PAS-65 volgende week wereldspaarweek Uit de bundel van Ooievaar ZINGEN Handwcrktentoonstelling Resultaat Herv. Israël-actie aan ambassadeur aangeboden Discobal Van het erf der kerk BONDSSPAARBANK Zwemclub .T wenhaarsveld" eerste in ^Zeskamp De derde dinsdag in oktober Café „De Wippert" verhuizingen transporten Frits Paule Cup Scapmo-ballet in Holten Het directoirtje Nieuwe leden afd. volleybal Opnieuw poëzie van Jan J. Boer Markt Rijssen Zondag huishoudelijke hulp Fa. H. Müller en Zoon Dames! Benut deze kans! Oranjestraat 20 „De Boetiek' Kom even langs - onze kantoren zijn altijd dichthij VOOR MIDDEN EN OOST NEDERLAND HOLTENS NIEUWSBLAD 17 OKT. 1975 PAGINA 9 Zaterdagavond 11 oktober j.l. nam zwemclub Twenhaarsveld deel aan een recreatieve zwem- zeskamp te Deventer. Verder wa ren uitgenodigd Oostdobbers uit Raalte, de Maarkei uit Markelo, de Nymph uit Gorssel, de Mors uit Rijssen en de IJssel uit De- venter. In een bijzonder gezellige sfeer werd gestart met de schoolslag. Na 8 programmanummers bleek dat de Maarkei op de le plaats stond met 34 pnt.j gevolgd door I de Oostdobbers met 33 pnt., en als derde Twenhaarsveld met 29 pnt. Het was duidelijk dat het een spannende strijd zou worden. Na de rugslag bleek dat de Maarkei Voortaan dit jaar voor dc eerste maal wordt Wereldspaardag ge vierd op de derde dinsdag in okto ber, de 21ste. De grote drukte op de spaarbankkantoren, waardoor deze dag steeds wordt gekenmerkt, valt dan niet meer samen met het piekverkeer van liet maandeinde. De derde dinsdag is voor. zeer ve len een vertrouwd begrip. In sep tember als dag van bezinning op de lands-begroting. In oktober voortaan op het sparen. Besparingen, zo noodzakelijk voor een gezonde economie hangen ten nauwste samen met de inkomens- besteding. Een zaak welke vooral in de particuliere gezinshuishou ding bij steeds stijgende prijzen veel overleg eist. Waarbij dan ook nog het milieu-vraagstuk 'n steeds grotei'e rol gaat spelen. Vanuit hun sociaal karakter heb ben de Bondsspaarbanken hun dienstverlening afgestemd op de geldzaken van het gezin. Vandaar dat zij op Wereldspaardag 1975, in de moeilijke economische situatie van het moment, er de aandacht op vestigen hoezeer werk en wel vaart samenhangen met voldoende besparingen en evenwichtig beste den. Zowel nationaal als internatio naal wordt dit belang door de overheid in veel landen onder streept. Voor het eerst in haar geschiede nis liet de PTT-een 50 cents post zegel verschijnen met het thema sparen. Daarmee 't voorbeeld vol gend van tientallen landen in alle delen der wereld. De Bondsspaarbanken zullen op en rond Wereldspaardag een kleu rige wandkalender uitreiken, ge wijd aan het thema „Het kind en zijn spel". Twee gerenommeerde ar tiesten, de schrijfster Mies Bou- huys en de Haarlemse fotograaf Kees Pot, hebben dit thema op boeiende wijze in woord en beeld gestalte gegeven. 100 pnt. had en dat Z.C.T. op de tweede plaats stond met 97 pnt. Voor Twenhaarsveld zat er duide lijk een stijgende lijn in de presta tie. De vrije slag moest de beslis sing brengen. De zwemmers van Z.C.T. zetten alles op alles en tik ten vaak als le aan. Na de vrije slag bleek dat Twenhaarsveld de kop had overgenomen met 153 pt. terwijl Markelo 147 pnt. had. Als laatste stonden twee estafet tes op het programma. Deze wer den zowel bij .de jongens .als.bjj. de méisjtes glansrijk gewonnen. Eindstand: 1 Twenhaarsveld 177 pnt., 2 de Maarkei 163 pnt.,'3 dé IJssél 133 pnt., 4 Oostdobbers 126 pnt., 5 de Nymph 125 pnt., 6 de Mors 114 pnt. Op woensdag 22 oktober 1975 zal wederom de jaarlijkse terugke rende Frits Paule Cup worden ge houden. De leeftijdsgroepen zijn als volgt samengesteld: 7-8 jaar, 9-10 jaar, 11-12 jaar, 13-14 jaar, 17 jaar en ouder. Er zijrT zes on derdelen waar om de hoogste plaatsen zal worden gestreden. De zes onderdelen zijn: sprint, duur- loop, jongleren, dribbelen, ver springen en alg. vaardigheid. Dit alles zal zich afspelen op Meer manskamp en zal aanvangen om 1 uur. Na afloop zal er tevens de tradi tionele wedstrijd gespeeld worden tussen spelers en jeugdleiders. In de dagen, dat cabaretliedjes nog ,,in" waren, heeft ook Ooievaar geprobeerd een proeve van dergelijke dichtkunst af te leggen. Zie hier wat het geworden is: Zonder een visitekaartje, Vond een conducteur, In een tweede klas coupé, Een zijden directoirtje. Het werd door hem gedeponeerd, Volgens reglement. Op 't bureau geregistreerd: Damesbroek - draagster onbekend. Refrein: Wees toch voorzichtig, dat je in een spoortrein niets vergeet. Stap dus niet uit voordat je eerst heel zeker weet, Niets laten liggen, ik ben wel helemaal gereed. Alles wat ik bij me had, is nog compleet. 't Werd daar eerst een jaar bewaard, Voor wie maar kon bewijzen, Dat zij het laten liggen had, Bij één van hare reizen. 't Was heel zedig ingepakt, De inhoud goed bekend. En verder netjes dicht gelakt: Damesbroek - draagster onbekend. Binnen het jaar niet opgevraagd, Ten verkoop bestemd, Kwam het op een lijst te staan, Met een hoedje en een hemd. 't Ging door ruwe kopershand, 't Bracht zijn geld niet op, Want het was, ik jok het niet, Een directoirtje van een pop. 11 december 1925 OOIEVAAR Ds. M. Groenehberg dicht in „Present" over de blijde situatie, die er eens zal zijn in het rijk van God) „Nu zingen wij de Heer Verlost van rekeningen bestek en tekeningen. En geen bespreking meer. Nu zingen wij de Heer, Verlost van predikanten en boze opposanten. Wat gingen ze te keer Nu zingen wij de Heer Geen oude monumenten geen aflossing van renten Geen zorgen zijn er meer. Nu zingen wij. de Heer, bij cither en symbolen en zonder te betalen. Geen organisten meer Nti zingen wij de Heer, met engelen om ons henen die gratis dienst verlenen. Wat willen wij nog meer. Wij willen heus niet klagen, maar zijn uit 't ambt ontslagen. Komt loven wij de Heer. In het kader van de musische vorming van de leerlingen der Scholengemeenschap gaf het Sca- pino-ballet een demonstratie in de aula van de school. De verschillende dansvormen in de loop der tijden van de Ita liaanse danskunst in de 16e eeuw tot de moderne experimentele danskunst werden gedemon streerd en besproken. Het gezelschap slaagde erin de leerlingen een goed inzicht te ge ven in deze vrij moeilijke aan spreekbare kunst. In het tweede gedeelte van het programma werden aan de hand van geschikte muziek de leerlin gen actief bij het dansen betrok ken. Hierbij konderr zij hun eigen dahskunstige creativiteit uitleven. Op deze wijze kwamen de leer lingen op een ongedwongen ma nier in contact met personen uit een wereld, waar zij tot nu tae nog vreemd tegen aan keken. Aan het slot werden medewerkers van de balletgroep door Jet Bont je en Petra ter Doest spontaan een boeket bloemen aangeboden, waarmee zij het enthousiasme en de dankbaarheid van de leerlin gen voor deze voortreffelijk ge brachte uitvoering vertolkten. Een delegatie uit de hervormde kerk heeft vorige week op de Is raëlische ambassade in Den Haag aan de heer Bar On, ambassadeur van Israël in ons land, het resul taat van de in de Nederlandse Her vormde Kerk gehouden Israël-actie aangeboden. Onder meer herinnerend aan de bevrijding uit de terreur van het nationaal-socialisme, heeft 't mo- deramen van de hervormde synode de plaatselijke kerkeraden en pre dikanten gevraagd aan deze Israël- actie mee te doen. De opbrengst is met name bestemd voor de bou>v en inrichting van een vakschool voor beroepsopleidingen in Eshcl Hanassi in de Negev-woestün in de buurt van Beersheba. Er is inmid dels al begonnen aan de bouw van deze school, waaraan grote behoef te bestaat. Het onderwijs, dat er zal worden gegeven in een aantal tech nische vakken en in landbouw en veeteelt, zal zijn gericht op een verdere ontwikkeling van het woestijngebied, mede ten dienste van de opvang van immigranten in Israël. Bij de overdracht, die ook werd bijgewoond door een vertegen woordiger van de Collectieve Is raël Actie in ons land, waren van hervormde zijde aanwezig pvaeses ds. G. Spilt van de synode, alge meen secretaris dr. A. H. van den Heuvel, ds. S. Gerssen van de raad voor Kerk en Israël en ds. A. A. Spijkerboer uit Amsterdam namens de initiatiefnemers van de actie. De aangeboden opbrengst be droeg 700.000 gulden, waarmee een aanzienlijk deel van de kosten van de bouw van de school tbesomd op rond één miljoen) is gedekt. (Hervormd Persbureau) Er is in de afgelopen maanden al zoveel gezegd en geschreven over de invoering van de landelij ke Pas-65, dat het nauwelijks nog - nodig lijkt om op deze plaats uit gebreid melding te maken van de vele mogelijkheden die openstaan voor bezitters van zo'n pas. Toch nog even ig het kort: Iedereen van 65 jaar of ouder komt in aan merking voor een Pas-65. Bij echtparen, waarvan één der part ners 65 jaar of ouder is, kan ook de ander een pas aanvragen, in dien hij of zij 60 jaar of ouder is. Met deze Pas-65 heeft men recht op gereduceerde tarieven op tram en bus in het gehele land en in veel gevallen op sportwedstrijden, museumbezoek, recreatieprojec ten, bibliotheken enz. Zo wordt in Holten bijvoorbeeld reduktie ver leend door de plattelandsbiblio- theek, het museum Piet Bos en de O.A.D. Verder wordt de Pas-65 door de P.T.T. en vele andere instanties als officieel legitimatiebewijs er kend. De bezitter van een Pas-65 geniet (nog) geen reduktie op een trein kaartje, maar wellicht zal dat over enige tijd wél het geval zijn. De pas, waarvan de geldigheid öp 1 december a.s. begint, blijft ja renlang geldig en hoeft dus niet om de zoveel jaar vernieuwd of verlengd_ te worden. De kostèn bedragen f 6.5ÖL bij het aanvragen te betalen, térwijl dan tevens een recente pasfoto moet worden overgelegd. Inwoners van Holten, die voor een Pas-65 in aan merking komen, kunnen deze aan vragen op het gemeentehuis, Dorpsstraat 27, op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Omdat een handtekening moet worden geplaatst, is het wél nood zakelijk dat men persoonlijk ter gemeentesecretarie verschijnt. Door de Stichting ,,Gocd Hand werk" zal op 15, 16 en 17 oktober 1975 een handwerktentoonstelling gehouden worden in dc Stads schouwburg ,,Odcon" te Zwolle. Aan deze expositie zal een groot aantal kunstenaressen en kunste naars hun medewerking verlenen. Voorts kan men de zich steeds uitbreidende collectie handwerken van de Stichting bezichtigen en er bestaat gelegenheid de door ,,Goed Handwerk" uitgegeven handwerk pakketten, losse patronen en boek jes te bestellen. Tevens zullen verschillende handwerktechnie ken worden gedemonstreerd. Door de wecfafdeling van de Stichting zal een aparte expositie ingericht worden. Er zullen de monstraties zijn van spinnen en weven op verschillende typen weefgetouwen, zowel voor volwas senen als voor kinderen. De tentoonstelling bedoelt echter niet alleen te zijn een expositie zonder meer, doch zij beoogt het geven van voorlichting op het ge bied van handwerken en weven en de daarvoor benodigde materia len. Zo zal onder meer aandacht worden besteed aan handwerken op grove stoffen voor borduursters met minder goede ogen en aan kinderhandwerken. Bovendien ligt het in de bedoeling werk te expo seren van een aantal cursussen, Het bestuur van de Sportvereni ging ,,BATO" verzocht ons mede te delen dat bij de heren-senioren afdeling van vrijdagavond 9.30 u. nog enkele nieuwe leden geplaatst kunnen worden (volleybal). Aan melden gym.lokaal, Haarstraht. In de „Boekenbus" van de RONO op zondag 19 oktober (19-19.10 u.) bespreekt prof. dr. Hendrik Entjes de gedichtenbundel „Dit Eerlieks Land" van Jan J. Boer (uitg. Dek ker en Huisman, Wildervank). Dr. Jan J. Boer uit Veendam heeft met deze bundel al zijn vier de bundel met Groninger gedich ten binnen één jaar geschreven en zien verschijnen. Hij vindt altijd onderwerpen, die het ver-dichten in poëzie inderdaad waard zijn. Daarbij beschikt hij over een grote vaardigheid in het hanteren van gebruikelijkeversvormen. Deze bundel bevat ook weer Groningse vertalingen uit het „Liedboek voor de Kerken". Verder in de „Boekenbus" nieuws uit het speelgebied van schrijvers en lezers. Aangevoerd 98 varkens. Prijzen: 93 biggen van f 114.- tot f 120.-. Algemeen overzicht handel: han del gereserveerd en prijzen staan de. die onder auspiciën van ,,Goed Handwerken" worden georgani seerd. De Stadsschouwburg is gelegen aan de Blijmarkt, hoek Praub- straat. De ingang is aan de Blij markt. De tentoonstelling is geopend: woensdag 15 oktober: van 11 uur v.m. tot 5 uur n.m. en 's avonds van 7 tot 9 uur donderdag 16 oktober: van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m. en 's avonds van 7 tot 9 uur vrijdag 17 oktober: van 10 uur v.m. tot 4 uur n.m. Toegangsprijs f 2,50 per persoon; leerlingen van scholen f 1,-. Teneinde aan deze tentoonstelling zoveel mogelijk bekendheid te ge ven, zouden wij het zeer op prijs stellen, wanneer u in uw vereni- gins- of schoolorgaan, of periodiek deze expositie tijdig zoudt willen vermelden. in Aanvang 14.00 uur. Mevrouw Van Wesel vraagt Werktijden in overleg. Molenbelterweg 17, teL 2647 Voor vakkundige en Kerkülein 1 - Holten Telefoon 05483-1300 Agentschap: Van Gend en Loos Betrouwbaar iemand gezocht, die minstens 2 a 3 uur per week de tijd heeft om ons weekendhuis buiten Holten schoon te houden. Informatie op 25 oktober a.s. Telefoon 2144. U wilt vast wel eeu goede bijverdienste in uw eigen vrjje uurtjes. Schrijf vrijblijvend naar MEVROUW VAN EEUWEN Dortherweg 6 Epse (Gem. Gorssel) Korting OP8"6®* Akqn Aefpaat OA Ha Ra Tijdens de Wereldspaarweek van 20 tol en met 24 oktober heeft uw Bondsspaarbank de fraaie Spaarbankkalender voor alle bezoekers gereed liggen. Speciaal voor tieners een prachtige posterkalender en een extra attraktie voor de wat jongere jeugd! Alles zolang de voorraad strekt! 'de bank voor deze generatie' buitenlands gold on reisverzekeringen spaardepositobewij/.en variabele termijnsparen Zilvervloot (jeugdspaarwet) effekten aan- en verkoop hypotheken op maal Het gehele jaar door kan iedere rekeninghouder profiteren van de uitgebreide service van de Bondsspaarbank - een belangrijke steun voor het snel en doeltreffend regelen van al uw geldzaken uit ons dienstenpakket. alle betalingsverkeer salaris- en pensioenmning Euro- en betaalcheques alle soorten verzekeringen Koop-Krediet-Plan leningen vele soorten spaarrekeningen AGENTSCHAP: MAKELAARDIJ VINCENT - DORPSSTRAAT 33 - HOLTEN - TELEFOON 05483-1964

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 9