«Tweede christelijke school officieel geopend Blij u te sien AR kuif rieden op werkbezoek DAVE TRAVIS In ..Schu re 15 Insp. Rienstra: Mooi hn funamaeet getouu, nieuws ps, Goed licht Bevestiging en intrede van drs. A. W. Berkhof Lager onderwijs in Holten goed gehuisvest lil jRODE KRUIS- Open Deur-samenkomst jCe _J I" VEEHALEN UIT DE LIEMERS 55 55 Zondagsschool- naeniws Kampioens-cross in Holten HOLTENS NIEUWSBLAD .dvertentieprijs 20 cent per mm, (bij contract lager) Abonnementsprijs 8.50 per half jaar, f 17,- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Hoitens Nieuwsblad Vrijdag 7 november 1975 27ste jaargang - no. 45 Uitgave van de Stichting „Hoitens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers. Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers, Holterberg 13, tel. 05483-1334 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Administratie: Gaardenstraat 17, tel. 05483-2995, b.g.g. 1533 itÉVOi ■S Donderdagmiddag heeft in tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden burgemeester mr. W. H. Enklaar de tweede (christelijke school aan de Hoffestraat te Holten officieel geopend, nadat hem de sleutel was aangeboden door Karin jCents en Wim Meilink. De officiële opening had plaats ruim :en jaar nadat de eerste steen werd gelegd door de oud- oorzitter van de schoolvereniging, de heer G. W. Rietman. >e zesklassige school werd gebouwd door Holtense aanne- ïers. Hoofdaannemer was de firma Koopman en Zn., Kerk- ofsweg te Holten. .„Belangrijke stap In de ruime crearuimte van de school werden de genodigden wel- j|kom geheten door de voorzitter lijvan het schoolbestuur de heer A. f"j. Nijkamp. Voorzitter Nijkamp herinnerde in zijn toespraak aan 'flde opening van de eerste christe- jlylijke school in Holten omstreeks de jaarwisseling 1906/'07. Toen ,-jnoesten financiële offers worden (Ijgebracht door mensen die dat niet "of nauwelijks konden. Toen werd het bestaansrecht van een „school ^ftnet de bijbel" fel betwist, maar ||jde school kwam er in vertrouwen en met veel gebed. Dp 30 oktober 1975 is weer een belangrijke bladzijde aan de ge schiedenis van de school toege voegd en weer een stap gezet in ide richting ..van .hej.doel van de ichooïvereniging, de instandhou- ling van een „School met de bij- in Holten. Een lang gekoesterde wens van 3e ouders is met deze schoolbouw vervulling gegaan. De heer Nijkamp bracht dank aan allen lie hun medewerking verleenden de bouw en hij richtte zich het bijzonder tot het college van Burgemeester en Wethouders, tot de inspecteur Lager Onderwijs de heer Y. Rienstra te Schalk haar en tot hoofdaannemer Koop man die met grote voortvarend heid de school heeft gebouwd. Goede dag voor Holten Burgemeester W. H. Enklaar zei maar al te graag te voldoen aan het verzoek om de tweede christelijke school „Het Kompas" te openen. Het is een voorrecht tot deze openingshandeling te worden geroepen. Met de groei van de gemeente groeide de school mee, werd de behoefte aan schoolaccomodatie groter. Bij een tekort aan ruimte is er steeds de bereidheid bij allen diehet on derwijs dienen om samen te wer ken, overal waar dat mogelijk is elkaar bij te staan. Het christelijk onderwijs vond tijdelijk „onder dak" in de o.l. Dorpsschool en het gebouw „Irene". De tijd van ver strooiing" is voorlopig voorbij. Het lager onderwijs in Holten is thans overal goed gehuisvest in moderne gebouwen. Het voortge zet onderwijs zal, wanneer de voortekenen niet bedriegen, begin 1977 een onderdak krijgen, dat recht doet aan de betekenis daar van in onze gemeente. Daarom is het ook voor ons allen in Hol ten vandaag een goede dag, waar op wij weer gevorderd zijn op on ze weg naar goede onderwijsvoor zieningen. Burgeemseter Enklaar wenste geluk met de prachtige moderne school en bracht het be stuur hulde dat niet beschikkend over een ambtelijk apparaat, maar in vrijwilligheid zijn be stuurstaak vervulde. Mooi en functioneel gebouw Mede namens de minister van onderwijs werd het woord ge voerd door de heer Rienstra, in specteur L.O. in de inspectie De venter. De officiële opening van dit prachtige gebouw is een ge beurtenis die tot grote tevreden heid stemt. Het betreft ook hier een 'mooi en functioneel gebouw da', in estetisch en hygiënisch op zicht aan behoorlijke eisen voldoet en dat ruimte biedt voor alle ac tiviteiten, die tot het onderwijs teer en opvoedprogramma van 'n school behoren. De heer Rienstra feliciteerde het hoofd der school de hoer J. H. Engbrink en zijn medewerkers en werksters met de nieuwe school alsmede de leerlin gen en hun ouders. Gelukwensen en cadeaus. Verder werd nog het woord ge voerd door de heer H. Chr. Voge- ly, hoofd van de Chr. School „De Schakel", door architect Reitsma te Deventer, namens allen die aan de bouw medewerkten, door de heer Haan namens de Chr. Kleu terschoolvereniging, door de heer G. W. Rietman, namens de oud bestuursleden, door de heer H. v. Wijngaarden namens de Ned. De houtsculpture van de Iloltense kunstschilder Henk Breedveld. Herv. en Geref. Kerkeraad, door de heer B. H. Brouwer namens 't personeel van de openbare scho len, door de heer A. Meijerink na mens de Oudercommissie en door het. hoofd der school dn heer J. H. van Engbrink. De. nr-isto spre- !:->~s heten hun gelukwens verge zeld gaan van een geschenk in couvert, een cadeau of bloemen. Na de bijeenkomst had de ont hulling plaats van een houtsculp tuur, een kunstwerk von de Hol tense kunstschilder Henk Bree- veld, wariri de dynamische gang van het schip symboliseerd de vaart der volken, Het levensryth- me wordt uitgebeeld door de he terogene samenstelling van de kinderkopjes uit alle rassen. In de opgaande lijn richten zij hun blik hier en over de horizon naai het oneindige leven. De volwassen mers aanvaardt een uitgezette koers nog wel, doch de wijze waarop bepaalt hij liever zelf. Het kind daarentegen kan nog soontaan over de schouders van anderen zien om hun koers te vol gen. Bijzonder is dan ook de functie van deze school om als „Kompas" te mogen dienen. Het prachtige kunstwerk werd door de aanwezigen zeer gewaar deerd en velen gaven hiervan met 'n persoonlijk woord en een hand druk blijk. Onen buis 's Avonds was er „Open-Huis" cn zeer velen maakten toen van de geboden gelegenheid om de prachtige school te bezichtigen. Men was over hetgeen tot stand, kwam vol lof. In „De Boekenbus" van de RONO op zondag 9 november van 19.00 tot' 19.10 uur spreekt prof. dr. H. Entjes over de uitgave „Vertellers ut de Liemers", samengesteld door A. Tinneveld. In ettelijke taalgemeenschappen zijn verza melaars bezig de verhalen, die vroeger van mond tot mond gin gen. te achterhalen en in boeken bijeen te brengen. De vrees, dat dergelijke, vaak bijzonder sfeer voile karakteristieke verhalen binnen afzienbare tijd verloren gaan, wanneer zij niet gedrukt worden, is terecht. Elke streek kent zijn eigen volksverhalen en uiteraard ook de Liemers in Gel derland. In hetzelfde programma bespreekt C. F. de Vries de Friese gedich tenbundel „Popkes tekenje" van Steven de .long (uitgave Kopera- tive Uthowerij, Ljouwert). Wanneer u dit berichtje leest is de bloedplasma-avond in Holten al weer bijna twee weken achter de rug en kunnen we met een gerust hart zeggen: 't Was een fijne avond, dank zij u allen. 538 flessen bloed fijn door het Rode Kruis-team (meegenomen naar Amsterdam. Een prachtig resultaat! Deze avond was niet mogelijk ge- als wij achter ons geen r p mensen hadden gehad, die "pns zo voortreffelijk hadden gehol- pen. Daarom, allen die meegewerkt hebben, op welke wijze dan ook, hm deze avond te doen slagen, onze hartelijk dank. -vg-f Wij hopen ook een volgend jaar S/niet tevergeefs een beroep op u te ©amogen doen. J Deze mens het bestuur van het Ned. lode Kruis, afdeling Holten, H. van Iperen-Esseboom ■TB Schoutenstraat 50, Holten. De Open Deurgroep van Holten belegt op zondag 9 november a.s. weer een bijeenkomst' voor kerke- 1 ijken en niet-kerkelijken. Bekend is dat deze groep daarmee een stuk bezinning beoogt die op beide categorieën van toepassing is. Het vormt één van de contactmogelijk heden tussen de hiervoor genoem de groepen mensen. De plaats is deze keer niet de zo vertrouwde Hervormde kerk, maar de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat. Nu laatstgenoem de kerk verbouwd is geworden stelt de kerkeraad van de Gerefor meerde kerk het zeer op prijs ook eens gastheer te mogen zijn voor de Open Deurbezoekers. Spreker is ds. Bouwhuis, Geref. predikant te Rijssen, die in de Hol tense Open Deurkringen zeker geen onbekende is. Meerdere ke ren heeft hij boeiend en helder problemen en vragen behandeld in gehouden Open Deur-samenkom sten. Het onderwerp voor deze bij eenkomst luidt: „Mensen in de moderne samenleving". „De Nederlandse weggebruikers nemen het niet zo nauw met de zichtbaarheid in het verkeer. Uit recente cijfers van de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie blijkt dat in de periode van mei 1974 tot mei 1975 1800 processen-verbaal werden opgemaakt tegen automo bilisten wegens defecte verlichting aan hun auto's, terwijl er 8000 een waarschuwing kregen. Voor ver keerd gebruik van hun autover lichting kregen in diezelfde perio de 950 automobilisten een proces verbaal en 3100 'n waarschuwing", aldus Veilig Verkeer Nederland. Uit een door Veilig Verkeer Ne derland nóg deze week gehouden straat telling in 37 gemeenten van fietsers en bromfietsers, bleek dat er van de 5233 getelde fietsers en 1507 bromfietsers 872 fietïers zon der achterlicht reden (17 pet.) ter wijl van 476 fietsen het vóórlicht niet functioneerde (9 pet.) Bij de bromfietsers was de si- Op vrijdag 14 november a.s. zullen de A.R. Kamerleden mr. J. N. Scholten en mr. C. van Dam en enkele leden van de Chr. Dcm. Fraktie in de Prov. Staten van Overijssel een werkbezoek aan Holten brengen. Het gezelschap zal 's morgens worden ontvangen door het College van B. en W. 's Avonds zal er in zaal „Vosman" een openbare vergadering worden gehouden waar de beide kamer leden het woord zullen voeren. De leiding berust bij de ter van de Open Deurgroep ds. A. Schellevis. Medewerking zal worden ver leend door de zang- en muziek groep „The new sound" uit Nieuw- leusen. Een groep, die al op vele plaatsen medewerking verleende in kerkdiensten en samenkomsten. De bijeenkomst begint officieel om 19.15 uur. Doch voor de dan reeds aanwezigen is er vanaf on geveer 19.00 uur gelegenheid voor gemeenschappelijk zingen. Ook ligt het in de bedoeling, dat de zanggroep vooraf reeds een num mer zingt. De bezoekers ontvangen bij de ingang weer een volledig program ma. Er zijn geen kosten aan ver bonden. Wel wordt aan de uitgang de gebruikelijke collecte voor het Open Deurwerk gehouden. Aangezien vanuit kerkelijke en niet kerkelijke kringen er altijd veel belangstelling bestaat' voor dit soort bijeenkomsten, mag ook zondagavond wel weer op een tal rijk publiek worden gerekend. Zoals vorige week reeds aangekon digd, presenteert jeugdsociëteit „de Schure", a.s. zaterdag (8 no vember). een eksklusief optreden van de Engelse volkszanger Dave Travis. Trouwe „Schure"-bezoe- kers kennen hem al van het live concert, dat hij onlangs gaf in on ze sociëteit', maar toen werd hij bijgestaan door zijn begeleidings groep „The Bad River Band". Dit weekend, echter, gaat hij het he lemaal alleen maken. Wat schuilt er eigenlijk achter deze naam Dave Travis? Om op deze vraag een duidelijk antwoord te kunnen geven, zullen we aan het begin van zijn folk-carrièi"e beginnen. Zo'n tien jaar geleden, begon Dave zich te interesseren voor de geluiden die o.a. „Leadbelly", „Rambling" Jack Elliott en Johnr ny Cash produceerden. Hij vond zijn grote aantrekkingskracht in de volksmuziek en de oprichting van een folk-groep, bestaande uit schoolvrienden, volgde snel. Ze reisden Europa .af met optredens in Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland en België. In 1965 bezocht hij folk-clubs, waarbij hij gefascineerd raakte door de zang-kwaliteiten van Alex Campbell, C-erry Lockran, Paul Simon, Malcolm Price en vele an deren. Zowel het gitaarspel van Gerlry en Malcolm, als de iets zwaardere „flat-piek" stijl van Jack Elliot beïnvloedden sterk zijn eigen sound. Hij ging opnieuw naar Frankrijk in 1965, en naar Kopenhagen in 1966, waar hij een groter begrip kreeg van de muziek, die hij zo waardeerde. Dave kwam onder een manage ment, en in 1967 maakte hij zijn debuut-elpee, waarbij hij werd bij gestaan door Brian Colbey, Dave Cousins en Emmett Hennessey. In de herfst van dat zelfde jaar be zocht hij Finland, en keerde te rug om zijn tweede elpee op te ne- rr en. Drie weken later al" kwam zijn 3e elpee van de pers. Van deze tijd af ontplooide hij zijn mu zikale talenten, zowel in verschil lende bands en zang-groepen, als in het produceren en publiceren. Het totale aantal elpees is inmid dels gestegen tot' elf, en hij heeft tournees gem»akt in Noorwegen, Finland, Duitsland. Nederland, met concerten in België, Denemar ken en Zwitserland. Ook is hij meermalen te zien geweest op T.V. in Engeland, Jersey en Helsinki; Noorwegen, Zwitserland, Duits land, België, Nederland en Londen zonden zijn geluid op de radio uit. Een goed artiest op allerlei ge bied, maar met een voorkeur voor blues, bluegrass, ragtime en balla den. Dave begeleidt zichzelf op een zes- en een twaalf-snarige gi taar, en om het geluid meer com pleet te maken, gebruikt hij af en toe een mondharmonica. Kortom een man om niet te missen. Vanaf nagen uur is hij zaterdag avond onze gast in de „Schure", de toegangsprijzen bedragen voor leden f 2,- en voor niet-leden f 2,50. Rest alleen nog de mededeling, dat de „Schure" u volgende week de film „Rosemary's Baby" van Roman Polanski biedt. Tot ziens tuatie aanmerkelijk beter, van 125 (8 pet.) brandde het achterlicht niet terwijl het voorlicht doorgaans wel functioneerde. Voor wat betreft de fietsers een bedroevend resultaat, waarbij het gevaar dus daadwerkelijk op straat ligt. Zichtbaarheid In het verleden heeft Veilig Ver keer Nederland geen middel onge bruikt gelaten om vooral bij 't korten van de dagen steeds weer te wijzen op het levensbelang van goede verlichting en zichtbaarheid. En dan niet alleen omdat de wet daarover zo het een en ander zegt. maar gewoon omdat het. zoals uit het bovenstaande blijkt, bittere noodzaak is. Door dat niet gezien worden komen jaarlijks hónderden verkeersdeelnemers bij ongevallen tijdens schemer en duisternis om het leven en worden er vele dui zenden gewond. In de maanden november en de cember voert Veilig Verkeer Ne derland daarom opnieuw 'n cam pagne, die onder het motto „Blij u te zien" gericht zal zijn op alle weggebruikers. Hoge eisen worden vooral in dit jaargetijde gesteld aan reactiever mogen en voertuigbeheersing. De man of vrouw of kind die op de openbare weg loopt, bewijst zich zelf en zijn fietsende of rijdende medemens dan ook een dienst door er voor te zorgen duidelijk op af stand zichtbaar te zijn. Folders en affiches Ter ondersteuning van deze cam pagne is een groot aantal mate rialen aangemaakt. Zo zijn er: 1.000.0000 publieksfolders 40.000 kleine en grote affiches 325.000 controle-kaarten 325.000 controle-stickers en een te- levisiepost. In dit materiaal wordt aandacht geschonken aan een aantal belang rijke voorzieningen die verschil lende categorieën weggebruikers kunnen treffen. In deze campagne wordt op grote schaal samengewerkt met de eigen afdelingen van VVN, met de Twee- wielerhandel, een 700-tal BOVAG- garagebedrijven, die verbonden zijn aan 't veiligheidsinspectiesysteem van VVN en BOVAG, en met on derdelen van Marine, Land- en Luchtmacht. Extra voorzieningen De samenwerking richt zich voor al op gratis controles op het gebied van fiets/bromfiets- en autover lichting door het gehele land. De folder en andere materialen schenken naast de wettelijk voor geschreven verlichting aandacht aan het treffen van extra voorzie ningen voor de verschillende wij zen Waarop men zich bij duisternis in het verkeer beweegt: Gaat men te voet: lichte kleding als er bulten de bebouwde kom geen voet- of fietspad is, loopt u De officiële opening werd verricht door burgemeester mr. W. H. Enklaar die de sleutel werd aangeboden door Wim Meilink en Karin Cents. V.l.n.r. mevr. van Engbrink- Ramaker, het hoofd der school de heer J. H. van Eng brink, burgemeester Enklaar, mevrouw C. P. K. Enklaar- van Andel, de heer L. Schup- pert, bestuurslid en voorzit ter A. J. Nijkamp. Aan de ouders, Zoals u wellicht' weet, begint de tweede dienst van. de Ned. Herv. Kerk na de dankdag van 5 novem ber weer om half elf. De aanvangstijden van kerk en zondagsschool zijn altijd gelijk, zo dat wij vanaf zondag a.s. 9 novem ber de kinderen weer graag om half elf bij de Dorpsschool ver wachten. Het zondagsschool personeel. Op de te Utrecht gehouden z.g. „Kalenderdag" werd de kampi- oens zijspancross KNMV toegewe zen aan de Holtense Motor- en Automobielclub „De Holterberg". De wedstrijd die meetelt voor het kampioenschap van Nederland zal worden verreden op vrijdag 30 april 1976 (Koninginnedag) Zaterdag 8 november vindt in de garagë van Gemeentewerken, aan de Waagweg de verlichtingscontro le plaats. Men kan 's morgens van 9-12 uur autolichten laten contro leren. De heren Schooien en Bluemink, bestuursleden van Veilig Verkeer zullen de controle uitvoeren. Deze controle, die niet geheel gratis is, is van groot belang voor1 de auto mobilist. „Zelf ziet u beter en een tegenligger wordt niet meer ver blind". ,dan uiterst links dus het ver keer tegemoet. Gaat men per fiets of bromfiets: reflecterende pedalen en een rode reflector op achterspatbord. Per auto: reflecterende kentekenplaten-en een mistachterlicht. Dit laatste mag alleen worden gebruikt buiten de bebouwde kom bij minder dan 50 meter zicht. Per vrachtauto: omtreklichten op laadbak, zijreflectoren en reflecterende kentekenplaten. De bevestiging en intrede van drs. A. W. Berkhof, beroepen pre dikant bij de Hervormde gemeen te alhier, is thans definitief vast- gesteld op zondag* 16 november a.s. Door de toegewijde voortvarend heid, waarmede de pastorie ver bouwd, uitgebreid en schoonge maakt is, is dit mogelijk gewor den. Vel' lof en dank voor hen, die daaraan meewerkten is hier zeker op zijn plaats. Op 16 november, een vreugde volle dag voor de Hervormde ge meente, zal de nieuWe predikant bevestigd worden door zijn vader prof. dr. H. Berkhof, maar deze dienst van bevestiging en intrede zaï niet, zoals in Hervormd Hol ten staat om 14.30 uur aanvangen, maar om 15.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1