Gemeenteraad op de bres Poëzie voordracht in J.S. „De Schure" Dorpsschool kwart eeuw in gebruik Voor vrijwillige brandweer Voorlopige oplossing jeugdige motor-sportliefhebbers Jaarvergadering afdeling Holten Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Beveiliging Spoorwegovergang „Meermanskamp" omstreeks 1 oktober gereed Woonwagenstandplaats Markeloseweg krijgt betere toiletvoorziening TER REALISERING Bestemmingsplan Beuseberg, Industrieterrein „De Haar II" en sportveldencomplex Larenseweg Verloren en i gevonden Publieke verkoop woon- en winkelhuis Wellicht crossterreintje in De Haar sasan OFFICIËLE PCSUCATÏE is verhinderd HOLTENS NIEUWSBLAD - 1 FEBRUARI 1980 - PAG. 5 Bij behandeling van de Ingekomen {tukken wees CDA woordvoerder ft.J Nykamp, tijdens de j.l maan dagavond ten gemeentehuize ge- louden openbare raadsvergade ring. op een motie van de gemeente Bloemendaal In deze motie wordt de zorg uitgesproken over een tweetal ministeriële wetsontwer pen, welke tot doel hebben de vrij willige brandweerkorpsen op te Heffen en het beheer van de brand weer onder te brengen bij de pro vinciale besturen (reg'ionale brandweerkorpsen) Zorg Wijzend op de voortreffelijke taak die de vrijwillige brandweerkorp sen zowel in Holten als elders in den lande vervullen, zei de heer Nij kamp dat het voornemen van de minister ook zijn fractie met zorg vervult. De motie Bloemendaal spreekt ons dan ook bijzonder aan", aldus de heer Nijkamp Ook de fractieleiders van de andere par tijen lieten zich uit in gelijklui dende bewoordingen. Unaniem was de raad van mening dat het beheer over de brandweer in han den van de gemeenten behoort te blijven J de Waard (VVD) zei zelfs dat geen afbreuk mag worden ge daan aan de voortreffelijk functio nerende vrijwillige brandweer korpsen Desgevraagd antwoordde burgemeester mr. W L.F C ridder van Rappard dat het College in de zen de zorg van de raad volkomen deelt „Als College zijn we dan ook voornemens onze zorg uit te spre ken in een brief welke we zullen toezenden aan zowel de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten als Gedeputeerde Staten van Overijs sel", aldus de raadsvoorzitter. Gevonden: Rood/blauwe porte- monne. bril in stoffen knip. sport schoen. 2 bankbiljetten. 3 bankbil jetten. spin. 2 sleutels en penning aan etui Verloren: Zilveren hanger in vorm van een knoop, zwarte knipporte- monnee met plm f32-, zilveren ring met 2 roosjes, zilveren ketting met zilveren kruisje, zilveren scha kelarmband, zilveren armbandje, „Helma", wit gouden oorhanger met parel, stoffen vinger handschoen, rood/blauwe want, bruine portemonnee, groene muts. Afdeling recreanten handbal: Op zaterdag 2 februari spelen de dames-recreanten van de afdeling handbal een wedstrijd tegen de re creanten van A B S De wedstrijd wordt gespeeld van 18 00 tot 19 00 uur in de sporthal. Woensdagavond 23 januari jl. hield de Ned. Bond van Plattelands vrouwen haar jaarvergadering in zaal „Vosman" De presidente mevr v d Wfjk-Oomkeus kon een groot aantal leden begroeten Zij bracht dank aan allen, die het afge lopen jaar hun medewerking had den verleend en deed allen de beste wensen toekomen voor het nieuwe jaar Ook dit jaar zal een delegatie van 3 dames meedoen aan de ver- .Omstreeks 1 oktober a.s. zal de spoorwegovergang nabij het sportvel- lencomplex „Meermanskamp" met zgn. A.H.O.B.-spoorbomen zijn be- relligd." Deze verheugende mededeling deed burgemeester mr. W.L.F C. •idder van Rappard tijdens de j.l. maandagavond ten gemeentehuize [ehouden openbare raadsvergadering. Tot vreugde van alle raadsleden betekende deze mededeling dat ge- ïoemde A H O B -beveiliging beduidend vroeger gereed zal komen dan rolgens eerdere berichten in het vooruitzicht werd gesteld, toen gespro ten werd van een termijn van minstens 1 k 1 1/2 Jaar Met een goede ïevelliging van deze spoorwegovergang zullen vele Holtenaren eindelijk ren reeds lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan, aangezien deze jevaarUjke kruising Jaren het schrikbeeld vormt van zowel de ouders als Ie Jeugdleiders van de voetballende jeugd. Poëzie oftewel dichtkunst wordt door velen beschouwd als iets ver- fievens Een gave of interesse voor ?en bepaald slag mensen Meestal wordt er tydens de Sinterklaasvie ring of andere festiviteiten alleen maar een beroep gedaan op het dichten Dit gaat meestal niet van narte. Door deze huiverige houding van vele mensen heeft de Schure de :aak op zich genomen om hier iets ian te doen En wel op vrfjdag- ivond 1 februari de Holtenaren in aanraking te brengen met poëzie. Dm de drempelvrees te overwinnen lebben we heus geen geniale poë- :en uitgenodigd. Maar doodge wone amateurs, die het leuk vinden im hun gevoelens op papier te zfct- en Dit gebeurt dan nog niet eens >p rüm. dat hoeft helemaal niet We lebben daarom Vrank Prins (Vrip) ?n H R E. Itsema uitgenodigd, en Het was, om precies te zijn, op 2 november 1979 vijf en twintig jaar geleden dat de o 1 Dorpsschool in de Tuinstraat officieel werd geopend Het lag toen in de bedoeling om aan dit .Jubileum" aandacht te schen ken maar men heeft hiervan wegens onvoorziene om standigheden moeten afzien Dit betekende niet van uitstel komt afstel want op vrijdag 15 februari gaan de vlaggen uit en zal er feest worden gevierd met de kin deren terwijl de ouders op vrijdag 7 maart aan hun ifeestitrekken zullen komen op een ouderavond. Ei is ter gelegenheid van dit jubileum een speciale jubileum editie verschenen van de schoolkrant waarin onder anderen, wie zou dit niet verwacht heb ben, het oud hoofd der school meester B H Brouwerte Heelsum een overzicht geeft van de geschiedenis van de school waarvan hij bijna 23 jaar hoofd is geweest. De heer Brouwer werd in het voorjaar van 1977 opge volgd door het tegenwoordige hoofd de heer J .D. Die- mer. keersquiz van de VVN afd. Holten op 4 februari a.s Deze dames kwa men vorig jaar als besten uit de bus. Tevens vestigde de presidente nog de aandacht op de te houden poli tieke scholingscursus, dat de bond dit jaar 50 j aar bestaat en deelname aan de carnavalsoptocht van de „Fienpreuvers" Het jaarverslag werd voor de laatste keer uitge bracht door de scheidende secreta resses, mevr v Doesburg-Tijssen .en mevr Jansen-de Vries Van de 217 leden die de afdeling telt wer den er 14 in het zonnetje gezet, om dat ze op alle vergaderingen die in 1979 werden gehouden present wa ren Hulde! Van de beide secreta resses werd afscheid genomen, en hun werd een attentie van bestuui en leden aangeboden Hun opvolg sters zijn de dames J.L. v.d Be- rg-Mulder en W Dekker-Gerrits, Mevr Beldman-Wegstapel stelde zich herkiesbaar en werd met al gemene stemmen herkozen Mevr Reimer van de kascommissie had bescheiden in orde bevonden Als nieuw lid in de kascommissie werd benoemd mevr N ter Borg Na de pauze vertoonde mevr A Dik kers- Wegstapel een serie dia's ovei Holten en omgeving, van tien jaai geleden en nu De presidente be dankte mevr Dikkers en bood haai onder hartelijk applaus van de da mes een bloemetje aan. „Uw voorstel tot aanschaf van een toiletwagen ten behoeve van de woonwagenstandplaatsen aan de Markeloseweg heeft onze volle dige instemming. We hebben lof voor Uw College die door eigen in itiatief en inzet toezeggingen waar maakt ondanks tegenwind van el ders". Aldus VVD-fractieleider J de Waard tijdens dc j.l maandag avond ten gemeentehuize gehou den openbare raadsvergadering. De Waard deed deze uitspraak bij behandeling van het Collegevoor stel tot aankoop van de voorlopige woonwagenstandplaatsen aan de Markeloseweg, voor een bedrag groot f15 000.- incl alle aansluit kosten Aanschaf van deze toilet wagen is noodzakelijk geworden omdat door het winterweer de hui hen bereid gevonden het een en ander te vertellen over hun gedich ten en enkele voor te dragen Nu is het allemaal erg ieuk en aardig om deze mensen bezig te zien, maar het publiek wordt ook ingeschakeld Jullie zullen allemaal weieens ge dichten gelezeri hebben, of mis schien wel enkele geschreven, aai zei dan niet, neem ze mee, en laat ze horen Mocht Je daarover ook met beschikken, geen nood Onze gast dhr H R E Itsema hebben we be reid gevonden enige praktische wenken te geven Hij zal jullie en kele kneepjes van de kunst bij brengen, en daörbij diverse leuke opdrachten geven Uiteraard zijn ook ouderen van harte welkom, vrees niet t is best gezellig We be ginnen vrijdagavond om ongeveer 9 uur (21 00), tot ziens, en veel dichtplezier in J S „de Schure". Door notaris A J Westmaas te Markelo had woens dagvoormiddag in hotel „Vosman" de publieke ver koop plaats van het woon- en winkelhuis, annex werp- laats, zomerhuis, erf en tuin. Dorpsstraat 63 te Holten, groot 15 02 are Koper werd voor de som van f 213.000- (inzet f 182 000.-) de heer D Zanting te Lettele die in het pand t.z.t. een dierenspeciaalzaak zal openen. „Wij menen dat het terrein- gedeelte voor het 2e sport veldencomplex aan de La renseweg dat niet direct be nodigd is voor de aanleg van de sportvelden tijdelijk kan worden gebruikt als cros sterreintje voor jeugdige motorliefhebbers". Aldus luidde het antwoord van B en W op schriftelijke vragen van J de Waard (VVD) in zake de afwijzende houding van de zogeheten Provin ciale Werkgroep „Klein Be raad" over een tot crosster reintje te bestemmen stukje bosgrond in Espelo. Het negatieve advies van de werk groep Klein Beraad is hoofdzake lijk ingegeven door de vrees, dat een bosperceel met een gevarieerde houtopstand zal worden opgeof ferd aan de motorsport Het is uit eraard zaak om bij het zoeken naar een terrein tbv de motorspott zeer zorgvuldig te werk te gaan. Wanneer er dan ook andere moge lijkheden zouden zijn dienen deze zorgvuldig te worden afgewogen tegen het onderhavige terrein waarbij dan tevens het advies van de werkgroep Klein Beraad in de overwegingen dient te worden be trokken De sportc om missie heeft zich ook intensief met het advies van de werkgroep bezig gehouden en heeft een aantal tcgcnargurnen ten aangedragen Zo nodig kunnen wellicht enkele van deze argumen ten worden gebruikt om een weer legging van het advies van het Klein Beraad planologisch te on- cteroouwen wij menen, dat het thans nog niet noodzakelijk is om in regionaal verband naar moge üjkheden te zoeken voor de motor sport Er wordt dan ook nog naar stig gezocht naar andere mogelijk heden binnen de eigen gemeente Aangezien het nog wel geruime tijd kan duren alvorens de MAC over een eigen terrein kan beschikken hebben wij ons afgevraagd of mis schien tijdelijk een oplossing zou kunnen worden gevonden Wij me nen dat het terreingedeelte voor het 2e sportveldencomplex aan de Larenseweg dat met direkt beno digd is voorde aanleg van de le fase van dit complex tijdelijk voor dit doel gebruikt zou kunnen worden Voordat wij hiertoe echter toe stemming zullen geven is het naar onze mening noodzakelijk een on derzoek in te stellen naar de ge luidssterkte die bij een dergelijk gebruik wordt geproduceerd Ver wacht mag worden dat op betrek kelijk korte termijn terzake een be slissing kan worden genomen Wanneer deze beslissing positief uitvalt zal uiteraard het gebruik als crossterrein aan stringente voor waarden worden gebonden, aldus B en W. Vreemd. „Je kunt planologie tegenwoordig met zo maken of er zit wel iets fout. maar zo gek als dit hebben wij het nog nooit meegemaakt „Kiem be raad-' omschrijft de houtopsiand van het terreintje in Espelo als ge varieerd, maar de waarde hiervan kun Je ook aanmerken als brand hout", aldus De Waard, die een voorlopige oplossing in de Haar dige provisorische voorzieningen om nadere maatregelen vragen Met zijn opmerking „tegenwind van elders" doelde De Waard op de afwijzende houding van het zgn. „locatietrio" om van de huidige standplaatsen aan de Markelose weg een definitief woonwage nkampje te maken, hoewel het ge meentebestuur en de woonwage nbewoners zelf daarmee ingeno men zouden zijn De opmerkingen van De Waard waren dan ook be doeld als een stimulans voor het College om hierin zelf wat door te drukken A Moeliker (PVDA) sloot zich hierbij aan maar vroeg zich wel af of het niet beter zou zijn wanneer spoedig een standpunt zou worden bepaald over de plaats voor een tweede kampje dat wel de goed keuring heeft van het locatietrio, waardoor dan tevens wellicht meer overleg mogelijk wordt over de Markeloseweg Een tweede voor deel hiervan is dat de bewoners zelf een keus kunnen maken tussen beide standplaatsen", aldus Moe liker Burgemeester mr W L.F C. Van Rappard gaf wel te kennen dat het streven van het College is ge richt op twee lokaties waarvan één aan de Markeloseweg. maar wilde hierover verder nog niet veel me dedelingen doen omdat op 1 fe bruari a s overleg plaats vindt tus sen B en W en het locatietrio Zon der hoofdelijke stemming ging de raad tenslotte met het College voorstel akkoord UITTREKSEL UIT DE BESLUITENLIJST VAN DE B W VERGADERING VAN 22 JANUARI 1980 1 in principe akkoord met verkoop grond aan de Keizersweg- Reilinkweg aan Woningbouwvereniging „Onze Woning" te De venter ten behoeve van de bouw van een appartementengebouw; 2 geen bezwaar tegen het in gebruik nemen van de grond nabij de lagere agrarische school „Gaarden" door de lagere land en tuin bouwschool van de O.L.M. ten behoeve van tuinbouw. 3 de subsidie voor herstel van het rieten dak van het pand Me- numsweg 3 (G.J. Jansen) beschikbaar gesteld. 4 aan fa. H.J.Kalfsterman met toepassing van art 19WRO en art. 50, lid 8 Woningwet vergunning verleend voor verbouw en uitbrei ding magazijn-garageruimte Stationsstraat 9, 5 aan de heer J.B. Eiling ontheffing ingevolge de Drank- en Horeca- verordening verleend voor het verstrekken van sterke drank in de kantine van het bungalow- en kampeerterrein „Twenhaarsveld" aan de gasten van het betreffende bedrijf; 6 aan de Coöperatieve K.I. vereniging „Zuid-West Overijssel" ver gunning ingevolge de Hinderwet verleend voor het oprichten enz. van een ligboxenstal voor stieren met opslag van mest bij het pand Sangeldijk 16. 7 aan de heer G.J. Luggenhorst vergunning ingevolge de Hinderwet verleend voor het oprichten enz van een rundvee- en varkensbe drijf met opslag van mest bij het perceel Okkenbroekseweg 2; 8. aande heer J.B. Ei ling ontheffing van het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid. onder b en c, van de Winkelsluitingswet 1976 verleend voor de kampwinkel op het bungalow- en kampeerterrein „Twenhaarsveld" op zaterdag van 17 00 tot 17.30 uur en op zon dag en enkele daarmede gelijkgestelde dagen van 10.00 tot 12.00 uur; 9 de telefonische mededeling van de Nederlandse Spoorwegen, dat de AHOB-installatie (automatische halve overweg bomen» by de f overweg Dikkesteensweg in 1980 in uitvoering zal worden geno men en het in de bedoeling ligt dat het werk eind oktober gereed zal zijn, voor kennisgeving aangenomen. U kunt zich voor het inwinnen van nadere informatie over de zaak zelf, dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in verbinding stellen met de afde ling algemene zaken ter gemeentesecretarie. BESTEMMINGSPLAN RECREATIETERREIN „TWENHAARSVELD" De burgemeester van Holten maakt ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het besluit van Gedepu teerde Staten van Overijssel van 23 oktober 1979. afd 2. nr 53228, houdende goedkeuring van het besluit van de raad van de gemeen ste Holten van 17 april 1979, nr 215/1 Jm tot vaststelling van het bestemmingsplan recreatieterrein „Twenhaarsveld" onherroepe lijk is geworden. Voormeld bestemmingsplan ligt ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Holten, 1 febrtiari 1980 De burgemeester voornoemd, W.L.F.C. van Rappard. omschreef als een goed alterna tier* Wel vroeg hij met spoed te blijven werken aan een definitief crossterrein De burgemeester van Holten op maandag 4 februari a.s. zijn wekelijks spreek- uur te houden. Holten, 1 februari 1980. De burgemeester voornoemd, W L F C van Rappard Gemeenteraad keurde viertal grondtransacties goed Ten behoeve van de realisering van het bestemmings plan „Beuseberg", het industrieterrein „Haar II en het sportveidencomplex Larenseweg ging de gemee nteraad 1 maandagavond bij hamerslag akkoord met het voorstel van B en W inzake een viertal grondtrans acties. „Beuseberg" Ten behoeve van het bestemmingsplan ..Beuseberg" stelde de raad zich op achter het B en W voorstel tot aankoop van een perceel grund ter groutte van onge veer 0 04 25 ha van Mevr H G Robers Sprokkereef. gelegen aan de Larenseweg sectie F nr 2727 vuur de prijs van t 4790 -.inclusief alle vergoedingen, doch kos ten koper Hetzelfde gold eveneens voor een perceel grond ler grootte van ongeveer 0 37 38 ha van de Her vormde Dia konie, gelegen aan de Liezensteeg, sectie F nr 1337, voor de prijs van f 37.360 - k.k. Industrieterrein Voor realisering van het Industrieterrein „Haar II" be sloot de raad tot aankoop van een perceel grond ter grootte van ongeveer 0 31 30 ha van de ..Stichting Het Burgerweeshuis en Kinderhuis" te Deventer gelegen aan de Broekweg, sectie D nr. 24, voor de pnjs van f 19 562,50 k k Sportveldencomplex Ten behoeve van de realisering van het 2e sportvel dencomplex aan de Larenseweg ging de raad tenslotte akkoord met het collegevuorstel tot ruiling van een perceel grund ter grootte van ongeveer 0 65 80 ha van Mevr J W OulbeKkink Kevelam. gelegen aan de La renseweg sectie D nr 1578, tegen een stukje grond (0 44 90 h gelegen in de Eleuseberg nabij de Schip beek sectie C nr 24 28 en 0 20 00 ha, gelegen aan de Oude Staionsweg. sectie C nr 2474 De waarde van deze ov er en weer ie ruilen gronden werd getaxeerd op f5194.-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5