VIP.-BUS: PALEIS OP WIELEN Boerendansers bezochten Vietnamezen Nieuwe lijnbus voldoet aan zeer strenge eisen O AD presenteert nieuwe (lijn)streekbus voor het openbaar vervoer OPROEP! Jeugddienst Kinderinstuif Chauffeurs: een geweldige bus IELANGEN UIIT GESCHAAD ORIGINELE „VERPAKKING" HOLTENS NIEUWSBLAD LAGE VLOER EN INSTAP AANTAL EXTRA'S GELUIDSISOLATIE KREUKELZ0NE HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 1 februari 1980 32e jaargang - no 5 Hoofdredacteur J Wtggers Kolweg 14 tel 05483 1350 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70 tel 05483 2099 Stichtingsbestuur W H Beijers secretaris Kozakkenstraat 5 tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16600 Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" De prominente Overijsselsche Autobus diensten, de O.A.D te Holten, heeft maan dag met gepast vlagvertoon en met een al leszins begrijpelijke trots de nieuwe luxe VIP-autobus primeur in Nederland getoond en de nieuwe streekbus voor de lijndiens ten. Een bijzonder gerieflijke autobus, technisch voortreffelijk geconstrueerd, zoals Insiders al hebben meegedeeld, en een grote aanwinst voor het streekvervoer. Zes tien nieuwe bussen zijn besteld en als ze goed bevallen - wat zeker wel het geval zal zijn - zullen er meer worden gekocht van de De samenkomst had plaats in café restaurant ,,De Poppe" waar ir. iJ G.J ter Haar, directeur van de jO.A D ln zijn openings- en wel komstwoord erop wees. dat naast jhet streekvervoer de Oad reizen tot een der grootste toeroperators van busreizen in den lande behoort en in de verkoop sterk ondersteund wordt door vele eigen reisbureaus In Overijssel onder naam Globe. Streek- en toervervoer vormen in ons bedrijf een uitstekende combi natie en vullen elkaar over een groot deel van het jaar goed aan. Een nogal sterke daling van het passagiers-aanbod gedurende de (somer op de lijndienst, tegenover een enorm reizigers-aantal in de toer. In de winter juist een omge keerd beeld. Dit heeft zijn gunstige tovloed op een betere benutting yan personeel en materieel, wat tot verlaging van de Rijksbijdrage leidt in het Streekvervoer, en een beter rendement in de Toersector. Nauwe samenwerking met nabu rige streekvervoerbedrijven in de exploitatie zouden dit effect waar schijnlijk nog versterken en kun nen leiden tot een grotere diens tverlening aan de streekbuspassa gier. Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Over ijsselsche Streekvervoerbedrijven, R VI., Verkeer en Waterstaat, Pro vincie en E S O houden zich sinds kort met deze materie bezig. Ik heb bewust dit punt wat willen t>enadrukken, aldus ir. ter Haar, vanwege het ogenschijnlijk dua listisch karakter van ons bedrijf, lijnde: Enerzijds uitvoerder van het itreekvervoer namensde overheid tn mèt de overheid als subsidiënt, in: inderzijds de particuliere onder- lemer in het toergebeuren. onderneming BOVA te Valkenswaard. De ingebruikneming, inclusief een korte proef rit door Holtens omgeving, geschiedde in het bijzijn van de commissaris der Konin gin, mr. J.L.M. Niers en werd voorts bijge woond ddoor diverse autoriteiten op ge meentelijk bestuurlijk-, op vervoersgebied en V.V.V.-wezen door Rijksvertegenwoor digers, representanten uit het bedrijfsleven en georganiseerd overleg en door de bur gemeester Mr. W.L.F.C, Ridder van Rap- pard en van Schaijck resp. van Holten en Markeio. De een dezer dagen opgerichte Paasvuurvereniging ..De Noord- enbarg" verwacht zaterdagmiddag 2 februari om 2 00 uur in café-rest ..Vosman" alle oud en huidige Noordenbargers om te praten over het in ere herstellen van de traditie van het bouwen van een boake. Men heeft voor het bouwen een ge schikte plaats gevonden op de z.g n „Elta" Een aantal jaren gele den deed de Noordenbarg altijd en met succes mee, aan de wedstrijd van het grootste paasvuur in Hol ten en het moet, vinden de initia tiefnemers. mogelijk zijn om weer een boake te bouwen en in de prijzen te vallen ,,De Noorden barg" zou ..de Noordenbarg" niet zijn als dat niet zou lukken. Een van de 16 nieuwe (lijn) streek bussen die de O.A.D. over enkele weken in bedrijf heeft. De commissaris der Koningin Mr. J.L.M Niers verzocht voor de mi crofoon de chauffeur de nieuwe bus de nood garage uit te rijden. Naast de commissaris O A D. di recteur ir. J.G.J. ter Haar. spraken van de heren W Lijmer, di recteur van de autobusfabriek BOVA te Valkenswaard en prof Koumans van de technische hoge school te Eindhoven. is onze bijdrage aan een gezond openbaar vervoer". De genodigden gingen na het offi ciële gedeelte naar buiten en Mr. Niers verzocht de chauffeur van de nieuwe lijnbus nu maar op de prop pen te komen De hoofdingang van de ruimte, van papier, scheurde vaneen en de nieuwe lijnbus, die unaniem werd bewonderd kwam voorrijden. Terwijl de obers van De Poppe ter gelegenheid van dit historisch moment een glas champagne pre senteerden was er gelegenheid de nieuwe aanwinst te bezichtigen. Er werd met de bus een rondrit gemaakt, zoals gemeld, en bij het OAD-busstation, ivas gelegenheid de VIP-bus, de luxe bus eveueens te bezichtigen. Alles keurig inge richt. De leek zegt het de deskun dige gaarne na: vakwerk eerste klasse, waarmee de O.A.D. eer in legt. Na de rit werd in De Poppe een zeer goed verzorgde koffietafel geser veerd Tijdens deze hield Mr D van Zetten, voorzitter van de Konin klijke Nederlandse Vereniging van Transportondernemingen. een toespraak over „De problematiek van het openbaar vervoer in lande lijke gebieden" De Commissaris en sprekers werd een fraaie midwin terhoorn en een krentenwegge aangeboden Pianist Olthof uit Borne verzorgde het muzikale ge deelte van de bijeenkomst met klassieke muziek (Voor andere toespraken zie men elders in dit nummer). lierdoor zouden belangen van de (verheid en passagier geschaad funnen worden en/of dat er sprake k>u kunnen zijn van één oneige- llijke concurrentie in het toerge- >euren. Door de stringente alge- hene regels en uitvoeringsvoor- chriften kan hier onmogelijk prake van zijn. 'erkeer en Waterstaat heeft ons oegestaan 10 moderne streekbus- en aan te schaffen Prijs, leverda- um en het vrijwel geheel tege- noetkomen aan ons wensenpak- ;et, waarvan de vloerhoogte en dus de gemakkeiyke in- en uitstap een dwingende eis was, hebben de keus op deze bus doen bepalen Een eerste reactie van chauffeurs uit ons bedrijf luidde Een geweldige bus' Ik heb groot vertrouwen dat ook onze passagiers dat zullen be vestigen, aldus ir Ter Haar Na de inleidende toespraak volgden toe- De O A D had de presentatie in een origineel kleed verpakt Op de par keerplaats bij De Poppe was een noodgarage van latwerk en plastic opgetrokken, afgeschermd met een „deur" waarop was geschreven dit „Ieder voor zich, en God voor ons allen?!" Dat is het thema van de jeugddienst op 3 februari (diaco nale zondag) a s in de N H kerk We denken hierbij aan onze naas ten, onze medemensen Spreker is ds Vons De aanvang is half 11 Er zal medewerking worden verleend door Jeugdkoor „Helicon". De jeugddienstcommissie Ad vertentie-ad viseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverd&l Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u tn Holten opgeven bij G W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bü: H. V00GSGEERD Deventer weg 34 tel. 1665 tot woensdags 12.00 uur Het is weer zover, op woensdag middag 13 februari is er weer een kinderinstuif in het Paalhuus, Beusebergerweg als de vorige keer gaan we er weer een gezellige mid dag van maken Deze keer gaan we ons allemaal verkleden als mensen uit verre landen, zoals zigeuners, eskimo's, indianen, cowboys, ara bieren, egyptenaren, kozakken enz. enz. Als we ons allemaal verkleed heb ben met oude kleren en schmink, gaan we een spannend verhaal spe len. Iedereen van 6 tot en met 12 Jaar die zin heeft ln een spannende middag, is van harte welkom in het Paal huus Als Je thuis nog verkleedspul- len hebt liggen die Jy kunt gebrui ken op deze middag, dan mag Je deze rustig meebrengen We begin nen om twee uur en om half zes zijn we ongeveer klaar Entree f 1.-. Tot woensdagmiddag dus. De Holtense boerendansers bezochten vorige week het opvangcentrum voor bootvluchtelingen ,.De Holterberg" en demonstreerden daar met veel vaart een aantal typische Hollandse boerendansen Het enthou siasme onder de groep Vietnamezen was zeer groot vooral toen de dans groep hen uitnodigde mee te doen aan .de Driekusrnan" Ook samen met de kinderen werden een aantal dansen uitgevoerd waaraan zichtbaar veel plezier werd beleefd In totaal trad de boe rend a nsg roep dne maal op en eindigde men met een grandioze polonaise waaraan iedereen deelnam Namens de groep Vietnamezen bedankte Nguyen Manh Tien de Holter boerendansers en werd door Le Thi Mal een fraaie bos bloemen overhan digd aan de leider van de groep Dick Plekkenpol Ai met al een geslaagde avond waaraan zowel de dansers als de Vietnamezen veel plezier hebben beleefd. De reden dat de Autobusfabreiek B.O V.A. te Valkens waard een bus voor het streekvervoer heeft ontwikkeld ligt in het feit, dat B.O V.A. een tweede been hard nodig heeft om op te staan Aldus de heer W. Lijmer, algemeen direc teur van de B.O V.A., in zijn toespraak die hij maandag hield bij de ingebruikneming van de nieuwe O.A.D.-bussen tijdens de bijeenkomst in „De Poppe". De productie van toenvagens, aldus de heer Lijmer, een sterk seizoengevoelig gebeuren. Met als consequentie grote voorraadvorming in herfst, winter en vroege voorjaar. Hierdoor treden zeker met de huidige rente, liquiditeitsproblemen op. Het produ ceren van bussen voor het openbaar vervoer echter is niet seizoen gebonden. BOVA is niet zomaar een lijnbus gaan produceren Alle produkten in Europa, zoals die door de grote construkteurs werden gebouwd, werden geanaliseerd en besproken met hen Maar ook met grote groe pen reizigers vonden gesprekken plaats Uit dit marktonderzoek bleek dat men in alle ons omringende landen, België, Duitsland, Frankrijk Enge land en Denemarken unaniem van mening is, dat een bus voor het openbaar vervoer een zo laag mo gelijk vloer en in/uitstap moet heb ben In geen van deze landen ziet men het opstapje achter in de bus als een overwegend bezwaar Wij besloten deze weg te volgen, maar dan wel met een zelfdragende bus Een tweede criterium is een laag gewicht alsmede een aerody namische vormgeving, welke bei den het brandstofverbruik gunstig kunnen beïnvloeden Een belangrijk gegeven wanneer men ervan uitgaat, dat in de ko mende 3 tot 4 jaar de huidige brandstofprijs nog eens verdub beld zal zijn. Het door BOVA gekozen uitgang spunt is de zo laag mogelyk vloeren instap Kort geleden nog eens be vestigd door brieven binnengeko men bij Postbus 55 Een voor het openbaar vervoer ingestelde post bus voor klachten en suggesties van reizigers De eerste 150 brieven aan dit adres gingen voornamelijk over 2 punten a de te hoge instap van de huidige bus b de hulp die bejaarden by het instappen nodig hebben, (niet nodig bij BOVA) Dit bevestigt nog eens de stand punten van de ons omringende landen en de door BOVA inge slagen weg Behalve bejaarden, kleine kinde ren gehandicapten mensen met kinderwagens en boodschappen- karretjes, moet iedereen gemak ke- lyk en snel de bus in en uit kunnen Dit verkort vooral de wachttyd bij de halten De bus is voorzien van zeer brede deuren (1 20 mi die niet naar builen opengaan zodat het publiek dat wacht by de halte risico loopt ze tegen zich aan te krygen, "maar naar binnen De deurhelflen zyn apart bedienbaar. zodat, als er veel reizigers in of uit moeten een minimum aan wachttyd verloren gaat Alle materieel van de bus zo wel binnen als buiten voldoen van zelfsprekend aan de eisen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Gezien het karakter van de zelfd ragende bus met een lage vloer verleende het Ministerie van Eco nomische Zaken een ontwikke lingskrediet. Daarnaast heeft de overheid niets nagelaten om deze bus onder de aandacht te brengen van de instanties die verantwoor delijk zijn voor de aanschaf van het materiaal. Wij zijn de overheid daarv oor zeer erkentelijk, aldus de heer Lijmer. BOVA bouwt al bijna 10 Jaar zelfdragende bussen met een laag gewicht De bus is uitgerust met een aantal extra's zoals het „dub bele" thermopane glas en een au tomatische bak met retarder Een standaard uitgevoerde bus leeg weegt ca 9 ton Dit is êên tot an derhalf ton minder dan een verge lijkbare bus op chassis gebouwd, wat vanzelfsprekend van invloed is op het brandstofverbruik Hoewel B O V A al 10 jaar ervaring heeft met het bouwen van zelfdra gende bussen, kwamen door de lage vloer een aantal constructieve problemen naar voren met betrek king tot styfheid sterkte en voor wielophanging Hiervoor werd de hulp tngeroepen van de Technische Hogeschool te Eindhoven, seküe vervoerstechniek onder leiding van prof ir Kou mans Deze samen werking tussen TH en B O V A heeft in hoge mate ertoe bygedra gen tot de bouw van de moderne bus. Wij hebben de vraag wel eens ho ren stellen: Kan een bouwsr van toerwagens ook lijnbussen bou wen? Het is juist dat de gemid delde toerwagen 50 000 tut 60 000 kilometer per jaar rijdt en een ge middelde Ujnwagen 70000 tot 80 000 kilometer Maar dan rijdt een toerwagen bijna altijd volbe- laden met passagiers en bagage, niet altijd op een vlakke weg maar over bergpassen en bijv half ver harde wagen in landen als Grie kenland en Joegoslavië onder ver schillende klimatologische om standigheden. Nog even een paar technische fa cetten De bus is voorzien van DAF- componenten waarvan kwaliteit en zuinigheid bewezen zyn Er is gekozen voor de i i 0 liter liggende motor en voor de DAF as Deze mo tor is overigens identiek aan de gene die men nu en in de toekomst denkt toe te passen by het Neder landse openbaar vervoer Ook kozen wy voor de Z F 4 hp 500 elektronisch gestuurde volauto matische versnellingsbak met re tarder, die het rycomfort van de passagiers en het bedieningsge mak voor de chauffeur vergroten, vervolgde spreker. De BOVA. lichtvcring met Koni- schokdempers zorgen voor con stante hoogte en uitstekend ry comfort, zelfs ln snel gereden scherpe bochten helt de bus niet of nauweiyks over. Aan de geluidsisolatie werd zeer veel aandacht geschonken. Zelfs de toekomstige EEG-norm van 82 dbA werd bij de RDW-keuring ge haald De bus is voorzien van een geïntegreerde spoiler voor het schoonhouden van de achterruit. Het polyester (front en achterstuk) is vlamdovend. De bus is voorts voorzien van een afneembaar front en een vertikaal scharnie rende motorkap Kortom BOVA. brengt een bus op de markt die qua concept, techniek en vormgeving voldoen aan de hoogste eisen die in Europa te stellen zijn en tegemoet komt aan de voornaamste bezwa ren, die de gebruikers (reizigers) hebben tegen het bestaande con cept. Ten aanzien van Interieur en uit rusting van de wagen is BOVA gewend als toerbouwer zeer flexi bel te zyn In de huidige uitrusting is tn hoge mate rekening gehouden met de wensen van O A D De heer Ter Haar had voldoende ervaring met en vertrouwen (n BOVA en haar produkt om de eerste 16 bus sen te bestellen Vanzelfsprekend zyn veel van zyn ervaringen in deze wagen verwerkt Echter vrijwel elke afwykende wens is uitvoer baar Door de zelfdragende constructie kan evenals in een personenwagen een kreukelzor.e worden inge bouwd vooral belangryk voor de chauffeur Achter de aërodyna misch gevormde voorbumper schuilt een funktionele stalen bumper (evenals achter) Er zitten triplex voorruiten in die over vry- wel hel gehele enorme oppervlak reflekbe vry zyn Deze werden ontwikkeld mei de Finse glasfabri kant Nordlanex. die dit voor alle grote bousbuuwers in Europa doet. De chauffeur heeft een geweldig uitzicht, maar ook de passagiers door de grote thermopane zyruit van hard thermopane glas. die niet kunnen beslaan De wagen heeft een type goedkeu ring gekregen van de R D W Deze zeer strenge keuring leverde o a een 30% overcapaciteit van cle remmen op Sprektr dankte tens lotte prof Koumans en zyn mede werkers die met hun onschatbare know know hebben geholpen en biyven helpen een produkt te blij ven presenteren dat er zyn maf

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1