËJ I® anl WsW 5. tei «amo» HOLTENS NIEUWSBLAD Maandagavond, 17 maart Zondagsschool-; nieuws HOLTENS NIEUWSBLAD t m^il Lia reisltagd fr1 J \Sm$« u£&9 Bii fiffivrnf \£t~& \Mkd lifipl&fly W&MtSr GHHI &SB U Advertenties Schouwburgplein 7. uur- -«««ar- Almelo, tel 05490-18666 K0jmaM Vrijdagavond 7 maart wa ren vele ouders van de leer lingen van de Dorpsschool en van de kleuters van de Dorpskleuterschool in de hal van de school bij elkaar gekomen om het 25-jarig bestaan van de school in de Tuinstraat te vieren. De ouders kochten bij de in gang van de zaal een speel kaart en consumpticbon- nen. De avond werd ge opend door de voorzitter van de oudercommissie, de heer Pronk. Hij wees in zijn openingswoord op de sterke terugloop van het aantal leerlingen van de schooi. Toch zal er volgend schooljaar nog met 6 leer krachten gewerkt worden. Het wachten is nu op de bouw in de Beuseberg cn De Haar 2. Na het zakelijke gedeelte en een kopje koffie begon het spelgedeelte van de avond De ouders trokken met de spelkaart in de hand door alle lokalen, waai' allerlei spelletjes gespeeld moesten worden Ook moesten de ouders proberen de leerkrachten van de school te her kennen op oude jeugdfoto's Twaalf van hen noteerden de juiste naam,1 zodat er geloot moest worden om de eerste prijs Mevr Jol was de ge lukkige winnares Ook moest het gezamenlijke gewicht van de leer krachten, 563 kg!, geraden worden. Ook hier 2 personen met een „tim mermansoog" Bij de loting was de heer Sluiter de winnaar. De heer Honcoop was de grote overwinnaar De fotowedstrijd werd gewonnen door mevrouw Jol (onderste rij). bij de spelletjesronde. Tijdens de spelronde speelde een band een ge zellig muziekje, waarop prettig ge danst kon worden. Om kwart over tien waren de spelletjes afgelopen en werd het bal geopend door de voorzitter van de oudercommissie met de vrouw van het hoofd der school, Mevr Diemer. Tijdens het bal werden er nog een paar rondjes gedraaid op het rad van avontuur. De finale van de band was voor ve len nog te vroeg, wel een bewijs dat het een zeer geslaagde avond was. daaruit de Algemene Neder landse Bond van Ouderen (AN- BO) ontstond, ging ook de plaatselijke afdeling van Staat- spensionering naar de ANBO over Teneinde aan haar werk zaamheden en doelstellingen meer bekendheid te geven, heeft het Gewest Overijssel van de ANBO, dc Holtense afdeling gevraagd deze avond - op maandag 17 maart - te organise ren, waarmee ook O.C.H., door haar naar de presidente van de Bejaardensoos te verwijzen, in stemde De spreker van deze avond van de ANBO, de heer S.B Boes uit Hengelo, zal zeker wijzen op het grote belang voor onze ouderen, dat zij zich zoveel mogelijk organiseren, om zo doende ook een vinger in de pap te hebben bij alles wat er voor de schenen. De contributie van de ANBO br draagt voor echtparen f 16,20 cn voor alleenstaande f 11,40 per jaar. Men ontvangt daarvoor, behalve de belange nbehartiging in landelijk en plaatselijk verband, het maandblad „Samen op weg" Door bedanken en overlijden in de loop der jaren heeft de plaat- selijk afdeling - omdat dit niet kon worden aangevuld - nog maar drie bestuursleden, te we ten: G.J. Oplaat, voorzitter, W. Beijers. secretaris penningmeester en G.M. Mark voort, algemeen secundus. Daarin wil men gaarne verande ring brengen door het bestuur uit te breiden. Verwezen wordt naar de aankondiging van de toneelavond elders in dit num mer. Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur De Holtense Muziekvereniging „H.M.V.", met drumband, majorettes en miniretten, de Tirolergroep en de Dixielandgroep hebben zaterdag avond in sporthal ,,'t Mossink" een muziek- en showprogramma gepre senteerd waarvoor plm. 700 bezoekers (waaronder het college van bur gemeester en wethouders en hun dames) belangstelling toonden. Ladyspeaker Aly Veltkamp sprak namens alle medewerkers(sters) een welkomstwoord en korpsvoorzitter Johan Meijer wenste allen een avond met veel genoegen. Het sapplaus dat de bezoekers toen brachten sprak een duidelijke taal, een spontane reactie met terecht een vleugje trots dat men als ge meenschap de plm 120 medewer kenden in keurige uniformen en costuumpjes met glanzende in strumenten en trommels als een geheel op het grote podium zag. Concert „H M V onder directie van Henny J Fransen opende het concert met G F Handels „Music for the Royal Fireworks" irr A den Arend Deze van geboorte Duitse componist uit de barok kreeg in 1748 van de Enge lse koning opdracht muziek te componeren bij een schitterend vuurwerk ter gelegenheid van de vrede van Aken. Dit vuurwerk zou worden afgestoken in april 1749, maar als gevolg van een zware on weersbui en de paniek die onder het publiek ontstond gingen zowel vuurwerk als Handels schepping de mist in De 5-delige suite, een prima arrangement voor fanfare, klonk fris en de fanfareklank komt in een sporthal goed tot z'n recht. Vooral de ouverture en la paix blonken muzikaal uit Als geheel mooi bugelregister met fris klin kende trompetten. De jongste telg van „H.M.V." de miniretten oogstten veel applaus. Na deze barokke openingsmuziek het werkje „Spike's Rag" van de hedendaagse componist Michael Ball dat goed ritmisch werd ver tolkt met kleine oneffenheden in de techniek Erg plezierig om naar dit mini-werkje van Ball te luisteren. Van de al wat oudere Engelse com ponist Eric Ball had Fransen voor keur gegeven voor „Indian Sum mer" een 4-delige suite voor fanfa re De componist is er in geslaagd om deze muziek qua sfeer prima te laten klinken. Soms pompeus dan weer lyrisch geeft het dc romantiek van het In- dianenleven weer. Het eerste deel laat het grote opperhoofd spreken en het ingetogen tweede deel is ge- basseerd op een romantische trompetmelodie. Overrompelend was de dans rond de totempaal met een prachtig klinkend slotdeel „hym to the great spirit" (eerbe toon aan de grote geest). Aan de wals „Wiener Bürger" van Carl Maria Ziehrer in een arr van G Mol beleefden de luisteraars enorm veel plezier en vooral de ou deren hadden moeite om te blijven zitten Kapelmeester Ziehrer, die in Wenen moest werken in de scha duw van de ongelooflijk populaire Johann Strauss, heeft een repecta- bele l\jst van walsen en operettes op zijn naam staan Deze wals, die voor fanfare bijzonder geslaagd is, kwam goed uit de (muzikale) verf. Een zeer geslaagde uitvoering met een doorzichtige inleiding en mu zikale walsmuziek „H M V besloot het concert met een selectie uit de bekende musical „Hair" van James Rado arr. Willy Hautvast. Ook „Hair" met een ritmisch moei lijke inleiding, werd schitterend ge speeld Alles klonk perfect en de diverse soli waren uitstekend Rimmer's mars „Punchinello" was een dynamische finish van een pro gramma met voor elk wat wils Met spontaan applaus na elk nummer en de staande ovatie na de slotmars onderstreepten de meer dan tevreden bezoekers duidelijk hun waardering Na de pauze werd door de voltallige vereniging met vaart en verde de „Lenteshow" gepresenteerd Hieraan werkten mee het orkest o.l.v. Henny J Fransen, de drum band o.l.v tamboer-maitre Lieuwe Meinsma en instructeur Gerrit Schaperclaus, het majorettenpelo- ton en de miniretten o.l.v. Joke Voordes, Toine Paauwe (instr.), Gerda Blanken en Gea Lodeweges, de dixielandgroep o.l.v Bert Fran sen, tirolerkapel o.l.v Wim Dolle- kamp, Johan van Bruggen (geluid en licht* Henk Koopman (algehele leiding), Henny J Fransen (alge hele muzikale leiding), ladyspeaker Aly Veltkamp. De costuums waren gemaakt door de dames van de le den van H.M.V en de zaalversie- ring was bij „Holtens Höfke" in vakbekwame handen. Het 18 nummers tellende programma startte met de openings-tune waarna het orkest spelend en zin gend vervolgde met het door Henny Fransen bewerkte „Italia- no" In haar eerste optreden oogste de drumband veel bijval met „Margos in jumping" en gul applaus was er Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Zoals de vorige week reeds gemeld, zal de to neelavond, die O.C.H. de Holtense bejaarden en gehandicapten jaarlijks aanbiedt, onder auspi ciën van de Bejaardens oos, met haar instem ming ook propaganda- avond zijn van de plaatr selijke ANB O-afdeling, de vroegere afdeling van de Bond voor Staatpens- ionering. Toen ongeveer twee jaar gele den de Ned Bond van Bejaar den samen ging met de Bond voor Staatspensionering en oudere mens, onder andere door de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, wordt geregeld en beslist. Oud-burgemeester J.B Vlam van Goor, 2e voorzitter van de landelijke ANBO zei het op de gewestelijke vergadering in Nij verdal zo: „De oudere mens moet zich beter bewust worde'n van zijn eigen kracht." De ANBO is een organisatie voor alle gezindten. Zij is aangeslo ten bij hetCOSBO, het Centraal Orgaan van de Samenwerken- dende Bejaarden Organisaties, in ons land. Van die zijde is, na het congres van 3 oktober 1979 de uitvoerige nota „Ouderen willen een nieuw beleid" ver- De huis-aar.-l;uis-actie voor We- relddiaconaat, die b°gin februari vanwege de Hervormde Commissie Werelddiaconaat georganiseerd werd, heeft f7600.- opgebracht. Dat is f 1800.- méér dan vorig jaar, Een resultaat dat voor zichzelf spreekt en ons met blijdschap doet begrijpen, dat de verantwoorde lijkheid, die wij in dezen hebben, mefer en meer verstaan wordt. ook voor de jongste telg van de ver eniging de miniretten met hun show op muziek van James Last. Het orkest speelde met een wat aangepast instrumentarium het bekende „Einsamer Hirte" van James Last in een bewerking van Bert Fransen. Hans Paalman kreeg een open doekje voor z'n blokfluit- soli. Ook speelde het orkest in een bewerking van Wim Dollekamp het bekende „My way" van Claude Francois en Jacques Revaux. Stormachtig applaus oogste de dixielanders Eric Cammeraat (saxofoon), Wim Dollekamp (pia no), Bert Fransen (trompet), Ro nald Schmets (trombone), Gerard Voordes (bas) en Rudy v.d. Voet (drums) met „Sheik of Araby" en Oh, when the Saints". Toppers in de afwisselende show waren het solistisch optreden van Wil Dollekamp (xylophoon) samen met het orkest in de Czardas in een bewerking van G. Bomhof de drie majorettes met de hoepeldans en de „Holter Bub'n" die in keurige Tirolerpakjes gezellige landlers speelden waarbij Jan Pinkert z'n voortreffelijke zangkwaliteiten toonde. Nadat de drummers op voortreffe lijke wijze met „El Plaza de Toros" hadden gezorgd voor een echt Spaans sfeertje werd de show be sloten met een gezamenlijk optre den van „H.M.V en de majoretten met een bezoek aan een Perzische markt. Korpsvoorzitter Johan Meijer sprak een woord van dank aan alle medewerkenden en bood o.a. bloemen aan aan muzikant Henk Koopman die bij de voorbereiding enorm veel en belangrijk werk heeft verricht. Vanaf a.s. zondag 16 maart begin nen de morgendiensten weer om 8.30 en 10.15 uur. In de tweede mor gendienstvan a.s. zondag zullen tot diaken worden bevestigd de heren J. de Ham en J.A. Slotman en tot ouderling de heer J. Jansen. Na af loop van de dienst kan de gemeente in „Irene" de nieuwe ambtsdragers begroeten en met elkaar koffie drinken. De bediening van de Hei lige Doop gaat zondag in Holten niet door, wel zullen er in de dienst in Dnjkerhoek 's morgens om 10.00 uur drie kinderen gedoopt worden. De aanvangsttijd van de 2e dienst in de Ned. Herv. Kerk is vanaf zondag 16 maart weer 10.15 uur. Wij sluiten ons met Zondagsschool daarbij aan en verwachten alle kinderen graag om 10.15 uur in de Dorpsschool. Het zondagsschoolpersoneel De door de Supportersvereniging „S.V. Holten" voor donderdag avond uitgeschreven dropping voor leden en niet-leden start om acht uur vanaf het Sportvelden complex „Meermanskamp". Met het oog op de te bespreken vervoer- smogelijkheid wordt inschrijving gaarne tegemoet gezien uiterlijk dinsdagavond, maar het kan even tueel nog voor het moment van vertrek. Voor nadere bijzonderhe den wordt verwezen naar de aan kondiging elders in dit nummer. Blokfluitsolist Hans Paalman ver tolkte de solopartij in „Einsamer Hirte" van James Last. Rechts di rigent Henny Fransen. meer mensen van deze service ge bruik maken. Teneinde, tijdens een speciaal daarvoor in hotel Vosman te be leggen avond, zoveel mogelijk mensen van dienst te kunnen zijn, is ccn goede planning vooraf abso luut noodzakelijk. Als gevolg van een communicaties toring verschijnt deze aankondi ging helaas twee weken later in Holtens Nieuwsblad dan de bedoe ling was. Derhalve worden alle belangstel lende FNV-ledc i die van deze dienstverlening gebruik wensen te maken dringend verzocht zich met spoed aan te melden bij de se cretaris van hun bond of bij de heer G.J. Veneman, Deventerweg 76, tel. 3327. Evenals voorgaande jaren is de af deling Holten van de FNV ook dit jaar weer voornemens om de bij hun aangesloten leden desgewenst behulpzaam te zijn bij het invullen van de aangifte inkomstenbelas ting over 1979. Een jaarlijks terug kerend gebeuren waarin de Hol tense afdeling zich intussen een uitstekende naam heeft opge bouwd, met als gevolg dat steeds

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1