UA1TEUC IHEllUfCDI JtA bhLPLI C3 1^11EmVV*21DLÊ^%mJ J§i- tgA p. Ud lp mm m HU IpL \mjl m mk n 1 B Kerstnacht-samenkomsten KERSTCONCERT op hoog peil m U Urnm llBH w W bfw Adn,ta«4S35SOTi(ö Kerst: waarom en hoe? Joke Ulfman won vijfhonderd galden Geen explosieve toename vossenstand NIEUWE GIDS VAN DE STREEK-VVV Kerstmiddag Bejaardensociëteit HOLTENS NIEUWSBLAD Ijs werd kapot gereden Kerstfeest zondagsschool Holten «om mshj» m m jon Dinsdag 23 december 1975 Advertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Hollens Nieuwsblad De Open Deur-groep te Holten zet de traditie voort door ook dit jaar, aan de vooravond van de Kerstdagen, weer een nachtbijeenkomst te houden. Gezien de overweldi gende belangstelling is de groep al jaren genoodzaakt om op een veel vroeger tijdstip een bijeenkomst te hou den. Spreker in beide bijeenkomsten is, traditiegetrouw, de voorzitter van de Open Deur-groep, ds. A. Schellevis. De meditatie draagt als titel: „Leer ons bij Uw kribbe buigen". In de eerste bijeenkomst zal medewerking worden ver leend door het Jongerenkoor van de Geref. kerk van Holten, o.l.v. de heer J. H. van Engbrink. In de tweede bijeenkomst verleent de Holtense Muziek vereniging „H.M.V." o.l.v. haar dirigent H. M. Fransen medewerking. Beide samenkomsten worden gehouden in de Hervorm de kerk. De avondbijeenkomst begint om 22.00 uur. De nachtsamenkomst om 23.45 uur. Ongeveer een kwartier voor de aanvangstijd wordt gelegenheid geboden om gemeenschappelijk kerstliederen te zingen. Dit geldt voor beide samenkomsten. Een volledig programma met liederenblad wordt bij de ingang van de kerk uitgereikt. Er is geen entreeheffing. Wel-een collecte voor het Open Deur-werk. Iedereen die op deze zinvolle wijze het Kerstfeest wil beginnen is op woensdag 24 december hartelijk welkom in het Hervormde kerkgebouw. edaktie, administratie, incasseerder en bezorgers vftn wensen allen prettige Kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 1976. Door een aantal jongeren (w.o. scholieren!) werd in het begin van deze week het ijs op de baan ,,De Noordpool" aan de Dorperdijk (die toen nog niet geopend was) zoda nig kapot gereden en gaten inge trapt dat door het bestuur in over leg met de baancommissarissen werd besloten de baan niet open te stellen. Om toegang tot de baan te krijgen werd vlak naast de tent de afrastering vernield, 'n Hoogst betreurenswaardige zaak! Van links naar rechts mevr. Ulfman-Boode, de heer Beijers (die de cheque van 500,uitreikte), de geluk kige Joke en de heer Ulfman. Het orkest o.l.v. Else Bongers kreeg veel waardering voor Con certo grosso opus 3 nr. 11 in d kleine terts van Antonio Vivaldi. Nadat koor en orkest hadden uit gevoerd ,,In den beginne was het Woord" van Clauda Goudimel en „Een kind geboren in Bethlehem" van 'dirigent Pieter Endendijk (1954) werd het concert besloten met „Laudate Jehovam omnes gentes" (Psalm 117) van Georg Philipp Teleman (1681-1767). Br waren plm, 200 bezoekers, in tens meelevende toehoorders, die aan dit kerstconcert met veel ge noegen zullen terugdenken en die met applaus van, hun /waardering duidelijk blijk gaven. Ds. Peddemors bracht de dirigen ten, de vocalisten en de jonge musici dank en eindigde met dankgebed. Een hoogtepunt in het plaat selijke culturele leven was ongetwijfeld weer het jaar lijkse kerstconcert dat vrij dagavond door de chr. gem. zangvereniging „Soli Deo Gloria" m.m.v. het orkest van de Stedelijke Muziekschool te Arnhem werd gegeven in de Ned. Herv. kerk. Na een kort openingswoord en gebed door ds. G. W. H. Pedde mors, geref. predikant, opende het orkest met Sinfonia uit cantate 42 van Joh. Seb. Bach, waarna koor, orkest en solisten onder leiding van Soli's dirigent Pieter Endedijk uit Arnhem uitvoerden de prach tige cantate no. 141 „Das ist je gewisslich war" van J. S. Bach. De drie aria's „Jesus 1st der Men- schen Heil", „Wir müssen recht im Geiste nach jhm fragen und nicht nun" en „Jesu, Trost der geistlich Armen, lass dich unsre Not erbarmen" wérden zuiver en beheerst gezongen door Reinoud G. Egberts (tenor), Liesbeth Sa- belit-de Wit (alt) en Rob van Stormbroek (bas). De solisten werden daarbij bege leid door een instrumentaal en semble, Rudi van Straten, clave- cimbel en Floor Lanz (piano), die ook Liesbeth Sabelis op sublieme wijze begeleidde bij vier Franse kerstliederen van Willem Pijper. De zangeres gaf in deze kleine werkjes opnieuw blijk van haar goede technische beheersing, haar muzikaliteit en fraaie klank van haar stem. December is een oergezellige maand. Drie fijne feesten, de voorpret, de spéciale, sfeer die overal hangt, Voor de nj.eesten v. i .ons za1'het Kerstfeest wel het hoogtepunt vormeri yan deze féeStma'and. Nog een paar dagen en dan is het. weer zo ver y/e kijken er verlangend naar. uit, naar een paar dagen' warmte en gezelligheid, extra lekker eten, vrije tijd. En we proberen ons beste beentje voor te zetten, onze ruzies te begraven, onze zorgen even te vergeten. Nu is Kerst vanouds het feest waarop we de geboorte van Jezus Christus herdenken en vieren. De Kerk is er in ons .midden om dat verhaal lavend te houden, en de moeite waai'd te maken om door te vertellen. En ieder jaar staat ze voor de vraag: hoe kunnen we de verjaardag van de Heer van onze Kérk vieren, hoe zullen we ditmaal het verhaal van deze mens aan de orde stellen? Is het bekende decem- bersfeertje wel zo geschikt om te combineren met het feest van God die-mens-werd, God-met-ons Op het eerste gezicht wél. Het ontroerende van een kind, het onher bergzame van een stal, het stoere van de herders, de warmte van de engelenzang dat zijn stuk voor stuk elementen voor een verhaal dat in al z'n ontroering en menselijkheid telkens weer goed bij ons over kom'. En we hebben er geen moeite mee om rond de kribbe en de engelenzang een fijne sfeer op te bouwen, die het goed doet in deze donkere en koude dagen. En toch ligt de zaak ingewikkelder. Want is het niet zo, dat we van het verhaal van Befhlehem een ontroerend en sfeervol verhaal gemaakt hebben, om het beter te laten aansluiten bij wat we in de maand december zo graag willen voelen en beleven aan warmte en vrede?! In wezen is het Kerstverhaal niet ontroerend, maar ontnuchterend. Welbeschouwd zit er niets romantisch in. Jezus werd onder erbarme lijke "omstandigheden geboren: zonder naam of faam, zonder een beschut plekje, midden in oorlogstijd, uit arme ouders en daarom met weinig kans op een goede opleiding. En helaas is het nog niet eens een bijzonder verhaal ook; iedere dag worden ze zo geboren, de baby's in Bogota of Calcutta of Belfast, zonder rustplaats en zonder vooruit zichten. En moet je, kim je dan op dat verhaal de hoop voor je leven bouwen, daaraan het licht voor deze wereld ophangen? Als we met Kerst in de Kerk iets vieren, dan is het wel het „ja!" op deze vraag. Want we belijden bij het navertellen van Jezus' geboorte verhaal,. dat Gód in Hem mens werd. Om midden onder ons voor te leven hoe we zijn moeten, en hoe we worden zullen: mensen van goede wille, er op uit om elkaar op te vangen en op te bouwen, om de vrede op aarde te bewaren; om vreugde, liefde en gerechtigheid belangrijker te vinden dari ruzie, jaloezie en egoïsme. God moest Zelf wel mens worden om te laten zien dat we daarvoor gemaakt zijn en daartoe in staat zijn. In een wereld van ongeneeslijke ziekten, martelingen en kapingen, kapotte huwelijken, oorlog en eenzaamheid, harde zakelijke belangen en werkloosheid zouden we uit onszelf in zo'n boodschap niet meer durven geloven. En daarom is God ook méns geworden. Niet een halfgod, ergens halverwege hemel en aarde, op een niveau waarheen we ons door middel van een warme en behaaglijke sfeer zouden moeten opwerken. Maar een echt mens. met beide benen op de grond, midden onder ons tussen onze ruzies, ónze zorgen en verdriet, onze stoere onzekerheid. Om iets van God te ontdekken, hoeven we ons niet beter voor te doen dan we zijn. Want het. sobere en nuchtere Kerstverhaal wil ons duidelijk maken, dat er juist in ons leven van allo dag reden is om feest té vieren, om het uit te houden en vol te houden, om te vechten tegen de bierkaai en te hopen tegen de klippen op. Omdat God zich immers niet afzijdig heeft gehouden,' maar ons leven van zonde en leed heeft willen delen, om ons daarbij te dragen en te leiden. T.O is Kerstfeest het feest van de Toegevoegde Waarde aan ons leven. Zonder dat we daarop Belasting moeten betalen. Sterker nog: wij die belast zijn en vermoeid, mogen tot Hem komen en daar rust vinden. Betekent dit alle's nu de genadeklap voor de manier waarop wij Kerst vieren? Moet de Kerk waarschuwen tegen de kerstboom, het goede sfeertje, het extra lekkere eten? Gelukkig niet. Integendeel zelfs. Want hoe kun je goed feest Vieren zonder eten en zonder gezelligheid? Fijn dat we in deze harde en zakelijke wereld daar noc; een paar dagen voor uittrekken! Het. verhaal van Jezus Christus 'wil ons alleen maar behoeden voor een goedkope feestelijkheid, die de problemen en conflic ten verdoezelt, zodat je zélf ook even kunt denken dat die er niet meer zijn. Het wil ons er voor bewaren dat we straks ontnuchterd wakker worden, en,weer een jaar lang de warmte vergeten. Het wil van het Kerstfeest geen intiem familiefeestje maken, maar vraagt ons om de deuren open te zetten, eenzamen aan onze tafel te nodigen, een kerst groet te sturen naar een politieke gevangene. Hij roept niet op tot een feest ergens buiten onze wereld, maar, vraagt om een feest midden in het dagelijks leven. En daaróm kan het geboorteverhaal van Jezus Christus onze gezelligheid misschien échter, onze gemeenschap dieper, en onze teleurstelling-achteraf minder maken. Ik hoop dat u daarvan iets mag beleven, en daarom wens ik u gezegende Kerstdagen toe! Ds. A. W. BERKHOF Van een explosieve toeneming van de vossenstand is niet geble ken. Hoogstens is er sprake van enige toeneming. Het ministerie van landbouw en visserij volgt de ontwikkeling van de vossenstand zoveel mogelijk, om in te kunnen grijpen indien zich inderdaad gro te toeneming zou voordoen. Dit onder meer antwoordt minis ter mr. A, van der Stee (land bouw en visserij) mede namens de staatssecretaris van volksgezond heid en milieuhygiëne (de heer J. P. M. Hendriks) op vragen van de Tweede Kamerleden, de heren Joke Ulfman, Espelo 40, die enkele weken geleden met haar ouders 'n bezoek bracht aan de grote Inter nationale Landbouw-, Middenstads- en Handelsbeurs in Zuidlaren, was een van de vele duizenden die op een formuliertje invulde hoe groot het bedrag aan bankpapier was dat in de zgn. gèïdcycloon in de stand van de RABO-bank razend vlug in het rond werd geslingerd. Ge- zien de snelheid waarmee de orief- jes van honderd, vijf en twintig, tien en vijf rond „dansten" was 't onmogelijk om ze te tellen en het invullen was dan ook een comple te gok. Dat was het ook vopr joke toen ze invulde f 1955. Ze rekende dan ook'óp niks maar had onlangs toch nog es aan moeder gevraagd „heeft de post nog niks uit Zuidlaren ge bracht?" Je kunt immers nooit we ten. Wie schetst' haar blijdschap toen woensdagmiddag de heer B. W. Beijers, districts publiciteits advi seur Centrale Rabo-bank Utrecht te Almelo haar in de bestuurska mer van de RABO-bank te Holten vertelde dat zij de enige was ge weest die het juiste bedrag had in gevuld wat betekende dat ze de hoofdprijs van de dag, groot f 500.- had gewonnen. Namens de plaat selijke bank werd Joke (10 jaar) gelukgewenst door de voorzitter, de heer G. J. Rietberg, die bijzonr der blij was dat de eerste prijs in Holten was gevallen. De Koster en Waalkens. Op grond van 16 bewezen positie ve rabiësgevallen onder vossen - in Groningen 2, in Drenthe 1, en in Overijssel .13 - sinds februari 1975, mag worden aangenomen dat de ziekte in het oostelijk grens gebied van Overijssel onder de vossenpopulatie vaste voet heeft gekregen. Op advies vari. de consulent Na tuurbehoud is de jacht op vossen uitgesloten voor een aantal van dé terreinen die het Staatsbosbeheer als natuurreservaat voor het mi nisterie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk beheert. In middels is besloten deze uitzonde ringssituatie op te heffen zolang sprake is van reëel gevaar van hondsdolheid. Van verhoging van de premie op het bemachtigen van vossen ver wacht de bewindsman slechts be perkte invloed op het aantal buit gemaakte dieren. Niettemin is hij bereid dit te overwegen zodra zou blijken dat verdergaande beper king gewenst zou zijn. De Chr. Gem. Zang vereniging De Streek-VVV „Overijsselse Heuvelrug en Salland" heeft èen nieuwe en prachtige uitgave laten verschijnen „Gids voor vrije tijd en vakantie." Meer dan vijftig bladzijden boordevol toeristische informatie. Het formaat is groter dan voorheen en laat zich gemak kelijk hanteren. De nieuwe titel wijst er duidelijk op, dat hij niet alleen werd gemaakt voor toeristen die Salland zullen bezoeken, maar zeker ook nuttig is om een hand reiking te doen zijn voor eigen in woners, die een dagje uit willen. Een mooie kleurenfoto op de voorpagina geeft een beeld van de stad Deventer in vogelvlucht met op de voorgrond de Wilhelmina- brug, die in 1976 dekor zal zijn voor de filmers, die het boek van Cornelus Ryan „A bridge too far" (een brug te ver) gaan verfilmen en waarover enige informatie ge geven wordt. De gids bevat een karakteristiek van de plaatsen, die tot het gebied van de 'Streek-WY' behoren, om schrijving yan bezienswaardige ge bouwen. fietsroutes, speeltuinen, maneges, huifkarren, trimbanen, natuurschoon, tennisbanen, fiets- verhuuradressen, midgetgolf, sau na's, zwembaden, hengelsport, koopavonden, markten, kegelen, biljarten, musea, oudheidkamers, bibliotheken, vergezeld van tal van foto's. En natuurlijk bevat de gids een overzicht van hotels, pensions, restaurants, gemeubileerde ka mers-huizen, zomerhuisjes, cara vans, kampeerterreinen, vakantie oorden met adressen, tarieven en accommodatie. Het geheel ziet er zeer verzorgd uit met o.a. een ver klaring der tekens in het Neder lands, Duits, Frans en Engels. Vrijwel alle (grotere) VVV's in ons land hebben de gids in voor raad. De prijs bedraagt f 1,50. Men kan ook rechtstreeks bestellen door f 3,25 over te maken op giro 2568905 van de Streek-VW te Raalte. SoiiDeo Gloria" gaf vrijdagavond in de Ned. Herv. Kerk een kerst concert m.m.v. het orkest van de Sted. Muziekschool ie Arnhem. Ons kerstfeest vierén we, even als vorig jaar,in één gezamenlijke dienst en wel op le kerstdag des middags om 3 uur in de Ned. herv. kerk. Alle ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De zondagsschool kinderen verzamelen zich om kwart voor drie bij de Dorpsschool en gaan in klasseverband naar de kerk. Namens het zondagsschoolperso- neël wensen wij u gezegende kerst dagen en een voorspoedig 1976. Traditiegetrouw gaf weer een groot aantal Holtense bejaarden gehoor aan de uitnodiging van het bestuur,van de Bejaardensociëteit Holten om de jaarlijkse kerstmid dag bij te wonen die dinsdagmid dag in het gebouw „Irene" werd gehouden. De leiding van de bijeenkomst berustte bij de presidente mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel, die een woord van welkom sprak, in het bijzonder tot een aantal da mes, leden van de Hervormde Vrouwengroepen te Holten en Dij- kerhoek, die deze middag een „herdersspel" opvoerden. Perso nen ip dit spel waren de engel, Marig, Jozef, Eli (de oude her der)/ Jpna en Benjamin (jongere herdêVSJ. vjen koortje van 13 da mes zong Jmet orgelbegeleiding van mevr. Manenschijn te Dijker- hoek bij de opvoering van het spel van licht en dankbaarheid de be kende kerstliederen „Hoé zal ik U ontvangen" en „Ik kniel aan Uwe kribbe neer". Aan het einde van het spel zongen de aanwezigen lied 160 „Komt in diepe nacht ter ore". De bejaarden zóngen met orgel begeleiding van de heer D.. J. Schuppert o.a. de bekende kerst liederen „Komt allen tezamen", „Korrit, verwondert u hier, men sen", de engelenzang „Ere zij God" en „Stille nacht, heilige nacht". Het kerstevangelie uit Lucas 2 werd gelezen door de dames Hoeve-de Graaf, Span-v.d. Berg en Wiggers-Aanstoot. Voor een zeer gewaardeerde afwisseling (op blokfluit) zorgden Tjitske en Petra Span. Mevr. Enklaar sprak aan het eind van de sfeervolle kerstmiddag een hartelijk woord van dank tot allen die meewerkten. Door Gefheentewerken zijn op verschillende plaatsen in het dorp grote kerstbomen geplaatst. Op de foto de boom op Smidsbelt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1