Werklozen-ontmoetingsweek op Diependaal infill Ouderavond van o. 1. Dorpsschool Groet een vrind en help een kind Voorlees wedstrijd in Dijkerhoek Prijsuitreiking en gezellige avond Holbatheo Burgemeester Enklaar onwel geworden Jaarvergadering muziek vereniging „H.M.V.' Feestavond buurt vereniging Goidstenstraat Autocross Afsluiting Boekenweek Ivertentieprijs 20 cent per mm, (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar; t IT.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op Onder het motto: „je beraden over dingen die je moet ieten als je werkloos bent" wordt van maandagmorgen 24 lovember tot en met zaterdagmorgen 29 november in de folkshogeschool „Diependaal" te Markelo een ontmoetings reek georganiseerd voor iedereen, die langer dan een half «ar werkloos is. In juni van dit jaar hebben e cursusleidster mej. Gou- riaan en haar collega Yke p Boer ook reeds zo'n ont- ioetingsweek georganiseerd, je deelname is toen nogal ïgengevallen, maar men èeft nu hoop op een grotere eelname omdat zich nu al leer dan zestig deelnemers ebben aangemeld. Het doel van deze bijeen komst is het bespreken van persoonlijke problemen, het geven van informatie over wetten, regelingen en het functioneren Van de instan ties, die met de zorg voor werkloze werknemers zijn belast. Het gaat daarbij voor al ook om het waarom van de werkloosheid, de positie van de werkloze mens en het bespreken van de problemen van anderen, om zich daar zelf als het ware aan te toet- De problemen van de werk loosheid zelf worden op Die pendaal niet opgelost en men kan de mensen daar uiter aard ook niet aan werk hel pen, maar het kan zijn nut hebben te ervaren hoe ande ren de gesel van het werk loos zijn ervaren. Plaatsgenoten die in deze positie verkeren en wat meer willen weten over deze ont- moetingsweek, kunnen zich met de volkshogeschool in Markelo in verbinding stel len. 1 B liwiii KSi )insdagavond hield de muziek- eniging HMV haar jaarverga- ing in hotel Holterman. i zijn openingswoord richtte rzitter A. Westerik zich in het ondér tot de jeugd. Mede door vorming van een majorettenpe- fn heeft de vereniging een an- gezicht gekregen. De vereni- bestaat thans in feite uit vier :pen, te weten het senioren-or- het jeugdorkest, de drum- d en het majorettenpeleton. ooral organisatorisch en be- irlijk vraagt dit aanpassing en gewijzigde aanpak. In onder- samenwerking zal naar de te contactpunten gezocht moe- worden. rote aandacht zal besteed moe- worden aan de opleidingen. De ing van alle groepen is in goe- ïanden. Gepoogd zal worden in rleg met de oudei's voor de jon- i van het jeugdkorps 'n hoof- jke voortgezette opleiding te nen. et de verjonging van het mu- korps is de kwaliteit verhoogd, een zich heeft geopenbaard op topconcours 1975. Wel moet rbij worden geconstateerd dat vereniging kostbaarder is ge- den. Er is gewoon rekening gehouden, dat jaarlijks enige leden de vereniging gaan aten. Dit mede als gevolg van ard van onze gemeente en het 30 d én de soort van de hr- splaatsen alhier. Jaarverslagen cretaris J. Schippers liet in jaarverslag 1974 de diverse 'iteiten nog eens de revue pas- Voor de gemeenschap kwa- korps en drumband vele keren ie weg: carnavalsoptocht, ko- innedag aubade bij 't gemeen- is en lampionoptocht op de Kol, herdenkingen bij het monu ment en op de Canadese begraaf plaats, de dorpsavond in juni, de braderie-zomerfeesten, opening nieuwe speeltuin, buurtfeesten in Dijkerhoek en Espelo, rondgang met St. Nicolaas enz. Er werd ge concerteerd voor de burgerij en medewerking verleend aan samen komsten in de hervormde en gere formeerde kerk. Er werd opgetre den voor de muziekkring in mars en concertfestival en op solisten wedstrijd. Meerdere jongelui namen met gunstig gevolg deel aan de KNF muziekexamens. De drumband nam deel aan het topconcours in Ge- mert en behaalde in de hoogste af deling het kampioenschap van Ne derland. Het korps slaagde op het concours in de sporthal in Hattem cum laude, of in de muziektaal 'n eerste prijs met lof van de jury, 327 punten. Penningmeester F. J. Schuppert Dat is nog steeds de slogan waarmee het Kinderfonds van de Verenigde Naties „UNICEF" jaarlijks zijn wenskaarten en agenda's aan de man tracht te brengen. Gewone wenskaarten spreken van geluk en voorspoed. Wenskaarten van Unicef dóen daar ook iets aan. Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties, dat overal ter wereld hulp brengt voor het welzijn van kinderen, die tekort komen. De jaarlijkse verkoop van Unicef-kaarten, -agenda's en -posters is ook in onze gemeente weer begonnen. Met z'n allen kunnen we daar veel aan doen. De opbrengst komt ten goede aan een groot aantal projectën: reizende gezondheidsdiensten, gezond heidscentra voor moeder en kind, voedingsprogramma's, voorzie ning van zuiver drinkwater enz- Jaarlijks ontvangen 100 miljoen kinderen en moeders direct hulp van Unicef. De projecten worden door de hulpontvangende landen opgezet en Unicef helpt bij de uitvoering daarvan. Unicef werd ruim 25 geleden opgericht door de Verenigde Naties om de Europese kinderen, die door de oorlog getroffen waren, te helpen. Na het herstel van Europa heeft Unicef zijn werk vooral gericht op de ontwikkelingslanden. Voor elke gulden, toegekend door Unicef, besteedt de gesteunde regering minstens een rijksdaalder. Unicef neemt in meer dan 100 landen deel aan de bouw van duizenden ziekenhuizen en centra voor gezondheidszorg. Verder wordt ook vakopleiding en voedingsonderricht bevorderd. In 1975 heeft Unicef de noodtoestand uitgeroepen voor de kinderen in de wereld. De ondervoede kinderen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika hebben dringend hulp nodig. Naast kaarten, agenda's en posters, wordt door Unicef nu ook bouwspeeigoed uitgegeven, onder de titel „Educoil". Het is geschikt voor elk kind dat. netjes met schaar en lijm kan werken. De depothoudster in Holten is mevrouw M. Heij, Nagelhout- straat 43. tel. .2740. Verkoopadressen zijn: mevrouw B. Daleboudt-Alblas, Looikolk- Str'aat 11, de Amro-bank, Dorpsstraat, mevrouw J. Wijnnobel, Mr. G. Vixseboxsestraat 29, mevrouw P. Akkerman, Schutters- weg 8 en mevrouw J. H. van Engbrink, Churchillstraat 29. STEL DE KINDEREN NIET TELEUR De buurtvereniging Goldsteinstr. en omgeving hield zaterdagavond in feestzaal Vosman haar jaarlijk se feestavond. Voorzitter Harbers sprak 'n welkomstwoord en bracht vervolgens dank aan de heer Dijk- slag, die elke maand zorgt voor in casso van de contributie. Hem werd een rijk gevulde vleesschotel aan geboden. Voor mevr. Dijkslag wa ren er bloemen evenals voor mevr. Spenkelink, die onlangs de pensi- De kernleden en steunpilaren van H.M.V. jubileerden. V.l.n.r. F. J. Schuppert (50 jaar muzikant), voorzitter A. Westerink, H. Oolbekkink (60 jaar muzikant) en G. Voordes tweede voorzitter. beëindigde de toelichting óp zijn financiële verslag met de woorden: „Het is meest wel een griezelige zaak, omdat wij van giften en ga ven moeten bestaan. Maar ook dit jaar mogen wij niet klagen". Bestuursverkiezing Het bestuur zal enige wijziging ondergaan, omdat daarin op eigen verzoek niet terugkeren de heren Bulsink, "Schippers en Schuppert. In hun plaats werden benoemd de heren H. J. S. Bouwhuis, W. van Geenhuizen en S. C. Meinsma. Henk Koopman Johzn. werd ge huldigd wegens het 40 jaar muzi kant zijn. Met enige passende woorden reikte de voorzitter hem het nieuwe mouwenembleem uit. Bij samenstelling van de evene mentenkalender voor 1976 werden er meerdere suggesties gedaan. Vast staat dat naast de traditionele optredens de show de nodige aan dacht zal krijgen. Ter afsluiting van de „Kinder boekenweek" werd er voor de kin deren van de o.!. school in Dijker hoek een voorleeswedsirijd gehou den. Elke klas had een tijdlang extra nadruk gelegd op het voor- drachtslezen. Het ging er om een stukje proza boeiend voor te lezen. De kinderen die in de klas door de voorronde waren gekomen, mochten voor de hele school een stukje lezen, waarna een jury be sliste welk kind een prijs kreeg. Het programma werd afgewis seld door zang en blokfluitipuziek, terwijl in de pauze getrakteerd werd. Het gelezene stond op een behoorlijk peil en de jury had geen gemakkelijke taak. Aandoenlijk is altijd weer de eerste klassertjes uit hun boekje voor te horen lezen. Aan. het eind van de middag wekte het hoofd der school, de heer Kroon, de kinderen op de komende winter veel te lezen, het zij voor ontspanning, hetzij voor ontwikkeling. Er zijn boeken ge noeg in de openbare leeszaal in Holten en op school is er in elke klas een goedgevulde bibliotheek. Uit een kleine enquête onder de leerlingen van de hoogste klassen bleek dat boeken van „de Kame leon" en „de Vijf" tot de favorie ten van de jeugd behoren. De prijzen werden gewonnen door: Klas I: Marjan Rensen, Bea v. d. Berg en Johannes Herts. Klas 2: Erna Weijers, Marian Temmink en Anke Wissink. Klas 3: Geke Markvoort, Die Remmerswaal en Willy Boode. Klas 4: Henny Nij- land. Joke Jansen Manenschijn en Ineke Bosman. Klas 5: Anke Ren sen, Wim Baltus en Thea Luggen- horst. Klas 6: Tineke van Santen, Aart Kroon en Bea Pinkert. Onder de leerlingen van de hele school werden 6 prachtige boeken verloot. De. gelukkigen waren: Fuico Remmerswaal, Gerrit Nik- kels, Geke Markvoort, Dinant Klein Teeselink, Erik Rensen en Wim Rensen. .- oengerechtigde leeftijd bereikte. Voorzitter Harbers droeg hierna de leiding over aan de heer Jan Mossink die het o.a. als „kwismas- ter" buitengewoon goed deed. De prijzen die beschikbaar waren ge steld, werden bij de muziekkwis gewonnen door de heer A. Kamp man. De prijs voor de beste stoe- lendansers was voor de dames Hof man en Vincent en het echtpaar Ten Wolthuis werd uitgeroepen tot het beste danspaar. Tussen de bedrijven door wer den er hartige hapjes gepresen teerd en werd er gedanst op mu ziek van het duo Heersmink uit Den Ham. Al met al weer een zeer geslaagde en gezellige feestavond. Op boven staande foto staan: v.l.n.r. mevrouw Spenkelink, me- vrouw Dijkslag en de heer Dijk slag en voorzitter Harbers. Van de uitreiking der prijzen van de op 23 augustus gehouden zilveren jubileum paardenfokdag heeft het bestuur van de vereni ging „Holbatheo" (Holten-Bath- men en Omstreken) zaterdagavond in de grote zaal van café-restau rant een gezellige avond gemaakt. Voorzitter Willem Starink uit Bathmen sprak een woord van welkom waarbij hij zich in 't bij zonder richtte tot wethouder H. Wisselink te Bathmen en de heren E. van Ittersum te Ommen en H. Schrijver te Terwolde, die beiden vele jaren in Dijkerhoek met een aantal andere heren de viervoe ters hebben gekeurd. Voorzitter Starink dankte alle juryleden hiervoor en hij sprak tevens een woord van dank tot de familie Kloosterboer voor het be schikbaar stellen van het keu ringsterrein, tot de schenkers van de prijzen, tot de fa. H. J. Bouw huis te Holten die 25 jaar zorgde voor de geluidsinstallatie en tot de leden die elk jaar weer met hun paarden naar Dijkerhoek kwamen. De heer Starink betreurde het dat de heer A. J. Ganzeboom te Raalte, voorzitter van de afd. Over ijssel Warmbloed Paardenfokkerij Nederland (WPN) deze avond niet aanwezig kon zijn. De heer Gan zeboom was in Dijkerhoek 25 jaar jurylid/algemeen arbiter en heeft in de loop der jaren zeer veel en belangrijk werk voor „Holbatheo" gedaan. Hem werd hiervoor harte lijk dank gezegd. In zijn openingswoord schonk de heer Starink nog aandacht aan de paardenfokkerij die in de laatste jaren een heel andere richting is uitgegaan, nl. in die van de rij- en tuigpaarden. Deze verandering is mede een gevolg van de gemacaih- satie waardoor niet zo veel meer met paarden wordt gewerkt. Na het openingswoord van de -voorzitter liet de 2e voorzitter, de heer J. Smale, in een lang ge dicht (eigen werk, in dialect) de kwarteeuw „Holbatheo" de revue passeren. Hij bracht hierin o.a. dank aan voorzitter Wim Starink, aan secretaris Jan Boode uit Es pelo en penningmeester Mans Har- melink te Loo. In de pauze werd een verloting gehouden en werden de 'talrijke prijzen van de paardenfokdag, die bestonden uit bekers en medailles aan de winnaars uitgereikt. Na de pauze kreeg Jan van Bat- tum (Jan Leijenaar) met gezellige praatjes en „dingen die echt ge beurden" de lachers vlot op zijn hand. Nadat voorzitter Starink allen die meewerkten aan het welslagen van de avond had bedankt was er gelegenheid voor een dansje, waar bij een echtpaar op accordeon en drums voor muziek zorgden. Auto Sportvereniging Holten lt' zaterdagmidag 15 november cross op een terrein in De r bij 't Kleine viaduct. Voor name hebben meer dan 50 ireurs", waaronder een aan- iames, ingeschreven. De start het evenement - met ongetwij- weer een summum aan span- en sensatie - is om half drie. loegang is gratis. Op donderdag 6 november j.I. was er door de oudercommissie van de Dorpsschool een ouder avond belegd in de hal van de school. Om 8 uur heette voorzitter E. K. Pronk de aanwezigen, waar onder enkele gasten, hartelijk welkom. Hij schetste de situatie waarin het onderwijs in Nederland verkeert door gewijzigde inzichten en veranderde situaties. De secretaresse, mevrouw M. Nijland-Dijkslag, las hierna het jaarverslag, waarin werd opge somd, over welke aangelegenhe den de oudercommissie zich in het afgelopen jaar zoal had beraden. De notulen van de vorige ouder avond werden tijdens de pauze ter inzage gelegd voor belangstellen- dén. De penningmeester, de héér J. A. Aanstoot, gaf een verslag aangaande de inkomsten en uitga ven van de ouderkas. Hij eindigde met een batig saldo van f 248.12. De kascommissie bracht een gun stig vei'slag uit betreffende de contx'ole en stelde bij monde van de heer G. D. W. Bxünks voor de penningmeester te déchargei'en. Aldus geschiedde. In de plaats van het aftredende lid G. Jansen werd de heer F. J. Haan benoemd tot kascommissielid. Deze aanvaard de zulks. Nieuwe leermethoden Onder het agendapunt medede lingen kreeg het schoolhoofd, de heer B. H. Bx-ouwer, gelegenheid enkele schooiaangelegenheden toe te lichten. Spreker begon met te wijzen op enkele ter inzage geleg de nieuwe leerboeken, die in de pauze konden worden doorgebla derd. In de loop van enkele ja"re« zijn, aldus de heer Bi'ouwer, nieu we leex-methoden aangeschaft voor Nederlands, x-ekenen, vadex-landse geschiedenis, aardrijkskunde en kennis der natuur,, terwijl nu een nieuwe methode is gekozen en aangeschaft voor het aanvankelijk leesonderwijs. Hij wees er met grote nadx-uk op, dat het belang rijk is om voor de leerlingen van de hoogste klassen een degelijke schooltas aan te schaffen, waar door de leerboeken een langere levensduur krijgen, als er huis werk woi-dt opgegeven, en die zai toch te zijner tijd moeten woi'dcn aangeschaft als de leexiingen naar het vexwolgonderwijs gaan. Vex-der deelde hij aan de ouders mee, dat de kinderen thans grat's boeken kunnen lezen van de Plat telandsbibliotheek alhier. De re gering betaalt het abonnement, terwijl tot nog toe de school be taalde met geld van de oudpapier- kas, voor de klassen drie tot en met zes. De schoolmelkverstxrek- king werd even besproken in ver band met de kostenstijging. De verjaardagviering van de leef krachten is altijd weer een blijde gebeurtenis voor een schoolklas. Ook dit werd toegelicht. Tenslotte vernamen de ouders nog, dat me juffrouw E. van Ittersum binnen kort gaat vertx-ekken, in vex'band met een benoeming aan een open bare school te Apeldoorn. Het spijt ons dat ze vertrekt, maar we gunnen haar ook van harte, dal ze haar gaven en kwaliteit-jn el ders in dienst gaat stellen van de jeugd, aldus spreker. Bij enkele kandidaatstelling wer- den de oudercommissieleden II. Maats, H. E. G. de Reuver-Heile- man en A. J. Vincent-Ulfman her kozen. Hierna stelde de voorzitter de rondvraag aan de orde. Slechts een enkele aanwezige maakte hiervan gebruik en de pauze werd aangekondigd. Dialect: Moedertaal Tegen negenen kreeg de heer G. J. Lodeweges, leraar te Deven ter, het woord. Hij sprak over de waarde en het wezen van het dia lect. Volgens spreker is de waarde iets subjectiefs. Voor hem is het dialect zijn moedertaal en daar houdt hij van! Wat is eigenlijk een dialect? Wij verstaan hier onder meestal een taalvorm, af wijkend van het Nederlands. Het is incompleter dan een taal. Een dialect is bezig taal te worden, wanneer er een zekere literatuur is ontwikkeld. Ook kan men zeg gen dat het een taal. is geworden, wanneer men zich ervan bedient onder alle omstandigheden des levens. Na zijn uiteenzetting las de heer Lodeweges een stukje Rijssens dialect van Del Campo en Andersens Lelijke jonge eendje in het Deventers door Draaier. Voorzitter Pronk bedankte spre ker hartelijk voor diens bijdrage en gaf gelegenheid tot het stellen van vragen. Hierna zongen de aanwezigen een paar liederen en werd er tot besluit nog een korte Holter film vertoond. Na beantwooxding in tweede ter mijn op de algemene beschouwin gen betreffende de ontwerp-begro- tingen voor 1976. werd burgemees ter mr. W. H. Enklaar, vorige week donderdagavond, tijdens een korte pauze van de raadsvergadering, in hotel Holterman onwel. Na thuiskomst constateerde een arts dat de burgemeester overver moeid was en schreef hem enige dagen rust voor. Na het gereed komen van de „dikke boeken" heeft het college in sneltreinvaart gewerkt aan een 26 bladzijden tellende aanbiedings brief, waarmee de nieuwe begro tingen jaarlijks aan de raadsleden plegen te worden aangeboden. Na de algemene beschouwingen van de raad vorige week maandag, had het college slechts twee dagen tijd om een goed gemotiveerd ant woord voor te bereiden. Een pe riode die, in het licht van de vele vragen en opmerkingen van de raad, als uitermate kort moet wor den gezien. Na beantwoording door het col lege volgde vorige week donder dagmiddag vervolgens een tweede termijn, bij welke gelegenheid de diverse x-aadsfracties *het college, middels een diepgaande discussie, nog eens flink aan de jas trokken, m.b.t. de door hun geuite wensen. Hoewel de gehele begrotingsbe handeling in alle vriendelijkheid is verlopen, is het toch duidelijk dat een dergelijke marathon veel in spanning. voortdurende concentra tie- en uithoudingsvermogen vraagt van het colege .Zeker wanneer het geheel zich afspeelt binnen een zo kort tijdsbestek. Aangezien zowel het college, als enige raadsfracties onder andere wórden bemand door personen die echt niet meer tot. dé allerjongste generatie kunnen worden gerekend (ook al doet hun uiterlijk en hu mor zulks niet vermoeden) is de vraag interessant, of in de nabije toekomst niet wat meer tijdsruimte voor het geheel dient te worden genomen. Een vraag die, helaas, meestal pas dan boven komt wan neer zich een dergelijk gebeuren voordoet. Maar, hoe dit ook moge zijn, de keus tussen het (nodeloos) maken van ongelukken en/of het houden van een extra raadsverga dering lijkt ons op dit punt toch echt niet zó moeilijk. De wens die door loco-burge meester J. Rietberg namens de raadsleden werd gedaan -voor een voorspoedig herstel is inmiddels in vervulling gegaan want mr. En klaar heeft zijn werkzaamheden hervat. Vrijdag 14 november 1975 27ste jaargang - no. 46 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers. Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers, Holterberg 13, tel; 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 •Administratie: Gaardenstraat 17, tel. 05483-2995, b.g.g. 1533 gir o 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1