HERVERDELING VAN lARBEID CENTRAAL Ruimere afgifte Pas 65 Elegante pak is weer in de mode Landbouw houdt vast aan prijsverhoging van 7.9% Avontuur van twee mesjes Jaarlijkse bijeenkomst snijmaiskern Holten In februari meer werkloze mannen Op politieke scholingscursus: ONS KINDERVERHAAL Voeding voor tulpen etc. HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 MAART 1980 - PAG. 13 Op de derde en voorlaatste politieke scholingscursus voor vrouwen in De heer E. Bouma te Zwolle, lid zaal „Vosman" was het onderwerp „Herverdeling van arbeid: wie werkt, pr0v Staten VVD, zei onder her waar en wanneer", een onderwerp waarover als eerste van het vier leden verdeling van arbeid te verstaan tellende forum, de heer J. A. Leenhouts, direkteur Gew. Arbeidsbureau te dat de huidige 4.7 miljoen arbeid- Deventer, in een toespraakje van 8 minuten zijn visie gaf. Bij hérverdeling of betere verdeling van de beschikbare arbeid, zo zei hij, gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar het begrip deeltijdarbeid Onder arbeid moet men verstaan betaalde arbeid, om dat iederen zonder bepaalde cate gorieën uit te zonderen recht heeft op betaalde arbeid. In de omvang maar vooral in de samenstelling van de werkgele genheid hebben zich de laatste ja ren belangrijke verschuivingen voorgedaan Ook zien we een ont- wikkeling in het soort werk, meer hoger geschoold werk waarvoor vakmanschap noodzakelijk is Wat moeten we er nu aan doen om de beschikbare - en relatief afne mende arbeid zodanig te verdelen dat het recht op arbeid voor ieder zo goed mogelijk gerealiseerd wordt. De arbeidsverdeling bin nenshuis zal steeds meer als „nor maal" aanvaard moeten worden. De gemeenschap zal het mogelijk moeten maken, n.l dat man en vrouw een inkomen verwerven wat nu traditioneel in overwegende mate door de man wordt gereali seerd Destijds is er een zware strijd gevoerd voor een 8-urige werkdag Het werd door sommigen een bela chelijke zaak gevonden, maar het gebeurde toch Het lijkt nu minder belachelijk om de werkdag tot 5 a 6 uur te bekorten en zodoende ruimte te scheppen voor hen die nu aan de kant staan Ook de wer kende alleenstaanden zijn in feite te zwaar belast, en velen ervaren dit ook zo Zij zouden dit ook ken baar moeten maken en zich als parttime kracht bij het GAB moeten aanmelden, evenals vrou wen die parttime zouden willen werkep Wij mensen hebben een organisatie gemaakt zoals die er nu vandaag uitziet Het moet mogelijk zijn dat ook mensenhanden de hui- snymaiskern Holten verga- dige maatschappij-organisatie derde woensdagavond (5/3) in Ho- aanpassen aan veranderde opvat tel „vosman" Voorzitter L H Ren tingen en situaties, zo besloot de sen was met de' grote belang- heer Leenhouts stelling en constateerde dat de De heer Mertens te Hengelo, lid van snijmaiscontractteelt zich elk jaar de Gewestraad PvdA te Hengelo, verder uitbreidt Secretaris M wees in zijn toespraak o a op de Rietberg gaf een overzicht van de gevolgen op het inkomen bij her- activiteiten van het afgelopen jaar verdeling van arbeid In totaliteit Taxatie-commissielid de heer E behoeft er geen verlies op te treden, Krikkink gaf een overzicht van de hetzelfde werk blijft en kan gedaan werkzaamheden Door de commis- worden Herverdeling kan alleen Sje werd pjm jqo ha getaxeerd met gerealiseerd worden wanneer er een gemiddelde taxatie van 103% sprake is van een overheidsbeleid De slechtste perc 60% En de beste dat de solidariteit met de laagstbe- 117 1/2% De bedryfsvoorlichter de taalden hoog in het vaandel voert, heer J W Lubbersen te Bathmen We zullen met elkaar moeten toe- behandelde de rassenkeuze, de groeien naar een 25-urige werk- mogelijke ziekten en plagen, als- week en de PvdA zal hiervoor mede de onkruid- bestrijding in de blijven yveren. zo besloot Mertens snijmaisteelt Hij waarschuwde Om over het onderderp „herverde ling van arbeid" is een tijdsbestek van 8 minuten iets zinnigs te zeg gen, is geen eenvoudige opgave, zo begon de heer S. Tattersall, lid Prov Staten voor D'66, te Ens chede zijn toespraakje Eén ding staat voor ons D'66-ers langzamer hand wel vast n.l dat volledige werkgelegenheid in de klassieke zin dus 40 uur per week - voor een ieder die kan en wil werken, geen haalbare kaart meer is, nu niet en in de toekomst niet Wij kunnen nu eenmaal niet doorgaan met het vasthouden van bedrijvigheid in de vorm van overheidssteun aan be drijven, die in het kader van de in ternationale arbeidsherverdeling ten dode zijn opgeschreven D'66 verstaat onder herverdeling dat de totale hoeveelheid arbeid beter wordt verdeeld onder de mensen. Herverdeling is van belang omdat de economische groei op grond van allerlei faktoren in de 80-er jaren gering zal zijn Sommige pessimis ten voorspellen al een nul-groei of zelfs min-groei Alleenstaanden moeten bij herverdeling van arbeid kunnen meedoen door te kiezen voor deeltijdbanen Het is goed hierbij wel even te vertellen dat D'66 zeker voor de korte termijn te genstander is van verplichte her verdeling van betaald werk via bijv algemene invoering van een verkorte werkweek of werkdag, al dus de heer Tattersall. splaatsen (volledige dagtaak) over meermensen worden verdeeld dan tot nu toe. Om over zoveel moge lijke vormen van herverdeling van arbeid te beschikken, is het ver standig om de verdeling per cate gorie van arbeidsplaatsen en per werksoort te onderzoeken op ver korting zowel per week als per le ven. Bij de huidige geringe econo mische groei, de onmiskenbaar grote strukturele werkloosheid, de hoog opgelopen loonkosten van onze produktie, kan Nederland zich niet veroorloven tot herverde ling van de beschikbare arbeid over te gaan zonder een evenredig in komensoffer Bedacht moet wor den dat welke verkorting ook wordt toegepast, dat geld gaat kos ten Als de werknemer daaraan zelf niet wil of kan bijdragen en het be drijfsleven het niet kan betalen, dan keert de wal het schip. Welo verwogen zal men dan de aangege ven mogelijkheden moeten gaan toetsen, aldus de heer Bouma Er werden door de dames een aan tal vragen gesteld die het forum de gelegenheid gaf om op tal van za ken nog wat dieper in te gaan. Mevr Bervoets-Wiersma. die als discussieleidster optrad, dankte de forumleden voor het 8-minuten „visie" en het beantwoorden van de vragen en bood een geschenkbon aan. De laatste cursusavond zal worden gehouden op maandag 24 maart. Op de Overijsselse arbeidsmarkt steeg het aantal werkloze mannen in februari van 9791 tot 9800 De werkloosheid onder jeugdigen be neden 23 jaar daalde van 2571 naar 2461; het aantal schoolverlaters van 485 naar 439 De vraag naar jeugdigen onder 19 jaar bleef ge lijk. Een opvallende vraag en aanbod verhouding viel te constateren in enkele beroepsgroepen, hetgeen blijkt uit onderstaande cijfers (Het eerste cijfer geeft het aanbod aan, het tweede de vraag) Houtbewerkers etc 59 154 Leder en rubberspersoneel 25-114 Me- taalpersoneel 960-1108 Levens- en gemotmiddelenbedrijf 75-139. Bouwvakpersoneel bouw en utili- teitswerken 1621 925 Onder de vrouwen daalde de werk loosheid op de Overijsselse arbeid smarkt van 5459 naar 5293 Er zijn nog 1036 werkloze schoolverlaatr slers. De werkloosheid steeg bij de volge nde groepen: timmerlieden 48; metselaars en voegers 33, stuca- doors 19 Bij het bouwvakpersoneel G W W. daalde het aantal werkloze grond werkers met 32 en het aantal straatmakers met 16 In bepaalde beroepen is veel vraag naar pers oneel De volgende cijfers, resp. weergevende vraag en het werkloos zijn, tonen het aan: Constructie- bankkwerkers 133-33. electromon- teurs 111112. automonteurs 86 81; machinebankwerkers 74 86, draaiers 63 9 Het valt steeds op dat plm 2/3 van het aantal openstaande vacatures uit de regio's bulten Twente komt, terwijl ongeveer 2/3 van de werklo zen zich juist in Twente bevindt. Oader het landbouwpersoneel was de werklossheid groot 504 werklo zen tegenover een vraag van 51 Bij de groep chauffeurs was het niet veel beter 601 werklozen, een vraag van 43 Tegenover 189 werk lozen in de kledingindustrie ston den aanvragen voor 129 krachten, Ongunstig is ook de situatie onder handelspersoneel Daarvan 1447 mensen (zowel mannen als vrou wen) zonder werk, de vraag is slechts 201 Er zijn 1068 werkloze mannen in de sector kantoor- en onderwijzend personeel De opens taande vraag onder kantoorpers oneel is 292. onder leerkrachten 79 Er zijn 591 kantoorbedienden zon der werk en 288 onderwijskrachten. Onder het sociaal en geneeskun dig personeel was de werkloosheid eveneens groot Er waren 799 man nen en vrouwen zonder werk, de openstaande vraag was 143. In de groep personeel in algemene dienst waren 2795 mannen en vrouwen genoteerd zonder werk, de opens taande vraag bedroeg 653 De werkloosheid van mannen per gemeente in abslute cijfers en in procenten van de afhankelijke be roepsbevolking per eind februari 1980 was in onderstaande gemeen ten als volgt: Holten- 32-1 9; Diepenveen- 39-1 9; Bathmen 12-1 4, Deventer 671 4 3; Rijssen 100 2 1, Hellendoom: 226- 3 2, Markelo 24-2 1; Goor 722 5, Wierden 1563 5, Almelo 10767 3, Enschede 14064 2, Hengelo 709- 4 1. Zwolle 874-4 8 In dezelfde gemeenten was de werkloosheid onder vrouwen als volgt Holten 19, Diepenveen 31, Bathmen 7, Deventer 459, Rijssen 38. Hellendoom 86, Markelo 22, Goor 35, Wierden 70, Almelo 604, Enschede 929. Hengelo 521, Zwolle 464. vooral bij oude percelen grasland welke gescheurd worden voor snijmaisteelt, op het aanwezig zijn vanritnaalden Een bespuiting met lindaan net voor het zaaien van de mais is dan noodzakelijk om schade te voorkomen Voorzitter Rensen deelde mee dat de commis sie overeen gekomen was, de advies prijs voor 1980 te stellen op f 3000 - per ha op stam bij 100% gewas En geleverd op voederwaarde een prijs van28ct per kg VEM Na de pauze kreeg de heer G J Nijhof, verte genwoordiger van het bedryfslabo- ratorium voor grond- en gewas- on derzoek te Oosterbeek het woord om aan de hand van een serie dia's te vertellen over de werkwijze bij het onderzoek Er werden de laat- ste jaren steeds meer monsters aangeboden voor onderzoek, vooral ook uit de recreatieve sec tor. zoals sportvelden, plantsoenen enz De heer Nijhof ging verder nog in op de tekorten in de bemesting die op de zandgronden nog veel voorkomen, zoals kalk op de bouw landpercelen en natrium, magne sium en kobalt op grasland en voor de diervoeding De heer M Riet- berg werd als commissielid herko zen Wie in de winkel en in de bladen kijkt, op straat loopt of zoonlief naar danslesziet gaan, kan het met eigen ogen constateren: het ele gante pak is weer in. De Neder landse man kleedt zich beter dan ooit. Nonchalante combinaties als hij jong is en het nieuwe „nette" pak voor de ouderen. Dat was de wollige wintertrend van 1980, die zich ook in het komend voorjaar en de zomer zal doorzetten. Maar dan met meer fleur en kleur. Opvallende pakken en aansteke lijke combinaties zijn er met name voor de jongeren, die steeds meer aandacht, tyd en geld investeren in een lekkere aankleding van panta lon en jasje in een mooie, fyne wolkwaliteit Daarnaast is er by de Nederlandse mannen ouder dan 25 een toenemende belangstelling voor het „nette" pak Maar dan wel het nette pak van de jaren tachtig: fijne tot zeer fyne kamgarens met kleine dessins en heldere kleurto nen die lekker licht dragen Hoe ziet dat nieuwe pak van 1980 eruit? De beige-tinten van vorig jaar zo mer zijn verdwenen Er is een dui delijke tendens naar intensief kleurgebruik blauw, maar ook pe trol, mauve, groen, kaneelachtig roestbruin en niet te vergeten wit en zwart Combinaties van zach tere en sterke kleuren kunnen daarbij voor aantrekkelijke effec ten zorgen In het spoor van de aandacht voor betere stofkwaliteit hebben de mode-ontwerpers ge zocht naar een „neo-chique", geïn spireerd op Amerikaanse invloe den uit de jaren vijftig Als mo dieuze vrouwen dit voorjaar in hun kleding een Hollywoodlook uitstra len met elementen van cowboy- kleding, dan draagt de modieuze man jasjes met rechte, verbrede schouders met vulling en een pan talon met smal toelopende pijpen. Het beeld van het pak geeft dan een taps silhouet te zien Reden voor sommige deskundigen om nu al te spreken van een nieuw modetijd- perk met .architectonisch gecon strueerde kleding". Zeker is in ieder geval dat het nieuwe pak lekker is: soepel en licht, gemaakt voor natuurlijke bewegingen. Geen stof die daar be ter bij past dan de soepele honderd procent natuurstof die zuiver scheerwol is. Het Centraal Bureau Pas 65, geves tigd te Rijswijk, wijst er nog eens op dat sinds 1 februari ouderen, die niet in aanmerking kwamen voor de Pas 65, deze nu wel kunnen krijgen. De staatssecretaris van CRM heeft in een circulaire aan de gemeentebesturen mededeling ge daan van de ruimere afgifte- mogelijkheden. Twee duurzaam samenwonenden, waarvan de ene persoon tenminste 65 jaar en de andere tenminste 60 jaar is, kunnen voor een Pas 65 in aanmerking komen. Twee samen wonenden worden aldus met een echtpaar gelijkgesteld, indien zij reeds gedurende 1 jaar duurzaam samenwonen, zo staat in de circu laire. Aan een (gewezen) Nederlander, wonend in het buitenland, kan desgevraagd een Pas 65 worden af gegeven, indien de gemeente van afgifte de persoonsgegevens van de aanvrager verifieert met de Neder landse gemeente waar de aanvra ger laatstelijk was ingeschreven. De aanvrager van de Pas 65 geeft daarbij persoonlijk bij de afdeling bevolking van de gemeente van af gifte op: zijn naam en voornaam; de datum, het jaar en de plaats van geboorte; de Nederlandse gemee nte waar hij op de dag van afgifte van de Pas 65 verblijft, alsmede zijn adres aldaar op die dag; de gemee nte, waar hij in het buitenland woonachtig is en zijn adres aldaar; paspoortnummer en land van afgif te. Nederlanders, die nimmer in een gemeentelijk persoonsregister op genomen zijn geweest, moeten zich laten inschrijven bij de afdeling be volking van de gemeente 's Gra- venhage, waarna aldaar de Pas 65 kan worden afgegeven. In Turkije werd de tulp rond de achttiende eeuw als een heilige bloem beschouwd. Tegen de tijd dat ze gingen bloeien werden er grote feesten georganiseerd, omdat de tulp de komst van het voorjaar aankondigde. Nu, zoveel jaren la ter, kunnen de tulpen-kwekers er voor zorgen dat we ruimschoots voor de Kerst de eerste tulpen in de huiskamer hebben. Zodra tulpen afgesneden zijn, zijn het snijbloe men en hebben evenals alle andere snijbloemen voeding nodig om in de vaas helemaal open te komen. Enige jaren terug is er een speciale voeding voor tulpen en andere bol- en knolgewassen samengesteld. Deze Chrysalsoort is ideaa' voor tulp, iris, freesia, gladiool, lelie, dahlia en anemoon. De bloemen worden groter en komen prachtig op kleur. Let u wel even op de volgende pun ten: a. gebruik een schone vaas; 2c. stelen schuin afsnijden, lb. 1 zakje tulpen-chrysal per halve liter water; d. bijvullen met de klaargemaakte oplossing; e. deze oplossing mag niet met me taal in aanraking worden gebracht. De voorzitter van het Landbouwschap, drs. JJ. Schouten, sprak tijdens de openbare bestuursvergadering van het schap op 5 maart j.l. van een verbazingwekkende uitspraak van de Europese verbruikersorganisatie, de B.E.U.C., dat de prijzen voor produkten, die overschotten te zien geven, verlaagd zouden moeten worden, of tenminste bevroren (de BEUC vertegenwoordigt de onafhankelijke verbruikersorganisaties in de EG-landen). De organisatie denkt dat de overschotten schandalige proporties hebben aangenomen. Gemakshalve wordt aan de invoer uit derde landen voorbij gegaan. Er wordt ook voorbij gegaan aan het feit, dat er een voordeel is voor de consumentenprijzen als er voorra den of overschotten zijn. En de werkers in de agrarische sektor zijn ook consumenten en hebben eve neens recht op een redelijk inko men. In de afgelopen maanden is in ge sprekken met de ministers van Landbouw en Sociale Zaken duide lijk gemaakt, dat via o.a. de uit bouw van de bedrijfsverzorgings- diensten de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw vergroot zou kunnen worden en de sociale posi tie der betrokkenen zou kunnen worden verbeterd Het verheugt mij dat de regering zich in haar brief van twee weken geleden aan de sociale partners be reid heeft verklaard in de komende drie jaar extra geld voor de be- drijfsverzorging uit te trekken. Hiermee kunnen 750 arbeidsplaat sen gemoeid zijn. Ik ga er van uit dat de nieuwe minister van Fina nciën deze bereidheid ook werke lijk zal verzilveren, aldus drs. Schouten. In de zojuist genoemde gesprekken is ook de toepassing van de WIR in zijn verschillende onderdelen aan de orde geweest. Er is toen op ge wezen, dat een eventueel niet toe passen of laten wegvallen van in strumenten in de land- en tuin bouw voor de werkgelegenheid binnen deze sektor, maar ook in de aanverwante sektoren erg nadelig zou zijn. Kortgeleden heeft het Landbouwschap schriftelijk zijn standpunt over de WIR aan de be trokken ministers en kamerleden kenbaar gemaakt. De WIR is een algemene fiscale maatregel, die er mede op gericht is de concurren tiekracht van het bedrijfsleven te „Oh, wat is dat mesje toch bot"mopperde moe der. „Ik schiet niet op met aardappels schillen En het was nog niet eens goedkoop, een bekend, goed merk En een scharen- en messenslijper, die komt bijna al nooit meer langs en zeker met als je hem nodig hebt" Moeder schilde door Dik en slordig Ze had gewoon een slecht humeur Toen ze klaar was smeet ze het mesje in de mand met schillen „Phfoeh", zuchtte het mesje, „dat kon er weer mee door. maar niet heus Vervelend mens' Ik ben sterk en van goede kwaliteit Maar inder daad moet ik geslepen worden Als jij bijvoor beeld stijve vingers had, kon je mij niet eens vasthouden" Even later gooide moeder de schillen in de afval bak en ongezien kieperde het mesje mee „Daar lig ik nou", het mesje huilde van verdriet. „Wat moet er nou van mij terecht komen?' Een poosje later miste moeder het mesje, toen zij uien moest schillen Ze bedacht dat het in de bak kon liggen en zocht het eruit 't Mesje was al lang blij Het deed erg zijn best zo goed mogelijk te snijden Op dat moment kwamen Pim en Pie- neke binnen „Laarzen op de mat uit!", riep moeder „Ik zal zo thee inschenken, of willen jullie liever chocolademelk? Ik ben een beetje laat door dat vervelende botte mesje Pim, schrijf meteen eens op het boodschappenlijstje dat ik een nieuwe koop!" „Wat een verspilling", dacht het mesje „Wat zullen we dan weer bele ven met een ander mes erbij? Misschien is dat wel echt een snertmejye" De volgende dag kocht moeder maar meteen een ander mesue Eén met een rood heft Niet te duur en ook rostvrij staal en otk een merknaam Die middag ging het schillen veel sneller Het mesje met het mooie, rode heft lag prettig in de hand en schoot door de aardappels heen Het andere mesje met een mooi. bruin, echt houten handvat lag vergeten in de la Daar bleef het dagen liggen. Niemand keek er naar om. op één keer na, toen het nieuwe mesje hem een hooghartige blik toe woerp, die veelzeggend genoeg was Tot op een dag moeder weer in de keuken bezig was Ze had vergeten een pakje diepvries spina zie te ontdooienp en nu wilde zij het met het aardappelschilmesje in stukjes snijden, zodat het wat sneller zou ontdooien, want zo kon het niet in zijn geheel in de pan En daar gebeurde het 't mooie nieuwe mesje brak Daar lag het 't Lemmet naast het heft En moeder een flinke snee in haar duim Dat er een paar harde woor den vielen was wel duidelijk Pieneke hielp met de pleister en Pim stond ondertussen te zeuren dat hy voor school iets voor handenarbeid moest afmaken en dat hij een mesje nodig had Hij had van hout een visje gesneden 't Was al mooi glad geschuurd De bek was ook goed gelukt en de oogjes zaten ook gelijk Maar de staart! Dat was een ramp! Hij had het al wel tien keer gepro beerd Met veel moeite had hij aan de staart een klein houten pennetje gemaakt en dat moest nou precies passen in een inkeping aan de ach terkant van de vis Voor hy het kon lymen brak iedere keer dat pen netje. „Ik moet het morgen inleveren, anders krijg ik een onvoldoende", zei Pim „Jet ziet toch dat dit mesje gebroken is" „Neem dat oude maar, 't ligt ergens in de la" Na veel zoeken had Pim het gevonden Hy had een nieuw stukje fijn, zacht hout Net groot genoeg Vol moed ging hy aan de slag Maar het mesje, dat heel goed zijn best deed, nu het biy wwas weer uit de la te zyn ge haald. was te bot „Jan z'n vader heeft een messensiyper", wist Pim opeens Nou, als hy het mesje daar mocht slUpen, dan wy hy klaar met z'n probleem. Jan z'n vader was nog niet thuis „Weetje wat?, pro beer het zelfi", opperde zyn moeder. „Het is niet moeilyk, wees voorzichtig!" Nou. het lukte goed Het mesje leek wel te glan zen van trots, dat het zo goed werd behandeld. Pim bedankte en ging thuis meteen aan de slag. Het ging nu veel beter Voorzichtig, met rode konen van inspanning, sneed hy de staart uit, met een pennetje Nu lym Het lukte De staart zat mooi recht Met een diepe zucht legde hy de vis op een stukje krant om de lym te laten dro gen „Ben je klaar met dat mesje?"riep moeder. „Ik heb het ook nodig1" Pim bracht het. zei niets, maar hy treuzelde wat „Hé, dat is geweldig", lachte moeder „Hoe jieb je dat voor elkaar ge kregen? Nu snydt het heel goed Toch een fijn mesje" Pim lachte en vertelde Het mesje glansde van trots Het gebroken mesje dat zich zo zeker van zichzelf had gevoeld, werd nu met een resoluut gebaar weggegooid. versterken. Land- en tuinbouw vormen een zeer belangrijk onder deel van het bedrijfsleven. Daarom moeten de agrarische bedrijven ten volle gebruik kunnen blijven ma ken van de WIR, met uitzondering overigens van de regionale toesla gen, zei spreker. In de vergadering is naar voren gekomen dat het Landbouwschap vasthoudt aan de noodzaak de landbouwprijzen voor het seizoen 1980-1981 gemiddeld te verbogen met 7.9%. In het bestuur werd voorgerekend, dat de voorgestelde verhoging van de richtprijs van de melk (1.5%) door andere voorgestelde maatre gelen volledig teniet wordt gedaan. De medeverantwoordelijkheids heffing gaat nameiyk met 1% om hoog, terwijl het monetair com penserend bedrag (mcb) met 0.5% wordt afgebroken. Het Landbouw schap wyst de zogenaamde super heffing af. De ontwikkelingsmoge lijkheden van het grootste deel der bedrijven wordt hierdoor geblok keerd. Meikproduktie Eens te meer wees het bestuur op de vrijwillige premieregeling voor vermindering van de meikproduk tie, zoals die eerder door het Land bouwschap is voorgesteld. Gezien de aard van deze regeling (vrijwil lig) zullen er volgens het Land bouwschap geen extra problemen ontstaan op het terrein van de uit voering en controle, die de Euro pese Commissie juist aanvoert om de regeling af te wyzen. Het bestuur is van mening, dat er naast de berggebieden geen andere gebie den van de medeverantwoorde lijkheidsheffing uitgezonderd mo gen worden. De opbrengst van de heffing moet gebruikt worden voor een strukturele verbetering van de EG-zuivelmarkt door middel van de vrijwillige regeling om minder melk te produceren. Tijdens de discussie over de prijs voorstellen werd meermalen ge wezen op de enorme kostenstij ging, waarmee de agrarische sek tor gekonfronteerd is. Ais daarbij de huidige sterk stijgende lasten zouden worden meegerekend, zou de door het Landbouwschap ge wenste prijsverhoging van 7.9% zeker als een minimum moeten worden gezien. Alleen bij een vol doende prijsverhoging zullen de positieve monetaire compens erende bedragen afgebroken kun nen worden, omdat anders een verslechtering optreedt van het landbouwinkomen. In de voorstel len van de Europese Commissie wordt overigens geen recht ge daan aan het beginsel van de even redige afbraak van de mcb voor de Benelux en Duitsland, zoals het Landbouwschap dat voorstaat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 13