_De ptentse Lada één van de acht onder d® tien miiEe Nieuwe reparatie methode van Opel Lancia Delta is Auto van jaar Imposante nieuwbouw Louwmann en Parqui Renault Fuego Uniek boek over Lancia wm I ÉSÜÈ zei 11111 sd/m Op onze personenautomarkt, die uit 64 merken bestaat, zijn er nog maar acht die een auto voor minder dan 10.000 gulden kunnen leveren. Drie daarvan komen uit West-Europa, één uit Japan en vier uit de Oost-Europese landen. Dat is duidelijk een teken aan de wand- Het laat zich ook niet zo moeilijk raden waardoor dat mo gelijk is. Wanneer we naar die modellen kijken, dan zijn het drie uitvoeringen die in eerste instantie licenties van Fiat wa ren. Wel met wat modificaties die speci fiek naar de behoeften en de mogelijkhe den van de respectievelijke landen ge richt werden. De vierde is de Skoda. De acht worden gevormd door de British Leyland Mini. de Citroên 2 cv de Dai hatsu Cuore, de Fiat 133, de Polski 125 uit Polen, de Russische Lada. de Tsjechische Skoda en de Joegoslavische Zastava De FSO Polski is de grootste auto. die werd afgeleid van de Fiat 125 (carrosserie) en technisch deels van de veel oudere Fiat 1300/1500 De Zastava is een Fiat 128 met 5e deur en de Lada komt uiterlijk, op de naamsaanduiding na. geheel overeen met de Fiat 124, die ruim 8 jaar in produktie was en een Fiat succesnummer werd Fiat kwam met de Russische regering tot een overeenkomst, waarna enorme hoeveel heden materiaal en machines naar Rus land getransporteerd werden. Een gigant In Togllatti, op 1000 km oostelijk van Moskou, ontstond een gigantische fa briek waar na een aarzelend begin de pro ductie op gang kwam Eind 1970 waren er 22.000 Lada's van de band gelopen en acht Jaar later waren dit er al 4 500 000 stuks Nu, begin 1980. zijn dit er al ver over de 5 mUjoen. De enorm grote fabriek omvat vier produktielijnen en is zeker naar Oos- teuropese begrippen zeer modern van op zet. maar waar naar westerse maatstaven gerekend een min of meer verouderd mo del wordt geproduceerd De voortschrij dende technologische ontwikkelingen, waaraan wij al lang gewend zijn, komen ook in Rusland tot stand maar blijven bij het onderdeel automobielen wat achter. Niet alleen in ons land maar ook elders stijgt de vraag naar Lada's. Kostbaar In Oost-Europa worden maar weinig merken en modellen gemaakt en is een auto voor privé gebruik pas na jaren le verbaar en dan zelfs nog heel kostbaar. Een week reden we de Lada en de conclu sie was, dat voor de prijs een interessante auto wordt geboden Het uiterlijk van de 1200 is identiek aan de Fiat 124 van we leer De Spaanse Seat, die nog leverbaar is. heeft wat modificaties ondergaan, die het gezicht iets veranderen Het interieur onderscheidt zich hoegenaamd niet van dat van de Fiat. Enkele verschillen Technisch zijn er wel verschillen, vooral motorisch De cilinderkop is afwijkend en heeft een bovenliggende nokkenas De prestaties van de geteste 1200 zijn redelijk te noemen Van 0 tot 100 km snelheid ac celereerde de auto in ca 21 seconden, waarnaast we de tijdsduur van 80 tot 100 aprt noteerden Dat waren bijna 12 se conden Geen opmerkelijke tijden von den we Het benzinegebruik was alleszins redelijk Bij een constante snelheid van TOO km was 1 op 13 best haalbaar Het doorsnee verbruik lag op 11 km per liter super De motor heeft een inhoud van 1198 cc. en levert 44 kw of 60 din pk Tot 120 km. snelheid bleef het geluidsniveau acceptabel, daarboven werd het minder prettig. De topsnelheid lag om en nabij de 140 km. per uur. nee onderdeel wegligging dient met on- derstuurd gekwalificeerd te worden Niet tè. maar toch vrij duidelijk aanwezig On derstuur wil zeggen rechtuit te willen De besturing werkt vrij direct, maar min of meer ongevoelig Een 'leeg' punt in het midden markeert dat. Ook is de besturing wat aan de zware kant. De Lada heeft vóór onafhankelijke wielophanging en achter een starre as, die goed gelokaliseerd wordt door reactie-armen en een dwars- stabilisator. Een zeer behoorlijk veercom- fort vergezelt de inzittenden, waaraan de goed werkende schokbrekers ook debet zijn. Het remsysteem is opgebouwd uit schijfremmen voor en trommels achter. Een bekrachtiging op de 1200 is stan daard, evenals een remkrachtverdeler De goedkoopste uitvoering, de Economie van f 8999.-heeft geen bekrachtiger op de remmen. Versterkt De Lad a-ingenieurs hebden de carrosse rie op een aantal essentiële punten ver stevigd Dat is gedaan, omdat- uiteraard veel Lada's op wegen rijden in landen met minder goede wegen Een sober uiterlijk karakteriseert de Lada, met daarbij een uiterlijke lijn van auto's uit de 2e helft der zestiger jaren Vier portieren, een flinke kofferruimte en voldoende interieur ruimte voor 4 5 volwassenen Het inte rieur is degelijk van aankleding, de stoe len zijn metskai bekleed Het zitten is vrij goed, waarbij aangetekend moet worden dat er niet veel zijdelingse steun voor handen is Het stuurwiel is wat hoog ge plaatst, een voordeel voor mensen met langere benen Een stevige pook met een vierbak, die vrij gemakkelijk schakelde. Een uitstekende synchronisering en goed liggende overbrengingen waren aspecten waar we ter dege op letten. Het instrumentarium omvat een snel heidsmeter met totaalteller, een bezinestand- en een temperatuurmeter; daarnaast nog een aantal lampjes voor controle-functies. Links aan de stuurko- lom 2 handles voor knipperlichten en ver lichting, rechts één handle voor ruiten wissers en sproeiers Hoofdsteunen, een verwarmde achterruiten een voorruit van gelaagd glas zijn standaard gemonteerd. De Lada-importeur laat alle auto's direct na aankomst uit Rusland tectyleren, ook volgens de ML-methode. De meest ge vraagde uitvoering, die wij getest hebben, wordt af Importeur geleverd voor f 9950.-. Het enige dat door velen nog toegevoegd wordt is een set radiaalbanden. Vanaf de fabriek worden nog diagonaalbanden gemonteerd, maar de dealer levert voor een redelijke meerprijs de veel prettiger rijdende radiaalbanden. Gezinsauto Iedere importeur- en natuurlijk ook ie dere dealer- poogt het produkt dat hij verkoopt zo goed mogelijk te brengen In de autoverkoop heeft mén te maken met verschillende categorieën automobilis ten Een belangrijke sector is die, die be langstelling heeft voor fraaie vormgeving, moderne technieken en flitsende accele ratie. Dat kan zijn in de kleinere klasse, maar evengoed in de middensector en bij de veel duurdere automobielen. Een an dere groep lijkt duidelijk uit naar een auto die zo veel io zich verenigd heeft, dat een gezin er goed mee uit de voeten kan en dat de aans' hafprijs niet te hoog is. Nu kan men zich afvragen hoe het moge lijk is dat bij de steeds stijgende prijzen een auto en in dit geval specifiek de Lada nog voor onder de 10 mille leverbaar is. We schreven het al Een model dat de Russen aan ontwikkeling en verdere research niet zo veel gekost kan hebben. En dan blijft de mogelijkheid ook nog over dat om de export te bevorderen de prijzen aan de gunstige kant gehouden worden. Dat ls een zaak die het exporterende land en de importeur aangaat. Maar zeker is wel dat het produkt voor de prijs heel wat biedt Ingenieurs van Opel hebben een nieuwe reparatiemethode ontwik keld voor bepaalde plaatwerk schades, die tot een aanzienlijke arbeidsbesparing kan leiden, bij voorbeeld bij het vervangen van een achter zijpaneel De panelen worden niet meer gelast, maar met een speciale twee componenten lijm, zoals ook in de vliegtuig industrie gebruikt wordt, gelijmd Als uitgangspunt voor de ontwik keling werd uitgaan van de relatief dure schades aan de achterzijde van auto's, die bij ongeveer 42% van aUe botsingen in West- Duitsland ontstaat Wanneer op de gebruikelijke manier nieuwe delen gelast moeten worden, moeten eerst andere delen gedemonteerd worden in verband met brand- en schroeigevaar, zoals de benzine tank, bekleding, ruiten en rubbers Bij de nieuwe lijmmethode verval len deze werkzaamheden en dat kan tot 30% arbeidsbesparing lei den Opel onderzoekt nog de moge lijkheid om ook voor andere repa raties aan de carrosserie deze lijmmethode toe te passen. Vijftien automobielen stonden op de lijst ter verkiezing van de Auto van het Jaar Van de vele honderden autojournalisten die in Europa werk zaam zijn, hebben 52 jaarlijks als jurylid te maken met deze verkiezing Voor de 17e keer werd deze prijs uitgereikt. De eerste jaren was het een Auto-Visie aangelegenheid, later werden er ook andere Europese kran ten en tijdschriften bij betrokken. Van de 52 leden van dit gezelschap komen er 2 uit Oostenrijk, 1 uit Denemarken, 1 uit Finland, 7 uit Frank rijk, 7 uit Duitsland, 7 uit Engeland. 5 uit ons land, 1 uit Ierland, weer 7 uit Italië, Noorwegen, Portugal en Joegoslavië ook met ieder 1, Spanje met 2 en tenslotte Zweden en Zwitserland ieder met 3 juryleden. Zesendertig van de 52 plaatsten de Lancia Delta op de eerste of een ge deelde eerste plaats Niet alleen voor Lancia maar ook voor Fiat een grote eer Lancia maakt deel uit van het Fiatrconcern en 3 keér eer der was het een Flat. die met de hoogste eer ging stryken Recente lijk maakten we al een ry Impressie van deze nieuwe Delta Vry bin- nenkort hopen we een uitvoeriger verslag van deze nieuwe auto te kunnen maken, die zeer veel plus punten tn zich verenigd heeft Op de 2e plaats de Opel K adett die nu al een bestseller aan het worden is De Peugeot 505 kwam op de derde plaats de Citroèn Visa op de vierde, de 6 cilinder Alfa op de vyfde en de Mitsubishi Colt was de eerste Japanner en wel op de zesde plaats Daarna volgen resp de Mazda RX 7, de Toyota Tercel, de X cars van GM de Daihatsu Cha rade. de Honda Prelude, de Datsun Cherryde Mazda 626, de Mazda 929 en als laatste de Toyota Corona Maar liefst 3 Mazda's waren In de stryd Mee kunnen dingen de au tomobielen die dat Jaar nieuw op de markt gekomen zyn en ook nieuw van constructie zyn De auto moet ln vyf Europese landen vóór 1 de cember leverbaar zyn geweest en dient Jaarlyks in minstens 5000 exemplaren in Europa verkocht te worden De vyf eerste plaatsen werden bezet door Europese mer ken, maar liefst negen Japanse merken waren in de stryd en vanuil Amerika maar één Eén van Nederlands meest be kende autojournalisten, Wim Oude Weernink, heeft een mag nifiek boek over Lancia ge schreven. Het is een uniek standaardwerk geworden met als titel „La Lancia". Zelf is hij al jaren Lancia-fanaat en in de schaarse vrije tijd restaureert hij Lancia's. Zeer uitvoerig ge schreven, uitmuntend gedo cumenteerd en met veel foto's. Het boek is ln het Engels ge schreven, omdat het een uit gave is die over de gehele we reld verkocht zal worden. De prijs bedraagt f99,50 excl ver zendkosten Classic Car Club Service, Postbus 127 in Ens chede, kan het u leveren. Na de autosalon in Brussel deze maand presenteert Renault op de Salon in Genève een geheel nieuwe coupé-achtige auto, die plaats zal bieden aan 4 personen. Direct na de introductie zullen verschillende uitvoeringen ver krijgbaar zijn. Vele varianten in uitrusting maar ook een grote keus in motoren komen er. De auto zal sportieve presaties leveren met daarbij een relatief laag benzine verbruik. Renault verwacht, dat de export in september-oktober kan beginnen. Ongeveer 16 jaar nadat de eerste Toyota's door importeur Louw- man en Parqui in ons land afgele verd werden komt het enorme nieuwe complex bij Raamsdonks- veer gereed. In september 1980 hoopt men de nieuwe panden te kunnen betrekken. Toyota was het eerste Japanse merk dat hier voet aan de grond kreeg en het is altijd nog één van de grootsten. In deze 16 jaar is er heel wat gebeurd. Van een enkel model met een begin nende verkoop tot de vele model len nu, die in grote aantallen per speciale autotransportschepen hier afgeleverd worden. Ook het Nationaal Automobielmu seum wordt in een speciale hal on dergebracht Het komende voor jaar hoopt de importeur de 250 000 auto te verkopen Het afgelopen jaar werden ongeveer 27 000 Toyo ta s aan dealers afgeleverd en voor dit jaar rekent men op ca 35 000 auto's Deze prognose is gebaseerd op enkele nieuwe modellen, die volgens president-directeur Evert Louwman sterk in de belangstel ling zullen komen te staan Het hoofdkantoor, de foto laat het zien. is zeskantig van vorm met een koe pel en een doorsnee van 72 meter De kleur is goud en de hoogte 22 m De grond-oppervlakte is3450 m2en het telt 3 verdiepingen De architect is de Amerikaan Ri chard Buckminster Fuller, die o m het Amerikaanse paviljoen voor de wereldtentoonstelling van Mon treal ontwierp Het automuseum krijgt in het nieuwe geheel veel meer ruimte toebedeeld, waardoor de 120 antieke automobielen en vele rytuigen, motorfietsen enz met de bypassende décors schitte rend zullen komen te staan Het nieuwe magazyn wordt 15 000 m2 groot, zal 50 000 nummers met ruim één miljoen onderdelen bevatten De gehele vestiging wordt in eerste instantie dubbel zo groot als de nu in gebruik zynde vestigingen in Leidschendam, Spykemsse en Heineuord

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 13