Meester Hol veertig jaar bij het onderwijs De 0AD vip-bus DE OAD GING MET HAAR TIJD MEE Uit het politierapport HOLTENS NIEUWSBLAD Raadsvergadering CHURCH-HILL IN J.S. „DE SCHURE Stichting Kruiswerk Zuid-West Overijssel Vrij gebruik huisvuil- zakken HOLTENS NIEUWSBLAD Presentatie avond E.O. HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 25 januari 1980 32e jaargang no 4 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg 14 tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16666 Vrijdagmiddag werd in Holtens raadzaal de heer F.J- Hol gehul digd in verband met het feit dat hij veertig jaar werkzaam is geweest bij het onderwijs. Meester Hol was, hij met ingang van 1 februari 1958 werd benoemd als hoofd van de O.L.S., in de buurtschap Espelo bij Holten o.a. onderwijzer in Har- dcwijk, Alkmaar en Oosterbeek. Burgemeester mr. Van Rappard, sprekend namens het gemeentebe stuur dankte de jubilaris voor de wyze waarop hy het onderwijs in de buurtschap 22 jaar heeft gediend U voelde zich er vanaf het beginthuis en hebt het altyd goed kunnen vin den met de buurtbewoners U paste bij Espelo en U vond er aansluiting. Het door U gegeven onderwijs stoelde op een gedegen en goede ervaring waarvan de resultaten in Espelo in de loop der jaren duide lijk zijn gebleken Het doet het ge meentebestuur deugd dat er aan de „Splo-school" een hoofd werkt dat zieh er zó op de plaats voelt en wij wensen dat de jaren tot aan uw pensionering goede jaren zullen zijn Zo besloot burgemeester Rap- De algemene politieverordening voor de gemeente Holten moet worden gewijzigd. De wijziging houdt verband met het feit dat krachtens besluit van de raad bij de behandeling van de begroting 1980 ingaande 1 januari geen recht meer wordt geheven via de huisvuilzak- ken. Dit houdt in, dat het gebruik van gemeentewege beschikbaar gesteld zakken is vrijgesteld Wel is bepaald, dat in plaats van de voor bedrukte zakken alleen gebruik mag worden gemaakt van huis- vuilzakken, die zijn voorzien van het Komo-keur Teneinde het aan bieden van huisvuil in andere dan daarvoor tot op heden van gemee ntewege beschikbaar gestelde plastic zakken legaal te doen plaatsvinden is het noodzakelijk dat de desbetreffende bepalingen in de Algemene Politieverorde ning, welke uitsluitend het gebruik van van gemeentewege beschik baar gestelde en gewaarmerkte plastic zakken toelaat, worden aangepast Het voorstel komt ter tafel in de vergadering van de raad van 28 januari. pard Hij bood het gebruikelijke ge schenk in couvert aan en offreerde mevr H J Hol-Groothoff een boe ket bloemen De voorzitter van de Oudercom missie de heer D.B Nijland vond het „machtig" mooi dat de heer Hol z'n veertig jarig jubileum in Espelo mag vieren, en hij sprak de hoop uit dat men over drie jaar meester in de bloemetjes kan zetten t.g.v zijn zilveren-jubileum als hoofd van de O L S in Espelo Nijland bood aan de heer Hol een envelop met inhoud aan en over handigde aan mevr Hol bloemen Dankwoord meester Hol Je bent. zo zei mijn voorganger de heer Snijders es tegen mij hart- stikke gek als je hier weg gaat Hij had gelijk want we zouden er zeker spijt van gekregen hebben Mijn vrouw en ik hebben het hier altijd best naar ons zin gehad en wij wil len ook in de komende 4 jaar graag blijven rekenen op de vriendschap en medewerking van de ouder commissie. de collega's en de ou ders Het gaat uiteindelijk allemaal om het kind én de school en daar zullen we ons allemaal, in welke functie, ook, moeten blijven inzet ten, zo besloot de heer Hol die te vens een woord van dank sprak tot onderwijzeres mej Keestra- Moltmaker en schoolschoonmaak- ster mevr Beldman-Hogenkamp. Minister Van der Stee (landbouw en visserij) heeft de opening var.het visseizoen 1980/1981 bepaald op 31 mei Sportvissers zullen op deze eerste dag van het nieuwe seizoen uiteraard de „oude" visakten en bijdragebewijzen van het vissen met de gewone hengel van het tot 1 juni 1980 lopende seizoen desge vraagd moeten kunnen tonen Het vissen met een speciale hengel is pas toegestaan vanaf 1 juli Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur De Oad heeft - in nauwe samen werking met autobusfabrikant Bova - de VIP-bus ontwikkeld om aan de steeds toenemende vraag naar komfortabeler vervoer te voldoen. Wat bij de VIP-bus direkt opvalt is de uiterst luxueuze en komfortabele uitrusting. Leren fauteuils, een bar, kleuren t.v, air conditioning, stereo radio, een volledig ingerichte boordkeu- ken, een toilet, niets ontbreekt. Door al deze voorzieningen en de exklusieve wijze waarop de VIP- bus is ingericht, leent de VIP-bus zich uitstekend voor het ontvangen van relaties, hooggeplaatste personen, het houden van vergade- De OAD-vipbus is een masjes- tueuse aanwinst ringen, het voeren van kommer- cièle akties, een exklusieve sight seeing, voorlichtings- en P R. akti- viteiten van landelijke- en lokale overheidsinstellingen en partiku- lieren De Oad VIP-bus is vanaf 21 januari 1980 met volledige crew, bestaande uit chauffeur en hostess, operationeel. De verkoopactie van de afd Hol ten voor het Ned Comité voor de kinderpostzegels heeft in Holten opgebracht f4109 75 (postzegels f2831.25. kaarten f1278 50) Het comité zegt allen die aan dit mooie resultaat hebben meegewerkt heel hartelijk dank. De E vangelische Omroep houdt op donderdag 14 februari 's avonds om 20.00 uur een zgn. presentatie avond in het Geref Kerkelijk cen trum „De Handelaar" aan de Sta tionsstraat in Holten. Op deze avond waaraan zal worden mee gewerkt door het Hervormd Kerkkoor o.l.v de heer J op den Dries te Nijverdal, Paul Hofstede, bariton en Harry Hamer, orgel, zullen toespraken worden gehou den door ds G W H Peddemors te Holten en ds W Glashouwer De algehele leiding berust bij de heer P van Ommen. De gemeenteraad van Holten komt maandagavond 28 januari (19 30 uur) voor het eerst in het nieuwe jaar bijeen, ter afhandeling van onderstaande agenda 1 Notulen vergaderingen van 19 november. 20 november. 26 november en 17 december 1979 2 a Ingekomen stukken, b Mededelingen De volgende voorstellen ko men aan de orde 3 Aankoop van grond van a mevrouwHG RobersSprokkereef alhier b Diaconie der Nederlands Hervormde kerk alhier, c Stichting „Het Bur gerweeshuls en Kinderhuis te Deventer 4 Ruiling van gronden met mevrouw J W Oolbekkink-Kevelam. Oranje straat 80 alhier 5 Treffen van tijdelijke voorzieningen t b v standplaats woonwagens Markeloseweg 6 Wijziging Algemene Politieverordening (8e wijziging) 7 Huur van ruimten t b v de vleeskeuringsdienst 8 Wijziging begroting 1 v m de stichting van een kleuterschool in Dijker- hoek 9. Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen. Mevr. B. uit Katwijk deed aangifte van diefstal uit haar auto. De auto stond geparkeerd in de Holterberg. Tijdens de wandeling werd haar tasje uit de auto meegenomen. Op de Larenseweg werd een snel heidscontrole gehouden In totaal werden 11 automobilisten bekeurd. De snelheden lagen tussen 61 en 70 km./u. J.L uit Markelo deed aangifte van diefstal van een zonnescherm dat gemonteerd was op de achterruit van zijn auto De auto stond gepar keerd bij bar „de Waag" Verloren: Lichtbruine lederen dames- portemonne met f25.-, Rose cijfer-kettingslot, Wieldop van Datsun, 3 sleutels aan een ring, bruin lederen handschoen gevoerd met schapenvacht, gymschoen, blauw/geel, stofbril, blauw nylon handschoenen, rode kinderwant, trouwring, „marjolijn", bruine suède want, donkerbruine porte monnee met CJP-pas en bankpas- je Gevonden: Hond, langharig, zwart/wit, hand schoenen, kinderportemonnee, hoofddoek, wollen handschoenen, sleuteltje, lederen portemonnee, dameshandschoenen, handschoen, want Geboren: Marcelle dv H.B. Meu- lenbeld en M. van Elderen. Overleden: H Schuite, oud 85jaar, Holten, J G Wansink, oud 74 jaar, Holten (overl te Deventer); E. Stam-Heideman, oud 74 jaar. Hol ten (overl te Deventer), M de Groot, oud 86 jaar. Holten (overl. te Deventer). Maandag 4 februari a s begint om 14.30 uur in het kruisgebouw, Gaardenstraat 31 een nieuwe ge spreksgroep voor a.s ouders U kunt zich voor deelname opgeven bij de wijkverpleegkundige die elke werkdag spreekuur heeft van 13 30-14 00 uur tel 1436 De ge spreksgroep wordt geleid door een van onze wijkverpleegkundigen, Wij hopen op een grote deelname De kosten bedragen f 15 - per pers oon voor totaal 6 7 lessen Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" in de regio midden-Overijssel Ten tweede neemt de Oad een belang rijke plaats in als reisorganisator. (In 1979 60 000 geboekte vakan ties Wat dat laatste betreft de Oad voorziet in een steeds toene mende behoefte Diverse publika- ties berichtten van een sterke af name van het aantal geboekte rei zen Ook bij de reisburo's de Globe, de eigen reisburo-keten van de Oad is deze kentering waargeno men Met name bij de vliegielzen Het aantal geboekte busreizen is daarentegen sterk toegenomen Vergelijkend met vorig jaar is er zelfs een groei van 25'ft Oorzaken U ontvangt een fraaieParker-Jotter ballpoint als u een Ajk'S nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee In/enden aan Holten# Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. IDe Oad heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd op het Naam: I gebied van personenvervoer Dit Adres a is met name te danken aan het feit I dat de Oad tijdig veranderingenen Woonplaats: I verschuivingen van behoeftes in Geeh op ais abonnee de maatschappij signaleert en op het Holtens N.euwsblad daar alert op reageert. Dhr/mevr.; I De nieuwe streekbus voor het I openbaar vervoer en de VIP bus zijn daar sigrufikante voorbeelden Woonplaats: LiI van In grote lynen zijn de funkties Hij/zt, betaalt bet abonnementsgeld pe, halt V van If °ad 'n T' I staande diensten te splitsen Inde jaar per jaar. eerste plaats vervult de Oad een be- langrijke taak als streekvervoerder Een kijkje in de keuken van de bus. van de groeiende belangstelling voor busreizen zijn het gunstige prijsniveau ten opzichte van vlie greizen het steeds toenemend aan tal instapplaatsen de behoefte aan persoonlijk kontakt met mederei zigers de service en ongetwijfeld de komfortabele wijze van vervoer En. zoals het zich nu laat aanzien, zijn er voldoende redenen om aan te nemen dat deze gunstige ont wikkeling zich in de toekomst zal voortzetten De Schure is het jaar 1980 erg rus tig begonnen, een gezellige recep tie en een aantal films waren de activiteiten die er ontplooid wer den Het komende weekend breekt het geweld weer los. Een live optreden van de Groningse forma tie Church-Hill zal de Holtense jeugd weer uit de winterslaap ha len. Church-Hill ls opgericht ln mei '78, door Peter Duinkerken en Harrie Poelman Na enkele jamsessions werd de groep met enkele leden uitgebreid en hard gewerkt aan een nieuw repertoir Church Hill bestaat op dit moment uit Hein Duinkerken leadzang en trom pet/dwarsfluit Peter Duinkerken Keyboards, Coos Grevelink - drums, Harrie Poelman basgitaar, Erik Westerhof solo-gitaar De band speelt uitsluitend eigen com posities Het aanvankelyk doo symfonische rockgroepen beïn vloede repertoir is geleideiyk ver vangen door directere swingende nummers De swingende nummers sluiten meer aan by de wensen van het publiek De groep streeft naar een eigen identiteit hierdoor is de styl moeilyk in een hokje te plaat sen Dus wil je een avondje lekker swingen dan ben je van narte wel kom op zaterdagavond Voor een zacht prijsje m de reklame welis waar. van f 4.95 kun je in de Schure terecht We beginnen zaterdag avond om ongeveer negen (2100) uur. tot ziens in J S de Schure

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1