Vijftig jaar getrouwd Oprichting afdeling Holten '66 Feest in Holten op Koninginnedag en Bevrijdingsdag Woonwagen weggesleept Uit het politierapport HOLTENS NIEUWSBLAD Warenmarkt in de Tuinstraat Wereldgebedsdag Derde opvoerina Boerenbedrijf Vakantiereis voor bejaarden Schrijfavond was succes Prentbrief- kaartenbeurs CJV „De Vriendenschaar" organiseert 33e jaarfeest Grote internationale stenenbeurs ■s - sÊül. 4ÉËiisaLü> HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Vrijdag 7 maart 1980 32e jaargang - no. 10 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg 14. tel 05483 1358 Eed. medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2899 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-10688 Enige tijd geleden is er een werk groep opgericht die zich ten doel heeft gesteld om een vakantiereis te organiseren voor alle bejaarden uit de Holter samenleving Het zal u wellicht bekend zijn. dat er di verse bus-dagtochten voor bejaar den werden en worden georgani seerd in ons dorp De initiatiefne mers van deze werkgroep hebben al herhaalde malen van deze bus tochten georganiseerd, waaruit steeds de wens naar voren kwam dat men wel eens wat langer en ge- samenlijk met andere dorpsgeno ten wel op reis zou willen Naar aan leiding van deze reacties zijn we gekomen tot oprichting van deze werkgroep waarin zitting hebben de intiatiefhemers en het open be- Jaardenwerk die zich tevens ge steund weten door enkele kerkge nootschappen Het doel van de werkgroep *s om de vele bejaarden uit de Holter samenleving te laten kennis maken met de charme van het een paar dagen er tussenuit xyn, het niet s avonds weer naar huis moeten gaan om de volgende dag weer terug te moeten zijn in de Op zondag 9 maart 1980 van 10 00 tot 17 001 ar houdt de Nederlandse vereniging „De Verzamelaar" een grote internationale verzamel- beurs van stenen, mineralen, fos sielen, schelpen en koralen in Mu sis Sacrum, Velperplein, Arnhem <C.). Voor de derde opvoering van de klucht „Boerenbedrog" door de Toneelclub „COC" bestond za terdagavond weer een zeer grote belangstelling Het kolderieke ge beuren werd onder regie van Erik Zandvliet met vaart en verve op de planken gezet en de ruim 200 be- soekers (het ontmoetingscentrum van „De Kandelaar" was mudvol) waren enthousiast over de presen tatie en gaven van hun waardering biijkt met spontaan applaus na elk bedrijf en een staande ovatie. De door de Werkgroep Holten van Amnesty International maandag avond in hotel Vosman gehouden schrijfavond voor verbetering van bet lot van de veie politieke ge vangenen in de wereld, heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Meer dan vijftig perecnen hebben aan deze tweede actie van dit jaar deelgenomen en hebben 64 brieven geschreven Hmun brieven richtr ten zich zonder meer tot de autori teiten van Argentinië, Rusland, Swaziland, Tunesië, China, Uru- quay, Maleisië, Viëtnam, Colum bia, Indonesië, Korea. Bulgarije en TJecho-81owakije Enkele epistels waren gericht aan de Ambassadeur van Rusland in Den Haag De vol gende schrijfavond zal worden ge houden op maandag 14 april a s. dagelijkse tredmolen Deze reis is speciaal opgezet voor hen die het ondernemen van een meerdaagse reis naar het buitenland niet aan durven. zonder de geborgenheid van de eigen vertrouwde omgeving om zich heen te weten, vooral voor hen die er graag eens een paar da gen uit zouden willen gaan. maar het zonder de begeleiding van be kende dorpseigene mensen niet aandurven De werkgroep heeft dan ook gekozen voor Luxemburg, omdat Luxemburg met zijn oude stadjes en kastelen en beboste ber gen een ideaal vakantieland is Het bergland is er nergens onbereik baar en er kronkelen vele mooie ri viertjes door de valleien en er zijn stuwmeren, watervallen en tussen grote rotsblokken voortsputte- rende beekjes In het hart van de Ardennen ligt het plaatsje Wiltz waar we een uitstekend hotel heb ben gevonden Hotel Beau Séjour dat beschikt over een gezellige eet zaal, een t v kamer en een lift en een fraai terras Wiltz leent zich uit stekend voor uitstapjes door het groothertogdom, wat we dan ook zeker zullen doen. we gaan o a naar Echternach. Vianden en we bekij ken menig oud kasteel en natuur lijk ook naar de stad Luxemburg Het is dan ook een zes-daagse reis van maandag 15 september tot en met zaterdag 21 september 1980. De prijs voor deze reis die volledig verzorgd is bedraagt f370- incl verzekering U kunt zich vanaf nu opgeven bij de V V V met daarbij f150- vooruitbetaling De in- schrijfdatum is tot uiterlijk 15 april 1980. u dient er wel rekening mee te houden dat er max 45 pers mee kunnen, dus geeft u zich zo spoedig mogelijk op, zodat wij u niet teleur hoeven te stellen'! U dient uit eraard ter zijner tijd wel te beschik ken over een pas (mag 5 jaar verlo pen zijn) of een toeristenkaart In dien u nadere inlichtingen wenst belt u dan gerust 1201 of 2566 of 3388. •M Op woensdag 12 maart hoopt het echtpaar J W ter Muil Zw ter Mull-Klaucke, Noorderbergstraat 4 te herdenken dat ze een halve eeuw geleden in het stad huis van Amsterdam elkaar het ja-woord gaven Ter Mulle, die na het verlaten van de lagere school schil dersknecht werd. begon later voor zichzelf en moest hard werken en lange dagen maken om de kost te verdienen In 1944 hield hij het schilderen en behangen voor gezien en werd besteller-voorman bij de PTT kan toor Amsterdam-Zuid Hij bleef bij tante Pos tot 1979 toen hij met vervroegd pensioen ging en naar Holten verhuisde, waar hij en z'n vrouw nu al weer tien jaar met veel plezier hebben gewoond In Amsterdam was Jan ter Muil 25 jaar dirigent van het muziekkorps van het Leger des Heils in Oost en het was voor hem altijd weer een heerlijke belevenis om met het corps de straat op te gaan en met muziek en zang de blijde boodschap van het Evangelie te verkondigen. Evangelisatiewerk heeft altijd een warme plaats in z'n hart gehad en toen men hem plm 10 jaar geleden vroeg om mee te werken aan het Interkerkelijk „Open Deurwerk", heeft hij spontaan ja gezegd Vervelen doet de gouden bruide gom zich nooit want hij leest graag z'n krantje, spaart Nederlandse en buitenlandse postzegels, vist erg graag en houdt van tuinieren. Mevr Ter Muil heeft naast haar huishouding als hobby borduren en haken en ook voor haar vliegen de dagen om. De heer Ter Mull is 71 en zijn vrouw is 73 jaar Het echtpaar, dat zich mag verheugen in een goede gezondheid en 6 kinderen en 8 kleinkinderen heeft, recipieert zaterdag 15 maart in hotel'„Vosman". Bij de vele gelukwensen voegen wij gaarne de onze. Zoals al eerder in dit blad vermeld ligt het in de be doeling in Holten een afde ling op te richten van de po litieke partij D '66. De initiatiefnemers stellen zich voor dat de afdeling aan leden, sympathisanten en geestverwan ten van D '66 de mogelijkheid zal bieden tot gedachtenwisseling over politieke zaken in de meest al gemene zin en dat oprichting van de afdeling tevens het startpunt zal zijn vooreen actievere rol van D 66 in de gemeentepolitiek van Holten. De oprichtingsvergadering wordt gehouden op maandag 17 maart a s om 20 00 uur in zaalVosman" Erwm Nijpels, lid van de Tweede Kamer voor D 66 komt voor deze gelegenheid naar Holten en zal tij dens de vergadering een korte in leiding houden over ,.D 66 en he| sociaal economisch beleid". Alle belangstellenden zijn op deze avond van harte welkom De initia tiefnemers verwachten met name veel opkomst uit de grote groep in ons dorp van D 66 stemmers bij de laatst gehouden verkiezingen. Het zwembad heeft ongenode gas ten op bezoek gehad Zij kwamen door het glas van de toegangsdeur te vernielen De koelkast en een lamp werden met een viltstift be klad Op de Oranjestraat werd een ra darsnelheidscontrole gehouden. De snelheden lagen tussen 61 en 73 km per uur In totaal werden 11 bestuurders bekeurd. Op de kruising Aaltinksweg- Broekweg heeft een aanrijding Uontvangt een fraaie Gebruik deze Woonplaats Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. plaatsgevonden tussen een motor rijder en een aanhangwagen van een tractor De motorrijder V M M D uit Raalte schoot met zijn motor onder de aanhangwagen van J O uit Holten De motor werd geheel vernield en de motorrijder licht gewond A S uit De Bilt deed aangifte van diefstal uit zijn auto De auto stond geparkeerd op de dagcamping in de Holterberg Een N N had het rechtervoortochtraampje verbro ken en 2 tassen meegenomen In to taal werd plm 1200 - meegenomen plus papieren e d Op de 8 14 werd een autobestuur der staande gehouden i v m het rijden onder invloed van alcohol. Beide blaasproeven waren positief Door de dokter werd een bloed proef genomen Belangstellenden kunnen zich richten tot mevr. Pfeffer-Ladiges, tel. 3110. Op zaterdag 15 maart 1980 houdt de Nederlandse vereniging „De Verzamelaar" een grote ansicht- kaartenbeurs in de zaal van hotel café-restaurant Herkert, Zuider zeestraatweg 135 te Oldebroek De beurs is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Advertentie-adviseur: W. FREOERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverda! Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur In de afgelopen weken is, mede op initiatief van bur gemeester Van Rappard, een „feestcommissie" ge vormd, die er voor zal gaan zorgen dat 30 april en 5 mei a.s. niet ongemerkt voorbij zullen gaan. Op 3 maart j.l. is deze feestcommissie voor de eerste keer bij elkaar geweest en is van gedachten gewisseld over mogelijke te organiseren feestelijkheden. Natuurlijk werd ook gesproken over de oproep van de buurtvereniging Larenseweg (in het Holtens Nieuws blad van vorige week) aan alle andere buurt- en straatverenigingen om in de feestweek van 30 april t/'m 5 mei te zorgen voor versierde straten. De feestcom missie ondersteunt deze oproep van harte en wil ook graag toezeggen dat ervoor gezorgd zal worden dat prijzen beschikbaar zjjn voor de fraaist versierde stra ten. Naar het zich laat aanzien, zal de viering van de bijzondere koninginnedag van dit jaar beginnen met de traditionele aubade van de lagere schooljeugd bij het gemeentehuis. Voor het overige zullen de aktivi- teiten voor de jongste Holtense jeugd voornamelijk gaan plaatsvinden op 5 mei. In verband met de te verwachten uitgebreide televisieprogramma's op ko ninginnedag, die de meeste Holtenaren uiteraard niet zullen willen missen, is er op die dag weinig gelegen heid voor andere aktiviteiten. Wel zullen er 's avonds aktiviteiten in Xalfstermansweide zijn. Gedacht wordt aan een soort braderie en aan sportieve ont moetingen tussen straten, mogelijk in de zeskamp- stijl. Overigens wordt er op gewezen dat overdag de traditionele motorcross in de Beuseberg zal plaats vinden. Over het programma van 5 mei heeft de feest commissie nog niet zo erg diep nagedacht, maar zoals vermeld, die dag zal het accent gelegd worden op akti viteiten voor de Holtense jeugd. De feestcommissie, die overigens is samengesteld uit de Oranje- en andere Holtense verenigingen, komt op 13 maart a.s. weer bij elkaar. Eén dag per jaar zijn miljoenen christenen over de gehele wereld met elkaar verbonden, doordat ze in alle talen dezelfde liturgie vieren. Kerkmuren vallen daarbij weg en allerlei grenzen van taal, kuituur en ras tellen dan even niet. Eén dag één uur in de verwachting dat deze wereldwijde verbondenheid daar door verder zal uitgroeien tot in tensievere kontakten en tot meer gezamenlijke hulpverlening. Dit jaar zullen we op vrijdag 7 maart een gebedsdag vieren De li turgie komt uit Thailand met als thema: „Vrijheid en verantwoorde- lijheid". De dienst in Holten wordt op 7 maart gehouden in de Gerefor meerde Kerk en begint om kwart voor 8. Daarna zullen we met elkaar koffie kunnen drinken. We hopen dat vele mannen, vrouwen en jeugd de gebedsliturgie met elkaar ko men vieren. De Voorbereidingscommissie Geboren: Anna Henrike dv. G.H. Sluiter en J.H.J. Bekkemens; Hendrika Rianne dv. G Kolkman en G.H Jansen (geb. te Almelo). Overleden: E.H. Xettelarij- Pongers,oud79jaar, Holten, (overl. te Deventer); J.H. Scholten- Bakhuis, oud 67 jaar, Holten (overl. te Deventer). In verband met het bouwen van een winkelcentrum- en apparte menten op de hoek van de Dorpsstraat- Kerkstraat kan over een langte van plm 30 meter niet worden beschikt over de Kerk straat voor het plaatsen van kra men en zal de seizoenwarenmarkt evenals sinds het najaar van '79 vanaf vrijdag 7 maart van 14 30- 18 00 uur weer worden gehouden in de Tuinstraat Er is indertijd voor de Tuinstraat gekozen omdat het gedeelte van de Boschkampsstraat voor het gebouw „Irene" vrybiyft in geval van begrafenissen vanuit dit gebouw op vrydag. Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede- Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar J Vrijdag 14 cn zaterdag 15 maart organiseert C J V „De Vriendenschaar" voor de 33e keer weer het traditionele jaarfeest, hetwelk zal worden ge houden In gebouw Irene Aanvang half acht precies op beide avonden Ook dit Jaar is weer door diverse clubs, leiding en belangstellenden hard gewerkt een leuke en goed verzorgde avond te presenteren Voor de pauze zullen diverse juniorenclubs de aanwezigen vermaken met leuke schets jes, die zich Jaar afspelen in verschillende landen Daarna zal de senioren- groep de klucht „In de vergulde os" van Johan Blaaser opvoeren Zater dagmiddag zal het toneelstuk voor de bejaarden worden opgevoerd Voor vervoer naar Irene kan gezorgd worden U kunt hiervoor bellen naar I Westerlk, tel 2292. De woonwagen waarmee het gezin Van Engelen (vader, moeder en 2 kinderen) op vrijdag 22 februari „neerstreek" op het min of meer il legale kampje aan de Markelose- weg. is woensdagmorgen door het* Bergingsbedrijf Wolves te Wierden in opdracht van het gemeentebe stuur weggesleept naar het regio nale kamp in Deventer, waar de familie was weggevlucht omdat men zich daar bedreigd voelde. B en W gaven hiertoe opdracht nadat woensdagmorgen de Raad van State het verzoek van Van Engelen om schorsing van het besluit van B en W om uit de gemeente te ver trekken. had afgewezen De wagen is inmiddels onbewoond want de familie had intrek genomen in een tourcaravan die door familielid Mi- chels teen van de twee gezinnen die door het college van B en W wórden „gedoogd") beschikbaar was ge steld Het betrekken van deze ca ravan betekent voor de familie Van Engelen niet dat ze op het kamp en in de gemeente Holten mogen blijven Ze hebben van het college de gelegenheid gekregen om het vertrek zelf te regelen, doch heeft men op een door B en W vastge steld tijdstip de biezen niet gepakt, dat zal de caravan worden wegge sleept.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1