ieuwjaarsbijeenkomst imeenteraad medewerkers Ds. Peddemors kwart eeuw predikant Heropening Rijksmuseum Twenthe 0LTENS NIEUWSBLAD mm WSË Err Uit aüe vijf gemeenten goede indrukken Koffieconcert urgemeester Van Rappard: Alleen door samen te werken uilen we slagen" Werkgelegenheid Voorlichtingsavond in „Musky" Onderwijs HOLTENS NIEUWSBLAD VERANDERINGEN OECUMENE nementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Vrijdag 4 januari 1980 32e jaargang - no. 1 Hoofdredacteur J Wiggers Kolweg 14. tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16668 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" is een informele Nieuwjaarsbijeenkomst in de aula i Scholengemeenschap met alle medewerkers en al- i op een of andere wijze op het terrein der gemeente aam zijn of bij het gemeentelijk werk zijn betrokken xirgemeester Van Rappard in een toespraak - nadat e medewerkers en partners had welkom geheten - in >nder oud-burgemeester mr. W.H. Enklaar en mevr. ar en oud-wethouders de vraag gesteld „Wat gaan de 80 ons brengen?" kleine 400 woningen gebouwd zul len worden in De Haar, de Beus- eberg en in de Kom waarmee dan een einde gekomen is aan de schrij nende woningnood. De afgelopen jaren hebben wij moeten constateren dat de werkge- legenheid weliswaar is toegenomen maar dat het aantal bedrijven/on dernemingen is afgenomen wegens vertrek naar elders. Wij staan nu voor de taak om de bestaande be drijven in en voor Holten te behou den. Holten moet ook een aantrek kelijke werkgemeente blijven. Wel maken wij ons wel eens zorgen over de opvattingen van de hogere overheden op dit punt als het gaat over de bedrijfsterreinen. Op woensdag 9 januari zal er in tie nersoos Musky een voorlichtings avond plaatsvinden die verzorgd zal worden door een team van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming. Dit team zal aan de hand van dia's, gesprekken literatuur voorlichting geven over: relaties, het wel of niet gebruiken van voorbehoedsmiddelen en an dere zaken waar tieners in de leef tijd van 12 tot 16 jaar mee te maken krijgen. De avond kan bezocht worden door alle leden van „Mus ky". De toegang is gratis en de aan vangstijd is vastgesteld op 19.30 uur. Deze avond kan gezien worden als aanvulling op de voorlichting die thuis en op school wordt gege ven. We hopen dat veel tieners aanwezig zullen zijn op deze avond, de ouders die voordien inlichtingen wensen over het programma kun nen kontakt opnemen met het Paalhuus tel. 2755. De toespraak van burgemeester von Rappard werd met spontaan applaus beloond raag is uit te splitsen in drie s: internationaal, nationaal atseiyk waarbij ik mij maar lokale niveau beperk, in de ichap overigens dat Holten ein onderdeel van een veel geheel is. Bestuurlijke reor- tie: Waar gaan we naar toe? el provincies komen er en i komt Holten te liggen, in and? Ie Holtenaar wel veel van zal n is de gemeentelijke herin- Of gaat die aan ons voorbij jft Holten een nte met taken die ilijk maken om ook zelfstan- blijven, zowel voor gemee ld als voor de ambtelijke me- kers. ïstige voortekenen bij alles aat veranderen zijn de pro- ilisering van de brandweer en litie waarmee de sterke band e eigen gemeente teloor gaat. >en heel gelukkige en goede iat er in Holten een vrijwillige Iweer is en ons college en naar en ook de raad, zal zich volle- izetten om de brandweer in n te houden. een dienst als de brandweer, alleen maar kan bestaan d) de belangeloze inzet van Tijwilllgers die zich een voelen hun gemeente en hun corps moet gemeentelijk ingebed blijven. Ten aanzien van de politie is on langs in Den Haag besloten Holten in te delen by het samenwerkings verband Twente en helaas niet by de regio Deventer. Terugkerende naar de zaken die Holten zelf aan gaan zei mr. Van Rappard betref fende de woningbouw dat er vol gens plan de komende jaren een Op dit terrein dienen zich tal van nieuwe ontwikkelingen aan die veel aandacht en inzet vergen van zowel de leerkrachten alsook van hen die er beleidsmatig by betrok ken zyn. Integratie K.B.O.; Ont wikkelingsplan voortgezet onder wijs, dat voor Holten met de Scho lengemeenschap, L.H.N.O. en Lag. Agrarische school grote mogelijk heden maar ook problemen geven kan. Tal van nieuwe wetten en maatre gelen, openheid/openbaarheid, mi- lieubeheersing, stringentere hin- derwetseisen etc. wellicht in 1982 een nieuwe raad met nieuwe ideeën. Holterberg een nationaal landschapspark? Het zijn allemaal zaken die ons de komende tyd be zig zullen gaan houden en waarmee we allemaal te maken krygen. Alleen door samen te werken zul len we er in slagen deze aken naar behoren te vervullen en naar be horen vervullen betekent dat alle Holtenaren zich daarmee zoveel mogelijk wel kunnen bevinden. Als gemeentebestuur hebben we hiervoor medewerkers nodig om er samen met z'n allen een product van te maken tot heil van onze ge meente en alle Holtenaren, zo be sloot burgemeester Van Rappard zijn nieuwjaarstoespraak. Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverda! Telefoon 05486-13264 rertenties en abonnementen int n in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 ot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen by: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 lot 's woensdags 12.00 uur Zowel leden van de Gereformeerde kerk van Holten als afgevaardigden van de Gereformeerde kerken, die ds. G.W.H. Peddemors heeft gediend, zullen zaterdag de pre dikant huldigen vanwege zijn zilveren ambtsjubileum. In de rustige studeerkamer in de riant gelegen pastorie aan de voet van de Holterberg laat ds. Peddemors in een geani meerd gesprek zijn gedachten gaan over allerlei zaken be treffende het kerkelijk leven In de ruime zin van het woord. Ds. Peddemors, geboren in 1926 te Kampen, studeerde daar aan de theologische hogeschool van de Vrijgemaakte Gere formeerde kerk (Art. 31) en deed er zijn kandidaatsexamen. „Ik was de eerste student die overstapte van de Gerefor meerde Kerk art. 31 naar de synodale kerk". „Ik vond na melijk in de Vrijgemaakte Kerk een stuk kerkisme van een zo dominant karakter, dat ik eruit gestapt ben", zei ds. Peddemors. Hij besloot aan de Vrye Universi teit verder te studeren, maar dan moest hij opnieuw kandiaatsexa- men doen, zo waren de voorschrif ten nu eenmaal. Hy deed dat met goed gevolg en kreeg al spoedigzijn eerste gemeente In december 1954 deed hij zijn intrede in Dirkshorri in Noord Holland, om vier jaar later deze gemeente te verwisselen voor Heerde, hij diende van 1958 tot 1963, toen hij de Veluwe verliet en U ontvangt een fraaie, als u een Naam: Gebruik deze Adres Woonplaats Dhr /mevr voor het opgeven Adres Woonplaats Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Hi|/zi) betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. J het beroep naar Nieuw Vennep (N.Holland) aannam. In 1968 trok hem de grote stad en toen Amersfoorts Gereformeerde Kerk het oog op hem liet vaUen nam hij dat beroep gaarne aan. In 1968 kreeg hij een beroep naar Holten. Ds Peddemors is dankbaar dat hij in de loop der jaren gemeenten van verschillende aard heeft mogen dienen. „Je maakt contacten en je komt overal een andere geestelijke insteUing tegen", vindt ds. Pedde mors. „Daarom trok my ook een stad als Amersfoort, omdat het werk in een stad nu eenmaal anders is dan in een dorp" Over alle ge meenten drukt ds Peddemors zich positief uit. „We hebben goede in drukken meegenomen. Het is overdreven om te zeggen datje een moeilijke gemeente hebt. Je hebt overal wel moeilijke mensen". En de indrukken uit Holten? Ds. Peddemors laat het antwoord niet op zich wachten. „Ik werk hier met plezier. Je hebt in Holten een stuk trouw die haast onvoorstel baar is; het kerkbezoek is uitste kend en de betrokkenheid bij de kerk is groot. Je merkt het ook bij de 200 catechisanten, die trouw komen. Veranderingen In het kerkeiyk le ven in het algemeen vindt men ook in de Gereformeerde kerk, zo luidt de opvatting van ds. Peddemors. Men ziet het by de Rooms Katho lieke kerk en 'niet minder bij de Hervormde kerk, waar men spreekt van modaliteiten. „Er is een kentering op theologisch terrein te bespeuren; een verschui ving. Wy stammen uit het Refor matorisch belijden: dat houdt men naar de letter wel vast, doch men gaat er een andere inhoud aan ge ven" „Maar je moet de verschillen wel duidelijk op tafel leggen en dat verbloemt men wel eens," meent ds. Peddemors. „Iedereen mag zijn standpunt hebben, dat kan ik res pecteren, doch dan moet men wel preciès zeggen wat men denkt." „Ook bij ons heb je nuances". „In het algemeen gesproken", aldus ds. Peddemors, „kun je spreken van een verlinksing zowel in het theo logische als in het politieke den ken". Ds. Peddemors' belangstelling voor de oecumene is groot. Zyn ge dachten daarover formuleert hij helder, zonder een moeilijke theo logische beschouwing te geven. „Ik ben voor de oecumene Je kunt er eigenlijk niet tegen zijn Men praat er ook veel over Je zou kunnen zeggen dat het een modewoord is geworden. Ik zie echter een wat eenzijdige oecumene, die thans hoofdzakelyk gaat tussen de Her vormde en de Gereformeerde kerk, maar byv de Christ. Gerefor meerde kerk, de V rij gemaakte kerk hoor je niet noemen Die zijn klein, zegt men dan. Dan byt Je je vast op een getal en dat Is onbijbels De Gereformeerde Bon ders staan ook niet bepaald te trappelen om samen te werken in oecumenisch verband. „Maar het belijden, zoals het tot ons komt in de belijdenisgeschrif ten van de Reformatie, wordt ze ker niet versterkt door wat men vandaag veelal onder oecume nisch streven verstaat". „Ik wil niet koste wat het kost vasthouden aan de Reformatorische belijde nisgeschriften, mits wij er iets voor in de plaats krijgen dat zeker niet minder het Woord van God doorgeeft", zegt ds. Peddemors duidelijk. De Gereformeerde kerk van Holten werkt prettig samen in oecume nisch verband. Dat komt o.m. tot uiting in het kerkeiyk recreatie- werk, in de Open Deur-diensten, waarby ook met de Rooms Katho lieke kerk wordt samengewerkt. En ook de scholen werken mee. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. Wat je daarmee allemaal kunt uit bouwen, dat moetje doen. Ds. Peddemors vindt, dat een pre dikant geen heerser moet zijn. „Ik ben maar een klein knechtje van de Grote Meester", zegt hij beschei den. Je moet er ook vooral voor wa ken in een gemeente teveel je pers oonlijke invloed te laten gelden. Een dominee mag niet domineren. Kerkvorsten zijn er al genoeg". „Maar", vervolgt ds. Peddemors, „ik ben ook geen man die maar in het koor wil meezingen. Ik ben geen meeloper; ik wil geen kuddedier zijn". De jubilerende predikant spreekt met respect over zijn echt- genote. Zy heeft alle kerkleden in de gemeenten bezocht en zij heeft aldus een totaalbeeld van deze ge kregen. zy heeft echter haar taak als huisvrouw primair gesteld. Dankzij dat feit heb ik steeds mijn werk kunnen doen. „Ik ben dank baar", zegt hij tenslotte, dat ik de kans heb gekregen om van ge meenten te verwisselen". Zaterdag zal zeker overduidelijk blijken hoe men zijn persoon en zijn ambtswerk beoordeelt. En zonder twijfel ook zal waarderen. Tweede Kerstdag werd er in Holten controle gehouden op het gebruik van alcohol en in 't bijzonder op het in praktyk brengen van het ge zegde „glaasje op laat je rijden". Het bleek dat dit in verschillende gevallen niet was gebeurd. Van twee bestuurders van personena uto's werd de bloedproef genomen en beide werd proces-verbaal aan gezegd. Op 28 december reed een personenauto over de Dorpsstraat heel langzaam, dat wel, maar zó slingerend dat de weg maar nauwe lijks breed genoeg was en er was dan ook voor de politie alle aanlei ding om bestuurder en auto aan een onderzoek te onderwerpen, waarby bleek dat de man achter het stuur vrij veel alcohol had ge dronken en dat z'n voertuig niet aan de minimale eisen voldeed. De chauffeur kan rekenen op een pro cesverbaal, de auto werd (om onge lukken te voorkomen) uit „de vaart" genomen. In dezelfde nacht werd nog een be stuurder van een auto aangehou den die alcohol had gedronken. Hy weigerde mee te werken aan een onderzoek, wat in de Wegenver keerswet een misdrijf wordt ge noemd, dus ook deze man kan re kenen op een proces-verbaal. Op 30 december werden zes auto bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Twee van hen kregen een ry verbod opgelegd voor de duur van 8 uur. By een op 28 december in de Oran jestraat gehouden snelheidscon trole vielen elf bestuurders in de „prijzen" in de vorm van een geldboete. De 50 kilometer werd overschreden met 10 tot 30 kilome ter. Op 30 december werd een poging tot inbraak gedaan in een woning aan de Raalterweg. Een oplettende buur zag het en belde de politie en twee andere buren zagen in wat voor auto de ongenode gasten wa ren vertrokken. De auto werd in Ryssen door de politie „waarge nomen" maar mogelijk hadden de inzittenden lont geroken en ze wis ten te ontkomen. Ze kv/amen echter niet ver want het „signalement" van de auto be tekende .finish" in Vriezenveen waar het drietal (inwoners van Vroomshoop) dat inbraken pleegde in Ryssen en Vroomshoop werd in gerekend. Uit bovenstaande blykt duidelyk hoe hoogst belangryk oplettend heid is en kan bydragen tot het (snel) oplossen van misdry ven. Het gezegde „de politiepet past ons al lemaal" gaat hier zeer goed op. By het Aral-tankstation van de Al in de Beuseberg werd een benzine pomp vernield. Van de daders ont breekt elk spoor. In de brievenbus aan het station N.S. gooiden Nieuwjaarsdag vernielzuchtige knapen om plm. 18.00 uur vuur werk waardoor de bus werd ver nield en plm. 100 brieven, kaarten etc. op de grond terecht kwamen. Een Holtenaar die even later ter plaatse kwam fungeerde als „brie vengaarder' en deponeerde de post in de bus op Smidsbelt. Ruim tweehonderd bezoekers hebben tweede Kerstdag in de aula van de scholengemeenschap geno ten van „het gezelschap goet ende fyn" dat met veel verve een pro gramma van oude Nederlandse en Vlaamse liederen afwerkte. Ver schillende oude historische in strumenten werden hierby ge bruikten dat viel by de toehoorders goed in de smaak De leider van dit orkest, Robert van Lint, praatte de nummers met een wat sceptische ondertoon ten aanzien van de kerst, aan elkaar en vertelde by- zonderheden over de liederen en instrumenten Veel later dan was voorzien eindigde dit koffieconcert, mede door het grote enthousiasme van de bezoekers, waarna nog ve len belangstelling tO' den voor de oude muziekinstrur ten waarop werd gespeeld Het stvolgende koffieconcert zal w ichyniyk In maart plaatsvinden lerover vol gen nog nadere me delingen in dit blad. In het eerste nummer van de vorige jaargang van dit bulletin (78 1) is gesproken over de nieuw-, aan- en verbouw van het museum. Zoals daarin werd vermeld, is de aanne mer in februari 1978 met de uitvoe ring van de werkzaamheden be gonnen. Naarmate het jaar voortr schreed werd het duidelyk, dat de oorspronkelijke opzet om het mu seum tydens de bouwwerkzaam- ehden open te houden, tot de on mogelijkheden behoorde. Op 1 no vember werd het museum gesloten. Door de langdurige vorstperiode zijn de werkzaamheden aanzienlijk vertraagd Het aannemersbedrijf Ribberink heeft de bouw dan ook eerst in oktober kunnen opleveren. De komende maanden zullen be steed worden aan interne werk zaamheden O m zullen alle leegs taande museumzalen geschilderd worden en van nieuwe vloerbedek king worden voorzien. Daarna volgt de herinrichting Dit betekent. <iat de openstelling van het complex nog enige maan den op zich laat wachten Het ziet er naar uit, dat de heropening sa menvalt met het begin van de jubi leumtentoonstelling naar aanlei ding van het vijftigjarig bestaan van het museum. Voor de bezoe kers zal deze expositie, die reeds meerdere malen ter sprake is ge bracht in dit bulletin, toegankelijk zijn vanaf 3 april 1980. De volledig geïllustreerde catalogus, met meer dan 30 afbeeldingen ln kleur, zal vanaf begin 1980 voor f 22.50 by het museum verkrijgbaar zijn. By de herinrichting van de schil- deryenzalen wordt rekening ge houden met de gedurende de afge lopen jaren aangekochte en in bruikleen ontvangen collectie mo derne en hedendaagse kunst. Deze aanwinsten zullen in zes zalen wor den getoond Een geheel nieuw aspect binnen het verzamelgebied zal straks de aandacht trekken. Het verheugt mij hier reeds te kunnen vermel den, dat wij de beroemde tegelcol lectie Dingeman Korf in bruikleen hebben ontvangen Deze collectie, die tegels omvat van de 16e tot de 19e eeuw, zal in een chronologisch-educatieve presen tatie worden opgesteld in de van glas voorziene galerij rondom de grote binnentuin. In één van de volgende bulletins zal nader op de collectie zelf worden ingegaan. A.L. Hulshoff.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1