Tienduizenden reacties op televisiespots Huisdieren kunnen niet zonder voldoende kalk en fosfor Dikte slecht voor hart en bloedvaten Aanwinsten moderne kunst rijksmuseum Twenthe Wildschade voorkomen Roll Riders: nieuwste rage Jan A/tink en Johan Dijkstra HOLTENS NIEUWSBLAD - 4 JANUARI 1980 - PAG. 7 IZoals kalk en fosfor onont beerlijk zyn voor een kip om een ei te leggen, zo zijn deze stoffen onmisbaar in de voeding van onze huisdie ren. Heel wat huisdieren krijgen te weinig kalk en fos for toegediend. Zeker wan- leer niet wordt gezorgd /oor een voldoende even wichtig voedingspatroon. De gevolgen daarvan mer- cen we pas later. Soms te aat. Een tekort aan deze essentiële bouwstoffen kan :eer vervelende ziektes ver oorzaken. Kalk en fosfor zy n net name voor honden en catten minstens even nodig üs voor de kip en het ei. lotvorwing. iy een huisdier is het vooral zaak, lat het gehalte aan kalk en fosfor in iet bloed op peil blijft. Dat kalk en osfor daarnaast nodig zijn voor de orming van een stevig skelet zal oor de meesten onder ons niets iie.uws zyn. Toch vindt die skelet- orming plaats vanuit het bloed. Irijgt het dier voldoende kalk en 3sfor - en wat belangrijker is in de aiste verhoudingen - dan staat het •loed bouwstoffen af voor de vor- ring van botten. Het skelet dient aamaast ook als opslagplaats oor reservevoorraden kalk en fos- >r. Zakt de kalk- en fosforspiegel in et bloed naar een te lage waarde, ie niet verenigbaar is met de be- oefte, dan wordt door het bloed alk en fosfor onttrokken aan de sserve die opgeslagen is in het ske- ;t. De mechanische sterkte van et skelet neemt af en na verloop an tyd kunnen botbreuken optre- ,en. Vooral by jonge dieren is de ehoefte aan kalk en fosfor groot, teze dieren in de groei hebben nog •einig reservevoorraden kunnen pbouwen in het skelet. By oudere ieren is die behoefte aanmerkelijk eringer. Toch moeten we ook by udere dieren zorgen voor een 3ede kalk-fosfor verhouding in de ceding. Ontkalking kan al snel iïden tot een spontaan verlies van mden, tot kaakabcessen en tot mdsteenvorming. tinkende aanslag p tanden verwijderen ialk en fosfor moeten door de arm vanuit het voedsel worden pgenomen. Daarvoor is een kleine oeveelheid vitamine D nodig, ialkenfosforbiyven nieteeuwigin st lichaam. Het is een proces van pname en uitscheiding. Dat laat- x kan gebeuren via de urine en iet de ontlasting. De meest typi- :he plaatsen van uitscheiding zyn aarschyniyker echter de speek- «lkleiren. Kalk en fosfor vinden we an elgeniy k continu terug in het in s mondholte aanwezige speeksel in dieren. Omdat voedsel heel at stoffen bevat die zich met kalk ;rbinden, zien we op de tanden na jrloop van Jaren erg vaak een ruinkleurige aanslag ontstaan, oms kan die uitgroeien tot vry Vkke koeken (meerdere millime- ;rs is niets ongewoons). Hoe het .er dit voelt, is niet te zeggen. Wat el overbekend is, is de hevige ank die het dier door die aanslag zyn bek voortbrengt. Een bezoek an de dierenarts is dan gewenst, an tyd tot tyd zal het gebit daarna loeten worden gereinigd Dat kan ien zelf ook proberen door rege- natig het gebit van het dier te Detsen. W aar dit niet lukt, zal men ederom de dierenarts moeten in- ihakelen. ïïb reuken niezen langzaam y voortdurende tekorten aan be- aalde stoffen zal de reactie in het ;haam niet ultbiy ven. Een dier is at dat betreft niet verschillend m een mens. Een gebrek aan fos- r en kalk is het eerst merkbaar in ?t skelet. Zien kunnen we dat niet. Heen wanneer een eventuele bot- reuk optreedt, die maar langzaam meest, is een tekort aannemeiyk. iet alleen genezen ze langzaam, ze itstaan ook veel sneller. De truc is imeiyk, dat het bloed er alles aan degen is voldoende kalk en fosfor verwerven. Wanneer te weinig a het voedsel wordt opgenomen, ordt door het bloed vooral kalk Attrokken aan het skelet. Het >rst by de kaken. Tandkassen orden steeds ondieper, waardoor inden en kiezen los gaan zitten, ooral by een forse aanslag op de inden vindt dit proces versneld laats. Vandaag de dag komt het ïaar al te vaak voor, dat vooral jnden van vier, vyf Jaar al volledig irdeloos door het leven moeten gaan. Een gevolg van de afhanke- lykheid van het dier van de mens, die de zorg voor de voeding op zich genomen heeft. Er ontstaat boven dien een algehele ontregeling van het dierenlichaam, waardoor kalk terecht komt op plaatsen waar het helemaal niet thuis hoort, zoals in de gewrichten. Bewegingen wor den py niy k en dieren zullen het niet prettig vinden als ze worden opge tild. Een dergeiyke reactie kan dus een indicatie zyn dat er iets mis is. Hoeveel is er nodig en hoe geven we dat Te weinig kalk en fosfor is niet ge zond: te veel geeft ook weer onge wenste by-effecten. De verhouding tussen kalk en fosfor is zo mogeiyk nog belangrijker dan de hoeveel heden. Een dergelyke verhouding is nooit exact te geven. Er is altyd enige speelruimte, waarbinnen in de behoefte wordt voorzien. Voor dieren kan een verhouding van tien delen kalk op acht delen fosfor als uiterst acceptabel worden aange merkt. Enige afwyking is niet erg. Hoe meer men de beste verhouding benadert, hoe beter het voor het dier is. Geven we een dier vlees, dan bevat dat meestal één deel kalk op twintig delen fosfor. Die scheve verhouding wordt gecorrigeerd. Wanneer fabrieksmatig bereid voedsel wordt gegeven, dan is die correctie al uitgevoerd. Extra toe voeging van kalk en fosfor kan dan alleen maar schadeiyk gaan wer ken. By bovendien nog een te veel aan vitamine D kunnen onherstel bare skelet-vervormingeri ont staan. By zelf bereid voedsel speelt het corrigeren een rol. Het meest sim pele is om bü het geven van vlees voeding ook enig beendermeel of melk te geven. In de regel eet de hond beendermeel niet graag wan neer het als los poeder over het eten wordt gestrooid. Fosforzure kalk is in dat geval aan te bevelen. Voor een hond van twintig kilo zal dat rond de vyftien a twintig gram per dag zyn. Soms mengt men fosfor zure kalk in geiyke delen. Dan moet tenminste twintig gram per dag worden toegediend, omdat melk zure kalk geen fosfor bevat. Voor katten liggen die waarden anders. Als regel kan men hanteren één gram fosforzure kalk per kilo li chaamsgewicht. In de dierenspe ciaalzaken kunnen ook voorbe reide kalkmengsels worden ver kregen. Meestal zyn daar ook vita mines en sporenelementen aan toegevoegd, zodat het de bereider van een zelf ontworpen honde- of kattemenu wel erg gemakkeiyk wordt gemaakt, tenminste wanneer de Juiste hoeveelheden worden aangepast aan de hoeveel heden die de toegediende voe dingsstoffen al bevatten. By het Voorlichtingsbureau voor de Voe ding in Den Haag is een voedings middelentabel te koop met analy ses van de gewone alledaagse voe dingsmiddelen. Bedenk altyd dat niets zo variabel is als de natuur, zodat geringe afwykingen weer op gevangen worden. Natuuriyk zyn er onder- en vooral bovengrenzen. Precies af te bakenen rijn die gren zen niet. Dat zou ook biologische nonsens zyn. Pas wel op met over doses. Zeker wanneer vitamines by gemengd zyn in het kant en klare produkt. Fabrieksmatig bereid dierevoer bevat een zeer evenwich tige voeding, waarby byvoeging absoluut overbodig is en zelfs ge- vaariyk kan zyn. Na de skateboardplank is uit Amerika een nieuwe rage overgewaaid. De Roll-Riders zyn in. Begon in Amerika de ontstellend sneUe ontwikkeling in de discotheken en sloeg zy onmiddeliyk over op de jongere jeugd, nu zyn de Roll-Riders niet meer uit het Amerikaanse straatbeeld weg te denken. Ruud Bresson, king of the Roll-Riders: „Ik verwacht in Nederland in het voorjaar een enorme belangstelling voor deze nieuwe rage. wy in Neder land rijn toch al een volk van schaatsers en op deze manier kan de yspret verlengd worden en een andere dimensie krijgen. Met Roll-Riders kun je naar school en werk. Doordat onder de punt van de schoen een remblok is geplaatst zyn Roll-Riders aanzieniyk minder gevaariyk dan de skate board, waartegen de overheid zo dikwyls gewaarschuwd heeft. Niet aHeen is de Roll-Rider een leuke ontspanningsmogeiykheid, er is ook grote be- langsteUing van trimclubs. Tegenwoordig zyn vele parken voorzien van asfaltpaden, die uitermate geschikt zyn om daar op een zondagmorgen met een stel vrienden de buikjes af te RoU-Riden, zo schryft men ons. „Wat me eigenlijk in de meeste brieven het meest opvalt is het beroerde Ne derlands dat de mensen schrijven. Vaak stikken de brieven en briefkaarten van de taal- en spelfouten, maar soms moet je een brief he lemaal fonetisch oplezen voordat je begrijpt wat er staat. En het opmerkelijke is, dat je slecht Nederlands ook aantreft in brieven van mensen, waarvan je dat niet verwacht zou hebben. Stu denten van de pedagogi sche academie bijvoor beeld. Als je het daar dan la ter met een leraar van de P.A. over hebt zegt-ie steevast „Ja, taal, dat vin den ze niet meer belangrijk in het onderwijs". Ja, en wat dan ook een ware crime is, dat zijn alle aanvragen om informatie die we krijgen ten behoeve van scripties. Dat heeft ongekende vor men aangenomen. Zelfs op de huishoudschool maken ze scripties over de meest ingewikkelde onderwerpen. Dan moet je me niet kwalijk nemen, en daar bedoel ik ook niets mee, maar laat die meisjes eerst aardappelen leren koken en behoorlijk Nederlands leren. Sorry hoor". Krachtige taal, die echter niet zo bedoeld is, van Ank Abeen, ofwel de Vrouw Achter Postbus 51; de nationale vraagbaak. Op dit postbusnummer van de Rijksvoorlichtingsdienst komen alle reacties binnen op de televisie-spots over de meest uiteenlopende on derwerpen. Ook brieven en kaarten die daar niets mee te maken hebben. Postbus 51 is ln feite het samenwerkingsverband van de voorlichtingsafde- lingen van de verschillende ministeries, die op verzoek voorlichtingsmateriaal over, om maar een voor beeld te geven, nieuwe web telijke subsidieregelingen of brandpreventie versturen. Enfin, u kent allemaal de spots wel die enkele keren per t.v.-avond op het scherm komen. Weinig infoimotie over voeding Ank Abeen: „Over de meest uiteen lopende onderwerpen. Je kunt na een spotje over huursubsidie er een over alcohol of passief roken krij gen. Steeds als er nieuwe wetteiy ke regelingen komen, wordt het pu bliek daar even op gewezen en kan men via Postbus 51 nadere infor matie verkrijgen. Nee, overvoeding in het algemeen zyn er de afgelopen jaren weinig spots geweest. Hoe dat precies komt weet ik niet. Volksge zondheid heeft nu wel die spot over alcohol en we hebben ook die reeks van de Hartstichting gehad, waar veel reacties op kwamen. Toch komen er wel veel brieven en brief kaarten binnen die ik, vanwege het onderwerp, naar het „Voorlich tingsbureau voor de Voeding" doorstuur. Op de radio kan men al sinds een jaar of dertig regelmatig luisteren naar voorlichtingspro gramma's die namens de overheid de Ryksvoorlichtingsdienst ver zorgt. Daarvoor beschikt de dienst over een uur radio-zendtyd per week. Maar op de t.v. is men pas met overheidsvoorlichting begon nen enige tyd nadat de STER^re clame in 1967 werd ingevoerd Men kreeg toen van de NOS acht minu ten zendtyd per week die op dit moment gebruikt wordt voor zes tien spots, die geconcentreerd rond de STER-reclame worden uitge zonden. VerantwoordeUjk voor een en an der is „Werkgroep Radio en Televi sie", die bestaat uit de hoofden der voorlichtingsdiensten van alle de partementen. Binnen deze werk groep wordt bepaald welke spots er zullen worden gemaakt en uitge zonden Ank Abeen: „Over het al gemeen krijgen we meer aanvragen voor onderwerpen dan we spots kunnen uitzenden. Twee spats per miouut. Dat is een van de redenen geweest dat we nu in één minuut twee spots uitzenden ln plaats van een Het uitgangspunt van een spot is, datje op die manier, vla de televisie, de doelgroep waar Je Je op richt het beste kunt bereiken. Dat geldt by- voorbeeld heel sterk voor onder werpen die bejaarden aangaan, want die mensen kyken vrijwel al tyd naar de t.v. Ook als er een nieuwe wet komt, wordt er een spot voor de t.v. gemaakt. Je moet de mensen tenslotte vertellen wat er aan de hand is en kunt er niet van uit gaan, dat mensen op de hoogte zyn van aUerlei nieuwe wetteiyke regelingen. Ja, elke Nederlander behoort de wet te kennen, maar ga daar maar eens aanstaan. 164000 reacties By het beoordelen van de onder werpen, die uitgezonden worden, gaat het er ook om hoe belangrijk iets is. Als aangetoond kan worden dat er jaariyks honderden mensen overUjden of gewond raken door verkeerd gebruik van een elektri sche boor, ja, dan kun je daar wel over voorlichten. In 1978 kwamen er by Postbus 51 liefst 164.000 reacties binnen. Daarvan betrof het merendeel de uitgezonden spots. Maar een niet onaanzieniyk deel van de brieven en briefkaarten (Ank Abeen „brief kaarten zyn voor ons veel gemak- keiy ker") werd verstuur d naar aan leiding van de grote advertenties die de Ryksvoorlichtingsdienst sinds enige tyd plaatst in de om roepbladen en waarin staat, dat die en die onderwerpen de afgelopen periode zyn uitgezonden. Mensen die dan méér wiUen weten kunnen een bon naar Postbus 51 opsturen. Mevrouw Abeen, die al sinds mens enheugenis Postbus 51 bezet, heeft de ervaring dat met name in de zo mermaanden meer bonnen uit de advertenties binnen komen: „Dan kyken de mensen minder t.v denk ik". Maar niet alle correspondentie, die aan het Haagse Binnenhof in de plastic bakjes binnenkomt, heeft betrekking op de t.v-spots, die raison van 1 miyoen door recla memensen en fllmproduktiemaat- schappyen worden gemaakt. Brieven over subsidies Ank Abeen Kyk, de meeste brie ven en briefkaarten kryg Je binnen op allerlei subsidieregelingen. Mevrouw Abeen: heel wat reacties op Postbus 51. Jan Altink werd in 1885 in Gr jnin- _gen geboren. Op vijftienjarige leef- "tijd werd hij toegelaten tot de „Academie Minerva", toen nog kunstnijverheidsschool en onder deel van de M.T.S. in Groningen. Naast zijn leraarschap aan enkele avondtekenscholen, was Altink aanvankelijk werkzaam als huis schilder, evenals zijn vriend Sib- bele Ongering, met wie hij in 1912 enkele maanden in Hamburg ver toefde om daar het circus Hage nbeek te schilderen. Sibbele Onge ring exposeerde als eerste het werk van de ploegleden in zijn kunst winkel aan het Schuitendiep in Groningen. In 1918 was Altink mede-oprichter van „De Ploeg" en hij was het, die de naam bedacht voor déze vereniging"; „Omdat er in Groningen niet zoveel te doen was op kunstgebied dacht ik aan ont ginnen en dus ook aan ploegen en vandaar de naam De Ploeg...". In de jaren 1915-1918 werkte Altink impressionistisch. Later werd hij beïnvloed door het Expressionisme van Kirchner, dat door J an Wiegers naar Groningen werd overge bracht. Het laatste nummer van de vorige jaargang van dit bulletin (78 4) werd geheel gewijd aan het werk van de Groninger Kunstkring „De Ploeg" in het algemeen en aan de schilderkunst van Johan Dykstra en Jan Jordens in het bijzonder. Jan Altink. Portret van Jos de Gruyter olieverf/doek.48 x 36 cm. Het aantal werken, vervaardigd door leden van deze kunstenaars vereniging, waarover het museum beschikte, is in het afgelopen jaar. verdubbeld door drie nieuwe aan winsten: één schilderij van de hand van Johan Dijkstra en twee van Jan Altink. Het schilderij van Dijk stra toont ons een in expressionis tische trant geschilderde vrouwen figuur in een boot. Van Altink wer den een portret van de kunstcriti cus en oud-museumdirecteur Jos de Gruyter en een landschap aan gekocht. Daar hoeven de creatieve mensen achter zo'n spot ook nauwweiyks hun best voor te doen. Als er een of andere subsidie te krijgen is, dan komen daar enorm veel reacties op binnen, hoe de vormgeving van de spot ook is. Maar daarnaast kryg je toch ook wel allerlei onderwerpen. Een deel daarvan kun je classifice ren. Die stuur ik door naar betref fende instanties. Maar in een aantal gevallen en dat zy n er toch vele ho nderden per j aar, word je geconfronteerd met de pro blemen van mensen. Dan schrijven ze een brief, waarin je eerst het ei- geniyke onderwerp niet eens kunt lezen; een hele levensgeschiedenis, met alle ziektebeelden kan dan naar voren komen. Dat zyn mensen die niet gewend zyn een brief te schrijven en dan ontzettend over allerlei bykomende zaken kunnen uitweiden. Ja, en dan komt het we ieens voor dat je iemand, die zo'n brief heeft geschreven, by wyze van spreken niet zomaar het bos wilt insturen. Dan probeer Je ze toch te helpen, ze door te verwyzen naar een andere instantie". Ank Abeen wil eigeniyk verder niet ingaan op de sociale aspecten van haar werk („Ach, moeiiyke of gekke brieven kryg je ov.eral") maar meent wel dat over het algemeen Postbus 51 wél de categorie Neder landers bereikt waarop in eerste in stantie wordt gemikt: „Je weet dat er veel mensen moeten zyn die niet op andere manleren te bereiken zyn Dat is over het algemeen de lagere maatschappeiyke klasse, de mensen met een lage opleiding en een laag inkomen En daar is in formatie over huursubsidie of een andere financiële regeling Juist erg nuttig voor" Ontleend aan informatieorgaan voor de voeding. Is gezond gewicht gezond voor hart en bloedvaten. Deze vraag stelt dr. Stippelhout in „Hart slag", het orgaan van de Neder landse Hartstichting en van de „Vriendenvereniging". In zijn ar tikel zegt de deskundige, dat een teveel aan gewicht kan berusten op overmaat aan vetmassa, een grote spiermassa, of op een zwaar beendergestel, terwijl de lengte natuurlijk ook een grote rol speelt. Uit de ervaring, opgedaan door le vensverzekeringsmaatschappijen, blijkt dat op elke leeftijd overge wicht samen gaat met een ver hoogd sterftecijfer. Bij te dikke mensen met hoge bloeddruk ligt het sterftecyfer be langrijk hoger dan wanneer er geen overgewicht is. Bij dikte aHeen, zonder verdere complicaties, bleek het sterftecyfer voor ziekten van hart, bloedvaten en nieren 50% ho ger dan verwacht. De sterfte aan suikerziekte bleek zelfs vier keer zo hoog als verwacht. Er zijn ook grote bevolkingsonderzoekingen, waar uit we gegevens kunnen putten, zegt Dr. Stippelhout Bloeddruk Het extra risico houdt gedeeltelijk verband met ongunstige verande ringen in de bloeddruk, in de kool hydraatstofwisseling (suikerziek te) en in veranderingen in het cho lesterolgehalte, maar voor de ziek ten van de kransslagaderen lijkt dikte op zichzelf een factor van be tekenis te zijn, dus zonder de bo vengenoemde tussenkomst van hoge bloeddruk, suikerziekte of te hoog cholesterolgehalte. Dit ongunstige effect van dikte blijkt overigens voornamelijk te gelden voor angina pectoris - „vaatkramp" of pyn op de borst- en plotselinge hartdood en niét voor het hartinfarct. Ofschoon de cijfers aantonen dat dikte ziekte bevordert, voor de sterftecijfers blijkt dikte veel minder belangrijk, met uitzonde ring van de sterfte bij jonge man nen. Tevens moet u bedenken dat zelfs kleine percentages bij een volksziekte van deze aard einde loos leed in vele gezinnen kunnen betekenen. Eén percent minder in farcten betekent dat in Nederland per jaar 500 gezinnen angst en rouw bespaard blijft. Bovendien mag niet worden ver geten dat vetzucht nog op een aan tal andere wijzen ongunstig effect sorteert. Huidafwijkingen komen veel voor waarbij ik vooral denk aan het z.g. „smetten" van borsten en liezen en aan het dóórliggen bij bedlegerige patiënten. De ge wrichten die de overlast om dit woord eens letterlijk te gebruiken moeten torsen zijn aan extra slij tage onderhevig. Ik bedoel natuur lijk heup-, knie- en enkelgewrich ten, Afwijkingen van de gal wegen, hoewel ze ook bij broodmagere mensen voorkomen, doen zich veel vaker voor bij dikke mensen, zegt dr. Stippelhout De medicus wijst erop dat men overgewicht kan voorkomen door een gezond voe dingspatroon te ontwikkelen voor de jeugd, gepaard met lichame lijke activiteit. De prijs van al onze inspanning, aldus dr. Stiggelhout, mag echter niet te hoog zijn. Geen vermage ringspsychose scheppen, waarvan we weten dat 80% tot falen is ge doemd. We hopen dat het zal ge lukken om een cursus, voor de t.v. aangepast, in de huiskamers te krijgen. Het zal een practisch we tenschappelijk avontuur zijn van bijna 39 „steps". Onnodige risico's moeten warden vermeden. Tot die risico's behoort naast het te dik zijn ook het roken. Daarnaast is wetensch'appeiyk on derzoek naar het waaróm van het dik zijn nodig, zegt de schrijver, die van opvatting is dat er wel veel kri tiek ten onrechte zal worden gele verd. Hij eindigt zijn artikel met de volgende woorden: .Laten we ons by eventuele kritiek ten onrechte gesterkt weten door het oud- Chinese gezegde, dat wij zelf leven van een derde deel van wat we eten en dat de artssen leven van het overbly vende tweederde deel". Gebleken in de winter is, dat het nog steeds niet voor iedereen duideiyk is hoe wildschade kan worden voorkomen resp. beperkt. Aangezien een aantal voorzorgs maatregelen in de bedrijfsvoering als normaal wordt beschouwd, wordt hiermeer by de beoordeling van schadeclaims rekening gehou den. Deze voorzorgsmaatregelen zyn; De voor wildschade kwetsbare teelten zoveel mogeiyk byeenzet- ten en tydig, al of niet elektrisch, afrasteren. Ingekuilde produkten afdoende afdekken; ingekuilde boorakweke- rijprodukten afrasteren. Fruitaanplant insmeren met wil- dafweermiddel; bomen en struiken bespuiten indien insmeren niet mogeiyk is. In gebieden waar vogelschade op treedt, zoveel mogeiyk gefijktydig Inzaaien; granen en mais vooraf een zaaizaadbehandeling geven. Afwisselend diverse wild afweer middelen toepassen (voor vogels: vogelverschikkers, netten, rate laars, metaalfolie, knalapparaten, molentjes, draden e.a.). By strenge koude, maar vooral by sneeuw, aan de buitenzyde van de boomgaard wat snoeihout leggen by te vrezen hazen- of konynens- chade. De jager moet weten waar op zyn jachtterrein (of onmiddeiyke om geving) schadegevoelige gewassen staan. Wanneer onverhoopt toch wild schade optreedt of dreigt op te tre den, moet de grondgebruiker zyn jachthouder direct waarschuwen om de wildschadebestrijding ter hand te nemen. Afhankeiyk van de schade, indien met de jager geen regeling kan worden getroffen, dient hy de secretaris van de wild- schadecommissie (WICO) in zyn provincie te waarschuwen. Verdere informatie geeft de direktie Fau nabeheer Boerhaavelaan 3, Zoe- termeer. tel.. 079-510234.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7