Subsidie voor kleuter cursus in Dijkerhoek Goede hoop nieuwbouw scholengem.schap in 76 f flink Korte raadsflitsen Huisvuil bevuilt de straten Deventer PTT-fanfare een halve eeuw Aantal leerlingen gestegen Switchen met lokalen in t dorp Huwelijk van de dag Tekort lokaalruimte bij het openbaar lager- en kleuteronderwijs Feestmiddag en avond Lokalenplan voortgezet onderwijs li Jonge HMV-ers geslaagd Ingezonden KOOPAVOND HOLTENS NIEUWSBLAD 17 OKT. 1975 PAGINA 5 In de begeleidingsbrief bij de gemeente- en bedrijfsbegro- tingen voor 1976 gaan burgemeester en wethouders uitvoerig in op de problemen van het onderwijs in onze gemeente. Zo zeggen zij met betrekking tot het kleuteronderwijs onder meer, dat de openbare kleuterscholen aan de Kozakkenstraat en aan de Tuinstraat hun leidsters, resp. vier en twee, zullen kunnen behouden. Aan de openbare kleuterschool aan de Nagelhoutstraat (De Haar) kan zelfs een vierde leidster wor den aangesteld per 1 januari 1976. Voor die vierde leidster is echter geen lokaliteit beschikbaar. Dit tekort aan lokaalruimte zal zich de komende jaren misschien reeds vanaf 1 augustus 1976, ook voordoen bij de lagere school, die met de kleuterschool in één ge bouwencomplex is gehuisvest. In verband hiermee hebben B. en W. zich beraden hoe voor beide scholen tot een oplossing van dit lokalentekort kan worden geko men. Zoals bekend bestaan op 't huidige schoolterrein geen uitbrei dingsmogelijkheden. Wel bestaat er de mogelijkheid lokalen te plaatsen op het terrein aan de Wilhelminastraat - Klompsteeg, waar thans reeds de één-lokalige dependance van de Chr. kleuter- schoot staat. Op dit terrein stellen zij zich voor per 1 januari 1976 een tweetal verplaatsbare noodlokalen (werk en speellokaal) voor de kleuter school te plaatsen, zodat kan wor den overgegaan tot aanstelling van een vierde leidster. Wanneer per 1 augustus 1976 of per 1 ja nuari 1977 de lagere school een lokaal en in de jaren nadien, meer lokalen nodig heeft kan de lagere Namens de fractie van de Par tij van de Arbeid verzocht mej. A. P. Reith, middels een schrifte lijke vraag, het college van B. en W. te willen bevorderen dat de bepalingen van de Algemene Po litie Verordening beter worden nageleefd ten aanzien van het langs de openbare weg plaatsen van huisvuil en het verbod dat honden binnen de bebouwde kom niet los mogen lopen. Mej. Reith wees daarbij met name op ,,De Haar", waar het huisvuil op donderdagochtend wordt opgehaald. „Een aantal be woners van deze wijk zet het huisvuil echter al op woensdag buiten. Het gevolg hiervan is dat: a. kinderen (meestal kleinere) met de zakken gaan slepen en ze ope nen, waardoor de inhoud op straat terecht komt, b. katten en loslo pende honden de zakken stuk bij ten en in het afval gaan wroeten. De gevolgen van deze „spelletjes" laten zich gemakkelijk raden! In diverse straten ontstaat hierdoor iedere week een grote smeerboel, waarover verschillende bewoners al diverse malen bij onze fractie hebben geklaagd. Wij verzoeken het college daarom dringend te bevorderen dat de volgen de bepalingen van de A.P.V. wor den nageleefd. Art. 93, lid 2, dat een verbod inhoudt huisvuil eerder dan 12 uur vóór het ophalen aan de openbare weg te zetten. Art. 24, lid b. dat bepaalt dat binnen de bebouwde kom honden niet los mogen lopen", aldus mej. Reith. In zijn antwoord zegde burge meester Mr. W. H. Enklaar toe, na informatie en overleg met po litie en de dienst gemeentewer ken, overeenkomstige maatrege len te zullen treffen. Als redactie voegen wij hier graag een beroep op de burgerzin aan toe om het huisvuil, los van genoemde 12 uren, vooral niet eerder op straat te zetten dan strikt noodzakelijk is. U bevordert daarmee het aan zien van uw eigen woonomgeving en het aanzien van uw straat. Dank voor bewezen diensten Naar aanleiding van het voor stel om, wegens voorgenomen hu welijk en vertrek naar elders, aan mej. J. G. M. Veltkamp, met in gang van 1 november 1975, op eigen verzoek, eervol ontslag te verlenen, sprak de heer H. Meer man (P.v.d.A.) woorden van dank aan haar adres voor de goede diensten die zij aan de gemeente Holten heeft bewezen welke dank woorden door alle raadsleden wer den onderschreven. Straatnamen buitengebied Op voorstel van B. en W. heeft de raad maandagavand uit zijn midden een aantal leden aange wezen die deel zullen uitmaken van een commissie ad hoe ter voorbereiding van straatnaamge- ving in het buitengebied in het kader van de wijziging van huis nummering aldaar. Voor genoem de commissie ad hoe werden de volgende raadsleden aangewezen: J. H. Bosschers (CHU), J. Wig- gers (AR), Mevr. F. M. ter Doest- Bos (VVD), E. M. v.. Schooten (GB) en H. Meerman (PvdA). Huur- en verhuursubsidiés Zonder hoofdelijke stemming keurde de raad j.l. maandagavond een drietal verordeningen goed be treffende een per 1 juli 1975 van kracht geworden nieuwe huurge- wenningsregeling bij woningver betering, krotontruiming en door stroming, alsmede de daaraan ten grondslag liggende verhuis- en in richtingskosten. In het algemeen beogen deze regelingen om gezin nen met relatief lagere inkomens er voor te behoeden te moeten wonen in omstandigheden die he den ten dage niet meer aanvaard baar kunnen worden geacht (in grijpende woningverbetering en krotopruiming) en bij doorstro ming. (Over de inhoud van bedoelde regelingen hebben wij in ons blad van vorige week een tweetal uit gebreide artikelen opgenomen waarheen we onze lezers graag verwijzen. Red. H.N.). Tijdens de behandeling van de voorstellen toonde met name de P.v.d.A.-fractieleider, de heer H. Meerman, zich zeer verheugd over de totstandkoming ervan. ,,Ik vind het een goede zaak, omdat het hulp biedt aan gezinnen met lage inkomens die in onaanvaard bare omstandigheden wonen", al dus de heer Meerman. Verder wees hij erop dat de regeling per 1 juli 1975 is ingegaan en dat de regeling ook geldt bij verhuizing buiten de gemeente. Een bijdra ge moet worden" aangevraagd bij de gemeente waar de woning is gelegen die is verlaten. De heer Meerman vroeg het college om daarvoor in aanmerking komende gezinnen welke na 1 juli 1975 zijn vei-huisd nog op hun rechten te attenderen. De. heer H. J. Westerik (CDA) zag dit met raadsvooi-zitter Mr. Enklaar niet zitten. ,,De tege moetkoming moet door de betref fende personen zelf worden aan gevraagd. Wanneer je da mensen op deze regeling zou attenderen moet je het ook doen met alle andere subsidieregelingen". Besloten werd tenslotte hierover een algemene bekendmaking in de pers op te nemen. Muziek' voor muzikanten Bij de behandeling van ingeko men stukken wees PiV.d.A.-frac tieleider, de heer H. Meerman, tijdens de jl. maandagavond ge houden raadsvergadering op een van de heer Fransen, Sparrenweg 8, alhier, ontvangen brief, betref fende subsidiëx'ing muziekonder- wijs aan de Gemeentelijke De venter Muziekschool. De gemeen te Deventer berekent nl. aan leer lingen van buiten Deventer, die muzieklessen volgen aan genoem de muziekschool, een opslag van 50% boven het normaal aan de ouders in rekening te brengen les geld. In zijn brief verzoekt de heer Fransen deze ongelijkheid voor leerlingen uit Holten te willen weg nemen middels een toe te kennen subsidie. Naar aanleiding van deze brief merkte de heer Meerman maan dagavond op dat het zijn fractie zeer heeft aangesproken dat het college van B. en W. in de nota van aanbieding, behorende bij de gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 1976, met het voorstel komt om de opslag van 50% voor rekening van de gemeente Holten te nemen. De heer Meerman ver klaarde het college hiervoor zeer erkentelijk te zijn. In het. cursus jaar 1974-1975 waren 18 leerlingen uit Holten bij de Deventer Muziek school ingeschreven. De lessen, welke vrijwel steeds een half uur duren, worden voor het overgrote deel individueel gegeven, door be voegde leerkrachten, waarbij de mogelijkheid bestaat om in alle instrumentale en vocale vakken les te nemen, welke laatste bij de Muziekscholen Holten en Rijssen niet het geval is. In het cursusjaar 1974-1975 be droeg het lesgeld per leerling ca. f 244.- incl. genoemd opslag van 50%. Wanneer de raad zich, tijdens de begrotingsbehandeling, achter het subsidievoorstel van het col lege schaart dan komt het les geld f 244.- x 2/3 is f 163- voor rekening van de ouders. Het les geld van de Muziekschool Holten- Rijssen voor individuele lessen van een half uur per week be- di'oeg over het cursusjaar 1974-'75 f 174— Het hiervoor omschreven subsi dievoorstel zal de toekomstige muzikanten zeker als muziek in de oren klinken. school gebruik gaan maken van de lokalen van de huidige kleu terschool. Voor de kleuterschool kunnen dan nog één of meer lo kalen worden bijgeplaatst op eer dergenoemd terrein, zodat uitein delijk de gehele kleuterschool ge vestigd zal zijn op het terrein aan de Wilhelminastraat - Klomp- steeg. Het colege is er zich van bewust, dat deze oplossing verre van ide aal is, maar, gemeten naar de mogelijkheden, nog het meest is te prefereren. De onderwijscommissie uit de raad en de Schoolraad kunnen zich met deze zienswijze vereni gen. B. en W. zullen binnenkort een crediet vragen voor de plaat sing van twee noodlokalen. Bedrag per kleuter Het bedrag per kleuter voor de vervanging van ontwikkelingsma teriaal, hulpmiddelen enz., dat voor het jaar 1975 op f 25,- is vastgesteld, dient naar onze me ning voor 1976, naast de gebrui kelijke procentuele verhoging van 8%, extra te worden verhoogd. Naast enerzijds de grote prijsstij gingen van de te gebruiken mate rialen en papier is anderzijds de uitkering per kleuter t.o.v. 1975 extra verhoogd. Wij stellen u voor deze extra-ver hoging als volgt toe te passen: Bedrag vermeld in begroting 1975 f 25, Procentuele vei'hoging voor 1976 ca. 8% f 2, Extra-verhoging voor 1976 f 3,— Vrijdagmiddag 10 oktober werd ten gemeente- huize het huwelijk voltrokken van Jan van Zon te Holten cn Jenny Sandermcm uit Rijssen. De collega's van „postbode Jan" zorgden met een versierde wagen, waarop een enorme uniformpet met de letters PTTvoor een extra bestelling uit Rijssen. Bij het gemeentehuis was veel belangstelling. Na de huwelijksbevestiging in de Ned. Herv. Kerk maakte het jonge paar een korte rit door het dorp, waarbij hen bij het postkantoor de doorgang werd versperd door meutende buren. Bedrag vermeld in begroting 1976 f 30,— Met betrekking tot de subsidiëring van het kleuteronderwijs in Dij kerhoek zeggen B. en W.: Reeds enige malen heeft uw raad ver zocht om een onderzoek naar de mogelijkheden om het kleuter onderwijs te Dijkerhoek te subsi diëren. Zoals u bekend heeft dit onderzoek uitgewezen, dat kleu teronderwijs ingevolge de Kleu teronderwijswet, wegens het ni?t voldoen aan de voorwaarden, niet mogelijk is. Op grond hiervan blijft derhalve als enige reële mo gelijkheid de subsidiëring van de kleutercursus, zoals deze thans wordt gegeven, over. Daarbij dient naar onze mening te worden uitgegaan van het prin cipe, dat de hoogste van de to taal van de ouders te vragen bij drage per week in de kosten van dit onderwijs beperkt dient te blij ven tot de totale bijdrage, die de ouders van peuters betalen, voor het peuterspeeiwerk in het dorp. Deze laatste bijdrage bedraagt thans voor twee morgens per week f 6.-. De kleutercursus te Dijkerhoek wordt thans op twee morgens per week gegeven. Een uitbreiding tot drie morgens wordt gewenst ge acht. De totale kosten van deze cursus op basis van drie morgens per week zijn te ramen op f 11.5858,. per jaar. Voor 23 kleu ters en 40 weken per jaar kan het subsidie derhalve als volgt wor den berekend: De problemen rond het tekort aan lokaalruimte spelen niet alleen bij het openbaar kleuteronderwijs, maar ook bij het openbaar lager onderwijs. Bij de openbare lagere school „De Haar" zal per 1 augustus 1976 of per 1 januari 1977, dat is thans nog niet te bezien, een tekort aan lokaalruimte ontstaan omdat alsdan kan worden overgegaan tot aanstelling van een zevende leerkracht (sedert 1 augustus 1975 zijn alle zes loka len in gebruik). Voorts is de verwachting dat in de jaren 1977 tot ongeveer 1980 deze school zal uitgroeien tot een negen- klassige school. f 11.585,- Totale kosten Bijdrage ouders: 23 k f 6,. x 40 weken f 5.520, Subsidie f 6.065, B. en W. stellen de raad voor nel subsidie voor 1976 voorshands te bepalen op rond f 6000.en dit subsidie beschikbaar te stelien onder nader door hun college vast te stellen subsidievoorwaarden. B. en W. stellen zich voor dit tekort aan lokaalruimte op te hef fen door de kleuterschool over te plaatsen naar noodlokalen. Wan neer het aanbod van leerlingen voor de Haarsrhool zal afnemen en derhalve lokalen in de Haarsehool zouden vrijkomen, stellen B. en W. zish voor de kleuterschool in de Haar weer onder te brengen in de Haarsehool. Zij verwijzen de raad naar de toelichting op het kleuter onderwijs. Dorpsschool, Kolschool en Dijkerhoek Op grond van de thans bekend zijnde gegevens ondergaat 't aantal leerkrachten van deze scholen in 1976 geen wijziging De o.l. Kol school blijft op negen, de o.l. Dorpsschool zal nog juist haar ze vende leerkracht kunnen behou den, terwijl de o.l.s. Dijkerhoek, die per 1 januari 1975 is terugge vallen van vier naar drie onder wijzers, voor 1976 deze drie leer krachten ruimschoots kan handha ven. O.L. School Espelo Het vermoedelijk gemiddeld aan tal leerlingen van deze school over 1975 bedraagt 35. De verwachting is voorts dat voor de jaren 1976, 1977 en 1978 dit aantal nog een lichte daling tot ongeveer 30 leerlingen zal ondergaan. Zoals bekend is het wettelijk minimum aantal leerlingen voor een school -50 leerlingen, maar de raad kan ingevolge het bepaalde in artikel 19 van de Lageronder- wyswet 1920, telkens voor de pe riode van drie jaren besluiten, dat de instandhouding van een school, welke minder dan 50 leerlingen telt, wordt gevorderd. Een derge lijk besluit is onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Het besluit, dat de raad dienaan gaande met betrekkinge tot de ols Espelo heeft genomen op 15 janu ari 1973 loopt begin 1976 af. In verband hiermee dient de raad vóór 1 februari 1976 opnieuw te beslui ten of instandhouding van de ols Espelo voor de jaren 1976, 1977 en 1978 wel of niet wordt gevorderd. B. en W. willen binnenkort - de onderwijscommissie en de school raad gehoord - een voorstel in po sitieve zin doen toekomen. Bedrag per leerlingen In de aanbiedingsbrief behorende bij de begroting voor het jaar 1975 hebben wij vermeld, dat bij de op zet van de begroting voor 1976 we derom zal worden bezien of, even als voor de jaren 1975 en 1975 het geval is geweest, voor 1976, naast de gebruikelijke procentuele ver hoging, een extra-verhoging van het bedrag per leerling, bestemd voor aanschaf en onderhoud van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften noodzakelijk moet worden geacht. Gelet op de sterke stijging van de materiaalprijzen. met name die van papier en mede gelet op het feit, dat het bedrag per leerling, dat in deze gemeente beschikbaar wordt gesteld, in de loop der jaren is achtergebleven bij het bedrag dat in overeenstem ming met het oordeel van de In specteur van het Lager Onderwijs aanvaardbaar wordt geacht, stel len wij u voor het bedrag voor '76 als volgt te verhogen. Bedrag ver meld in begroting '75: grote scho len f 47,50, kleine scholen f 49,-. Procentuele verhoging voor 1976: ca. 8% resp. f 4,- en f 4,50, extra verhoging voflt" 1976 resp. f 7,§0 en f 7.50. Bedragen vermeld in begro ting 1976: f 59.- en f 61,-. B. en W. zijn van oordeel, dat met deze be dragen per leerling een redelijk en aanvaardbaar niveau is bereikt. Op de in Goor door de Kon. Ned. Federatie van Harmonie en Fan faregezelschappen gehouden mu- ziekexamens slaagden van de Hol- tense Muziekvereniging „HMV" de jonge muzikanten Pieter Kee stra: B; Bert Wierbos: B; Wolter ter Wierbos: C: Erik Camme- raat:: D (met lof) en Hans Paal man: D. Zaterdag 11 oktober j.l. hield de buurtvereniging Churchillstraat- Vrijheidslaan haar jaarlijkse feest middag en feestavond. De middag De feestmiddag, bestemd voorde kinderen van de leden, was van drie tot vijf uur in zaal Vosman. Er v/aren ongeveer zestig kinderen aanwezig. Deze genoten van spelle tjes als, vissen vangen, buswerpen. knikkerspel, schijvenspel en sjoe len. die alle in wedstrijdverband gespeeld werden (per leeftijdsgroep drie prijzen). Daarnaast kon er nog gegrabbeld en met een voetbalspel gespeeld worden. Tussendoor kre gen de kinderen een flesje limona de en werden er enige films ver toond, die zeer in de smaak vielen. De avond De feestavond duurde van acht tot twaalf uur. Voor oudere, slecht ter been zijnde leden was er een taxidienst georganiseerd. Onder 't genot van een kopje koffie ont stond er al gauw een goede stem ming. Wat muziek er bij, een aan tal danslustigen en de stemming werd fantastisch. Er werd gedanst, ja soms getwist. Wie wel eens ge dacht heeft dat oudere mensen liefst rustig en beschouwend bezig zijn, zou zijn mening na een avond als deze hebben moeten wijzigen. Wat was er een stemming, wat werd er hartelijk gelachen. Er was een loterij met leuke, lekkere prij zen. Eén der bestuursleden begon nota bene een rondedans met een taart, en hoe. Het bestuur kan opnieuw terug zien op een geslaagde organisatie. De Middenstandsbeurs die in Hol ten is gehouden en door een toch grote belangstelling werd geken merkt, heeft bij mij de vraag doen rijzen of Holten toch niet gebaat zou zijn bij een koopavond. Als geïnteresseerde bezoeker is het mij opgevallen hoe plezierig het contact was tussen de midden standers en de bezoekers. De laat ste hebben immers kunnen zien hoe groot de variatie van artikelen is, welke de zakenmensen verko pen. Zo'n beurs heeft altijd het grote voordeel, dat men vrij kan rondlopen, zonder dat er „druk" is om iets te kopen. Er zijn immers diverse mensen die schromen een winkel binnen te stappen, omdat zij zich dan verplicht gevoelen wat te kopen. Dat is onjuist, want de middenstand is altijd bereid alle informaties te geven, ook wanneer de klant niet direct tot koop over gaat. Men weet dus wat de zakenmen sen van Holten hebben te bieden. Juist nu in omliggende plaatsen als Rijssen en ook in Deventer koopavonden worden gehouden, ware het gewenst dat Holten daar mee ook begint. Tal van werkne mers (ook vrouwelijke) komen Iaat thuis en willen juist voor het weekend ook na zessen graag in kopen doen. Vinden ze een dichte deur. dan weet men het wel: men neemt de boodschappen van elders mee. De Holtense Handels Vereniging moet er maar eens over nadenken. Met dank voor de plaatsing. P.D.J. „Ondanks het feit dat de afdeling voor meao van de open bare scholengemeenschap wordt afgebouwd, is het aantal leerlingen, dat voor het schooljaar 1975/1976 staat ingeschre ven, ten opzichte van het voorgaande schooljaar met ruim 100 toegenomen. De in verband hiermee extra benodigde les ruimte is gevonden in een tweetal leegstaande lokalen van de openbare lagere Dorpsschool, alsmede in het verenigings gebouw „Irene" van de Hervormde Gemeente alhier. De nieuw gevormde afdeling voor atheneum startte in het schooljaar 1975-1976 met het derde leerjaar." Dit zeggen B. en W. in de aanbiedingsbrief bij de gemeentebegroting voor 1976. in de aanbiedingsbrief behoren de bij de begroting 1975 hebben wij u medegedeeld, dat voor de definitieve uitbreiding van de scholengemeenschap, in verband met de afdeling voor atheneum, door het Ministerie .van Onderwijs en Wetenschappen een nieuw lo kalenplan zou worden opgesteld. Dit nieuwe lokalenplan hebben wij in april 1975 van genoemd ministerie ontvangen. Vanaf die tijd wordt gewerkt aan de voorbereidende werkzaam heden en uitvoering van de lo kalen, uitmondende in een defi nitief plan. Dit plan wordt opgesteld door Researchbureau voor Architec tuur, Stedebouw en Utiliteitsbouw H. Jorissen B.V. te Rijssen. Wij hebben goede hoop dat, over eenkomstig de planning in het door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen vastgestelde scho lenbouwplan, in de loop van 1976, een aanvang kan worden gemaakt met de bouw, aldus b. en w. in hun toelichting. Zaterdag 18 oktober viert de PTT Fanfare Deventer zijn 50-jarig be staan. Met een herdenking van de overleden leden, een receptie van half drie tot half vijf in de schouw burg-foyer en een jubileum-uitvoe ring in de schouwburg, die om half acht wordt geopend met het optreden van de eigen drumband. Na afloop van het concert en de show volgt er dan nog een feest avond voor de leden van de jubi lerende vereniging. Die jubileumuitvoering is al meer dan een maand totaal uitverkocht. Er waren zelfs zoveel aanvragen voor plaatsen, dat men besloot op maandag de 20e, concert en show te herhalen. Dank. De PTT-fanfare acht met -het ju bileumconcert en de daarna vol gende feestavond de viering nog niet afgesloten. Als dank aan 'de Deventer bevolking peresentgert 't korps zich op zaterdag; 25'oktober in de historische Bergkerk met "n concert, dat men een „stuif in" conóert zou kunnen noemen. Het concert duurt van 3 tot 5 uur en iedereen kan komen en gaan zoals men wil. Greep uit geschiedenis De oprichters van de Deventer Postfanfare zouden grenzeloze op timisten moeten zijn geweest als ze ook maar een flauw vermoeden hadden gehad van het succes, dat hun korps-in latere jaren zou oog sten. Men oordele zelf. Zegge en schrijve zes PTT-ers, waarvan er drie ooit een instru ment. bespeelden en alleen de heer D. Veldhoen nog in leven is, waag den het in 1925 tot de oprichting van een eigen PTT-fanfarekorps to besluiten. Toen men 13 leden had werd er moeizaam geld bijeen gebracht voor de aankoop van 2e hands instrumenten, die de men sen zelf uitdeukten. Niettemin be haalde men in 1927 reeds een eer ste prijs in "het door Ons Ideaal op het Go Aheadterrein georganiseer de muziekconcours. Dank zij stug doorzetten, ijverig studeren en een aantal goede di rigenten groeide de fanfare gelei delijk in aantal en kwaliteit en werd een graag beluisterd korps. „Kulturkammem" was er in de oorlogsjaren niet bij. De instru menten werdén ingevet en begra ven en direct na de bevrijding weer voor de dag gehaald. In het begin der vijftiger jaren kreeg de De venter fanfare een jonge voorzit ter met frisse ideeën in de persoon van Bep Voortman, de huidige di rigent. Met een dank zij de hulp van de gemeente verkregen, nieuw instrumentarium en onder directie van de Holtenaar Henny Fransen, leraar aan de muziekschool, die de hr. Jaeger als dirigent opvolgde, be haalde men eerste prijzen aan de lopende band en bereikte men de hoogste afdeling zowel in de lan delijke federatie van muziekver eniging als in het Nederlands Ver bond van PTT-verenigingen. Zeven keer werd Deventer kam pioen van Nederland in de con coursen van de laatste organisatie (2 jaarlijks) waarvan Deventer er 2 mocht organiseren. (Ook dit jaar één). Bij het 45-jarig bestaan kreeg de PTT-fanfare de Culturele prijs van Deventer. Onder de talloze trofeeën bevindt zich ook de Zil veren Tulp. de Dr. B. Veldkamp- prijs. de enige die ooit door de NV- PTT werd uitgereikt wegens het succesvolle beleid, gericht op een zo hoog mogelijk opleidingspeil van de leden. Sinds 1972 staat de fanfare onder leiding van de be kwame dirigent, de PTT'er-muri cus Bep Voortman. De drumband van de PTT-fanfr Deventer telt nu 17 leden. T boer-maitre is de heer J. W. Landen. (Deventer T

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 5