Zestig duizend gulden naar de gemeente Soweco in ,De Haar aan het werk AGENDA Verhoging kosten muziekonder wij s Officiële publikaties Ontbreken bestemmingsplan nadelig voor begroting 1976 Subsidiëring godsdienstonderwijs Weekenddienst Uit de winst der bedrijven Onderhoud plantsoenen SPREEKUUR SPREEKUUR BURGEMEESTER WETHOUDERS KERKDIENSTEN Presentiegeld Marktcommissie Burgerlijke Stand Gevonden-verloren HOLTENS NIEUWSBLAD 17 OKT. 1975 PAGINA 3 Van de bedrijfsbegrotingen 1976, welke de gemeenteraad op 3 en 6 november zal behandelen, sluit de begroting van het elektriciteitsbedrijf met een saldo van f 37.208,11 voor nieuwe investeringen en onvoorzien. Het totaal van baten en lasten bedraagt f 3.926.538,65. Opvallend is, dat door tempo risering van het normale jaarlijkse onderhoud wegens batig saldo een bedrag van f 25.000,aan de gemeente kan worden uitgekeerd ten behoeve van de algemene middelen (1975: f 10.000,De marge tussen stroomverkoop (f 2.644.443,79) en stroominkoop (f 2.175.687,32) is ten opzichte van 1975 met f 52.812,23 toegenomen. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn ten opzichte van 1975 toegenomen met f 51.649,37. Tot en met het jaar 1975 is voor spanningsverbetering geïnvesteerd f 764.156,45. Voor 1976 worden de volgende projecten voor spanningsveroete- ring gepland: a. Stichten 10 KV trafohuisje met aanleg hoogspanningskabel Oude Deventerweg/Keesmansweg; b. Regeltransformator Stations- weg/Holterbroek; c. Stichten 10 KV trafohuisje Langstraat/Evertjesweg; d. Stichten 3 KV trafohuisje met aanleg hoogspanningskabel Veld- weg/Velddijk; e. Stichten 3 KV trafohuisje met aanleg hoogspanningskabel .Nieuw Heeten/Poggebelt f. Stichten 10 KV traofhuisje met aanleg hoogspanningskabel Ges- kesdijk/Spoorlijn. Voor deze spanningsverbeterin- gen zal raadsmedewerking wor den gevraagd door het beschik baar stellen van de hiervoor nood zakelijke kredieten. Hiervoor is op het investeringsschema voor 1976 een bedrag vanf 120.000, geraamd. De kapitaalslasten voortvloeiende uit deze investerin gen worden voor 50 procent ten laste gebracht van het fonds voor onderhoud en netspanningsverbe tering. Uitbreidingen Voor 1976 zijn ten behoede van de uitbreidingen 4938 produktieve uren uitgetrokken. Deze uren heb ben zowel betrekking op uitbrei dingen uit te voeren in eigen be heer, als op uitbreidingen, die in hoofdzaak aan derden worden uit besteed en uitsluitend toezicht van het technisch personeel vereisen. Aangezien de uitbreidingen bij begrotingswijziging aan u zullen worden voorgelegd geven wij u onderstaand enige objecten dis voor het jaar 1976 worden ver wacht: a. aanleg 10 KV kabel vanuit hoogspanningsruimte Keneman- straat naar hoogspanningsruimte „Wegstapel" Dorperdijk; b. Inrichting hoogspanningsruimte met aanleg hoogspanningskabel ten behoeve van te bouwen riool waterzuiveringsinstallatie aan de Schipbeek; c. Verzwaren hoogspanningskabel vanuit hoogspanningsruimte Nnor- denbergstraat naar hoogspan ningsruimte Oranjestraat: d. Verzwaren laagspanningskabels Broekdijk en Sangeldijk; e. Verleggen en vernieuwen hoog spanningskabels langs Raalterweg en wijziging netten ten behoeve 1 van aanleg S-14; i f. Eerste aanzet tot verkabeling bovengrondse laagspanmngsnet- i ten. De reserves bedragen: a. fonds voor onderhoud en net- spanningsverbetering f 387,500, b. bijdragen van derden in aan- sluiting f 1.520.000, totaal f 1.907.500,—. De reserve bijdragen van der den ad f 1.520.000,is vrij hoog, indien deze gesteld wordt tegen over de boekwaarde der activa per 1 januari -976 ad f 3.066.029,10 In de loop van het begrotings- NED. HERV. KERK 8.30 en 10.15 uur ds. A. Schel- levis. Extra coll. „Kerk en Ge- Oppasdienst: mevr. Pettinga, Mint Stegeman en Jenny Velt- kamp. GEREF. KERK 9.30 en 15.00 uur ds. G. W. H. Peddemors. In beide diensten is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor rente en aflossing restauratiefonds. Oppasdienst: mevr. Smit-Krui melaar, Henriëtte Rietberg (res. mevr. Smit-Maneschijn) mevr. Schuppert-Veldhuis, Ria Prins (res. Janny KI. Nagel voort) R.K. KERK Zaterdag 17.00 uur, zondag 9.30 DIJKERH0EK 9.30 uur ds. Smaling van Wier den. Collecte „Kerk en gezin". 0KKENBR0EK 10.00 uur ds. M. J. G. v. d. Velden uit Doorn. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 ui en 11 uur. jaar willen B. en W. de raad voor stellen doen een gedeelte dezer reserve voor financiering van be paalde objecten aan te wenden. Gasbedrijf De begroting van het gasbedrijf sluit met een saldo voor investe ringen en onvoorzien ad f 74.892,70 (begroting 1975 f 39.001,65). Uit deze middelen zal door tempori sering van het normale jaarlijkse onderhoud f 35.000,naar de al gemene middelen van de gemeen te vloeien (1975: f 25.000,Het totaal aan baten en lasten be draagt f 2.205.291,02. Het bedrag voor gasinkoop is geraamd op f 1.311.026,35 en voor gasverkoop op f 1.800.601,—. De reserves bedragen: a. fonds voor onderhoud f 97.800, b. fonds voor ontsluiting onrenda bele percelen f 940.000,c. bij dragen van derden in aansluiting f 90.000,totaal f 1.127.800, Het ontsluitingsplan van de gas- loze gebieden is in de raadsver gadering van 12 augustus 1975 be handeld en aanvaard. De activiteiten van het bedrijf zullen de eerstkomende drie jaren dan ook voor het merendeel ge richt zijn op de uitvoering van de uitbreidingen van het distributie net in de gemeente. De marge tussen gasverkoop en gasinkoop is ten opzichte van 1975 toegenomen met 15 procent. Een overzicht van de gasinkoop van de laatste jaren volgt hier onder: 1971 4.554.412 nm3, 1972 6.270.825 nm3, 1973 8.296.688 nm3, 1974 8.256.806 nm3, 1975 (raming) 9.282.785 nm3, 1976 (raming) 10.220.655 nm3. Energiebedrijven In de vergadering van de raad d.d. 12 augustus 1975 werd beslo ten in een periode van drie jaren de gehele gemeente verder te voorzien van een aansluiting op het aardgasnet dezer gemeente. Ofschoon de vraag blijft bestaan of het mogelijk zal zijn de ge meentelijke energiebedrijven te handhaven, zijn B. en W. van oor deel dat het niet uitgesloten moet worden geacht, dat de voorgeno men gassificatie in de komende drie jaren door ons eigen gasbe drijf kan worden voltooid. Het- college tekent daarbij ech ter nadrukkelijk aan, dat het er rekening mee wil houden, dat er zich omstandigheden zullen kun nen voordoen, waardoor het nood zakelijk zal bljjken te zijn, dat tussentijds alsnog tot afstoting van het energiebedrijf zal moeten worden besloten. Vooralsnog echter achten B. en W. het een redelijke veronderstel ling dat, voordat meergenoemde gassificatie is voltooid, een over dracht van de energiebedrijven niet actueel zal worden. In het komende jaar zal het rapport over de levensvatbaarheid van de bedrijven, dat in hun op dracht is opgesteld door de heren F. Müller en B. P. de Kousema ker, met de raad worden bespro ken. In verband met het in rekening brengen van 50% opslag op de kosten van het muziekonderwijs door de gemeente Deventer stellen B. en W. de raad voor deze ver hoging voor rekening van de ge meente Holten te nemen. In de begeleidingsbrief bij de begroting 1976 schrijven zij: „Naar ons is gebleken berekent de gemeente Deventer voor leer lingen van buiten Deventer, die lessen volgen aan de Gemeentelijke Deventer Muziekschool een opslag van 50 boven 't normaal aan de ouders in rekening te brengen les geld. In verband hiermee hebben de gemeenten Diepenveen, Voorst en Bathmen besloten om deze op slag aan de ouders te vergoeden." Volgens verkregen inlichtingen waren gedurende het cursusjaar 1974/1975 18 leerlingen uit Holten bij de Deventer Muziekschool in geschreven. De duur van deze les sen bedroeg vrijwel steeds een half uur. Het overgrote deel van de lessen 'werd individueel gegeven. De mogelijkheid bestaat om in alle instrumentale en vocale vakken les te nemen. Dit is bij de Muziek school Holten-Rijssen niet het ge val. Voorts worden alle lessen ge geven door bevoegde leerkrachten. Het totale lesgeld voor deze 18 leerlingen (incl. de opslag van 50 pet.) bedroeg voor het cursusjaar 1975/1976 1' 4.410,-. Per leerling derhalve f 4.410,-18 is ca. f 244,-. Indien de opslag van 50% voor rekening van de gemeente wordt genomen blijft derhalve 2/3 x f 244,- is f 163,- voor rekening van de ouders. Het lesgeld van de Muziekschool Holten-Rijssen voor individuele lessen van een half uur per week bedroeg over het cursusjaar 1975/ 1976 f 174,-. Dit komt dus vrijwel overeen met het hiervoor vermelde lesgeld excl. opslag voor lessen aan de Deventer Muziekschool. De thans in rekening gebrachte opslag betekent niet, dat daarmee de zaak kostendekkend is. Er zal dan ook rekening mee moeten wor den gehouden, dat het thans in rekening gebrachte opslagpercen tage van 50 in de loop der jaren zal worden verhoogd. Het subsidié De burgemeester van Holten maakt bekend, dat hij inplaats van maandagmorgen 20 oktober e.k. op dinsdagmorgen 21 okto ber d.a.v. van 10-12 uur zijn we kelijkse spreekuur hoopt te hou den. De burgemeester vnd W. H. Enklaar voor individuele lessen aan de plaatselijke muzekschool bedraagt thans, op basis van 52 weken per jaar, f 4.- per les. De opslag van 50% van de gemeente Deventer be tekent, eveneens op basis van 52 weken per jaar, een bijdrage van ca. f 2,- per les. Het vorenstaande is voor ons aanleiding u voor te stellen de door de gemeente Deventer in re kening te brengen opslag van 50% voor rekening van deze gemeente te nemen. Rekening houdende met een bijdrage van rond f 90,- voor 20 leerlingen is de totale bijdrage voor 1976 derhalve te ramen op f 1.800,-." In de aanbiedingsbrief van de gemeente- en bedrijfsbegrotingen voor 1976 schrijven B. en W., dat in 1974 een aanvang werd gemaakt met een loonsplitsingsadministratie. Na verwerking van de uit deze administratie voortvloeiende ver rekeningen resteert voor de reke- ning over dit dienstjaar een voor delig saldo. Dit voordeel is met name ont staan als gevolg van de aanleg van de plantsoenen in het complex „De Haar" door personeel van gemeen tewerken. In werkelijkheid heeft dit personeel meer uren aan deze werkzaamheden besteed, dan in de begroting 1974 was geraamd. Naast enkele andere meevallers kan het voordelige saldo van deze dienst voorlopig worden geraamd op rond f 185000,-. In verband met de financiële uit komsten van de begroting 1976, be zien in het licht van de uitgaven, voortvloeiende uit de unitvoering van het investeringsschema voor 1976, stellen wij u voor om dit be drag aan te wenden voor extra-af schrijvingen op nog niet afgeschre ven investeringen in 1974. De door werking van deze extra-afschrij vingen voor de begroting 1976 is te berekenen op f 39.051,-. Nu de werkzaamheden in het be stemmingsplan „De Haar" zijn be ëindigd en de woningbouw zal worden belemmerd door het ont breken van een nieuw bestem mingsplan (Beuseberg) zullen de inkomsten, die tot op heden ter- In hun begeleidingsbrief bij de gemeente- en bedrijfsbegro tingen voor 1976 schrijven B. en W. over het onderhoud van de plantsoenen: „De werknemers van het Sociaal Werkvoor zieningschap Centraal Overijssel (Soweco) zijn tot heden werkzaam in de over het dorp verspreid liggende plantsoenen onder leiding van de chef-plantsoenendienst van de gemeente. Het is de bedoeling van het Soweco deze werknemers te werk te stellen op één afgerond object onder leiding van een in dienst van het Soweco zijnde fulltime functionaris. In overleg is overeengekomen, dat de plantsoenen in de wijk ,,De Haar" als object in aanmerking zouden kunnen komen omdat deze zich bijzonder voor dit doel lenen, mede ook met het oog op de om vang van de werkzaamheden en het aantal werknemers. Daarbij is tevens afgesproken, dat het plantsoen tegenover het bejaardencentrum in. dit kader zal worden aangelegd, waarin tevens is begrepen de restauratie van het voormalige boerderijtje van Deijk. Dit onderkomen zou dan kunnen dienen als schaftruimte voor deze werknemers en als bergruimte voor gereedschappen en machi nes. Helaas kon de voorgenomen wij ziging van de tewerkstelling nog niet ten uitvoer worden gebracht, omdat het aantrekken van een uitvoerder op zich heeft laten wachten. Inmiddels is bekend, dat deze functionaris per 1 november a.s. in dienst zal treden. De bijdrage van het Soweco in de beloning van de chef-plantsoe- nenendienst zal door deze reorga nisatie komen te vervallen." Subsidiering toeristische infrastructuur De Staatssecretaris van Econo mische Zaken heeft een subsidie regeling bekendgemaakt voor het aanbrengen van infrastructurele voorzieningen met betrekking tot verschillende toeristische voorzie ningen. Deze regeling is opgeno men in de „Richtlijnen subsidië ring toeristische infrastructuur 1975". Bij de toepassing wordt met na me gedacht aan rioleringspro jee- GEBOREN: Cynthia dv W. Alberts en M. Plessius (geb. te Deventer). ONDERTROUWD: E. Beldman 23 jaar. Holten en G. W. Beltman 21 jaar, Rijssen. GEHUWD: J. van Zon 25 jaar, Hol ten en J. Sanderman 21 jaar, Rijs sen. OVERLEDEN: J. Fuit 66 jaar. Hol ten J. T. Dijkstra 80 jaar. Hol ten G. J. Struik 26 jaar, Holten (ovei-leden te Bathmen). ten ten behoeve van kampeer- accommodaties, terwijl ook aan voorzieningen ten aanzien van de distributienetten van openbare nutsbedrijven kan worden gedacht. Zowel de eigenaren van bedrij ven, alsook de gemeenten kunnen volgens deze regeling voor be paalde voorzieningen in aanmer king komen voor een subsidie. Nagegaan wort welke projecten eventueel voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen en op deze wijze wellicht versneld tot uitvoering kunnen worden ge bracht. Schoolartsendienst De schoolartsendienst Rijssen, waarvan deze gemeente deel uit maakt, zal worden opgeheven Een deel van de samenwerken de gemeenten zal deel uitmaken van de Districts ezondheids Dienst Zwolle, een ander deel zal opge nomen worden in de Districts Gezondheids Dienst Twenthe, ter wijl een ander deel, waaronder de gemeente Holten, deel zal gaan uitmaken van de Districts Ge zondheids Dienst Deventer. In verband met de toetreding van een aantal Gelderse gemeen ten tot het gewest „Midden IJs- sel" 'is bovengenomde reorganisa tie vertraagd. Daar het onderbrengen van de schoolartsendienst voor zover be tref th de Sallandse gemeenten in de Dist:-icts Gezondheids Dienst Midden IJssel niet tijdig tot stand kan komen, zal de schoolartsen dienst Rijssen voor deze gemeente als z.g. rompdienst blijven func tioneren. Subsidiëring paardrijden gehandicapten „Het over het tweede halfjaar 1975 toegekende subsidie bedraagt f 3,50 per kind per les en is gelijl: aan de bydrage van de ouders ad f 2,en het subsidie van de Lan delijke Federatie ad f 1,50 per kind per les. Dit laatste bedrag was in 1974 f 2,50 en beweegt zich derhalve in een dalende lijn. Als basis voor subsidie is dit bedrag derhalve minder gelukkig", aldus burgemeester en wethouders. Het college heeft de raad toe gezegd, te zullen nhgaan of ver hoging van het subsidie mogclyk zou zijn. Dat onderzoek is positief uitgevallen. zake werden geraamd, met ingang van het komende jaar komen te vervallen. Voor 1975 bedroeg deze raming aan inkomsten uit 't Grond bedrijf nog rond f 79.000,-. „Het ontbreken van een nieuw bestem mingsplan heeft derhalve een na delige invloed op de gemeentebe groting 1976," aldus B. en W. B. en W. willen leden van de marktcommissie een presentiegeld toekennen. Zij schrijven: „Bij de instelling van een sei zoenwarenmarkt in 1971 werd te vens een commissie in het leven geroepen. Deze commissie regelt de verdeling van de beschikbare plaatsruimte en komt in verband hermee een aantal malen per jaar bijeen. Tot op heden wérd aan de leden van de commssie geen pre sentiegeld uitbetaald. Wij zijn ech ter van mening dat een kleine ver goeding wel op zijn plaats is. Wij zouden u derhalve in overweging willen geven deze leden per ver gadering een bedrag van f 10,- toe te kennen. Gerekend naar 3 ver gaderingen per jaar zal de totale vergoeding voor 8 personen zijn te ramen op 3 x 8 x f 10,- i 24U.- per jaar." Het voor 1975 toegekende subsi die is o.a. gekoppeld aan het sub sidie van de Landelijke Federatie. In verband met de onzekerheid van dit bedrag achten B. en W. het echter juister om van deze koppeling af te zien en het sub sidie slechts te baseren op de bij drage van de ouders. Daarbij gaan de gedachten uit naar een subsidie dat gelijk'is aan twee maal de bijdrage van de ouders. Bij de huidige bijdrage van de ouders komt dit derhalve neer op 2 x f 2,— is f 4,—. Door het weg vallen van het subsidie gelijk aan het subsidie van de Landelijke Federatie zou de evrhoging der halve beperkt blijven tot f 0,50 per kind per les. Dit nu is niet de bedoeling en daarom zouden B. en W. dit willen voorkomen door voorlopig, in afwachting van een eventuele verhoging van de bij drage van dé ouders, het subsidie minimaal te stellen op f 4,plus f 1,50 is f 5,50 per kind per ies. Anderszijds dient echter wel te worden voorkomen, dat de bijdra ge van de ouders zodanig wordt verhoogd, dat budgettair een niet te voorziene overschrijding van de begrotingspost zou ontstaan. Het vorenstaande is voor ons aanleiding u voor te stellen het subsidie voor 1976 vast te stellen op minimaal f 5,50 en maximaal f 6,per kind per les. Bij de raming van deze uitgaaf voor 1976 is rekening gehouden met het maximum bédrag, waar bij voorshands uitgegaan is van tien kinderen gedurende 40 weken per jaar is 10 x 40 x f 6,is f 2400,—. De overige gestelde voorwaar den t.w. a. het totaal van het sub sidiebedrag is nimmer meer dan het nadelig exploitatietekort over het betreffende jaar en b. het sub sidie wordt enkel verleend voor gehandicapten afkomstig uit deze gemeente, blijven onverminderd van toepassing. Gevonden: damesportemonnaie, sleuteltje „Huf", klauwhamer, ver- bandtrommel, sleutel, herenhorlo ge. Verloren: groen jack gevoerd, bruin leren jasje, wieldop van Dat- sun 1200, herenhorloge met Zenith met zwart bandje, rode regenmuts „Noordwester", klein bruin hondje soort spaniel, zilveren armbandje met bedeltjes, gouden ketting met rood barnstenen hanger, groen jack met schuine rits. officiële publikalie „De Kerkeraad van de Neder lands Hervormde Kerk alhier, heeft bij brief van 28 april 1975 verzocht om toekenning van een subsidie gelijk aan de werkelijke kosten van de godsdienstlessen aan de openbare scholen in deze ge meente," aldus B. en W. in hun aanbiedingsbrief bij de gemeente begroting voor 1976. Deze kosten bestaan uit: a. beloning van een daartoe aan gestelde leerkracht, die gods dienstonderwijs geeft aan de leerlingen van de hoogste klas sen: b. aankoop van leermiddelen; c. aankoop van liedboeken (af schrijving op basis van 5 jaar); d. lidmaatschappen. Per 1 januari 1974 werd het sub sidie met f 20,- per wekelijks les uur per jaar, verhoogd tot f 120,-. Deze verhogng werd toegekend in verband met de kosten van aan koop van leesboeken en bedroeg bij een geraamd aantal van 20 weke lijkse lesuren totaal f 400,- per jaar. In de onder c vermelde kosten wordt derhalve reeds thans subsi die verleend. Ten aanzien van het verzoek merken B. en W. nog het volgende op: „Naar onze mening dienen de hierboven vermelde kosten in prin cipe te worden gedragen door het orgaan, op wienst verzoek deze les sen worden verzorgd. Wettelijk is bepaald dat, onder voorwaarden, door burgemeester en wethouders na overleg met de inspecteur te be palen, de schoollokalen, zonodig verlicht en verwarmd, kosteloos voor dit onderwijs beschikbaar moeten worden gesteld. Daarnaast kan de raad besluiten om aan kerk genootschappen en daarmee gelijk gestelde verenigingen een subsidie te verlenen in de kosten van het geven van godsdienstonderwijs aan openbare scholen, met dien ver stande, dat dit subsidie wordt ver leend op grond van een algemeen geldende regeling. Een dergelijke regeling is in deze gemeente met ingang van het jaar 1965 ingevoerd. Volgens de hierboven vermelde brief worden de kosten van het geven van godsdienstlessen, inclu sief de kosten van afschrijving der liedboeken, voor 1976 geraamd op f 9.126,-, Op basis van een subsidie van f 120,- per wekelijks lesuur per jaar bedraagt het totale subsidie bij 20 lesuren rond f 2400,-. Dit is derhalve ca. 25% van de totale kos ten. Wij zijn van mening dat deze bijdrage alleszins redelijk is te achten." Overigens achten B. en W. het gewenst die subsidie te verhogen met een jaarlijks percentage we gens stijging van de uitgaven en stellen zij de raad voor het bedrag voor 1976 te verhogen met ca. 10 pet. en nader vast te stellen op f 135,- per wekelijks lesnur P. jaar. Burgemeester en wethouders ma ken bekend, dat de wethouders met ingang van de volgende week spreekuur zullen houden en wel op de volgende dagen en uren: Wethouder J. Rietberg, 's maan dags van 10-12 uu. Wethouder J. Kaan, 's maandags van 14-16 uur. De wethouders zijn dan tevens telefonisch bereikbaar onder tele foonnummer 1666. Holten, 17 oktober 1975. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Vrijdag 17 oktober 20.00 uur: Vergadering leden Poli tieke Partij Radicalen (PPR) t.h.v. de fam. Wolff, Verzet- straat 6. Zaterdag 18 oktober: 20.00 uur: Start 6e „Nacht om Hol ten" M.A.C. „De Holterberg" bij café „De Biester". Zondag 19 oktober 14.00 uur Dansen in cafe „De Wippert" (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in Bar-dancing „Bobde", Bathmen (zie adv.) Maandag 20 t.m. zaterdag 25 okt. Rijwiel- en bromfietshandel Kolk man wegens vakantie geslo ten (zie adv.). Woensdag 22 oktober 20.00 uur: Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten in zaal „Vosman". Demonstratie Conimex en Heineken. Donderdag 23 oktober 20.00 uur: Creatieve avond afd. Holten Chr. Plattelandsvrou wen in gebouw „Rehoboth". Vrijdag 24 oktober Grote bazaar Z.V.V. „Blauw Wit" in zaal Vosmar. Zaterdag 25 oktober Grote bazaar Z.V.V. „Blauw Wit" in zaal Vosman. Maandag 27 oktober 18.30-21.00 uur: Bloefafname-aktie afd. Holten Rode Kruis in de lokalen van de Scholenge meenschap. 20.00 uur: Gespreksavond Kies vereniging Gemeente Belang in Hotel „Holterman". 19.30 uur: Ouderavond o.l. school in zaal Vosman. Dinsdag 28 oktober 20.00 uur: Geref.-Hervormde Zen dingsavond in gebouw Irene. Spreker ds. Lukito Handajo, miss.pred. in Maassluis. On derwerp: „Zending in deze tijd, partners en verantwoor delijkheid". Donderdag 30 oktober 20.15 uur: „Open-huis" i.v.m. of ficiële opening nieuwe School met de Bijbel „Het Kompas" Hoffestraat. Maandag 3 november 19.30 uur: Openbare raadsvergade ring ten gemeentehuize (Alfe- mene Beschouwingen begro ting 1976). Woensdag 5 november 13.30 -17.00 uur: Inzameling van kleding schoeisel voor het „Leger des Heils" door de Herv. Vrouwengroep Dijker- hoek in gebouw „Bethanie" te Dijkerhoek. Donderdag 6 november 10.00 en 14.00 uur: Openbare raads vergadering ten gemeente huize (Behandeling begroting 1976). ARTS Vrijdag 17.00 u. - maandag 8.00 uur J. F. Sijtsma, Pastoriestr. 50, tel. 1870 (uitsluitend voor spoedgevallen)Boodschappen bellen: 11.00 u. en 16.00 uur. WIJKVERPLEGING Zuster P. T. v.d. Zwaag. Groe. ne Kruisgebouw, Markelo, tel. 05476-1285. ZIEKENVERVOER J. Aanstoot, tel. 2980 en 1338 b.g.g. A. Müller tel. 1320. TANDARTS H. Hansman, Grote Maatw. 36, Wierden, tel. 05496-1765. Spreek uur spoedgevallen: 5.00-5.30 u. nam. Stichting voor Maatschappelijk Dienstverlening „Midden-Over. ijssel" Dorpsstraat 16, Holten, tel. 05483-2784. Spreekuren: MAATSCHAPPELIJK WERK Maandag t.m. vrijdag van 8.30- 9.30 uur, donderdag van 18-19 uur en volgens afspraak. GEZINSVERZORGING Maandag f!m. vrijdag van 8.30- Tijdens het weekeinde zijn bei de afdelingen telefonisch be reikbaar onder no. 05486-6465. FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen behalve dins dagmiddag en donderdagoch tend in het Groene Kruis ge bouw, Gaardenstraat. G. J. Kraaij, tel. 2299. DIERENARTS Zaterdagmiddag 12.00 maan dagmorgen 8.00 uur: T. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, telefoon 1515. OPPASCENTRALE J. v.d. Meer, Canadastraat 35, tel. 1549 (tussen 8.30 en 10.00 uur.) WACHTDIENST VLEESKEURINGSDIENST T.e.m. zondag 19 okt. J.H of, Schepenenstr. 16, tel. 1679. Ma. t.e.m. 26 okt. C. Dijkstra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Aan gifte van gestorven dieren op zaterdag van 9-11 uur aan het slachthuis, tel. 1318. STORINGSDIENST Zaterdag 18 t.e.m. vrijdag 24 oktober: Electra: J. Kolkman, Gaarden- str. 31, tel. 1368. Gas: H. J. Kolkman, Diessen- plasstr. 32, tel. 2012. POLITIE Telefoon: 1352 - 2655 en 2665 ('s nachts 05200-71234). Brandweer Telefoon: 2222 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 3