Verlaging toeristenbelasting zal f 9000.- minder opbrengen GELUIDS INSTALLATIE SPRAAK VERWARRING Vergadering Christ. Plattelandsvrouwen Advies van de V.V.V. Holtens Belang Zingen uit Liedboek Onbillijkheden Slechte economische situatie Gedifferentieerd tarief Bejaarden- sociëteit met verrassin gen Voor het „Leger des Heils" Kaderdag district Overijssel NVV HOLTENS NIEUWSBLAD tdvertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per half jaar, f 17.- per jaar; Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 31 oktober 1975 27ste jaargang - no. 44 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur J. Wiggers. Kolweg 14, tel. 05483-1356 Secretaris/redacteur: W. Beijers, Holterberg 13, tel. 05483-1234 Red. medewerker D. J. Mondeel, Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Administratie: Gaardenstraat 17, tel. 05483-2995, b.g.g. 1533 De invoering van de toeristenbelasting op 1 januari 1974 •heeft bij de exploitanten van de recreatiebedrijven en in de horecasector in onze gemeente nogal wat beroering gewekt. Dat was, mede naar aanleiding van bezwaren in de raad, voor burgemeester en wethouders aanleiding om bij de behande ling van- de begroting 1975 toe te zeggen, een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de toeristenbelasting in onze gemeente functioneert. Op verzoek van B. en W. heeft het bestuur van de VVV „Holtens Belang" bij brief van 3 oktober j.l. een advies uit gebracht, waarop het college een voorstel heeft gebaseerd, dat in de vergadering van 6 november a.s. in behandeling zal komen. In de toelichting op dit voorstel tgggen B. en W.: „Naar de mening van genoemd bestuur zitten in het stelsel, zoals lat thans wordt gehanteerd, een jantal onbillijkheden, die de con- jurrentiepositie van de plaatselijke ioeristenbedrijven ten opzichte van lie in omliggende gemeenten, be- noeilijken en een billijke doorbe rekening van de heffing aan de jasten in de weg staan. In verband hiermede worden ioor genoemd bestuur de navol- jende suggesties gedaan. 1. De forfaitaire (in één som-) ieffing per bed van hotels incl. De akoestiek van dè raadzaal n het huis onzer gemeente is liet om over naar huis te bhrijven. Het is ons, zittende ian de perstafel, herhaalde- ijk overkomen, dat we een aadslid niet goed konden lerstaan. Vooral zij, die het iichtst bij de bestuurstafel itten zij richten zich im- *ers tot de voorzitter zijn ms moeilijk te volgen, u moeten we voorop stellen at onze gehoororganen er in ^:e loop van de jaren niet ^kpter op zijn geworden, maar zijn niet de enige die alles Jftet verstaat. In de laatste ^ftadsvergadering zei een aast ons zittende verslagge- er: „ik versta er niets van." lat is niet in het belang van e verslaggeving, want het jibliek wil natuurlijk zo bed mogelijk worden inge- fcht over wat er in een ladsvergadering wordt ver- andeld en het betrokken ladslid stelt er natuurlijk rijs op, dat zijn woorden zo lied mogelijk in de krant limen. at is dan de „Koningin der jarde", zoals de pers wel ps genoemd wordt. Maar J zijn ook raadsleden die j^flkaar niet kunnen verstaan, flriet wat hun politieke over- tiging betreft, maar wat be- eft hun stemgeluid. En Aki is ons gebleken ook de ^Atulist heeft er wel eens ^oeite mee iemand goed te Irstaan. u kan de raadsvoorzitter de den verzoeken wat luider spreken, maar we geloven 'et dat dit de oplossing zal lengen. Er zijn nu eenmaal ensen die een zachtere of inder gearticuleerde stem Jbben dan anderen en als akoestiek dan niet meezit, ^pn ze moeilijk te volgen, e beste oplossing zou o.i. in het aanbrengen van een "luidsinstallatie, de stern en kunnen dan naar be- jefte versterkt worden en iinen beter door. In de ver- jdering van de Gewestraad [venter kent men zo'n sy- jem en we menen dat het 'ed werkt. We doen daarom iarne een beroep op het llege van burgemeester en jthouders een dergelijke latregel in overweging te men. (w.b.) EN dependances en de grotere pensions (met 10 bedden of meer) ad f 21,- per bed per jaar is te hoog. Voor gesteld wordt om dit tarief te ver lagen tot f 14,- per bed per jaar. 2. Het tarief voor een toercaravan ad f 100,- per jaar is te hoog en dient gelijk te worden gesteld aan het tarief voor een tent (thans f40 per jaar). Voorgesteld wordt om het tarief voor beide akkommoda- ties te bepalen op f 45,- per jaar. 3. Gevraagd wordt om de drie teldata in de verordening nader vast te leggen. 4. Voorgesteld wordt om voor bungalows en zomerhuisjes een ge differentieerd tarief, op basis van de capaciteit, in te voeren Voorts wordt voorgesteld om de vermin deringsclausule voor de winter maanden te laten vervallen en eventueel bij verhuur gedurende de kerstperiode een verhoging toe te passen Voorstel: 8 persoons bungalow f 150,- per jaar, 6 pers. bungalows f 115,- per jaar, 4 pers. bungalows f 70,- per jaar, voor alle geldt een eventuele kerstperiode. 5. Voorgesteld wordt om voor stacaravans het gedifferentieerd ta rief toe te passen als vermeld on der 4. In afwijking hiervan wordt voorgesteld om voor stacaravans, die enkel dienen voor gebruik in het zomerhalfjaar, het tareif voor het zomerhalfjaar, het tarief voor 2. toe te passen. Voorts zou het aanbeveling verdienen om het be grip „stacaravan" nader te om schrijven. Alvorens nader op deze suggesties in te gaan menen wij er goed aan te doen enkele uitgangs punten, die destijds bij vaststelling van de tarieven hebben gegolden, nogmaals te noemen. a. Ter beperking van de uit te oefenen controle worden zoveel mogelijk forfaitaire tarven gehe ven. Voor de hoogte van deze ta rieven gelden geen vastomlijnde regels. b. Voor het tarief van zomerhuis jes en stacaravans wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de woonforensenbelasting (dit is niet geheel gelukt). Bij de tariefstelling wordt onderling voor deze akkom- modaties geen onderscheid ge maakt. c. Het tarief per bed voor hotels en pensions is gebaseerd op 60 overnachtingen per jaar" Het vox-enstaande is voor B, en W. aanleiding de raad de volgende voorstellen te doen. 1. De heffing ad f 21,- per bed per jaar voor hotels incl. depen dances en pensions is gebaseerd op 60 overnachtingen per jaar. Dit is een bezettingsgraad van ca. 17 pet. Bij de vaststelling van de thans geldende verordening is aan genomen, dat dit een alleszins ac ceptabel aantal was. Hoewel het hotelwezen momenteel een moei lijke tijd doormaakt, zijn wij van mening dat dit toch reeds lage per centage niet toelaat, dat het tarief aanzienlijk naar beneden wordt ge bracht. Het is niet mogelijk gebleken om gegevens te verkrijgen waaruit een gemiddelde bezettingsgraad van hotelbedden in deze regio kan wor den berekend. Elk percentage blijft derhalve een schatting. In het verzoek van de V.V.V. wordt gevraagd om de heffing terug te brengen tot f 14,- per bed per jaar. Dit komt neer op een verlaging van het aantal overnachtingen van 60 naar 40. Naar onze mening is deze verlaging te groot en dient de bezetting minimaal te worden gesteld op 50 overnachtingen per jaar. Zoals gezegd kan de slechte situ atie in het hotelwezen als motief worden gehanteerd om een derge lijke verlaging tot stand te bren gen. Uiteraard moet er wel voor worden gewaakt, dat dit motief (de algemeen slechte economische si tuatie) niet wordt doorgetrokken naar de overige forfaitaire heffin gen. Naar onze mening is dit niet noodzakelijk nu de tellingen van dit jaar gemiddeld een lichte stij ging te zien geven ten opzichte van het vorige jaar. Van een terugloop van het aantal akkommodaties is derhalve geen sprake. Zoals hiervoor reeds werd ver meld is het tarief voor bedden in een dependance even hoog als voor bedden in een hotel. Aangezien deze bedden slechts in uitzonde ringsgevallen worden gebruikt zal het redelijk moeten worden geacht, om hiervoor een lagere bezettings graad aan te houden. Onze gedach ten gaan hierbij uit naar een hal vering van deze bezettingsgraad. 2. Oorspronkelijk is bij de tarief stelling duidelijk onderscheid ge maakt tussen een tent en een zgn. toercaravan (caravan met een op pervlak van minder dan 17,50 m2i. Ook in een beperkt aantal gemeen ten komt dit verschil in de tarie ven tot uitdrukking. Hieraan ligt de motivering ten grondslag, dat in een kalenderjaar van een zgn. toer caravan langer gebruik kan wor den gemaakt dan van een tent. Naar onze mening is dit juist en dient het verschil dan ook te wor den gehandhaafd. Ook in de brief van de V.V.V. „Holtens Belang" wordt dit. verschil in gebruik wel min of meer, zij het in beperkte en van niet doorslaggevende bete kenis, toegegeven. Uitgaande van een verschil in gebruik dient ech ter wel de vraag te worden gesteld of het verschil in tarief tussen een tent en een zgn. toercaravan (mo menteel resp. f 40,- en f 100,-) niet te groot is. De opmerking, dat de gemiddel de capaciteit van beide akkommo daties gelijk is, kan naar onze me ning worden onderschreven. Uit het verschil in tarief zou dan moe ten worden geconcludeerd, dat van een zgn: toercaravan 2% maal zo lang dan van een tent gebruik kan worden gemaakt. Uiteraard is dit verschil te groot. Aannemende, dat een tarief van f 45,- per tent, zo als voorgesteld in de brief van meergenoemde V.V.V., reëel is, zal dex-halve het tarief voor een zgn. toercaravan moeten worden ver laagd. Rekening houdende met het feit, dat van een zgn. toercaravan langer gebx-uik kan worden ge maakt dan van een tent, zou het tarief van een zgn. toercaravan kunnen worden gesteld op ca. iy2 maal het tai'ief van een tent. Dit zou dan neei'komen op f 66,- per toercaravan (het bedrag is deel baar door drie in verband met de vaststelling van het aantal akkom modaties per jaar op basis van het gemiddelde van «en drietal tellin gen). 3. Het nader vastleggen van de drie tëldata in de verordening ont moet geen bezwaar. Art. 6, lid 2 van de verordening dient dan als volgt te worden gesteld: „Het aan tal ruimten als bedoeld in het voor gaande lid wordt vastgesteld op het gemiddelde van een drietal tel lingen, welke op door burgemees ter en wethouders vast te stellen data, welke minimaal één maand na elkaar vervallen, zullen worden vex'X'icht." Zowel in 1974 als in 1975 is met deze marge globaal rekening ge houden. 4. Voor bungalows en zomerhuis jes wordt een gedifferentieerd ta rief geadviseerd. Dit is wel moge lijk en wordt in andere gemeenten ook al toegepast. Zeker is dat, met een dergelijke tariefstelling, een nauwkeuriger doorberekening van de tarieven aan de gebruikers mo gelijk zal zijn. Het uitgangspunt, dat voor het tarief van deze ak kommodaties zoveel mogelijk aan sluiting bij de woonforensenbelas ting wordt gezocht, kan blijven gehandhaafd door het hoogste ta rief in een dergelijke opzet gelijk te stellen aan het huidige tarief ad f 150,- per jaar. Afhankelijk van - de capaciteit kan dan het tarief lager worden gesteld. Tot °P dit moment wordt een vermindering van het tarief van 20 pet. verleend, indien een zomer huisje niet is voorzien van een stookgelegenheid en niet is ver huurd of in gebruik is gegeven ge durende de perioden 1 januari tot en met 15 maart en 1 november tot en met 31 december van het be lastingjaar. Gebleken is dat deze bepaling in de praktijk problemen geeft. In het belastingjaar 1974 is voor 40 huisjes (20 pet.) een be roep. op deze. bepaling gedaan. Uiteraard is de controle hierop zeer moeilijk temeer daar de tennijn is vex'streken op het moment, dat de aanvrage wox-dt ontvangen. Dezelf de moeilijkheid zal zich ook voor doen, indien het tarief wordt ver hoogd bij verhuur gedurende de kerstweek. Nu tóch een gediffe rentieerd: tariefVwovdi., geadviseerd is het naar onze mexiing aan te be velen om bovenvermelde bepaling geheel te schrappen. Bij een gedif ferentieerde tariefstelling is het mogelijk om het tarief voor de ak- kommodatie van 5 en 6 pei'sonen dan zodanig te kiezen, dat dit ge lijk is aan het huidige tarief nadat hierop de vermindering van 20 pet. is toegepast (f 120,- per jaai-). 5. In de thans geldende verorde ning worden de zgn. stacaravans (caravans met een oppervlakte van 17,50 m2 of meer) gelijk gesteld aan een zomerhuisje. Het ontmoet geen bezwaar om deze gelijkstel ling te continueren bij toepassing van een gedifferentieerd tarief voor zomerhuisjes. Een apart tarief voor deze cara vans, die enkel dienen voor eigen gebruik in een zomerhalfjaar, me nen wij te moeten ontraden. In de eerste plaats dient dan een om schrijving te worden gegeven van het begrip „zomerhalfjaar", voorts zal de controle op het eigen ge bruik erg moeilijk zijn en intensief moeten worden uitgevoerd. Tot op heden hebben zich nog geen inoeilijlcheden voorgedaan met de tariefstelling voor caravans van 17,50 m2 en meer (zgn. stacara vans). Indien het woord „stacax'a- van" in de verordening zou zijn opgenomen, zou een nadere juridi sche omschrijving zeker gewenst zijn. Wellicht dat t.z.t. zal'blijken, dat zulks in een andere verorde ning wel noodzakelijk zal zijn. Vooralsnog zou o.i. de huidige om- Vorifje week vrijdagmiddag (2If oktober) was er voor de meisjes van de C.J.V. jonge rengroep „De Vriendenschaaralle reden om, gewapendmet tijdens de clubavond versierde erebogenpositie te kiezen bij de ingang van het gemeentehuis alhier. Die middag nl. trad hun leidster Dinie Boode in het huwelijk met Jan Schooien, hetgeen voor de meisjes aanleiding was het prille echtpaar ten gemeentehuize een huldeblijk te bezorg en,,waarvan onze fotograaf bovenstaande foto heeft geschoten- Het jonge echtpaar heeft zich gevestigd aan het adres Beuseberg 51. De dames van de afd. Holten van de Chr. Bond van Plattelands vrouwen (CPB) hielden hun maan delijkse bijeenkomst onder leiding van mevr. Van Ieperen-Essenho- ven, die, na het gezamenlijk zingen van Psalm 84 vers 6 en gebed een kort openingswoord sprak n.a.v. 't gelezen bijbelgedeelte: Galaten 5 vers 16-25. Na lezing der notulen werd de schrijving gehandhaafd kxxnnen blijven. Bovenstaand voorstel is behan deld in de financiële commissie. Behoudens één lid dat zijn stem wenst voor te behouden, kan de commissie zich met het vooi'stel verenigen." Resumerende stelt het college voor de tarieven als volgt vast te stellen: p. bed p. jaar Hotels, pensions etc. f 17,50 Idem (dependances) f 8,75 per jaar Tenten f 45, Caravans met 'n oppervlak te minder dan 17,50 m2 f 66, Zomerhuisjes en caravans met 'n oppervlakte van 17,50 m2 of meer,gebouwd en/of ingericht voor een verblijf van 4 personen of minder: f 75, 5 df 6 personen: f 120, 7 personen of meer: f 150, Volgens de concept-begroting zou de opbrengst in 1976 f 67.000,- bedragen. Bij wijziging van de ta rieven bedraagt de opbrengst 1' 57.952,50. Derhalve een lagere op brengst van f 9.047,50. B. en W. hopen dit bedrag te vinden door verhoging van de woonforensen belasting met 10% van f 73.000 en een bijdrage uit de post onvoorzien van f 1.747,50, totaal f 9.047,50. mening van de leden gevraagd over het vieren van het kerstfeest. Mevrouw Van Ieperen zal met de Hervormde Vrouwengroep Holten contact opnemen over een geza menlijke kerstviering. Een voorstel om op de jaarvergadering mevr. Heijink uit Almen uit te nodigen voor declamatie van luimige ge dichten ontboette geen bezwaren. Na de pauze waren de dames on der leiding van de presidente en de dames Groen-Haarteveld, Brink- man-Dijkink. v. d. Spek-de Wit en Wiersma-Wiersma heel gezellig be zig met het maken van een touw- pop. Het afwerken van de ver schillende poppen zal thuis plaats hebben waarna op een volgende bijeenkomst de dames hun creaties zullen tonen. Mevrouw Disbergen bracht de dames die het creatieve gedeelte van de avond verzorgden, hartelijk dank. Na het zingen van Lied 294 vs. 1 werd de gezellige avond door mevr. Van Ieperen met dankgebed beëindigd. De maandelijkse bijeenkomst van de Bejaardensociëteit Holten zal dinsdag 4 november om half drie worden gehouden in gebouw Irene in de Boschkampstraat. Het wordt deze keer een middag met verrassingen, waar speciaal die leden die van de oprichting af, lid zijn geweest maar al te graag ver wacht worden. Een groot aantal Holtenaren - om precies te zijn het ivaren er 537 - (vorig jaar 521) heeft maandagavond 27 okt. op de jaarlijkse bloedplasma-avond van de afd. Holten van het Rode Kruis een halve liter bloed gegeven voor de lijdenden of in nood verkerenden. Het Rode Kruisbestuur dankt allen die bloed gaven en de zeer vele medewerkers voor hun enorme steun, in het bijzonder de Holtense EHBO-ers zonder wie zo'n avond niet zou slagen. Op woensdag 5 november (Dank dag) houdt de Hervormde Vrou wengroep te Dijkerhoek 's mid dags van half twee tot vijf uur in het gebouw „Bethanie" een grote inzameling van kleding, schoeisel, oude bi'illen (die gerepareerd kun nen worden) en speelgoed. Bij het „Leger des Heils" kan men vele mensen met het ingezamelde nog een plezier doen. Hartelijk aanbevolen! In de Ned.-hervormde kerk zal donderdagavond van 7.15-7.45 uur weer worden begonnen met leren zingen van liederen uit het „Lied boek der Kerken". Iedereen is har telijk welkom. Het N.V.V.-district Overijssel or ganiseert op zaterdag, 15 novem ber, in de „Leeren Lampe" te Raalte een provinciale kaderdag. Inleider is de heer W. Kok, voor zitter van het N.V.V., met als-on derwerp „Actualiteiten". De bij eenkomst begint om 10.30 uur en zal duren tot plm. 15.30 uur. Er is een grote verwarring ontstaan in de Gewestraad, die dinsdagavond in Deven ter vergaderde, over de voor stellen van het dagelijks be stuur inzake de reorganisatie van de bestuurlijke indeling van ons land c.q. van de vor ming van een z.g. mini-pro vincie in deze contreien. Het ging daarbij niet alleen om de begrenzing van de nieuw te vormen provincie maar ook over de toekomstige taak verdeling tussen, rijk, pro vincie en gemeenten. Met achttien stemmen voor en vijftien tegen koos de Ge westraad overeénkomstig het voorstel van het gewestbe- stuur voor de ontworpen pro vincie „Stedendriehoek", ge vormd uit het gewest Mid den-I Jssel en delen van de samenwerkingsverbanden Oost-Gelderland en Oost- Veluwe. De afgevaardigden van de gemeente Holten behoorden tot de tegenstemmers en ver klaarden zich - overeenkom stig het onlangs in de ge meenteraad ingenomen voor lopig standpunt - voor een combinatie van het gewest Deventer (Salland) met Oost Gelderland (deel van de Ach terhoek). Evenals Lochem, Vorden en Warnsveld wen sen zij de IJssel als de na tuurlijke grens van het ge bied te zien. Niet alleen wat betreft de begrenzing van de toekom stige provincie, maar ook wat de taakverdeling betreft liep de verdeeldheid als een rode draad door de verschillende fracties, waarop we in dit korte bestek niet verder kun nen ingaan. Na een schorsing van de vergadering bleek men toch nog tot overeenstemming te zijn gekomen over de redac-, tie van de brief, die aan de minister moet worden gezon den. Hoe die redactie is uit gevallen is ons niet bekend, maar duidelijk zal zijn dat men in de bepaling van de grenzen, gezien de uitslag van de stemming, geen ver andering heeft kunnen aan brengen. De hoop, die het dagelijks bestuur in zijn voorstel had uitgesproken, dat de keuze waarvoor ieder zich op dit moment zag geplaatst, niet zou leiden tot verstoring van samenwerkingsverbanden die juist hun waarde beginnen te bewijzen, is hiermee wel een beetje op de tocht komen te staan, (w.b.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1