oproep!! BON Prachtig geschenk voor E.H.B.0 de samenleving Actie C.D.A. afd. Holten Prinsenbal „Fienpreuvers" HOLTENS NIEUWSBLAD Vijftig jaar getrouwd Expositie werkstukken cursisten raamweven in bibliotheek Eenheid der kerken Nieuwjaarsreceptie in Espelo HOLTENS NIEUWSBLAD Verloren en gevonden Bejaardensoos Jongerendienst Van link naar rechts: de MAC- leden, Stevens, Arfman, Egberts, Schooien, dokter O. Loohmann en de EHBO-ers Jalink en Gervedink Nijhuis met in hun midden de oe fenpop Annie Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen by: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur In de bibliotheek Rörikstraat3 worden tot 13 februari een aantal werkstukken getoond, die ge maakt zyn op de weefcursus die op initiatief van de Stichting voor Roe. en cultureel werk gegeven wordt, door Wil Dykgraaf Er worden proe- flappen, waarin de basistechnieken verwerkt zyn getoond, evenals werkstukken naar eigen ontwerp Soms biykt een eigen ontwerp wat problemen te geven, vandaar dat er In het kader van de landelijke ak- tie i'an het CDA, zal ook het CDA Holten in de komende weken een aktie organiseren. Deze aktie heeft ten doel: a. het werven van nieuwe leden, b voor de huisvesting van het CDA- bureau een financiële bydrage vra gen „CDA ONDER ÉÉN DAK" is de slagzin waarmee deze aktie van start gaat. Dit jaar wordt de fusie van de drie Christen Democrati sche partyen afgerond In oktober hoopt men één landeiyk CDA te hebben met dan ook één landehjk CDA bureau Vandaar deze ene ex tra gift die gevraagd wordt. Een CDA zonder verjonging kan niet funktioneren op den duur Daarom wordt deze ledenwerfaktie gehou den, waarvan men hoopt, dat met name vele Jongeren zich als lid zul len opgeven Het CDA Hólten heeft naast de landeiyke slagzin, haar ei gen toegevoegd „Het CDA is er voor u. laat u er dan ook zyn voor het CDA" Ter afsluiting van de Interna tionale Bidweek staat zondag 20 januari a.s in het teken van de eenheid der Kerken Om aan dit thema enige inhoud te geven zal tijdens de R.K kerkdienst (H Mis) op deze zondag, om 09 30 uur in gebouw Irene, Ds. Vons, Hervormd predikant te Holten, preken, terwijl het Ge reformeerd jongerenkoor Pers- pektief de zang verzorgt Deze dienst is niet alleen toeganke lijk voor R K -parochianen, maar ook voor andere belang stellenden Tijdens deze H Mis zal er een creche zijn in gebouw Irene Na afloop van de dienst wordt er koffie en limonade aangeboden. ook wel naar een voorbeeld wordt gewerkt, maar de cursusleidster stimuleert wel zoveel mogeiyk de mensen hun eigen ontwerp te laten maken, en het blykt dan dat dit vaak ook heel goed lukt. De cursus raamweven bestaat officieel uit 10 lessen van 2 uur doch blykt dat de cursisten dit graag willen verlen gen dan wordt dit indien mogehjk gedaan Het raamweven heeft by Wil Dykgraaf nog altyd voorkeur, vooral omdat het een optimale mo- gelykheid tot experimenteren ge eft. Men kan met eenvoudig ge reedschap, weinig materiaal en weinig werk zelf het weefraam in elkaar zetten. Dat gebeurt dan ook door de cursisten zelf, zodat men ervaart hoe eenvoudig dat eigeniyk is Verder kan men geheel naar ei gen interesse van grof, vry weven tot heel fyn en secuur gobelin we ven op een raam Na verloop van tyd ervaart men dan dat het gevoel voor materiaal- en kleurkeuze zich steeds meer ontwikkeld Weven is ongeveer 8 jaar de hobby van Wil Dykgraaf die na enkele jaren les in raamweven by Hetty Ganzeman ook een 2-jarige cursus bindings- leer heeft gevolgd Momenteel volgt zy op de Volkshogeschool in Bakkeveen de cursus By scholing voor weefdocenten" De bibliot heek is geopend maandag en vryd. 14 10-17 30 en 18.30-20.00 uur en op woensdag van 14.30-17 30 uur. Vandaag de dag hoor je vrouwen vaak zeggen „Wat is alles toch in gewikkeld" en ook: „De samenle ving is vol problemen". Dat is waar, maar datblyftzo als je er niet eens met anderen over praat en na denkt. Er zyn meer vrouwen die er zo over denken omdat ze dag in dag uit bezig zyn met allerlei huishou- delyke zaken of omdat ze er alleen voorstaan. Bovendien hebben on geveer 80 van de 100 vrouwen na de schoolbanken weinig mogelykhe- den of kansen gehad zich te verdie pen in het gebeuren van de samen leving. Hierdoor wordt de kloof tussen de vrouw en de samenleving meestal snel groter Eigenlyk zou er ook in Holten een mogelykheid moeten komen voor vrouwen die graag eens willen praten met an dere vrouwen over onderwerpen, die hen bezighouden. Overal in het land worden met dit doel zogena amde VOS-kursussen georgani seerd. VOS betekent: Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving. Ty dens zo'n kursus komt een groep van ongeveer 15 vrouwen wekelyks 2 uur by elkaar om te praten over onderwerpen die ze zelf gekozen hebben Een gespreksleidster zorgt dat iedereen mee kan praten. Er wordt informatie gegeven over het gekozen onderwerp en zo nodig zal een deskundige aanwezig zyn om nog meer informatie te geven. De kursus duurt 12 weken Sinds kort is er een werkgroep opgericht, die in Holten zo'n VOS-kursus wil or ganiseren. De leden van deze werk groep zyn Veronica Berkhof, Trudy Koelemay, Janneke Mets- emakers, Bep Oosterling en Fenny van der Wyk. De werkgroep wil proberen in september een VOS-kursus van start te laten gaan. Ruim voor de aanvang van de kursus zal er nog een informa- tie-byeenkomst worden gehouden voor belangstellenden. VERLOREN Bruine handschoen, suède zwarte sportbroek maat 40, 3 sleuteltjes, Renault, gouden herenhorloge, vierkant, zilveren dameshorloge twee dalmatines rybewys plus ken tekenbewys in tasje, kenteken plaat 12-UD-32, zwarte knip- portemonnee, 2 bankbiljetten van f10.- GEVONDEN zwarte handschoenen, sleutel, f 7.-, suède handschoen, damesfiets, rood-zwarte muts, autosleutels, witte das, bankbiljet De Bejaardensociëteit „Holten" houdt dinsdagmiddag W2 januari in het gebouw „Irene" in de Bos- chkampsstraat haar maandelykse byeenkomst Aanvang: half 3. Zondag, 20 januari a s is er weer Jongerendienst 's morgens om tien uur in gebouw Irene Door foutieve berichtgeving is er misschien enige verwarring ontstaan over het roos ter; maar zondag begint de Jonge rendienst weer, de eerste in 1980. We hopen dat er weer velen komen met nieuwe plannen en/of ideeën om zo een goed begin te maken in het nieuwe Jaar Tot zondag en neem je vriendje of. vriendinnetje ook eens mee. De Jongerendienstcommissie De Holtense Carnavalsvereniging „De Fienpreuvers" houdt op za terdagavond 2 februari haar jaar lijkse prinsenbal. De organisato ren zijn er ook nu weer ingeslaagd een aantrekkelijk programma sa men te stellen waaraan zullen meewerken Gert en Jan, het duo Veneklaas-Janssen, Mans van de Sangeldiek en de charmante dansmarikes. Prins Demis en zyn staf zyn byzón- der verheugd dat ook dit jaar weer de exclusieve zanggroep „De Kwinks" uit Arnhem acte de pre sence zal geven. „De Keunedar- pers" zullen op het prinsenbal ver der getuigen kunnen zyn van de „geboorte" van een nieuwe loot aan de carnavalsstam. Men doet er ver standig aan om tydig toegangs kaarten te kopen by de volgende voorverkoop adressen: Hofbar Boer Biet (café Jansen, café Jan Maats, Foto Jan ten Velde en café „Tony en Betsie" Vanaf de Hofbar zullen de bussen naar „Het Bonte Paard" (waar om acht uur het grandioze feest begint) vertrekken om 19 15 en 19.30 uur Zorg dat u op tyd aanwezig bent zodat u niets van het programma, boordevol leut en gein, zult missen Voorafgaand aan het kindercarnaval organiseert de carnavalsvereniging „de Fienpreuvers",op 16 februari a.s. wederom haar jaarlijkse optocht door het dorp. Aan publieke belangstelling langs de route, zal het evenals in voorjaande jaren niet ontbreken. Daaren tegen zijn het de deelnemers die deze optocht tot een succes kunnen maken. Daarom doen wij hierdoor een dringend beroep op bestuurders en leden van de di verse buurtr, sport.culturele- en andere verenigingen of onderdelen hiervan. Wilt u in de komende weken eens met zijn allen de handen uit de mouwen steken om zodoende de ry van deelnemers aan de optocht te vergroten? Dit kan dmv een praalwagen, als loop groep (minimaal 10 personen) of als individueel deel nemer. De regerende prins Demis de eerste van de Costa Elta, vorst van Zadelhof tot Schoneveld, be sloot, naast het vaste startgeld voor praalwagens en loopgroepen aantrekkelijk prijzen beschikbaar te stel len Voor prijswinnende praalwagens varieert dit van f 150.- tot f 50 - en voor de loopgroepen van f 100 - tot f50.-. Vanwege de organisatie verzoeken wij de deel nemers zich zo spoedig mogelijk op te geven. Voor inlichtingen en opgave kunt u zich wenden tot: Ab Jansen, Dorpsstraat 1, tel. 1574, of Jan Markvoort, Schoutenstraat 25, tel. 1878 en verderbij ieder lid van de raad van elf of de prinsengarde. U ontvangteer! fraaie/jjjjf Parker-Jotter ballpoint als u een yQj^/ nieuwe abonnee opgeeft. Naam: Adres- Woonplaats Geeh op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr /mevr Adres: Woonplaats lj|J Hi|//i| betaalt het abonnementsgeld per halt V jaar/per jaar JL voor het opgeven van een niéuwe abonnee. In/enden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 18 januari 1980 32e jaargang - no 3 Hoofdredacteur J Wtggers Kolweg 14 tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70 tel 05483-2099 Stichtingsbestuur: W H Beljers. secretaris Kozakkenstraat 5 tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel 05490-16686 Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" De dames van de a»d Espelo van de Ned Bond van Plattelandsvrou wen hielden in gebouw „Trefpunt" hun Nieuwjaarsvisite waarop ook de heren waren uitgenodigd De presidente mevr Tultertr Bronsvoort sprak een kort wel komstwoord en wenste allen een heel gelukkig en voorspoedig 1980 In het byzonder werden welkom geheten de heer en mevr Keur- horst uit Olst die met gedichten, samenspraak en een sk etsje in dia lect veel waardering en applaus oogstten De presidente bracht het duo Keurhorst hiervoor dank en bood een envelop met Inhoud aan. Onder het genot van een glaasje en een hapje bleef men nog geruime tyd gezellig by een Mevr Tuitert sprak een woord van dank tot allen die aan de gezellige sfeer bydroe- gen. in het byzonder tot de heren die aan de uitnodiging gehoor ga ven om de visite by te wonen, en wenste allen wel thuis De eerst volgende byeenkomst (Jaarverga dering) ls op maandag 28 Januari Omringd door een groot aantal leerlingen rondde O LM-afdelingsvoorzitter A. van de Brink donderdag 10 januari de beplanting af bij de lagere agrarische school De Gaar den in Holten Het groen bij het semi per manente schoolgebouw aan de Vrijheids- laan is in de afgelopen weken geplant. Te zijner tijd zal de gemeente nog een bomens- ingel voor de school aanbrengen. Deze bo men gaan dienen als ..ballenvanger" bij het nieuwe sportterrein, dat tussen De Gaar den en de Vryheidsiaan is gedacht. De be planting, die nu is aangebracht, is een ge schenk van de landbouworganisaties. Tij dens de officiële opening van de OLM- school in oktober bood de heer A van de Brink dit kado aan Nu mocht hij ook het slot van dit geschenk verrichten De OLM- afdelingen in Holten. Bathmen, Colmscha- te, Diepenveen, Wesepe-Averlo, Diepen- heim, Goor, Mark/?lo en Delden en de CBTB Holten hebben een bijdrage geleverd aan het „groene" geschenk. De Holtense Motor- en Au tomobielclub „De Holter- berg" die in september 1976 de plaatselijke afdeling E.H.B.O. ter gelegenheid van het zilveren jubileum een rampenwagentje aan bood heeft maandagavond een reeds lang gekoesterde wens van het EHBO- bestuur in vervulling doen gaan door een electrische oefenpop voor hartmassage en beademing van plm. f3000,- beschikbaar te stel len. M.A.C.-voorzitter D.J Schooien zei by het aanbieden van de pop in een kort toespraakje o.m. geven moet ergens verantwoord zyn maai- toen we onze meer dan driehonderd le den het voorstel deden om deze pop te schenken, waarmee het alge meen belang wordt gediend, had niemand hiertegen bezwaar. Schooien wenste de EHBO veel succes by het opleiden van cursis ten voor het toepassen van hart massage en beademing Voorzitter A. Jalink sprak een woord van dank tot de M.A.C evenals de do cent van de afd E.H.B.O de heer O. Lohmann, arts te Holten. De afd. Holten is ontzettend dankbaar voor dit geschenk dat de mogelyk heid biedt om mensen op te leiden tot het bieden van hulp aan men sen die in nood verkeren. Dr. Loh mann: „Het is de hoogste tyd dat hartmassage weer in het oranje boekje behandeld wordt want er is een zeer gedegen opleiding voor nodig om slachtoffers in het leven te houden. Wanneer men hartmas sage en beademing niet goed leert kunnen er brokken gemaakt wor- den' Door de heer G.J Gervedink - Nijhuis, instructeur E.H.B O. te Holten werd een toelichting met demonstratie gegeven op de by de cursus te gebruiken electronische oefenpop „Annie" die de prestaties van de cursist controleert en regi streert door middel van groene, gele en rode lichtsignalen en tevens zorgt voor het juiste tempo en ritme met behulp van een akoesti sche tydklok. Op woensdag 23 Januari hoopt het echtpaar E. Veneklaas-D. Veneklaas-Groo IrBronsvoort, Bermanstraat 29 te Holten te her denken dat ze een halve eeuw gele den in het huwelyksbootje stapten. Het gouden paar woont in het dorp sinds 1972 in welk jaar Veneklaas de boerdery aan de Doorlopende Dijk in het Holterbroek „overdeed" aan zyn getrouwde zoon Bertus. Het terugtreden betekende voor Veneklaas niet geen interresse meer in het boerenbedrijf Integen deel, hy fietst nog vry geregeld naar ,,'t Brook" en is ergens nog boer in hart en nieren. Wat je al heel Jong hebt geleerd houdt je bezig ook al ben je de zeventig gepasseerd zegt hy De heer Veneklaas is 72 en zyn vrouw is 71 jaar Het echtpaar dat zich mag verheugen in een uitste kende gezondheid heeft 3 kinderen en I kleinkinderen. Het gouden paar recipieert woensdagavond na half 8 in „Het Bonte Paard" in Dy- kerhoek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1