PROBLEMEN EN KOSTEN BIJ OPSLAG RUWVOER Si DIK BETAALD De kerk in de DDR Muis en hnnd populair in veel zegswijzen UIT DE BONEBAK HOLTENS NIEUWSBLAD Problemen met de voeding VAN HET ERF DER KERK „Auto weg, of autoweg Taaipraatje HOLTENS NIEUWSBLAD 15 FEBRUARI 1980 - PAG. 11 Agrarische vraagstukken van uit eenlopende aard kwamen aan de orde op de woensdag in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek gehouden voorlichtingbijeenkomst Deze was georganiseerd door de consu lentschappen voor rundveehou derij Hengelo, Zwolle, Diepen veen, Bathmen en Holten, en door i de verenigingen voor landbouw voorlichting. De heer G.H. Wellenberg, specia list boerderijbouw en inrichting, afkomstig alt Hengelo, sprak over ruwvoeropslag: rijkuil, sleufsilo, de kosten van verharding bij de systemen en de nodige opslagka- pariteit De heer M. Sikkema uit Zwolle, specialist voor de rundveeverbe tering, ging in op aktuele fokkerij eaken, toegespitst op het uitslag- formulier van de melkcontrole. De leiding was in handen van de heer M. Rietberg, voorzitter van de Vereniging voor Landbouwvoor lichting. De heer Wellenberg ging in het kort (in zijn inleiding) in op de veranderingen die zich hebben voorgedaan by de opslag van ruw- voer. Van belang zijn diverse fakto ren, zoals: het aantal kuilen of sleufsilo's, de afmetingen, de bere kening van de opslag, de afdekking en de bescherming. Het aantal kui- De Stichting maatschappij en on derneming, gevestigd te 's Graven- hage, Badhuisweg 91 (tel. 070- 501005) heeft een nieuw SMO- boekJe ten doop gehouden: „Auto weg of autoweg". Een staalkaart van meningen en een discussie ero ver door de politici D.S. Tuynman, PA.M. Comelissen, J.C. Th. van der Doef, L. Jansen, J.J Lambers- Hacquebard en J.M. van de Ven. Onder leiding van H.J Noortman. (Redaktie: M. van Overeem). In dit SMO-boek, dat één dezer da gen zal uitkomen, kregen 21 orga nisaties en 6 deskundige hooglera ren, allen ten nauwste betrokken by het grote vraagstuk van het par ticuliere versus het openbaar pers onenvervoer, de gelegenheid hun zegje te zeggen. Zoals kon worden verwacht van zo uiteenlopende or ganisaties als o m. ANWB, RAI. BOVAG, Vereniging Milieudefens ie, Stichting Natuur en Milieu, Ver- voersbonden, etc., vertonen de me ningen een bonte verscheidenheid. Prof. Drs H.J Noortman, directeur van het Nederlands Vervoerswe tenschappelijk Instituut, vatte de staalkaart van opvattingen samen in een discussie-nota, die werd voorgelegd aan beleidsbepalende politici Deze reageerden daarop schriftelijk en vervolgens monde ling in een openhartige discussie. Aan die discissie nam ook minister Tuynman deel en deze beperkte zich zeker niet tot luisteren! De 27 staalkaart bydragen. de discussie nota op basis daarvan en een uit voerig verslag van de discussie die erop volgde, vormen de inhoud van het betrokken SMO-Boek. Behalve de aap komt ook de hond in veel spreekwoorden, zegswyzen en vergeiyklngen voor. Enkele minder bekende willen we nader bekyken. Er zyn meer hondjes die Fik heten (ook Bloem): Door over eenkomst in naam kan men ge makkelijk worden misleid Het kan de oorzaak zyn, dat de verkeerde persoon van iets wordt bericht, de schuld krijgt van iets waaraan hy part noch deel heeft. Het maken als Jochems hond: Het hoe langer hoe erger maken. De hond laten hin ken: gezegd van bezigheden of ge woonten, die onaangename gevol gen met zich meebrengen, o a by drankmisbruik De hond hinkt met hem, hy is er slecht aan boe Het is mis met hem Xn vergeiyklngen Zo ziek als een hond. Zo dartel als een (jonge) hond Ik ben zo verkouden als een hond Hy heeft een leven als een hond Deze vergeiyking staat in verband met de slechte behande ling, die sommige honden moeten ondergaan De honden lusten er geen brood van: het is zo smerig en vuil, dat zelfs de honden er hun neus voor optrekken. Van het hondje (de hond) gebeten sUn. gezegd van iemand die trots of ingebeeld is. Enkele oude zege len is afhankeiyk van de bedrijfs- grootte. By rykuilen geldt als norm: by gras, dan drie opslag plaatsen: twee voor gras en een voor mais. Voor de sleufsilo geldt by 2 grasopslagen de stof verdelen tussen gras en mais. De heer Wellenberg hield zyn aan dachtig gehoor voor dat men reke ning moet houden met aanvullin gen van kleine partyen in de loop van de zomer. Oppervlakte Spreker weidde uit over de hoogte en breedte van de rijkuilen (40 x 45 meter) gebruik bouwmateriaal en gaf de landbouwers de raad te allen tyde te zorgen voor waterafvoer, ook in het middenafschot. De lengte dient drie tot vyf keer de breedte te zyn en de hoogte een vierde tot een vy fde van de breedte. Over de voersnelheid noemde spreker eveneens cyfers, die afhan keiyk zyn van het afdekken van het grondvlak (dan is ze 20 cm per dag). Zonder grondvlak is de snelheid voornoemd 30 cm. Met nazakking van de grond moet rekening worden gehouden. Ten opzichte van de aansluiting merkte spreker op dat zeker 5 meter oprit nodig is en 4 meter afrit. Op de vraag hoeveel kuilopslag nodig is, gaf de deskundige spreker een uitvoerig antwoord. Hy advi seerde tussen 2 opslagruimten een halve meter vrije ruimte te houden. Kosten Aan de hand van schema's gaf spreker een overzicht van de kos ten van inrichting van een sleufsi- lo/rijkuil. Daarby werd uitgegaan van 180 staldagen, aantal grootvee-eenheden, aantal kilo grammen voordroogkuil, kon- struktie van de voederbewaar plaats. Voor de rijkuil met grond kwam spreker tot bedragen die va riëren van f 25.300 tot f28.762. Een sleufsilo met grond zal ruim f47.000 kosten; zonder grond byna f51.000. Voor de rijkuil zonder grond varië ren kostprijzen van f 28.000 tot f 30.952. (Wy hopen op deze gedetailleerde cijfers nader terug te komen - red.) De heer Wellenberg had heel wat vragen te beantwoorden van de be langstellenden (de zaal was zeer goed bezet). Rundveeverbetering De tweede spreker, de heer M. Sik kema, verduidehjkte zyn betoog met tal van cyfers en details over bedrijfsresultaten. Hy wees op punten als produktie en levens duur van het vee, plus de selectie in eigen bedrijf, alsmede de voerkos ten en de produktie per koe. De duurzaamheid van de dieren speelt uiteraard een grote rol. Zo is geble ken dat by zwartbont het eiwit en vetgehalte geneden het gemid delde is, als gevolg van het feit, dat stieren zyn gebruikt die wat aan de krappe kant zyn, aldus de spreker. De redenen waarom dieren worden opgeruimd zyn velerlei: in percen tages uitgedrukt zyn het de volge nde: onvruchtbaarheid 30%, on voldoende produktie 23%, uierge breken 23%, beengebreken 6%, siy- tage 5%. wijzen luiden: Het ziet eruit of het uit de hond zyn aars komt: iets dat er erg verfrommeld, verfomfraaid of bezoedeld uitziet. Wat hond is moet benen kluiven. Dat betekende vroeger: een ondergeschikte moet zich voegen naar wat zyn positie meebrengt Wat de hond past, past de ezel niet: wat de een zich mag veroorloven, wordt de ander kwa- iyk genomen. Hy is nog slechter dan het haar van de hond: hy deugt niet. Muis Ook het leuke, helaas schadelijke knaagdiertje de muis, komt in en kele zegswijzen en vergeiykingen voor. Als de kat van huis (honk) is. dansen de muizen als er geen toe zicht is. halen de kinderen hun hart op Ook: Als de kat van huls is. dan sen de muizen in het meel gezegd van een ongeregeld, slordig huis houden Een Gelderse zegswyze luidt. Een muls van de Veluwe is slimmer dan een kat van de Betu we. Zeer oud zyn- De muis meende dat zy de molenaar was. toen sU de toe gang tot de meelton had Als de muis zat is, smaakt het meel bitter: men kan van het goede te veel Berekeningen vormen altyd een belangrijk element by de bepaling van de waarde van de koeien Een schatting van de fokwaarde is evenwel moeiiyk, omdat allerlei faktoren by de produktie een rol spelen. Bij het verwerken van talrijke ge gevens noemde spreker enkele markante feiten: in Overijssel lo pen 11.000 stuks vee van Ameri kaanse afstamming hetgeen ge rekend naar de totale hoeveelheid van 180.000 zwartbonten en 140.000 roodbonten in de provincie niet zo veel is. Bij beide rassen is in Overijssel een toename van de melkgift te konstateren van 1.000 liter, zodat de gift zit in de buurt van 5.500 liter melk, aldus heer Sikkema. Voorzitter Rietberg dankte niet al leen de sprekers, doch ook ir. Brilman, rijkslandbouwconsulent te Hengelo, en de heer Kruiskamp, die het klankbeeld verzorgde. Na de pauze was namelijk een korte film gedraaid, getiteld „Klankbeeld V.E.M. (voedereen heid melk) 1979" met allerlei bij zonderheden over ruwvoerwin- ning, conversering etc. Vetzucht Is in ons land een van de meest ernstige voe- dingsziekten. „Elk pondje gaat door het mondje", zeg gen we vaak. En dat is waar. „Vreters worden niet gebo ren, maar gemaakt", is ook zo'n gezegde. Ook waar. We eten te veel. Volgens één van de laatste onderzoeken die op dit ge bied zijn gedaan, lijden nogal wat mensen aan vet- zucht of zwaarlijvigheid; 3-5 van de 8-jarige kinde ren, 5-10 van de jonge mensen, 10-20 van de 25- 35 jarigen, 30-35 van de 40-55 jarige mannen en 30- 45 van de vrouwen tot 60 jaar. Kortom, honderddui zenden Nederlanders zijn (te) dik. GEZONDHEID De gevolgen van vetzucht kunnen voor onze gezondheid vrij ernstig zijn. - Men leeft er vaak korter door, - Meer kans op verhoogde bloeddruk, hart. en vaatziekten, galstenen, suikerziekte, - Eerder dan anderen last van rugklachten en problemen van heup- en knie- gewrichten, - Men vloeit zich vaak niet fit, snel vermoeid en vooral, onaantrekkelijk. Dik is lelijk Met name het laatste, dat gevoel van ik ben niet sexy, ik ben leiyk, onaantrekkeiyk, is vaak de aanlei ding om wat aan het overtollig li chaamsgewicht te willen doen. Dat dik leiyk is, wordt ons echter aan gepraat. Aangepraat door de re clame en het modebeeld. „Maak je niet dik, dun is de mode", was de titel van een Nederlandse hitsingle in de tyd, dat het modebeeld be paald werd door broodmagere, on dervoed ïykende fotomodellen, naar het voorbeeld van Twiggy. Nog steeds is het modevoorschrift hoe slanker, hoe mooier, aantrek- keiyker. Maar „ideale maten" be staan niet. Ze worden bovendien sterk sociaal en cultureel bepaald. Nog niet zo lang geleden betekende in Nederland dik, dat het iemand goed ging. „Je ziet er gezond uit", zeiden we dan tegen iemand die er welvarend dik uitzag. Want alleen arme mensen immers waren ma ger. Dat geldt voor alle culturen. Vetzucht is naast een individueel probleem, dan ook een sociaal en cultureel probleem. Het komt voor by welvaart en niet by honger en vrywel alleen in culturen met een hoge technische beschaving, waardoor zware, iichameiyke ar beid vrywel verdwenen is. Vermageringsindustrie Maar we willen slank zyn, al dan niet uit gezondheidsoverwegingen. Maar als afvallen gemakkeiyk was, waren er geen dikke mensen. En daar speelt de industrie op in. We hebben hulpmiddeltjes nodig, zegt de reclame tegen ons, we zullen er sneller door afvallen, belooft de fa brikant. Koekjes, pilletjes, drankjes moeten de maaltijd vervangen of de eetlust afremmen. Ja, er worden zelfs mid deltjes aangeprezen die het vet- weefsel zouden afbreken, op zo'n manier dat het afgebroken weefsel in de bloedbaan zou worden opge nomen en afgevoerd. Crèmes, schuimbaden, trillings- en massa geapparaten, dieetboeken, af- slankclubs; we geven er met z'n al len Jaariyks vele miy oenen aan uit. De fabrikanten verdienen zo een „mollige" winst aan de vermage ringsmiddelen, die allemaal mee stal net zo lang helpen als het duurt. Na beëindiging van de kuur komen de ponden er wry wel net zo vlug weer aan als ze er af waren ge gaan. Bovendien kunnen vele van de middelen schade voor de gezond heid opleveren. Op de verpakking van maaltydvervangende koekjes, drankjes e.d. staat vaak een hele reeks vitaminen vermeld. Toch is ernstig vitaminegebrek by deze middelen geen uitzondering. Ook by eiwitdièten (zoals het beroemde Dr. Atkins-dieet) komt niet zelden vitaminegebrek voor. Er bestaan geen slankmakende voedingsmiddelen, net zo min dikmakende. ANDERE EETGEWOONTEN Een paar gekookte aardappels zyn zeer gezond en zeker niet dikma kend. Maar dageiyks vette patat zorgt voor veel calorieén en maakt dus dik. Het enige dat echt helpt om af te vallen ls minder en vooral vaak, anders te gaan eten. Grote boosdoeners biyven de calorieén. Dat ene kroketje, die paar dropjes, zoutjes, glaasje fris (ook die zuur smaken) zyn precies die calorieën te veel, de mislukkers van een ver- mageringsdieet ook. Vaak ook moeten we het zoeken in andere voedingskeuzen en eetge- woonten. Na drie witte boterham men is een flinke honger nog niet gestild, maar na drie volkoren bo terhammen wél. Het bruine brood heeft echter meer tyd nodig om te verteren, vraagt dus meer energie. Twee redenen waardoor bruin brood bevorderiyk is voor de slanke iyn. Vrywel altyd heeft vet zucht twee oorzaken. We eten meer dan we nodig hebben en we bewe gen te weinig. We houden daardoor energie (calorieën) over en al het overtollig voedsel wordt ultelnde- ïyk omgezet in vet. Veel mensen denken, dat meer in spanning leidt tot zo'n grote eet lust, dat je weer teveel gaat eten. Dat is echter niet waar. Ook zou dikte veroorzaakt worden door een slecht werkende schildklier. Een fabeltje. Want als dat zo was, kon iedereen geholpen worden. Een vetzuchtig iemand ls niet altyd Ie mand die teveel eet. Er kunnen stoornissen zyn in het mechanisme dat voedsel doet op- en afnemen. Aanleg kan hierby wel degeiyk een rol spelen. Een vette, volgepropte baby of peuter zal zyn hele leven moeite hebben om niet dik te wor den. EERST VOCHT- DAARNA VETVERUES Wie een dieet volgt, zal vaak de eerste week flink afvallen. Vijf kilo is by veel kuren heel gewoon in die eerste week. Maar je verliest dan geen vet maar vocht. Daarna gaat het een stuk langzamer. Vaak verliezen mensen hierdoor de moed om nog verder te gaan. Veel mensen maken hun dieet niet af. Wie het wel aftnaken, daar valt zo'n 90 weer op het oude gewicht terug. Na het dieet vallen dezen mensen namelijk weer terug in hun oude eetgewoonten. In plaats van een streng dieet ls aanpassen van eet- en leefgewoon ten dan ook veel zinvoller. Het gaat langzaam, maar wel definitief. Wat nog wel eens wil helpen is het bij houden van een dagboek, waarin u alles opschrijft wat u per dag In uw mond stopt. Ook dat ene hapje tus sendoor. Meestal bfijkt datje meer eet dan je zelf denkt ETEN IS LEKKER Laten we onszelf niet voor de gek houden; eten is lekker. Eten is vaak ook gezellig en soms zelfs feestelijk. Eten doen we soms ook om even onprettige dingen te kunnen verge ten. Vaak doen we dat onbewust als compensatie. Wie wil afv&Uen, moet daar ook hard voor knokken. Neem daarom mensen die willen vermageren serieus. Dring ze geen eten en snoepgoed op. Deel ook geen „beloningen" uit by het beha len van een streefgewicht of geen extra hapjes in vakanties, week ends e.d. Het helpt als vrienden en kennissen er van weten, want het is zonder dat al moeiiyk genoeg om vol te houden. Meer bewegen eist vaak goede begeleiding. Langzaam opvoeren. Daarmee voorkomt u blessures en overbelasting van het ongetrainde lichaam. TIPS Nog een paar algemene tips: Als het even kan, bindt dan de strijd aan met lotgenoten. Dan hou Je het langer vol. En hiermee bedoelen we niet al die slankheidsclubs. Want ook daar is de terugval naar het oude gewicht vaak groot Ga nooit met een lege maag boodschappen doen, je kimt de vele verleidingen dan slechter weerstaan. Eet vaker en op vaste tyden. Liefst 5 of 6 keer per dag kleinere porties. Het thema van de week lrDik be taald" wordt als onderdeel van het programma Open Schooltijd uitge zonden op televisie: 17 februari ca. 14.45 uur via Nederland 2 en 21 fe bruari ca. 10.40 uur via Nederland 1 en vla de radio: 12 februari ca. 14.40 uur en 13 februari ca. 22.55 uur, beide via Hilversum 2. Een uitge breide informatiemap over dit thema kunt u bestellen door over maken van f2,50 op giro 60046, tn.v. Open School, Zeist onder vermel ding van „Dik Betaald". Vorig jaar vond in Oost-Berlijn bij stralend weer van 1 tot 3 juni het Nationale Jeugdfestival van de DDR plaats. Deelnemers uit alle hoeken van het land waren ervoor naar de hoofdstad gekomen, een half miljoen jongeren. Ze waren door hun plaatselijke afdelingen afgevaardigd wegens „bijzondere prestaties" in de socialistische opbouw. Het westberfijnse tydschrift „Kir- che im Sozialismus", wydde een uitvoerig artikel aan het evene ment. Daaruit bfijkt, dat de jeug dige afgevaardigden lang niet al lemaal politieke activisten of afde lingsbestuursleden van de FDJ (Freie Deutsche Jugend, de enige jeugdorganisatie in de DDR) wa ren. Ze hoopten ook wat ontspan ning te krijgen en die kregen ze ook. Want ondanks een programma met ongeveer 2.000 onderdelen, waar van een gedeelte voor iedere deel nemer verplicht was, bleef er vol doende vrije tyd over Zo was er ook genoeg gelegenheid om een kykje te gaan nemen in de slechts 5 minu ten lopen van de Alexanderplatz verwyderde protestantse Maria- kerk Daar en ook in verschillende andere oostberfijnse wykgemeen- ten werd byzondere aandacht be steed aan het ontvangen van Festival-gasten. Men had er reke ning mee gehouden, dat onder hen veel christeiyke Jongeren zouden zyn (de meerderheid van de christe- Ujke jeugd onttrekt zich niet aan het lidmaatschap van de FDJ) en dat de laatste dag van het Festival tegeiyk de Pinksterzondag was. Aangezien de Mariakerk byzonder centraal ligt, verwachtte men dèér echter de grootste toeloop. Ver schillende kerkefijke instanties en organisaties werkten samen om ge ïnteresseerde bezoekers elk wat wils te bieden. Ze konden rondsnuf felen op een boekentafel, de kerk bezichtigen, een orgelvesper of een avondwyding bijwonen, informatie over het kerkelijk leven in de DDR vinden of gesprekken hebben met één van de 30-35 Jonge mensen, die zich op deze taak speciaal hadden voorbereid. Alles stond onder het thema: „Open kerk - open men sen" Openheid is immers een ker- merk van Pinksteren. Open kerk betekende, dat de Mariakerk lan ger dan gewooniyk open was, zodat iedereen binnen kon komen, en dat er behalve de „gewone" kerkdiens ten op le en 2e Pinksterdag elke festivaldag een avondwyding werd gehouden. „Open mensen" wilde zeggen, dat de ontvangende jonge christenen bereid waren tot ge sprekken met hun gasten. Uit het feit dat deze kerkeiyke activiteiten parallel met het FDJ-festival geor ganiseerd konden worden, biykt dat de regering de kerk als „kerk in het socialisme", zoals zy zichzelf definieert, wil accepteren. Dat wil dus zeggen, dat de kerk hier, anders dan ln andere communistische Vroeger was de basis voor het voedsel van de mensen het graan. Het vormde naast het dagelijks brood ook het hoofdbestanddeel van de warme maaltijd. In de loop der tijden is die plaats door de vanuit voedingsoogpunt veel minderwaardiger - aardappel in genomen. Waar we wel granen ge bruiken hebben deze al zoveel be werkingen ondergaan dat we na uwelijks meer van een natuurlijk produkt kunnen spreken. Niet tot de familie der grassen be horend, dus elgeniyk geen graan, ls de boekweit. Omdat dit gewas enerzyds ln de vergetelheid ls ge raakt en anderzyds Juist zo waar devol ls, willen wy in deze weke- lykse rubriek over gezonder voe- krijgen. Ze leden zoveel armoede als de muizen in de kerk: daar is immers voor een muis weinig te ha len De muizen vallen er dood voor de broodkast, het is daar armoe troef Daar komt geen muis in het land. of hy laat er een gouden tand: landerijen, door muizen geteisterd, leveren naderhand des te meer op. Daarvan heb ik al eens muizen ho ren piepen over dat gerucht heb ik al eerder gehoord Met man en muls vergaan ls algemeen bekend, maar onbekend ls de herkomst van een muis met veren Hy is zo arm, dat hy stierf als een muis met veren. Tenslotte Het is een slechte muls, die maar één hol heeft als Iets mis lukt, moet men het op een andere manier proberen. (nadruk verboden) ding iets vertellen over ontstaan en gebruik. Boekweit groeit het beste op de lichtere zandgronden. Ge teeld op vruchtbaarder gronden of voorzien van veel mest of kunst mest. groeit dit gewas wel snel, maar levert een geringere vruch topbrengst. Ook is het zeer gevoe lig voor zowel herbiciden (onkruid verdelger) als insecticiden. Van daar ook dat dit gewas „heront dekt" is door degenen die zomin mogeiyk verknoeid voedsel willen eten: het is altyd biologisch, d.w.z. verbouwd zonder kunstmest en/of bespuitingsmiddelen. De volgende keer meer over de voedingswaardé van boekweit en het gebruik ervan by de maaltyden. Alvast een recept voor wie met dit veelzydlg gewas wil kennis maken: 250 gram hele boekweitkorrels (verkrijgbaar ln natuurvoedselwinkels) eerst ln koud en daarna ln heet water goed wassen. Vervolgens in ca. 3/4 liter kokend water, met wat zout, onge veer 15 minuten op een lage vlam laten koken. De laatste 5 minuten een in stukjes gesneden goudreinet laten meekoken. Per persoon 2 3 eetlepels gare korrels heet uit de pan op een bord scheppen, 1/2 eet lepel bietenstroop erdoor mengen en yoghurt of beter nog blo-garde (beter verteerbare yoghurt) naai believen toevoegen en doorroeren Het eindresultaat is lauw. dus Ideale temperatuur om te eten. Al hoewel vaak als toetje gegeten, kan dit gerecht ook voor een volwaar dige maal tyd doorgaan, zodat u eventueel t vlees uit de hoofdmaal- tyd weg kunt laten. landen, een zekere mogeiykheid heeft om de christefijke wereld- en levensbeschouwing als alternatief voor de marxistische bekend te maken. Weliswaar is die mogeiyk- heid beperkt. Er stond b.v. nergens in de stad aangegeven dat er in de kerk iets te doen was, terwyi alle Festivalmanifestaties op wegwy- zers en grote transparanten ver meld waren. Toch waren er de hele dag door gemiddeld 50 gasten ln de kerk. De informatie die ln de zy ka pel gegeven werd, bestond o.a. uit geluidsbandseries en gespreksma teriaal over opleidingsinstituten van de kerk en mogefijke kerkeiyke beroepen. Op een leestafel lag me- ditatielectuur, maar er waren ook boeken over de kerk. Juist deze leestafel werd een informatie- en gesprekscentrum. Ook de By bel, die op een klein altaar in de buurt van de kansel lag, trok veel belang stelling. Veel jonge mensen blader den erin, lazen er een paar zinnen uit en begonnen vaak met één van de jeugdige gastheren en -vrouwen (die zelf soms pas twee of drie jaar geleden tot geloof gekomen waren!) een gesprek over de Bybel. Allerlei vragen kwamen dan aan de orde: of de christeiyke liefde een kracht is die de maatschappy kan verande ren; wat voor betekenis de kerk el geniyk in een socialistische samen leving heeft; waarom sommige christeiyke jongeren tegen het de- fensieonderwys op de middelbare school zyn. In een enkel geval leidde zo'n gesprek regelrecht tot bfijvende interesse en het zoeken van nader contact met de christe- 'jjke gesprekspartners. Voor de meesten echter was dit de eerste en /oor hen verrassende ontmoeting met iets nieuws en onbekends, waarover ze tot dan toe allerlei (vooroordelen hadden gehad. Zo bleken jonge marxisten vaak 'tidee te hebben, dat de kerk en de Jonge christenen een soort oppositie in de staat vormen. Toen dat niet het ge val bleek, waren ze erg geïnteress eerd om te horen wat er gemee- nschappeiyk gedaan zou kunnen worden of waarin men samen kan gaan. De kerk bleek geen fossiel, ondanks het oude gebouw, de oude beelden en de prachtige oude kan sel, dat gebouw was „plotseling met nieuw leven vervuld, er waren binnen die oude muren een nieuw aanbod en een nieuwe vorm van spreken. Dat heeft de Jongeren op vele plaatsen gefascineerd en ind ruk op hen gemaakt", zo drukte de Jeugdpredikant het uit. De belang stelling voor de avondwy dingen was groot. Een spontaan gebeuren was by zo'n gelegenheid, dat alle Jonge mensen elkaar, toen de mu ziekgroep speelde, een hand gaven om zo hun solidariteit over de gren zen van geloof en atheïsme heen te tonen. Veel Jonge FDJ-ers namen „een veranderd beeld van kerk en christenen mee naar huis, ook al betekende het voor de meesten niet dat ze zich afwendden van het at heïsme", aldus Kirch lm Sozialis mus. Maar deze laatste bewering houdt geen rekening met de In vloed die dit veranderde beeld op langere termyn kan uitoefenen. Het kan ln de toekomst de deuren van vele Jonge harten openen voor de HetUge Geest, zoals het dat ln sommige gevallen al direct tyde na het festival gedaan heeft. De Consumentenkring. (Hervormd Persbureau) U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u eennieuwe abonnee opgeeft Gebruik deze|- Adres fjjj^Hl Éjfgjl flik li Woonplaats H|kH fl gmB Geeft op als abonnee BB B h BB °P het Holtens Nieuwsblad .j Dhr /mevr I I voor het opgeven Ivan een Adres: I nieuwe abonnee. IqI I Inzenden aan: Woonplaat,: J I Hotten, Nieuwsblad Hij/nj betaalt het abonnementsgeld per half V Antwoordnummer 97 jaar/per |aar Enschede.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 11