AVOND VOL VOCALE AFWISSELING IN AMICITIA Landbouw kan werkgelegenheid flink stimuleren Ledenvergadering OLM-Holten Raad juist jnlorraeerd? Ouderavond Sdiooi met de Bijbei „Het Kompas" Amnesty International OPENING DISCO-ZAAK Vergadering Chr. Plattelandsvrouwen Verkeerscursus in Espelo besloten f Verloting Vele problemen vragen om oplossing iJHh - Vele belangstellenden genoten van gevarieerd programma Plattelands vrouwen Espelo Johan Fabricius voor RO N O Brief aan ministers Boersma en Van der Stee Ook veranderingen bij 't onderwijs Kampioenshond HOLTENS NIEUWSBLAD (dverientieprijs 20 cent per mm, (bij contract lager) Abonnementsprijs t 8.50 per half jaar, f 17.- per jaar: Losse nummers 35 cent, Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Hi Vrijdag 28 november 1975 27ste jaargang - no. 48 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers. Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W, Beijers, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Administratie: Gaardenstraat 17, tel. 05483-2995, b.g.g. 1533 Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad 1 la-r Si I In een tot de allerlaatste plaats bezet „Amicitia" hebben :ijdagavond „Holtens Gemengd Koor", het jongerenkoor ielicon" te Ho.lten, het gemengd koor „Kom nu met zang" t Gelselaar en Warnsvelds Mannenkoor een gevarieerd rog'ramma uitgevoerd, dat zeer werd gewaardeerd, een aardering die de plm. 300 belangstellenden met gul applaus spontane ovaties duidelijk onderstreepten. IK's voorzitter D. Aaftink sprak een kort openingswoord zijn lugde uit over de grote belang- lling en hij richtte zich met een lord van welkom in 't bijzonder de afgevaardigden van plaatse- ;e verenigingen en koren uit de igeving. Hij herinnerde vei-der het prachtige succes (2e plaats 17 koren) dat werd behaald op koorfestival '75 van de Kon. rad van Zang- en Oratoriumver- igingen in samenwerking met de (RO in mei van dit jaar en hij •ak een woord van dank tot di- Warmink die het steeds ar weer lukt het koor op hoger 1 te brengen. Aan de dirigent pianist Koopman werd een ge- lenk in couvert aangeboden en Warmink kreeg bloemen. 1GK opende het programma met prachtige „Adoramus te" van A.. Mozart dat bijzonder mooi gemeenteraad besloot in vergadering van maan- jl. twee verplaatsbare toollokalen over te nemen de gemeente Diepenveen, lke moeten dienen voor breiding van de openbare 'uterschool in „de Haar", lgens het gesprokene in de id zou dit voor het Rijk, de gemeente, een voor- il opleveren van ruim 7.000,-, vergeleken bij een der voorstel dat door de werd verworpen. Volgens een verslagje in Deventer Dagblad van ensdag 26 november onder kopje „Kwestie nood- alen: Raad Diepenveen ef buiten de krant" zou burgemeester van Diepen- :n, in antwoord op vragen een raadslid, o.m. gezegd >ben: „Holten moet er zelf nog geld op toeleggen, nt voorzieningen als een binding tussen de beide alen en het transport naar iten worden niet door het betaald", (f 51.000 red.). Is het vermelde in het center Dagblad juist is, g de vraag gesteld worden ie raad van Holten maan- avond dan wel goed is in- cht. (w.b.) en zeer gaaf van klank werd uit gevoerd. Het koor zong verder o.l.v. dirigent Warmink uit Goor drie werkjes van Felix Mendelshon, Villanellea alia Napolitana van Donatie en het bekende „Land of hope and Glory" met pianobege leiding van Gerard Koopman. De liederen die door het gemengd koor uit Gelselaar werden gezon gen waren van een heel ander gen re. De vocalisten zongen enthousi ast o.a. de negro spirituals „Just a little talk with Jesus" en „This In de maandelijkse bijeenkomst van de afd. Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen kon de presidente, mevr. Slijkhuis, een groot aantal dames welkom heten. Zij richtte zich in 't bijzonder tot de spreekster van deze avond, me vrouw Vuyst, binnenhuisarchitecte te Koekange (Dr.) die, nadat de huishoudelijke agenda was afge werkt, een interessante lezing hield over inrichting van het huis, kleuradviezen, verbouwing, inde ling bij nieuwbouw en subsidie mogelijkheden. Er werden naar aanleiding van de lezing een aan tal vragen gesteld, hetwelk aanlei ding gaf tot een geanimeerde dis cussie. De jaarlijkse kerstbijeenkomst zal worden gehouden op maandag 22 december. De prachtig geslaagde zangavond bracht als eerste koor op het po dium .JHoltens Gemengd Koor". world is not my home". Het koor o.l.v. Peter Dooyeweerd zong van Beintema „Het was op ene avond laat". Ook „Kom nu met zang" kreeg een hartelijk applaus en dit was in 't bijzonder bestemd voor het oudste koorlid Albert Legters, die op zijn 79e verjaardag toch meegekomen was naar Holten. Het tweede gastkoor op deze avond was het bijna 60 leden tel lende Warnvelds Mannenkoor, dat opende met „Sanetus" van Silcher. De mannen zongen verder 'n Tsje chisch volksliedje „Sijaj solnice" 'bariton solo Paul Eikelkamp), 't Monnikenkoor uit Verdi's „La for- za del destino" (tenor solo Arend Ruijsink). Het koor o.l.v. dirigent B. van de Vliet besloot met marsch- lied uit „Der Zigeunerbaron" van J. Stauss. Holtens Jongerenkoor o.l.v. Ine ke van Jaarsveld-Kevelam zorgde voor een prachtig slot van deze zeer geslaagde zangavond met een zestal liederen waaronder „Gleich wie mich" en „Last seven days", beide in een bewerking van de di- rigente. De prachtig geslaagde, zangavond werd met een dansje besloten. Op woensdag 3 december, opent Disco Dorresüsijn, haar nieuwe grammofoonplatenzaak in het pand Oranjestraat 31, tegenover Hotel Vosman, waar voorheen de Bonds spaarbank gevestigd was. De zaak voert een groot assortiment pla ten t.w. klassiek, pop, Jazz, Ge wijd, Sould, Country en Western, Nederlands-talig enz. De opening vindt plaats om 14.00 uur. De zaak is geopend tot 21.00 uur op deze dag. Verwezen wordt naar de aankondiging in dit nummer. In „De Boekenbus" van de RO- NO op zondag 30 november (19.05- 19.15 uur) heeft Tiny Mulder een gesprek met Johan. Frabicius. Het gesprek zal voornamelijk gaan over de kinderboeken, die Frabi cius heeft geschreven. Fabricius is een van de wéinige sc.-hrijvers, die zowel voor volwassenen als voor kinderen schrijft. Tei- bestryding van de werkloos heid in de bouw zal de regering op korte termijn een beslissing nemen over de besteding van f 650 miljoen. Het bestuur van het Landbouwschap besloot in zijn openbare vergadering van woens dag 19 november jl. in een brief aan de ministers van Sociale Za ken en van Landbouw te wijzen op verschillende mogelijkheden om werkgelegenheid te behouden en uit te breiden. Met werkgele genheidsprojecten in de land- en tuinbouw snijdt het mes aan twee kanten: de werkgelegenheid in de bouw wordt bevorderd, terwijl in de agrarische sector de werk omstandigheden in deze sector worden versterkt en verbeterd. Gebleken is dat deze projecten een spreiding in werkgelegenheid betekenen en een verbetering van de werkgelegenheid op het platte land. Bovendien reageert de agra rische sector snel op bijdrage- projeclen en bijdrageregelingen. Deze gaan gepaard met aanzien lijke investeringen van het be drijfsleven, waardoor de over heidshulp in de agrarische sector als een groot sneeuwbaleffect voor de gehele economie werkt. Een maatregel die tot doel heeft de agrarische bedrijfsgebouwen te verbeteren, heeft aldus het Land bouwschap in de jaren 1972 tot en met 1975 heel goed gewerkt. Met een overheidsbijdrage van in to taal f 116 miljoen is een investe ring in de sector agrarische ge bouwen bevorderd van ongeveer f 500 miljoen. Voor de werkgele genheid in de bouw en andere toe- Maandag 24 nov. vond de trek king plaats van de verloting van s.v. BATO. De trekking werd ver richt door de groepscommandant der rijkspolitie adj. Meijer. Alle prijzen zijn door het bestuur bij de prijswinnaars thuis bezorgd. De le prijs viel op no. 265 en verder op de no's: 1589, 1386, 129, 1427, 693, 955, 1375, 1269, 712, 1461, 1640, 833, 1421,. 1387, 665, 13, 1124, 2, 516, 873, 198, 186, 956, 715. In de recreatiezaal van de on langs officieel geopende nieuwe school met de bijbel „Het Kom pas" in het Kolcomplex werd door de oudercommissie de eerste ouder avond belegd. De voorzitter van de commissie, de heer G. Bulsink, opende de druk bezochte bijeen komst met gebed en sprak naar aanleiding van Spreuken 16 16-17 een openingswoord. De secretaresse gaf hierna een kort verslag van de vele activitei- In de in de bovenzaal van café-restaurant „Vosman" gehou den ledenvergadering van de afdeling Holten van de Over ijsselse Landbouw Maatschappij (OLM) heeft voorzitter J. W. Wesseldijk in zijn openingswoord gewezen op gunstige weers omstandigheden in deze herfst, die o.a. op de melkproduktie van invloed zijn geweest. Het betekende een compensatie van de schade die als gevolg van de abnormaal droge zomer werd geleden op vele bedrijven binnen de gemeente Holten. Voorzitter Wesseldijk herinnerde verder aan de windhoos op maan dag 14 juli, waardoor vrij veel schade aan de opstallen ontstond De dames van de afd. Holten van de Chr. Plattelandsvrouwen- Bond (CPB) kwamen in maande lijkse vergadering- bijeen o.l.v. me vrouw Van Iperen-Esseboom, die een openingswoord sprak n.a.v. het gelezen schriftgedeelte Gen. 1 26- 28. Nadat-besloten was de jaarlijkse kerstbij eenkomst met de eigen groep te houden, hield mevr. Van Engbrink-Ramaker 'n lezing over het onderwerp „Op weg naar ge lijkwaardige kansen. Een van de oorzaken van de positie van de vrouw is de grote invloed van de godsdienst overal ter wereld. Met name in de oosterse landen heb ben het Hindoeïsme en de Islam hun stempel gedrukt op de levens wijze van de vrouw. Evenals in andere ontwikkelingslanden is de vrouw hier erg achtergesteld en wordt er van haar gezegd „Het is tenslotte maar een vrouw". Uit de godsdienstige achtergron den blijkt dat de emancipatie van de vrouw niet alleen een kwestie is van wetten veranderen en aan passen maar ook van tradities en principes. Een vrouw heeft andere kwaliteiten dan de man. Geen twee mensen zijn aan- elkaar gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ieder mens is uniek voor God en de medemens. Wij moeten wel trach ten iedereen optimale kansen te geven zich te laten ontplooien. Wij zullen moeten streven naar meer ontwikkeling voor die anderen die tekort komen, dichtbij en ver af. Samen op weg naar gelijkwaardige kansen voor iedereen, zo besloot mevr. Van Engbrink. Er ontstond n.a.v. het onderwex-p een levendige discussie over de taak die de vrouw in deze maatschappij kan hebben en de zware hagel waardoor enor me schade werd aangericht aan de gewassen. Bij verschillende instan ties werd een verzoek gedaan om financiële steun voor sommige zeer zwaar gedupeerde boeren, maar tot nog toe zonder succes. Er zijn nog vele problemen (o.a. die van de buitenbussen) die om een oplossing vragen en het is van het allergrootste belang dat we als boerenorganisaties samen werken, zo zei de heer Wesseldijk. Nadat door secretaris A. G. Velt- kamp de notulen waren gelezen en enkele ingekomen stukken waren behandeld sprak de heer G. ten Kate te Balkbrug, secr. Coberco en vice-voorz. Prov. Bestuur OLM. over het onderwerp „De huidige zuivelsituatie". De situatie op de botermarkt kent momenteel weinig problemen mede dank zij de toetreding van Engeland tot de EEG. Door subsidiëring van de boter kan deze in Engeland voor een aantrekkelijke prijs op de markt worden gebracht. Minder gunstig is de situatie in de melkpoeder sector. In Nederland is 400.000 ton in voorraad en in de EEG maar liefst een miljoen ton, beide met inbegrip van de handelsvoorraden. Ook op de kaasmarkt is de situa tie minder rooskleurig. Vraag en aanbod zijn niet volledig in even wicht. De kaasproducenten hebben hier terdege oog voor en kwamen overeen de produktie nog iets meer terug te nemen. Het streven van de EEG-commissie is er duidelijk op gericht om in de zuivelsector minder te produceren o,a. door om schakelen van melk- naar vleespro- duktie. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervan werd druk gebruik gemaakt. Voor zitter Wesseldijk sprak een woord van dank tot de heer Ten Kate en offreerde een rokertje. De directeur van de Huishoud school, de heer P. Cammeraat. aeed in deze vergadering nog enkele mededelingen over de veranderin gen op onderwijsgebied en de vele vergaderingen die door de leraren bezocht moeten worden. Hopelijk komt het dit jaar nog in orde en zal de rust terugkeren. Directeur Cammeraat bracht het bestuur van de afdeling Holten en het provinci aal bestuur dank voor de mede werking die wei'd verleend bij de uitbreiding van de school met twee lokalen, waardoor de 180 leerlingen onder één dak zijn. ten die werden ontplooid tussen de verhuizing van de Boschkamp (12 mei) en de opening van de school. Dank zei de medewerking van zeer veeln is het toch allemaal voor el kaar gekomen. Van het schoolbe stuur ontving de commissie start- geld om de verhuizing en de feest dag voor de kinderen te kunnen betalen. Om de berooide kas weer aan te vullen werd door het hoofd der school, de heer J. H. van Eng brink (mede lid van de oudercom missieeen voorstel gedaan waar mee de ruim honderd aanwezige ouders spontaan akkoord gingen en zelfs nog bereid waren om meer te geven dan gevraagd werd. Nadat de heer Van Engbrink het agendapunt „Schoolzaken" fïad toe gelicht, waarbij o.a. aan de orde kwamen nieuwe rapporten, school- melkvoorziening, begintijden van de school etc. hield mevr. Jansen, logopediste in dienst van de ge meente Holten, een causerie over „Logopedie" wat inhoudt: hulp bieden bij spraakstoornissen en wel in de ruimste zin van het woord. Een pasklare therapie voor stoor nissen als slissers, verkeerd ge bruik van de r, stotteraars, hees heid en broddelaars is niet te ge ven daar ieder kind een eigen aan pak nodig heeft. De ouders zijn al tijd van harte welkom om over hun kind te komen praten. De advie zen en de eventueel te volgen the rapie zijn kosteloos. De heer Van Engbrink sprak een woord van dank tot mevr. Jansen en overhandigde haar een ge schenkbon. Hij ging hierna voor in dankgebed en wenste allen wei thuis. Op de Int. Nat. Tentoonstelling te Amsterdam kreeg de Hongaarse staande hond (Viszla) „Galfrid Otem" (imp. eng) van mevr. J. V. Smit, Lichtenberg 6 te Holten het certificaat „1 U" kampioen, beste van het ras en de titel „Winner 1975". In 't gebouw „Trefpunt" te Es pelo vond de uitreiking plaats van de verkeersdiploma's door de heer E. Kruit, oud-adj. der rijkspolitie te Holten. De adjudant feliciteerde alle geslaagden en spoorde de af gewezen kandidaten aan om vol te houden, een volgende keer lukt het dan zeker. Hij vond het deelnemen aan de cursus het belangrijkste. De heer C. Knijff, voorzitter van de afd. Holten Veilig Verkeer be dankte de heer Kruit voor het vele werk dat hij voor deze cursus heeft verricht en hij bood een geschenk in couvert aan. De cursisten of freerden een boekenbon. Hierna werd door de h.h. Kruit en Knijff aan de hand van dia's een verlceersquiz gehouden, die de 27 geslaagden weinig problemen opleverde. De geslaagden zijn: mevr. G. J. Marlcvoort-Meijer Espelo 35, B. J. Marktvoort Espelo 35, W. Rensen E 77, J. Nijenhuis E 20a, E. Struik Espelo 3, mevr. G. W. J. Slijkhuis- Dikkers Espelo 31, mevr. J. Paal- man-v. Zon Espelo 5, E. Krikkink E 23a, mevr. J. A. Nijland-Meilink E 71, mevr. H. H. Rensen-Rietberg Espelo 79, N. B. Nijland Espelo 71, mevr. J. G. Stevens-Boode Espelo 61. B. J. Stevens Espelo 17, G. Ren sen Espelo 54, mevr. D. Olthof- Klein Hörsman Neerdorp 70, A. Paalman Espelo 5, G. J. Luggen- horst Espelo 75, J. Vukkink E 19. J. ten Dam Espelo 21, F. Schippers Espelo 15, D. ten Dam Espelo 7, mevr. G. Prins-Schippers Neerdorp 105, J. G. Prins N 105, D. van Hui genbosch Neerdorp 39, G. J. Klein Horsman Neerdorp 70, H. Paalman E 88, de heer Huieman E 40. leverende sectoren betekende dat een bijdrage van 10.000 manjaren. Grote belangstelling bestaat in land- en tuinbouw ook voor de regeling particuliere cultuurtech nische werken. Deze regeling zal zo snel mogelijk weer opengesteld moeten worden. De regeling geldt voor verbetering van toegangs wegen tot de bedrijven, erfverhar- ding, verbetering bodemstructuur, ontwatering en kavelaanpassing e.d. Ook verbetering van het wegen net op het platteland en verzwa ring van het elektriciteitsnet ko men volgens het Landbouwschap in aanmerking om deel uit te ma ken van het extra stimulerings programma voor de werkgelegen heid 1976. Mensen en actiegroepen die zich ernstig bezorgd toonden over wat er b.v. in Chili, Zuid-Afrika, Spanje en an dere dictatoriaal geregeerde landen gebeurt met de poli tieke gevangenen en zich keerden tegen de verschrik kelijke dingen die daar plaats vonden en nog vinden in de vorm van martelingen, heb ben van bepaalde zijde vaak te horen gekregen, dat zij zich niet of nauwelijks keer den tegen de onmenselijke toestanden die er in de Oost bloklanden heersen. Dat verwijt is thans zeker niet houdbaar, als het al houdbaar was, nu Amnesty International eeo uitvoerig rapport gepubliceerd heeft over de behandeling van de politieke en religieuze gevan genen in de Sovjet-Unie. Het beschrijft de situatie van de vele gevangenen in de USSR, die omderwille van hun vrij heidsidealen en godsdienstige opvattingen genadeloos in kampen worden opgesloten, waarin met de mensenrech ten geen rekening wordt ge houden. Er is daar sprake van ernstige misstanden. Men heeft daarover in ons vorige nummer en in de dagbladen kunnen lezen. Het is naar onze overtui ging een gelukkig verschijn sel, dat steeds meer mensen zich bewust worden van de grote misstanden, die in de dictatoriaal geregeerde lan den voorkomen en daar ook iets aan willen doen. Want het staat onomstotelijk vast, dat de autoriteiten in die lan den niet voorbij kunnen gaan aan hetgeen in de vrije we reld over het lot van de gevangenen openbaar wordt gemaakt. Al is het slechts mondjesmaat, er komen be richten uit die landen dat gevangenen worden vrijgela ten of althans een wat betere behandeling krijgen. Ook in onze plaats zijn er mensen die zich het lot van de onderdrukten en geketen- den willen aantrekken. Er heeft zich hier een groep gevormd van Amnesty Inter national, waarvan het secre tariaat is gevestigd op het adres: Houtweg 19, telefoon 2062. Deze groep wil de weg wij zen hoe men hulp kan verle nen, door lid te worden, mee te doen aan de maandelijkse brievenactie: „schrijven voor gevangenen", deel te nemen aan een adoptiegroep of aan een werkgroep, dan wel mee te doen in een campagne te gen de martelingen. Ook kan men regelmatig geld sturen of een eenmalige bijdrage zenden. Deze bijdragen kunnen een lichtpuntje gaan worden in de dikwijls onhoudbare toe stand waarin vele duizenden mensen op deze wereld ver keren. (w.b.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1