Onvergetelijke dag voor ds. Peddemors en zijn gezin BON Henk Heijink veertig jaar in gemeentedienst i HOLTENS NIEUWSBLAD Nieuwjaarsreceptie Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Hervormde vrouwengroep Holten hield gezellige nieuwjaarsvisite" IJsclub in het goud Prettige sfeer bij jubileumviering n Data raads vergaderingen Zondagsschool- nieuws Dankwoord ds. Peddemors Receptie HOLTENS Vrijdag 11 januari 1980 32e jaargang - no. 2 Hoofdredacteur J Wiggers Kolweg 14. tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2639 Stichtingsbestuur: W H. Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16668 Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad 0 0 In de raadzaal werd Henk Heyink gehuldigd i.v.m. z'n 40 jarig jubileum als monteur G.E.B. In het gulden boek der herinnering van ds. Peddemors en zfjn gezin zal de zaterdag vijf januari 1980 blijven staan met onuitwisbare letters. Het dubbelejubileum, n.l. het zilveren huwelijksfeest en het 25 jarig ambtsjubileum, is met grote Spontanieit e.n hartelijkheid gevierd. Gereformeerd Holten eeft dank zó een eensgezindheid en een uitstekende orga nisatie gezorgd voor een onvergetelijke jubileumdag. Hoe zeer men de kwaliteiten van ds. Peddemors waardeert bleek ook uit de toespraken van de afgevaardigden der Ds Peddemors en familie stonden er perplex van De predikant heeft besloten de helft van dit bedrag te schenken aan de organisatie ver volgd Christendom, die Christus- belijders achter het IJzeren Gor dijn van bijbels voorziet Voor de andere helft zal ds Peddemors privé wat aanschaffen Aan dat hoogtepunt van de avond was heel wat vooraf gegaan De middagreceptie was al druk be zocht en ook 's avonds moest de familie Peddemors vele handen drukken De avondbijeenkomst, die werd gekenmerkt door een feestelijke en ontspannen sfeer, werd geopend door de archivaris van de kerk de heer J Beldman die een wel komstwoord sprak namens de ker- keraad en zijn vijf mede commissie leden Tevoren had de gemeente Lied 434 1. 2. 4 gezongen, was de heer Beldman voorgegaan in gebed en had als Bijbelwoord geciteerd 1 Kolossenzen 1 25 In een lang ge dicht schetste de heer Beldman de levensloop van de predikant zijn huwelijk, zijn bevestiging in de eerste gemeente Dirkshorn en zijn vertrek naar andere gemeenten, de ervaringen in Holten, etc Heel fijn. zo besloot de heer Beldman, dat we samen mogen herdenken de grote daden van onze God in uw ambte lijk leven van 25 jaar en in uw ge zinsleven. gedurende 25 jaar De toespraken van de afgevaardigden van de gemeenten Dirkshorn, Heerde. Nieuw Vennep en Amers foort hadden alle de grondtoon van dankbaarheid en grote waardering Dat ouderling D Beldman daar van Holten daar gewag van maakte lag voor de hand (Men zie voor deze toespraken elders-red) De avond werd muzikaal opgeluisterd door een muziekgroep bestaande uit Jan Tromop, orgel Hans Paalman, bugel. Johan Abbink, tuba, Hans Landeweerd, trombone, en Ma rianne Paalman, bugel De uitste kend musicerende groep speelde eerst het „Lof aan de Heer" en later ..Music for brass" en het viel op hoe goed de klanken in de ruimte door kwamen Jan Stam en Diederik Bosschers waren de eenvoudige boertjes (in ouderwets costuum) die „journa list" Erik Zandvliet te woord ston den bi) een interview over ds Ped demors Je kon er smakelijk om lachen want de droge humor en de puntige humoristische visie op be- gemeente, die de jubilerende predikant heeft gediend. Het bleek vooral uit het cadeau dat ds. Peddemors op originele wijze werd aangeboden. De volle kerkzaal keek achterom toen een doos op een karretje werd voortgetrokken naar de hoek bij de kansel. Er kwam weliswaar een oud t.v.-toestel uit, maar er ging een klepje open, een ballonnetje ontplofte (aardig idee!) en toen kwam de clou van de avond: het cadeau van de gemeente, een gift van welgeteld f308' 23! van wethouder H Stegeman en de gemeentesecretaris, de heer G.J. Langenbarg boden hun gelukwen sen aan. Voorts gaven blijk van be langstelling pastoor Rademaker van parochie Holten/Nieuw Hee- ten, de hervormde predikanten C.C. Addink, A.W Berkhof en W. Vons, de Gereformeerde predikan ten Kim, Kakes en Kalksma uit Deventer, E. Overeem, Enter H.J Bouwhuis uit Rijssen, H. Pol te Hel- lendoorn, A.G. Ko^iet en F.J v.jt Wal van Nijverdal, fclsmede de bu ren. Afgevaardigde^ van de Gere formeerde kerken van Dirkshorn, Heerde, Nieuw Vennep en Amers foort, waards Peddemors heeft ge staan, ontbraken evenmin op de receptie Voorts zagen we ds. Bor- gers uit Den Ham, namens de re dactie van het Gereformeerd kerk blad voor Drente en Overijssel, waarvan ds. Peddemors redactio neel medewerker is, en mevrouw Borgers namens de Gereformeerde Vrouwenbond in Overijssel. Vele afgevaardigden lieten hun geluk wens vergezeld gaan van bloemen of een geschenk. Van de gelegen heid het kerkelijk centrum te be zichtigen werd druk gebruik ge maakt. Zondag a.s. 13 januari verwachten we jullie weer op zondagsschool en wel om half elf in de Dorpsschool (Tuinstraat) We vinden het fijn als jullie ook je vriendje of vriendinne tje meebrengt Alle kinderen vanaf 4 jaar - tot 12 jaar zijn van harte welkom. Tot zondag dus allemaal. Namens het zondagsschool pers oneel - Mevr. C.H. van Iperen- Esseboom U ontvangt een fraaie als u een Gebruik de/e f Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. vpor opyeven va" een nieuwe abonnee In/enden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Geeh op ais abonnee op hei Holtens Nieuwsblad Adres I Woonplaats I Hi|/*i| betaalt het abonnementsgeld per halt jaar/per jaar J Zeer velen kwamen dominee en mevr. Peddemors 's avonds ge lukwensen in de Ontmoetings ruimte van het kerkelijk centrum „De Kandelaar". paalde zaken viel by de talrijke feestgangers wel in de smaak. Na de samenzang van Psalm 134 werd de bijeenkomst gesloten met het voorlezen door mevrouw Beuken kamp van het gedicht „De Kerk", van mevrouw IJskes-Kooger Een bekend gedicht waarin tot uiting komt dat men zoveel van de kerk verlangt „Maar de kerk - dat zijn wij", dat was de kern. Ds Peddemors heeft in zijn dank woord allen heel hartelijk bedankt voor de getoonde inspanning, de belangstelling, voor het werk van het huldigingscomité, de muziek groep en alle andere medewerken den Hij haalde herinneringen op aan de gemeenten waar hij het Woord mocht bedienen en sprak met nadruk zijn grote waardering uit voor de betrokkenheid der ge meenteleden bij het kerkelijk le ven „Ik voel me hier thuis" Een woord van grote dank sprak ds. Peddemors tot zijn vrouw van wie hij zoveel steun heeft mogen ont vangen, dat hij zijn werk kon doen Ds Peddemors wilde aan het einde van zijn toespraak nog eens zijn liefde uitdrukken voor het wat hij noemde Reformatorisch belijden: een liefde die groter wordt naar mate dat belijden wordt aange vochten Het is een grote rijkdom dat God ons bij dit belijden wil dragen, zei de jubilaris. Er was na de samenkomst gelegen heid een drankje en een hapje te gebruiken en ds Peddemors en zijn gezin te feliciteren Daarvan maak ten velen gebruik In Holtens raadzaal is donderdagmiddag (3 jan.) de heer H. Heijink ge huldigd in verband met zijn 40-jarig dienstverband bij de gemeente Holten. De jubilaris begon op 1 januari 1940 voor halve dagen als mete- ropnemer een baan die hem niet zo erg lag en het duurde dan ook niet lang of hij ging de technische kant op. U deed zo zei burgemeester mr. V an Rappard uw hoogst verantwoordelijk werk als monteur altijd met grote nauwgezetheid. Stroom en elektriciteit zijn nu eenmaal gevaarlijke din gen en eisen van hen die er mee moeten werken nauwkeurigheid. En toch hoe voorzichtig en secuur men ook werkt, dat een ongelukje in een klein hoekje zit ondervond ook Heijink jaren geleden bij werkzaamheden in de Beuseberg toen de ladder wankelde en hij een draad die onder stroom stond greep waardoor hij lichte brandwonden opliep. U hebt het altijd best naar uw zin gehad want u ging veelal fluitend raar uw werk en vele Holtenaren kenden uw herkenningsmelodie. Van de V.U.T.-regeling (vervroegde uittreding) eenste u geen gebruik te maken want u besloot tot aan uw vijf en zestigste (a.s. zomer) te blij ven werken een besluit waarmee het gemeentebestuur gelukkig is. Er is echter een tijd van komen en gaan en dit is echt het laatste jubi leum zo besloot mr. Van Rappard die zijn woorden van dank en waar dering vergezeld liet gaan van een geschenkbon en een fraaie tafe laansteker. Aan mevr. Heijink- De dames van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen hielden dinsdagvoor middag in zaal „Vosman" een „Nieuwjaarsreceptie". Na de kof fie met appelflappen heette mevr. K. Hase-de Hamer namens de con tactgroep allen hartelijk welkom en wenste allen een gelukkig 1980. Door de volksdansgroep uit de le den, werden een viertal vrolijke dansjes uitgevoerd die met een spontaan applaus werden beloond. Hierna konden de dames met sjoe len, ringgooien en pijltjeswerpen proberen een van de mooie prijzen te winnen die beschikbaar waren gesteld. Ze beleefden hieraan erg veel plezier. De le prijs was voor mevr. Pakkert, mevr. Stevens won de 2e prijs en de 3e prijs was voor mevr. Markvoort. De poedelprijs werd gewonnen door mevr. Kette- larij De presidente mevr. v.d. Wijk-Oomkens bedankte de dames hartelijk voor het organiseren van de gezellige ochtend en sprak de hoop uit dat 1980 voor de afd. een goed jaar mag worden. De middagreceptie in „De Kande laar" ter gelegenheid van ds Ped demors Jubileum had plaats ln een prettige sfeer Burgemeester mr WLF.G. van Rappard, vergezeld Volgens een inmiddels bekende en goede traditie kwamen donder dagmorgen (3 jan. j.l.) de dames van de Hervormde Vrouwengroep Holten omstreeks half tien in hotel Vosman bijeen voor een Nieuw jaarsreceptie. Nadat de ruim 43 aanwezige leden van een kopje koffie met gebak wa ren voorzien sprak de presidente, mevr R M Vogely-v d Veer, na mens het bestuur, een kort wel komstwoord waarbij ze alle leden persoonlijk alsmede de H V G als vereniging een goed en voorspoe dig 1980 toewenste Ook herin nerde zij eraan dat deze keer meer leden de> nieuwjaarsreceptie bij woonden dan vorig jaar toen barre winterse weersomstandigheden een aantal dames een tocht naar hotel Vosman vrijwel onmogelijk maakten Aangezien het afgelopen jaar nogal wat dames ziek zijn ge weest wenste mevr Vogely de le den bovenal een gezond 1980 toe en Officiële publikatie zie pag sprak de wens uit tot een spoedig herstel van de thans door ziekte afwezige leden. Mevr. Paal- man-Kromdijk verraste de aanwe zigen met een tweetal mooie ge dichten „Weer ging een jaar voor bij" en in het dialect ,3iej 't begin van 1980" Ook mevr. Koop man-Hartsuiker las nog een ge dicht voor in het dialect: „Oolde- joarsdag" Zij werden voor hun bij drage uiteraard met een warm ap plaus beloond Hierna werd het glas geheven en werd een heilsd- ronk uitgebracht op het nieuwe jaar Tenslotte bleef men nog enige tijd gezellig en in ongedwongen sfeer bijeen De presidente herin nerde de dames nog aan de eers tvolgende bijeenkomst Deze is op donderdag 17 januari en zal een zgn „eigen avond" zijn Nieuwe le den zijn hartelijk welkom en wilt u niet meteen lid worden komt u dan gerust eerst eens een paar avonden kyken om met de H V G kennis te maken. B en W hebben de raadsleden een schema toegezonden voor de raadsvergaderingen voor 1980. Bij het opstellen van het schema is zo veel mogelijk rekening gehouden met de al eens eerder gehoorde wens om voor de raadsvergade ringen een vaste dag in de maand aan te houden. Wij hebben daarom gekozen voor de laatste maandag van de maand aldus B en W. In één geval moet hiervan worden afgeweken. Het schema is als volgt: 28 januari, 2-5 februari, 31 maart, 28 april, 27 mei (dinsdag) 30 juni, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 29 de cember. Nijkamp werden bloemen aange boden. Ik had het voorrecht zo zei de heer A.S. v.d. Berg (directeur van het Gem. Energiebedrijf, die sprak namens alle medewerkers) 18 jaren als uw directe chef met u te mogen samenwerken in welke periode ik u heb leren kennen en waarderen als een goed vakman en prettig mede werker, die de door hem te verrich ten werkzaamheden tot volle te vredenheid uitvoerde. Ook van uw vakkennis op timmergebied en uw bekendheid met de „Hoólterleu" met naam en „huusnaam" hebben wij steeds een dankbaar gebruik gemaakt. In een technisch bedrijf als het onze, zjjn cijfers en getallen van groot belang. Ik wil u hiermee echter niet te veel lastig vallen, maar enkele cijfers, die het begin en einde van deze periode aangeven zijn interessant om te noemen. By uw indiensttreding in 1940 was de totale personeelsbezetting 3 man terwijl thans 19 mensen (technisch en administratief) bij het G.E.B. werkzaam zijn. De KWh-omzet was toen bijna een half miljoen en 30 miljoen. Het aantal transformator ruimten toen slechts 4 en thans 105, het aantal aansluitingen bedraagt thans 3250 (in 1940 636). De lengte van het distributienet met perceel saansluitingen was in 1940 40 km. en bedraagt thans 240 kilometer. Bij dit alles moeten we bedenken dat onze jubilaris in deze enorme groei een daadwerkelijk en hoogsfc- belangrijk aandeel hebt gehad zo besloot de heer V.d. Berg. Hij boodt namens het echnisch en admini stratief personeel een horloge aan en betrok mevr. Heijink-Nijkamp in de huldiging, want zo zei de heer V.d. Berg wat zijn wij mannen zon der onze vrouwen? Zij kalmeren, remmen af, angen op en houden ons in staat ons werk te doen. Voor de vele uren ook buiten de normale werktijd) dat u uw man aan ons be drijf hebt willen afstaan zeggen wij uheel hartelijk dank. Hij bood aan mevr. Heijink bloemen aan. De heer hoogst belangrijk Goorman, die het woord voerde namens de afd. Holten van de A.B.V.A. felici teerde de heer Heijink met z'n jubi leum en dankte hem tevens voor het werk dat hij een aantal jaren als penningmeester heeft gedaan. Hy bood een geschenk in couvert aar en offreerde aan mevr. Heijink bloemen. Donderdag 17 januari a.s. is het 50 jaar geleden dat de IJsclub „De Noordpool" werd opge richt Grote festiviteiten zullen er in verband met dit gouden jubileum niet komen, doch het bestuur heeft gemeend dat een eenvoudige herdenking niet achterwege mag blijven Op za terdag 19 januari zal er van 15.30-17 30 uur in zaal „Vos man" gelegenheid zijn om het clubbestuur te feliciteren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1