Verschijning 1930 -1975 Politiek in de sport? Aanwijzing waardebonnen W inkel week Bouw van nieuw jeugdcentrum afhankelijk van C.R.M. Indruk toeristisch hoogseizoen Platte landsvrouwen Dijkerhoek IJsclub ,S)e Noordpool* moet baan verleggen Kegelwedstrijd voor gehandicapten Sociaal- en cultureel werk Holten Holtens Nieuwsblad in de Kerstweek Quchravond O.L.S. Espelo Zeer bevredigend Vierhonderd meter baan Haverslag en Van Asselt beste schutters INGEZONDEN SCHIJRE-nieuws Vrijdag 5 december 1975 27ste jaargang - no. 49 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers. Kol weg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Monkel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Administratie: Gaardenstraat 17, tel. 05483-2995, b.g.g. 1533 Advertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per halt jaar, f 17.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Tijdens de donderdagavond in hotel Vosman gehouden openbare verga dering van de Stichting voor sociaal en cultureel werk werd als voor naamste agendapunt de nieuwbouw behandeld. De stichting heeft, zoals bekend, een plan ingediend by het ministerie van C.R.M.dat aan alle eisen des tyds voldoet. Aan de hand van tekeningen en een maquette lichtte de voorzitter de bouw van een nieuw jeugdcentrum toe. Er is mot alle factoren rekening gehouden. Het gebouw is gepland aan de Keizersweg hoek Vrjjheidslaan. Men zal met de reeds in aanbouw zijnde sporthal van écn parkeerterrein gebruik kunnen maken. De plannen werden door de aan wezigen als zeer positief beoor deeld, vooral omdat het bestuur liet weten dat Het Paalhuus na de realisering van de nieuwbouw in gebruik blijft bij de jeugdsociëteit De Schure. Die wens is echter afhankelijk van de subsidieverle ning. Ten aanzien van de subsidie verstrekking is bericht ontvangen van het ministerie, dat voor 1975 de financiële middelen ontbreken, reden waarom de bouw nog niet kan worden gestart. Bij de begro ting 1976 zullen de ndeuwböuw- plannen weer worden genoteerd, in de hoop dat dé financiële posi tie van de overheid zozeer wordt verbeterd, dat met de bouw kan worden begonnen. Penningmeester Reilink gaf een toelichting op het financiële be leidsverslag 1974. Er is een nade lig saldo van f 1882,—. Over het nog niet afgesloten jaar 1975 was hy veel pessimistischer. Hij ver wachtte dat het gehele in het ver leden gevormde eigen vermogen In de o.l.s. te Espelo werd don derdagavond de jaarlüks? ouder avond gehouden waarvoor goede belangstelling bestond. De voorzitter van de oudercom missie de heer D. B. Nijland sprak een woord van welkom in 't bij zonder voor die ouders die voor de eerste keer op de ouderavond aanwezig waren en tot het onder wijzend personeel. Hij deelde ver der namens de commissie mee dat de school zal blijven bestaan en dat het hek werk voor de school zal worden opgeknapt. Bij de gehouden bestuursverkie zing werden de heren D. B. Nij land en J. Stevens herkozen. Na de pauze hield het hoofd der school de heer F. J. Hol een cau serie over het vervolgonderwijs. Er werden hierover enkele vragen gesteld. Verder vertoonde de heer Hol een aantal kleurendia's over het schoolreisje, het school en volksfeest en het Dolfinarium in Harderwijk. Voorzitter Nijland sprak een woord van dank tot de heer Hol en hij dankte mevr. Hol - voor het serveren van de koffie. Voor aanvang van de vergadering was er van 7-8 uur gelegenheid om het werk van de leerlingen te bekijken. De ouders maakten hier van druk gebruik. door een verlies van f 20.000, verloren zal gaan. Door diverse acties zal worden gepoogd de financiële toestand iets te verbeteren. Het grote ver lies is veroorzaakt doordat het ministerie van C.R.M. de subsi diekraan wat meer dicht heeft ge draaid en de begroting 1975 heeft vastgesteld op het bedrag voor 1973 plus 30 procent toename. Daar de stichting in 1973 eerst is gaan draaien geeft een dergelijke berekeningswijze vele nadelen. Bovendien zijn de bezuinigingen bij C.R.M. eerst ver in 1975 be kendgemaakt. De begroting 1976, die daarna aan de orde kwam, sluit met een bedrag van 242.000 gulden. De subsidie ligt- vast op het bedrag van 1975 plus 18 pro cent accrès. De penningmeester verwachtte dat hier voor 1976 quitte kan worden gespeeld. In zijn openingswoord had voor zitter K. van Bruggen vastgesteld,, dat men de bevolking eerst meer informatie wenste te geven over de nieuwbouwplannen. De hoofdleider verbonden aan de stichting, de heer Kampman, gaf een overzicht van allerlei activiteiten, die in het Paalhuus en elders worden ontplooid. Door ruimtegebrek is weinig uitbreiding te verwachten. De hui dige accommodatie voldoet steeds minder. Er wordt meer voor de jeugd gedaan. Nieuwe jeugdclubs zijn de foto club en een technoclub. De instuif voor gehandicapte kinderen, een reeds lang gekoesterde wens, zal in ieder geval volgend jaar wor den gerealiseerd. Voor een be- jaardensoc'iëteit ontbreekt echter nog steeds de ruimte. Dankzij de medewerking van 31 zg. steunpunt WV's was het Na tionaal Bureau voor Toerisme in staat om via een korte enquête een kwalitatieve indruk te vormen van het toerisme in het afgelopen zo merseizoen. - Uit al die meldingen blijkt duidelijk, dat nationaal ge zien de bezetting van hotels, pen sions, campings, jeugdherbergen, bungalows en bij particuliere ver huurders dit seizoen (juli-augus- tus) voor al deze categorieën over wegend beter was dan, of gelyk aan, het seizoen van 1974. Op de vraag: heeft u iets be speurd van de maatregelen in het kader van de vakantiespreiding in het hoogseizoen, gaven 18 van de 27 respondenten een ontkennend antwoord. Zij constateerden nog steeds een topdrukte in een be perkt aantal weken. De overige 9 respondenten bespeurden zowel een eerder beginnen van de drukte als ook een langer (tot eind augus tus) aanhouden daarvan. Dit laat ste is zonneklaar beïnvloed door het mooie weer en de vakanties van de deelstaat Noordrijnland- Westfalen, die in de tweede helft van augustus vielen. In het algemeen speelden in de samenstelling van het bezoek de Nederlanders en de Duitsers de grootste rol, maar ook Fransen en Engelsen hadden in bepaalde delen van het land een merkbaar aan deel in het bezoek. Of er dit jaar van enige nationaliteit duidelijk meer bezoekers waren dan vorig Aangezien de Kerstdagen dit jaar op donderdag (25 december) en vrijdag (26 december) vallen, zijn er moeilijkheden met de verschijning van ons blad. Zouden we namelijk op woensdag 24 december uit komen, dan ontvangen de buurtschapbewoners de krant pas na de Kerstdagen en dat lijkt ons geen gelukkige situatie. Daarom is besloten het nummer van vrijdag 19 december samen te voegen met het kerstnummer van de daarop volgende week. Het kerstnummer verschijnt daarom op dinsdag 23 december in de dorpskom en op woensdag 24 december in de buurtschappen. Men ontvangt dus vrijdag 19 december, tot onze spijt, geen Holtens Nieuwsblad. Inzending van advertenties en kopij voor dit num mer moet uiterlijk donderdag 18 december plaats vinden, o.a. de kerst- en nieuwjaarswensen. Vroegere inzending is echter dringend noodzakelijk. Vrijdag morgen 10 uur heeft de laatste verzending plaats. Aanbiedingen voor de Kerstdagen kunnen het best geplaatst worden in het nummer van vrijdag 12 de cember. Het eerste nummer van 1976 verschijnt op vrijdag 2 januari. Redactie en Administratie HOLTENS NIEUWSBLAD jaar kon slechts door een klein aantal respondenten beantwoord worden. Zowel Franse als Engel sen werden daarbij het meest ge noemd. Voor de andere, niet logiesbie- dende bedrijven, zoals café's, res taurants, winkels en attraptiepun- teri bestaat de indruk, dat het sei zoen 1975 eveneens overwegend gunstiger was dan 1974. Het mobie zomerweer was een van de belangrijkste factoren die het seizoen 1975 gunstiger deden zijn dan 1974. Vooral in het begin van het seizoen leverde dit extra bezoeken en gasten op onder an dere voor een aarttal attractiepun- ten. De zeer warme, hete periode die daarop volgde, had echter voor een deel van de bedrijven een na delig effect, in het bijzonder voor die bedrijven, die in de stad ge vestigd zijn of voor die attractie- punten waarvan het publiek niet verwachtte, dat een bezoek op eni ge wijze verkoeling zou brengen. Velen zullen waarschijnlijk liever verkoeling gezocht hebben aan en op het water (strand, meren, zwem baden) of ergens anders in de na tuur (bossen). Dat het seizoen 1975 in grote trekken gunstiger bleek dan 1974 is verheugend, niettemin is nog niet gebleken dat het hele jaar '75 toeristisch beter was dan 1974. Daarvoor zijn nog nadere gege vens over de maanden september en oktober noodzakelijk. In verband met de aanleg van dé S 15 moet de ijsclub „De Noord pool" haar baan aan de Dorperdijk ten westen van Holten, waarop sinds de oprichting van de club in 1930 de schaatssport werd beoe fend, verleggen. De baan, thans oost-west gelegen, moet „zwenken" in zuid-noord en bijna parallel lo pen met de Larenseweg. Met het verleggen van de baan en bijkomende kosten is minstens f 20.000,- gemoeid en dit bedrag en de financiële consequenties van 'n lening gaven volop stof tot discus sie in de in hotel Vosman gehou den jaarvergadering. Met de com missie Ruilverkaveling „Holten- Markelo" en de Provinciale Water staat had reeds meer dan eens over leg plaats en men hoopt binnen kort tot overeenstemming te ko men zodat in het a.s. voorjaar met de werkzaamheden kan worden be gonnen. De vergadering ging met het bestuursvoorstel akkoord om met de Rabo-bank te Holten een lening aan te gaan tot genoemd be drag. Als bestuursleden werden bij ac clamatie herkozen de h.h. J. Ro- bers (voorzitter) en G. T. Jansen. Dé heer J. A. Jansen werd bij ac clamatie herkozen als baancommis saris. Uit het jaarverslag van de secretaris-penningmeester, de heer G. J. Aaftink, bleek o.m. een ge ringe daling van het aantal leden en donateurs. Er waren op 31 ok tober jl. 128 leden en 207 dona teurs. De boeken over het boek jaar 1974-1975 konden worden af gesloten met een klein batig saldo. De kascontrolecommissie, die be stond uit de heren D. J, Aaftink en J. Wegstapel, had boeken en be scheiden in orde bevonden. Als le den van de nieuwe controlecom missie werden benoemd de heren J. Wegstapel en J. Warrink. Donderdagavond 27 november kwam de afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen bijeen in café-restaurant ,,Het Bonte Paard", waar de pre sidente, mevr. M. Reijlink-Kers, allen harielyk welkom heette. Zij wydde meteen de voorzitsters hamer in, een cadeau van de leden by het 25-jarig bestaan, en deelde mee dat diegene die nog belangstelling heeft voor dé video en bandrecorderopname, hiervoor op een nader te bepalen tydstip de gelegenheid wordt geboden Van mevrouw Wanders, mede oprichtster van de afdeling, werd een brief voorgelezen, wat vooral de oudere leden erg aansprak. Hierna werd er de gelegenheid geboden om een kandidate te stel len voor een bestuursfunctie. Na het huishoudelijke gedeelte werd het woord gegeven aan mej. Los uit Lemelerveld, lerares van de Stichting Huishoudelijke Voor lichting ten Plattelande, die ver telde over kamerplanten. Het belangrijkste voor de plan ten is licht, lucht en water. Alleen bladplanten doen het goed in een donker hoekje, maar bloeiende Bij de- door de Schietvereniging „Eendracht" in zaal Vosman om het clubkampioenschap gehouden wed strijd waren de resultaten als volgt: Luchtgewee'r groep A: 1 G. A. Haverslag 226 p., 2 D. Jansen 124 p., 3 G. J. Schuppert 119 p., 4 G. H. Pafalman 113 p., 5 G. Koopman 105 p. Groep B: 1 G. Jansen 121 p., 2 A. Paalman 120 p., 3 A. Schuppert 119 p., 4.D. J. Nijendijk 107 p., 5 E. J. Grootentraast 94 p. Groep C: 1 A. Pekkeriet 109 p., 2 G. J. Bekkernens 92 p, 3 B. Arf- man 85 p., 4 J. Bos 84 p.. 5 D. Geels 83 p., 6 J. A. Bouwhuis 71 p. Luchtpistool: 1 J. van Asselt 128 p., 2 G. J. Schuppert 123 p., 3 G. H. Paalman 121 p., 4 A. Paalman 116 p., 5 A. Schuppert 115 p., 6 D. Jan- sen 110 p.. 7 D. J. Nijendijk 104 p., 8 E. J. Grootentraast 100 p., 9 G. Koopman 98 p., 10 D, Geels 75 p. planten vrhgen veel licht. Vaak wordt er elke dag iets water ge geven, beter is het om b.v. eens in de twee dagen wat te geven en dan een flinke scheut, zodat de hele kluit goed vochtig wordt. Vooral bij centrale verwarming is dit noodzakelijk omdat de planten dan eerder last hebben van uit drogen. Hebben de planten last van luis, dan helpt zeepsop van groene zeep met spiritus prima, maar moet wel enkele dagen herhaald wor den. Ook komt het nogal eens voor dat er springstaarten in de pot- kluit zitten. Het beste is dan om de plant in een bak water met spiritus te zetten. Tot slot liet zij zien hoe een stekje opgepot moet worden en dat er altijd rekening moet wor den gehouden dat er een giet- gootje blijft. Een van de plantjes werd onder de aanwezige dames verloot. Op enkele dia's werd ge toond hoe men het beste een plan tenbak kan samenstellen. Van de gelegenheid die werd ge- boden om vragen te stellen, werd dankbaar gebruik gemaakt. De presidente dankte mej. Los voor haar leerzame causerie en wenste allen wel thuis. Plaatje, overgenomen van de Volkskrant (De Volkskrant) (Buiten verantwoordelijkheid van de redaktie) In 1930 leefde iedereen mee met de werkloze jeugd. Ik herinner me dat wij voor de werkloze jeugd een zaal beschikbaar stelden, waar in voor hen een legpuzzelzagerij Kegelen als wcdstrüdsport en als recreatieve bezigheid wordt meer en meer populair. Het aantal ke gelbanen breidt zich steeds uit. Is kegelen een activiteit, die ook ge daan kan worden door lichamelijk gehandicapten? Het bestuur van de Gehandicapten Sport Vereniging Ryssen (GSV Ryssen) heeft ge meend op deze vraag een antwoord te moeten geven. En zoals vaker is voorgekomen, is ook hier weer het eerste probleem waar men voor komt te 'staan: de toegankelijkheid. Het kost nogal wat moeite en tijd een kegelcen trum te vinden, dat toegankelijk is voor iedere lichamelijke gehandi capte. Te meer, daar veel kegelba nen in ruimtes onder de begane grond gehuisvest zijn. Met alle ge volgen van dien: smalle deuren en trappen blijken onoverkomenlijke barrières voor rolstoelen te zijn. Alhoewel in dit opzicht niet he lemaal ideaal, was toch het kegel centrum Dikkie Down in Holten voor de GSV Rijssen, dank zij de medewerking van de eigenaar, een haalbare kaart. Na een openingswoord van de voorzitter, J. J. Pegels, gevolgd door een korte demonstratie van de techniek van het kegelen, kon een begin worden gemaakt met dè spelavond. Het was wel even wen nen, maar na de eerste „nullen" bleek al gauw, dat resultaat en vooral plezier, heel goed samengin gen. Dit animeerde efen ieder, zich van zijn beste zijde te laten zien, vooral in sportief opzicht. Naar mate de avond vorderde nam ook de spanning toe. Toen de laatste bal zijn baan had afgelegd en de scores waren geteld, kon de spel leider de uitslagen bekend maken. Eerste groep: 1 J. Poortman 82 pt., 2 mevr. Haverslag 81 pt., 3 me vrouw Brinkman 80 pt., terwijl in de tweede groep de heren Schulen- burg, Haverslag en Nijland beslag wisten te leggen op de eerste drie plaatsen met resp. 83, 80 en 79 pt. Dat kegelen als recreatiesport ook voor lichamelijk gehandicapten tot de mogelijkheden behoort, is duidelijk geworden. Met een door één der leden van GSV Rijssen ont wikkeld toestel, dat op de baan ge plaatst kan worden, blijkt 't zelfs mogelijk te spelen zonder een in deling naar handicap. Dit alleen al maakt het kegelen tot 'n zeer aan trekkelijke en prettige bezigheid. Het bestuur van de Gekandica/p ten Sportvereniging Rijssen organiseerde voor lichamelijk gehandicapten in het kegelcentrum Dikkie Down een kegelwedstrijd. De bovenstaande „titel" zal u misschien wat gezocht voorkomen, zij is dit echter niet! Het ergert ons in niet'geringe mate dat onze vereniging, die binnenkort het pre dikaat „Koninklijk goedgekeurd" hoopt te krijgen, categorisch elke vorm van steun van de zijde van 't gemeentebestuur wordt onthou den. Nog nooit, en ik zeg dit met nadruk, heeft onze vereniging een subsidie ontvangen. Een ons toe gezegde financiële steun uit de sportkas,, is ons bij de laatste ge meentebegroting geweigerd Dit is toch wel een grove, onge paste wijze van discriminatie, waaraan zich de gemeente Holten schuldig maakt! Is het niet de wens van het mi nisterie van CRM, dat het sport gebeuren wordt benaderd en waar mogelijk (financieel) gesteund? Hoeveel accommodatie-verbete ringen hebben zich de laatste tijd bij hockey.,, tennis-, en voetbal sport voorgedaan! Het is deze verenigingen heus wel gegund, maar u begrijpt dat wij ons, zacht gezegd, gepasseerd voelen. Wij zien ons in dé toekomst dan ook genoodzaakt, acties te onder- Op vrijdagavond 5 december is jeugdsociëteit „De Schure", in ver band met Sinterklaasavond, geslo ten. Zaterdag en zondag is „De Schure" op de normale tijden ge opend. Voor de kerstvakantie staat er, evenals voorgaande jaren, een groots „kerstprogramma" op stapel. De juiste data en activiteiten zul len komende weken in dit week blad bekend gemaakt worden. nemen om zodoende de schuldi gen aan hun verstand te brengen dat er ook nog een vereniging als de Bergruiters. respectievelijk Bergruitertjes is. (Naam en adres inzender bij redaktie bekend). werd georganiseerd en deze de ge maakte legpuzzels verkochten en de opbrengst hiervan onder de deelnemende jeugd werd verdeeld. Thans - gaat elk werkend persoon zijn eigen luxe weg zonder zich te bekommeren om zijn wérkloze collega's. Iedereen zegt: hij redt zich wel met de W.W.-uitkering, maar nie mand denkt eraan zijn medeleven aan het lot van zijn collega's te schenken. Zou het bv. niet moge lijk zijn alle werklozen met St. Ni- colaas of Kerstmis een kleine sur-, prise te schenken verzameld door de werkende collega's als teken van medeleven. Wie geeft hier een voorbeeld om zo'n organisatie op te zetten. C. G. B. Bij de tweede en derde aanwijzing van waardebonnen Winkelweek 1975 waren de gelukkigen: 250 gulden:: H. J. Stevens, Holterenkstraat 28 en Teja Feith, Ab Jansenstraat 12. 100 gulden: G. W. A. Groteboer, Beuseberg 168 en Van Aken, Ab Jansenstraat 4. 50 gulden: J. Wegstapel D 61, A. M. Ladiges-v.d. Linde, Churchill- straat 149, J. Nijland, Borkeld 49, G. Teeselink, B 79, H. Post, Berg manstraat 21, allen te Holten en G. H. J. Lansink, Goorseweg 74 te Markelo. Verder werden er 16 personen 25 gulden rijker en ontvingen 50 Hol tenaren en niel-Hollenaren een tientje. De laatste aanwijzing zal maandagavond om half acht in zaal Ami- citia plaatshebben en tevens zal dan worden bekendgemaakt het juiste gewicht van Sint en het paard en de Zwarte Pieten. Voor hen die het juiste gewicht.hebben*geraden zijn enkele flinke geldprijzen-beschikbaar gesteld. Tevens zal op deze laatste trekkingsavond een groot aantal prachtige en waardevolle prijzen worden aangewezen. De prijzen (waardebonnen) moeten bij de winkeliers wórden besteed vóór 31 december 1975.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1