Eerste steenlegging bouwproject Dorpsstraat Dorpsschool 25 jaar in de Tuinstraat Postzegel ruilbeurs Veel belangstelling voor regio-avond evangelische omroep '1 Burgemeester Van Rappard vaardig met troffel I HOLTENS NIEUWSBLAD f JUBILEUM: Verloren en gevonden Vrijdag 22 februari 1980 32e jaargang-no. 8 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg 14. tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H. Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel 05490-16660 HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de g 9 Op uitnodiging van de directie van Bouw project Unie Nederland te Utrecht heeft burgemeester mr W.L.F.C. van Rappard vrijdagmiddag 15 februari de eerste steen gelegd van het in aanbouw zijnde winkel centrum met bovenwoningen aan de Dorpsstraat. Dit gebeurde ruim een kwar tier na de geplande tijd van drie uur omdat de helicopter die van het vliegbeld Teuge was opgestegen eerst een paar rondjes bo ven de Holterberg draaide en de piloot ook nog de gelegenheid bood om Holten vanuit de lucht te bekijken. De landing aan de Rietmolenstraat, vlak achter „Bouwhuus- mölle", waarvoor veel belangstelling was verliep perfect en precies op de plaats die met een witte lap was aangegeven werd de „wentelwiek" door piloot Nouwen, die door de heer Van der Zande, dir, Central Air Teuge een krentenwegge kreeg aangebo den om „U" tegen te zeggen, „neergezet". Na de landing werd burgemeester Van Rappard meteen per auto naar „de bouw" gebracht voor het verrichten van het cere monieel van de eerste steenlegging dat per fect en vaardig werd uitgevoerd. Na de steenlegging gingen de genodigden naar zaal „Vosman" waar het onder het genot van een drankje en een hartige hap heel gezellig was. concurrentie in en een tweede groep middenstanders die hoopt dat deze nieuwe concentratie van winkels in de kern van het dorp een nieuwe impuls zal geven aan het gezellig winkelen in ons eigen dorp. Holten was de laatste jaren met z'n gapende wond (gat van Holterman) in het hart van het dorp bepaald geen plaats om gezellig te winke len. Juist door zo'n nieuwe winkel concentratie in de kern en het in haken van de aangrenzende be staande winkels zal het allemaal veel vriendelijker en gezelliger worden. Het is dan ook mogelijk om gezamenlijk aktie te voeren en het opnieuw instellen van een koopavond is dan zeker het probe ren waard. Er blijven natuurlijk nog wat wensen over voor de mid denstanders in de kern Het par keerprobleem wordt steeds nij pender en de gemeente zal hier op korte termijn zo het een en ander aan moeten doen. De panden die zijn aangekocht van Müller transport zullen zo spoedig mogelijk moeten worden afgebro ken voor aanleg van parkeerruim te. Mocht t.z.t. het nieuwe gemee ntehuis hier worden gebouwd (of Holten een goed voorbeeld De heer G W de Bruin, dir Projekt Unie Utrecht, die als eerste het woord voerde, dankte burgemee ster Van Rappard voor zijn bereid heid om de eerste steen te leggen van een winkelcentrum met woon- gelegenheden dat voor Holten zeer belangrijk is Hij prees de initia tiefnemers tot de bouw t.w Make laardij Dekkers Vastgoed B V te Hengelo (O), Bouwbedrijf DURA Thomasson, Rotterdam Hengelo en het architectenbureau Van Couwelaar en Niessink, Hengelo Veel gemeenten mogen aan Holten een voorbeeld nemen Men heeft op tijd onderkend wat het bouwen van zo'n projekt voor een vooruitstre vende gemeente betekent. De goede samenwerking met het col lege van B en W en de dienst van Gemeentewerken wordt zeer ge waardeerd De heer De Bruin bood aan burgemeester Van Rappard een grote kleurenfoto aan van de oude situatie en wenste Holten een bijzonder succesvolle ontwikke ling. Dorpshart winkelcentrum en woongebied Burgemeester mr Van Rappard, die het woord voerde namens het gemeentebestuur, dankte voor de prachtige kleurenfoto die een ere- plaatsje zal krijgen in het gemee ntehuis. en wees in een korte toe spraak op de snelle ontwikkelingen Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3. tel 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bi) H. V00GSGEERD Deventer weg 34 tel 1665 tot 's woensdags 12 00 uur De helicopter geland op het terrein achter „Bouwhuis Mölle" in de laatste jaren, een ontwikke ling die Holten heel hard nodig had Het ,gat van Holten" heeft veel te lang leeg gestaan Hij noemde het bijzonder prettig dat Dura inder tijd met een ideeënschets kwam waarin beide partijen wel brood za gen Centrum van het dorp moet niet alleen winkelcentrum, maar ook woongebied zijn In het plan zuid, waar het gemeentehuis is ge projecteerd komen ook een dertig tal woningen en dat is een goede zaak en hoogst belangrijk Wij staan nog maar aan het begin van de ontwikkeling, er zal nog veel meer moeten gebeuren De moge lijkheden om het centrum aan trekkelijk te maken zijn vele, bijv. door aanleg van parkeerterrein(- tjes) met banken en bomen De hele Dorpsstraat zal gezelliger moeten worden. Wonen en leven „Ik had zo", zei mr Van Rappard vanmiddag, „het voorrecht om een klein dorp gelegen aan de voet van de Holterberg met rondom een prachtig natuurgebied vanuit de lucht te zien Dan denk je primair: zo moet het blijven, maar even later met de beide benen letterlijk op de grond merk Je dat daar in dat Ma- durodamplaatsje mensen wonen en werken, dat er geleefd wordt Ik kan mij soms niet aan de indruk onttrekken dat bestuurders en ambtenaren van hogere overhe den (en zij niet alleen - red. H.N.) Holten bezien vanuit de lucht. Holten zien zonder mensen als hun oordeel gevraagd wordt over onze planologische voornemens. Holten is een goede plaats om te wonen en om te werken Moge dat zo blijven. Moge het Dura-complex daar een bijdrage toe leveren", al dus burgemeester Van Rappard. Sporen verdiend De heer Hissink, direkteur DURA v h gebr Thomasson te Hengelo (Oi zei in een korte toespraak te hopen en te verwachten dat de bouw nu vlot zal doorgaan en dat men het gehele objekt in oktober kan opleveren t Heeft inderdaad lang geduurd maar er zijn ook in de omgev ing van Holten projekten die veel meei tijd hebben gevraagd voordal de eerste steen gelegd kon Burgemeester mr. Van Rappard met een aantal genodigden bij het leggen van de eerste steen met het opschrift: „Voor de bouwobjecten Dorpsstraat-Smidsbelt is op 15 febr. 1980 de eerste steen gelegd door mr. W.L.F.C. ridder van Rap pard, burgemeester van Holten niet!) dan is zo'n parkeerterrein best te gebruiken. Dan is er nog de wens dat de Beus- eberg snel bebouwd zal worden zo dat Holten kan groeien tot plm. 10.000 inwoners, wat voor speciaal zaken een goede basis is om zich hier te vestigen. worden. De fa. Thomasson heeft met de bouw van de Scholenge meenschap in Holten haar sporen verdiend 't Is in Holten bijzonder goed wer ken mede dank zij de medewerking van het gemeentebestuur en an dere instanties Wanneer er in Hol ten in de toekomst nog meer objek- ten komen, zal Dura/Thomasson hier graag aan meewerken, zo zei de heer Hissink. Drie petten De heer J A v.d Maat (Ik sta hier eigenlijk met drie petten op. n.l. als voorzitter van de Holtense Han delsvereniging, als buurman van de bouw en als toekomstige bewo ner van een van de winkelpanden) herinnerde aan het verleden (1959) toen er een plan tot verbouw van het bestaande pand werd inge diend en burgemeester mr W H. Enkelaar zei zou je dat nou wel doen want over een paar jaar bre ken we rond de Smidsbelt alles af voor de bouw van een nieuw ge meentehuis Hetzelfde verhaal kregen we nog es weer te horen bij onze verbouwplannen in 1969 en in 1974 Wel het is zo dat je er toch onbewust rekening mee hield met het wegkopen door de gemeente en een noodzakelijke ingreep achter wege liet Toen echter in 1976 het dorpshotel „Holterman" door DURA werd aangekocht kwam de zaak schijnbaar in een stroomver snelling Jarenlange en moeizame onderhandelingen, o a met wet houder H Stegeman die, dat mag gezegd worden, veel en belangrijk werk heeft verricht, hebben dan uiteindelijk toch geresulteerd in de start van de bouw in de nazomer van 1979 Als buur van DURA wil ik graag de projekt-uitvoerder. de heer W Venhuis en z'n mannen dank zeg gen voor de verzorgde manier waarop wordt gewerkt Kortom, al les wordt steeds keurig opgeruimd en de hele bouw maakt een ver zorgde indruk. Vrijdag 15 febr was het voor de leerlingen van de O.L. Dorpsschool groot feest: hun school vierde het uitge stelde 25-jarig „bestaansfeest" Alle leerlingen van de kleuter- en lagere school kwamen om half negen ver kleed op school. Er werd geopend met het schoollied, waarna alle klassen een kwartier van het toneel ge bruik maakten om daar iets op te voeren. De kleuters openden de rij met een zelf gecomponeerd feestlied. Hierna volgden de klassen van de lagere school met toneelstukjes, schimmenspel en modeshow. Na een korte pauze begon om half elf het spelletjescircuit. In alle lokalen waren spelletjes opgebouwd, die de kinde ren met de spelkaart in de hand gingen afwerken: sjoe len, kegelen, ringgooien, croquet, spijkerslaan, plank jes lopen, blokjes stapelen enz. Tot slot leverden de kinderen de spelkaart in, waarna nog een duik in de grabbelton gedaan mocht worden en een verfrissing opgehaald werd. Hierna haalde iedere leerling een prijs op. In de middagpauze werd er smakelijk boe renkool met worst geserveerd, met als toetje een vla- flip. Een kostelijk gezicht dit grote „gezin" van 200 mensen aan de dis in de feestelijk versierde hal te zien. Na de pauze was er weer voor alle leerlingen het optre den van een goochelaar-buikspreker Voor jong en oud een kostelijke middag. Om kwart over drie was het feest ten einde. Voor de ouders komt er op 7 maart nog een grote feestavond, met ook een spelcirciut, fotora den, gewicht radenen gelegenheid voor een dansje. De opbrengst van deze avond zal worden besteed voor de aanschaf van een fotocopieerapparaat. Aan de uitnodiging van de E.O. tot het bijwonen van de Regio-avond in de Geref. Kerk gaven plm. 600 bezoekers gehoor. Zij werden wel kom geheten door de heer T. van Ommen, hoofd van de afd. Voor lichting. In zijn openingswoord zei de heer Van Ommen, ,,'t Is voor de eerste keer dat de E.O zich op deze ma nier in Holten presenteert en wij zijn blij en dankbaar dat zovelen deze avond van hun belangstelling blijk geven De E.O. is nu al weer tien jaar bezig met deze omroep waarin centraal staat het brengen van het evangelie door middel van radio en televisie. Na het lezen van het bijbelgedeelte Exodus 4 10-14 en gebed zong het Hervormd Kerkkoor onder leiding van de heer J op den Dries Psalm 119 en „Mijn Herder is de Here God." Ds W Glashouwer, voorzitter E.O hield hierna een meditatie n.a.v. Joh 17 vers 17 „Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waar heid" Het middelpunt van de schriften is Jezus Christus, die bidt heilig ze in de waarheid God is de God van Elia die nog leeft. Gods Woord kun je je hele leven mee be zig zyn We hebben een God die al tijd weer klaar staat om ons te hel pen Wij mogen kinderen van God zijn Zij die op Hem hun vertrouwen stellen zullen gered worden Hij staat nog steeds aan de deur en klopt Wij moeten door deze wereld met alle verschrikkingen heen Hij bidt niet neem ze uit deze wereld weg maar draag ze er doorheen als het gezin van Noach Midden in deze banauwde wereld kun je je vei lig voelen omdat je een God hebt die leeft De Evangelische Omroep heeft de mogelijkheid in radio en Boerenkoolmaaltijd in de hal van de Dorpsschool. Twee partijen Als voorzitter van de Holtense Handelsvereniging moet mij van het hart dal we in onze gelederen in verband met het Komplan met twee partijen te maken hebben n 1 met winkeliers die zeggen Nu komt er wel een nieuw winkelcen trum, maai daar komt alleen maar t.v steeds weer te wijzen op God als de redder van zondaren. In diepe afhankelijkheid als kleine nietige mensen ons werk doen. Gods woord horen, bewaren en doen dat wil zeggen er uit leven en naar leven zo besloot ds. Glashouwer. Het koor zong hierna „Kom in mijn hart Heer Jezus" en „Looft overal, looft al wat adem heeft." Door bariton Paul Hofstede werden met grote overgave en heel zuiver een viertal liederen gezongen w.o „De God van Elia leeft nog" en „De ge opende deur Hij werd op het ker korgel begeleid door Harry Hamer die ook de samenzang begeleidde. Ds G W H. Peddemors sprak een kort slotwoord n.a.v Philippenzen 3 vers 16 en beëndigde met dank gebed de mooie avond. Traditiegetrouw organiseert de Holtense Postzegel Club (H.P.C.) ook dit jaar op de eerste zaterdag van maart (nu dus op 1 maart a.s.) haar jaarlijkse grote postzege lruilbeurs. De beurs zal wederom worden ge houden in de aula van de openbare scholengemeenschap aan de Haar- straat en wel van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis De voor gaande acht beurzen mochten zich in een telkenjare toenemende - be langstelling verheugen. Het be stuur hoopt, dat ook de komende beurs weer door een stijgend aantal verzamelaars en belangstellenden in de filatelie uit Holten en verre omgeving zal worden bezocht. Ter beurze zullen koffie, thee. frisdran ken. soep en belegde broodjes voor een redelijke prijs verkrijgbaar ziin. Zij, die per auto komen, gelieven gebruik te maken van de ruime parkeergelegenheid bij de Sporthal aan de Keizersweg, Verloren: Bouvier/Rotweiler. zwart; blauw kort jasje met wit geruite voering, jongenshorloge, digital Quartz met verchroomd rekbandje, 2 autosleu tels met bruin hangertje, rode por temonnee met kraaltjes, inh. f7 55. lichtbruine portemonnee, inh.. plm f 130 - Rabobankpas. Gevonden: Gouden ketting; linker-want, maandtraject-kaart, zilveren ring; 2 op pauwen lijkende dieren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1