Grote belangstelling voor Holten had vroeger een weefschool in het dorp Open Deur samenkomst Yogalessen BEJAARDEN CARNAVAL IN HOFBAR Expositie GEEN 500 MAAR 5000 Algemene bond van ambtenaren afd. Holten Van „smietspoel tot schietspoel" Driemaal is scheepsrecht Verloren en .gevonden HOLTENS NIEUWSBLAD Gedrukte oplage 3D75 m mm Vrijdag 15 februari 1980 fel KjjPjjBk 32ejaargang-no.7 BH B&A Hoofdredacteur J V/iggers RS BBBk Hl vm Kolweg 14. tel 05483 1350 hHK Bi £51 UB BH BH Rec* medewerker D J Mondeel pjgpjafc JSfg ffif H[ BH BBS Verzetstraat 70. tel 05483-2699 JSÊ Stichtingsbestuur: H Hb H&MW W H secretaris Hr HnSl BTB Kozakkenstraat 05483-3022 WÊÊ^ HsH Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-10600 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Abonnementsprijs 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Geboren: Wietske dv. H J Niewenhuis en A.G.H. de Bruin (geb te Deventer). Overleden: H.L. Visser, oud 9 jaar, Holten (overl. te Hengelo 0); W. Meerman, oud 73 jaar, Holten. Ondertrouwd: B.D. Lubberdink, oud 26 jaar, Hol ten en: J. Oldenhuis, oud 20 jaar, Den Ham. Gehuwd: J.W Jacobs, oud 25 jaar, Lochem en: J.H. Nijkamp, oud, 21 jaar, Apeldoorn. De Open Deurgreep Holten belegt op zondag 17 februari in de Ned. Herv. Kerk haar vierde en tevens alweer de voorlaatste samenkomst in dit seizoen. Spreker is deze avond ds. G.W.H. Peddemors over het thema „Tussen kindergebedje en rouwadvertentie". Medewer king verleent het Herv. Kerkkoor onder leiding van de heer J Op den Dries te Nyverdal. De aanvang is om 19.15 uur doch vooral is er vanaf 19.00 uur samenzang met orgelbe geleiding van organist Anton Koopman. De Open Deurgreep re kent ook deze keer weer op een zeer grote belangstelling. Verloren: Meisjesbril, rose montuur, donker rode houder, beugel; gebreide handschoen met zwart suède; bruine dames-tas met paspoort, 2 portemonnees en sleutelbos in etui; kentekenplaat Gevonden Portefeuille; vuist handschoenen; rechter nylon handschoen; heide- wachter, dolkmes; dames glacé's; gebreide wanten Aan het begin van dit seizoen is de stichting voor sociaal en cultureel werk in Holten gestart met yoga lessen. De animo hiervoor bleek voldoende te zijn om met twee groepen van start te gaan, die on der leiding van yogaleraar Theo de Gans uit Eerbeek, ondertussen de eerste kursus erop hebben zitten. Het merendeel van de deelnemers van deze twee groepen was echter zo enthousiast, dat men besloot door te gaan met een vervolgkur- sus, waarvan de eerste lessen in middels alweer gegeven zijn. Wel licht zijn er in Holten en omgeving nog meer mensen die belangstel ling hebben voor yogalessen. Mochten er dit voldoende zijn, dan bestaat er de mogelijkheid dat er een nieuwe groep voor beginners van start gaat. Deze lessen zullen dan worden gegeven op dinsdag avond van 18.30 tot 19.30 in h^, „Kolnös" aan de Hoffestraat. We wijzen er echter nog eens op, dat deze kursus alleen bij voldoende belangstelling zal doorgaan. Heeft U belangstelling of wenst U nadere inlichtingen, dan kunt u kontakt opnemen met het Paalhuus, tel. 2755. Prins Demls I van de Coster Elta zal dinsdagmiddag 19 februari om 15.30 uur in Hofbar (café Jansen) het startschot geven voor een ge weldig bejaardencarnaval. Tal rijke artiesten, die op het laatste prinsenbal geschitterd hebben zullen ook de bejaarden van Hol ten een onvergetelijke middag be zorgen. Wat het „droogje en het natje" be treft heeft Prins Demin nog enkele verrassingen, want gezelligheid staat ook by hem hoog in het vaan del geschreven De carnavalsver eniging „De Tlenpreuvers" heeft kosten noch moeite gespaard, om Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nij verdal Telefoon 05486- 13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G W. KNAPEN Larenseweg 3. tel. 1224 tot woensdags 15,00 uur In Bathmen by H. V00GSGEERD Deventer weg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12 00 uur van deze middag te maken, wat Holtense bejaarden ervan ver wachten Prins Demin kan daarom ongetwyfeld 19 februari een groot aantal van Holtens oude garde verwelkomen Zy. die dit feest graag mee willen maken en geen vervoer hebben moeten even 1574 bellen zy worden dan met de auto gehaald en thuis gebracht. Vrydag 22 februari 's middags om 16 00 uur wordt in het Bejaarden centrum .Diessenplas" een exposi tie van poppen, houtskooltekenin gen. pentekeningen olieverfschil- deryen en aquarellen geopend die door de familie Schmets. te Holten, zyn vader, moeder en twee zoons, in vrye tyd zyn gemaakt Dezebyzon- der aardige en boeiende expositie is tot en met 23 maart dageiyks te bezichtigen van 14 00-21 00 uur. In ons blad van de vorige week werd vermeld dat de Adventsactle „Soiidandad' in Hollen had opge bracht vythonderd gulden De op brengst bedroeg f 5000.- Het ligt in de bedoeling van de supporters vereniging „H.M.V." om ook in 1980 voor de derde maal in successie weer een rommelmarkt-boeldag te organiseren. De twee voorgaande rommelmarkten waren een geweldig succes. Dit succes was te danken aan de Inwoners van de gemeente Holten die het met veel enthousiasme voor een niet aflatende stroom tele foontjes zorgden om steeds weer „niet meer gebruikte", goederen ter beschikking te stellen In het feestjaar 1980. waarin „H M V 35 jaar bestaat, hopen de supporters dat deze derde rommelmarkt-boeldag het succes van de twee vorige zal evenaren J dat deze rommelmarkt ze zal „overtref fen" Maar dat is alleen mogeiyk als iedereen die ,in de wegstaande of niet meer gebruikte" spullen tegenkomt de supporters van H M V even een „seintje" geeft om het op te komen halen. Dat „seintje" kunt U geven aan: H.J Pinkert, Pastoriestraat 20, tel. 3489 of J W W. Bluemink Bessinkpasstr. 17, tel. 1693 en zij zorgen dat het opgehaald wordt. foonkantoor met (vermoedelijk) mevrouw Stukkers. ons op 2 augustus 1979 dan ook he laas is komen te ontvallen," aldus voorzitter H.W. Goorman, tijdens een korte herdenkingstoespraak. Evenals het jaarverslag van secre taris K. Reitsema, sprak de heer Goorman van een groot verlies, dat vooral voor Mevr. Klein Nulent en haar kinderen moeilijk zal zijn te verwerken. Hierop nam de verga dering staande een kort ogenblik van stil gedenken in acht. Bestuursverkiezing Na vaststelling van de notulen en behandeling van ingekomen stuk ken bleek uit het jaarverslag van secretaris K Reitsema dat het le dental van de afdeling Holten per 1 januari 1980, 109 bedraagt. Vooral in de welzijnssector denkt de Hol tense ABVA het komende jaar ac tiviteiten te ontplooien om mensen tot het lidmaatschap van deze bond te bewegen. Verder bleek uit dit jaarverslag de grote activiteit van het afdelingsbestuur inzake een groot aantal bestuurs- en re gionale vergaderingen, alsmede de inbreng in het zgn. Georganiseerd Overleg met het gemeentebestuur van Holten. Evenals secretaris Reitsema ontving ook penning meester J Oosterkamp een warm applaus na zijn uitvoerige uiteen zetting omtrent het verloop van de afdelingskas Op voorstel van het bestuur werd voor het niet herkies baar aftredende bestuurslid H. Huisman, bij acclamatie gekozen de heer H. Wansink, terwyi het aanvankelijk als niet herkiesbaar aftredende bestuurslid A. Boele zich by nader inzien toch nog weer een jaar als bestuurslid voor het „Georganiseerd Overleg" beschik baar stelde. Als blijk van waarde ring en dank voor aan de afdeling bewezen diensten overhandigde voorzitter Goorman een kado aan het scheidende bestuurslid H. Huisman Na de pauze bleven de aanwezigen nog een tyd lang in on gedwongen sfeer byeen, o m. met het spel Bingo, waarvoor een aan tal leuke pry zen beschikbaar was. grond twee onderwijseressen. Links op de voorgrond het tele- U in 1954 bent begonnen in Blijham ging U vervolgens in 1963 naar Wil- dervank, waarna U tien jaar later de zorg kreeg over het sportvelden complex „Meermanskamp" te Hol ten Helaas bent U een paar jaren uit de running geweest vanwege een zware ziekte doch dankzij Uw bijzondere doorzettingsvermogen bent U gelukkig thans zover dat U weer halve dagen mag werken. In Uw Holtense periode hebben wij U leren kennen als iemand die trouw onze vergaderingen bezocht en we hopen dat dit nog jaren zo zal mo gen blijven," aldus de heer Goor man, die tenslotte zei het een voor recht te vinden de heer Nuus de zil veren speld te mogen opsteken ter, gelegenheid van dit jubileum Met de overhandiging van een boeket voorjaarsbloemen en een doosje „ABVA" lepeltjes werd ook Mevr. Nuus in de huldiging betrokken. Herdenking wijlen E. Klein Nulent Een schrille tegenstelling tot de feestelijke huldiging van jubilaris G. Nuus vormde het moment in de vergadering waarop het onlangs overleden bestuurslid, de heer E. Klein Nulent, werd herdacht. „Toen wij bij onze jaarvergadering van vorig jaar bericht van verhin dering wegens ziekte ontvingen van ons bestuurslid Klein Nulent vormde dat toen voor ons nog geen enkele reden voor sombere gedach ten Aanvankelijk leek zijn ziekte ook ten goede te keren doch later bleek zijn ziekte een kwaadaardig karakter te hebben, waardoor hij De heer. Nuus werd met z'n jubi leum geluk gewenst door de heer H.W. Goorman. Rechts met de bloemen mevr. Nuus. door de journalisWree lancer Ad- riaan Buter te Neede, geschreven boekje „Een „nuttige man" zien aan te schaffen Het is uit de serie „Uit het land van de Regge 1", Uit gave archief Algemene Vereniging Twente. De Dorpsstraat in Holten om- W.B. streeks 1890. Rechts op de voor- „Wie het beleid van de huidige regering op zich af ziet ko men kan er alleen maar om lachen of om huilen. Maar hoe je het ook bekijkt, het is en blijft droevig." Dit zei de heer H.M. ten Brink, districtbestuurder van de AB VA-XABO, tijdens de jaarvergadering van de afd. Holten van de Algemene Bond van Ambtenaren, diej.l. maandagavond, onder grote belangstelling, in hotel Vosman werd gehouden. In zijn sterk negatieve beoordeling van het bezuinigingsbeleid van de huidige regering zei Ten Brink dat dit beleid er voortdurend op uit is alleen die inkomens te treffen die onder de CAO vallen, waarbij amb tenaren en trendvolgers extra wor den gepakt De inkomens welke niet onder een CAO vallen wenst deze regering kennelijk ongemoeid te laten, aldus Ten Brink, die van mening was dat in moeilijke tijden de regeringsmaatregelen ervan uit behoren te gaan dat juist de hoog ste inkomens de zwaarste lasten dragen en niet andersom zoals nu het geval is In zijn betoog zei Ten Brink o m dat de prijs van het aardgas onlangs werd verhoogd met maar liefst 8 cent per m3, waarbij de minister in de Kamer verschijnt met een aantoonbaar foutieve berekening Tegelijk komt dezelfde regering vlot met de bewe ring dat de stijging van energiekos ten niet in de prijscompensatie moet worden opgenomen, waar door derhalve juist de laagste in komens het hardst worden getrof fen Normaliter zal in juli een nieuwe prijscompensatie moeten afkomen, maar nu reeds wordt de vraag gesteld of dat wel moet om dat de economische vooruitzichten somber zijn Als verdere bezuini gingen bekend worden mogen we er met deze regering vanuit gaan dat het niet al te best zal klinken, aldus Ten Brink Ten aanzien van het huidige kabinet vroeg hij zich ook af met wie je als vakbeweging eigenlijk praat. „Zegt Wiegel de ene dag toe het aantal arbeidsplaatsen bij de overheid te zuilen uitbreiden om daarmee een bijdrage te leveren in de bestrijding van de werkloos heid, de volgende dag kondigt Andriessen even vrolijk weer een vacaturestop af," aldus Ten Brink. Demonstraties „Vanwege al dit soort slechte erva ringen hebben we als FNV gezegd: „Dit pikken we niet langer Tegen zulk eenzijdig regeringsgeweld zul len we desnoods met geweld terug moeten boksen. We zijn dan ook bereid vergaande akties te overwe gen, inclusief stakingen In dat ka der komt de FNV op 26 februari a.s. op twee plaatsen in Overijssel mas saal in verzet en wel in de IJsselhal te Zwolle en in het congresgebouw te Hengelo Deze bijeenkomsten beginnen beide om 20 00 uur en ik dring er bij U allen met klem op aan hieraan deel te nemen," aldus Ten Brink, die zijn betoog tenslotte on der luid applaus van de aanwezigen afsloot. Jubilaris G. Nuus gehuldigd Nadat afdelingsvoorzitter H.W. Goorman aan het begin van de avond de bijeenkomst had ge opend richtte hij zich met name tot de heer G Nuus, die dit jaar 25 jaar lid is van de ABVA. In zijn toe spraak zei de heer Goorman het een buitengewoon genoegen te vinden de heer Nuus met dit jubi leum te mogen feliciteren. „Nadat In het vorige nummer van Holtens Nieuwsblad schreef Bauk Zwaan een interessant artikeltje over „De thuiswevers van plm. 1800 en hun textiel". Zij schrijft daarin ook over de oprichting van een weefs chool, die de smietspoel moest vervangen door de schietspoel. Zo'n weefschool (later waarschijn lijk fabriekje) heeft van 1835-1895 ook Holten gekend. Stichter van deze weefschool aan de Dorps straat was de Engelsman, Thomas Ainsworth, zoon van een textiel fabrikant uit Bolton le Moors in het Britse katoendistrict Lancas hire, die toen het bedrijf van zijn vader failliet ging, samen met zijn broer Edward, zijn heil moest zoe ken op het Europese vasteland, waar zij als reizende „textielinge- nieurs" hun kennis aan de techni sche bij Engeland ten achter staande continentale industrie trachten te verkopen. Op 14 juli 1832 ontmoette Thomas Ainsworth in het logement „De Ster" in Hengelo (O), de secretaris van de Ned Handelsmij, Willem de Clerq. Het gesprek dat zij voerden was zeer belangrijk, het legde na melijk de grondslag voor de toe komstige ontwikkeling van het Twents-Gelderse textielgebied. De jonge Ainsworth vestigde zich in Goor, van waaruit hij zijn acti viteiten ontplooide. Het eerste wat hij deed was het stichten van een textielschool in Goor en van daaruit werden tal van filialen, „surcursaie", zoals ze genoemd werden, in de wijde ongeving op gericht. In 1835 ontstond de weefs chool in Holten en werden nog 14 anderen opgericht te Borculo, De nekamp, Delden, Diepenheim, En ter, Haaksbergen, Hengelo (O), Kampen, Losser, Neede, Olden- zaal, Rijssen, Vollenhove en op het Wfcsterflier. Per week leverden ze plm. 800 calicots. De Holtense weefschool stond, zoals reeds ge zegd, aan de Dorpsstraat even ten oosten van de drogisterij Wedda. Oude Holtenaren herinneren zich nog enigszins het bestaan van het gebouw daar. De heer GJ Wolters, die er onge veer tegenover gewoond heeft, maakte er de hierbij afgedrukte pentekening van. En op de afge drukte oude prentbriefkaart is nog net aan de rechterzijde van de straat de witte gebogen daklijst te zien tussen Wcdda en het (niet meer bestaande) boerderijtje. He lemaal op de achtergrond staat het vroegere gemeentehuis „De Den- neboom", dat ook diende voor de postkoets van die dagen. Thomas Ainsworth werd geboren op 22 december 1795 in het eerder genoemde Bolton le Moors Hij bleef tot 1837 in Goor en stierf, nog in de kracht van zijn leven, op 13 februari 1841 in het, door hem zelf gestichte Nijverdal Op de alge mene begraafplaats in Goor staat een groot, ter zijner ere opgericht monument en in Hengelo is nog een uit 1832 aangebrachte gedenkplaat aanwezig Wie meer over deze stichter van de Twentse textielin dustrie wil weten moet zich, het De voormalige weefschool te Holten ISJ5 1895

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1