Geel bloed - geef leven! Geen reductie met „Pas 65" Winterprojjramma van de dir. Plattelandsvrouwen Nationale geestelijk kollekte voor gehandicapten De kloof van de honger Uitslag Beltman s Jeugd-sport-prijsvraag j| UIT DE BUNDEL VAN OOIEVAAR Programma Stichting voor Sociaal en Kultureel werk Uitslagen Schaakclub „Holten" In de trein Concierge benoemd Jaarbeurs Utrecht Kleindierententoonslelling t/m 5 oktober Huisvesting Klubs in het Paalhuus en Kolnös Hanclenarbeidktubs voor kinderen HOLTENS NIEUWSBLAD 3 OKTOBER 1975 PAGINA 5 Ter gelegenheid van de sterk uitgebreide sportafdeling van Beltman's Kledinghuis schreef deze firma een prijsvraag uit voor de jeugd t.m. 14 jaar. waarbij de omtrek en het gewicht van een enorme voetbal geraden moest worden. De omtrek was 175Vi cm en het gewicht 2750 gram. Het trainingspak, de eerste prijs, is gewonnen door Jan Wander Bronk, Boschkampsstraat 21, leef tijd 6 jaar. De voetbalschoenen, de tweede prijs, waren voor Hans Stam. Look 52, leeftijd 11 jaar en de derde prijs, de mooie sporttas, kreeg Bart van der Meulen, Mar- kollenweg 8, 14 jaar. Op de foto van links naar rechts: J. Beltman, Jan Wan der Pronk, Bart van der Meu- j len, Hans Stam en H. Belt Op maandag 27 oktober, tussen 18.30 en 21.00 uur, zal liet Rode Kruis in onze gemeente weer een bloedafname-avond organiseren, waarbij het een dringend beroep doet op iedereen om zich hiervoor op te geven. Iedere gezonde volwassene tussen 18 en 65 jaar, die niet als ..vaste" donor by een bloedtransfusiedienst of bloedbank is ingeschreven en die in het afgelopen jaar geen geelzucht, een andere ernstige ziekte, een operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en niet onder regel matige behandeling van een arts is. kan zonder bezwaar wat bloed afstaan (nog geen halve liter). De normale hoeveelheid bloed van een volwassene is ongeveer 5 liter en de afgestane hoeveelheid wordt binnen enkele weken weer in het lichaam aangemaakt. Menselijk bloed bestaat uit rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma, élk met een eigen functie en van groot belang voor de moderne geneeskunde. Het toe dienen van bloed aan patiënten ■kwam na de ontdekking van de bloedgroepen' in 1900 door Karl Landsteiner meer en meer in' ge bruik. Na de tweede wereldoorlog heeft de bloedtransfusie, mede dank zij ingrijpende verbeteringen van de techniek van het afnemen, bewaren en toedienen van bloed een ware vlucht genomen; in ons land worden jaarlijks meer dan 350.000 transfusies verricht. Behalve deze transfusies met vol bloed, is het door de nog steeds toenemende kennis over de eigenschappen van bloed tegen woordig mogelijk de verschillende eiwitten en cellen uit het bloed te isoleren en elke substantie afzon derlijk toe te dienen aan de pa tiënt, die juist die speciale sub stantie nodig heeft. Hieronder vol gen enkele van de belangrijkste toepassingen van bloed en daaruit bereide bloedsubstanties. »Vol bloed" Dank zij bloedtransfusies en dus bloedplasma; het bevat een con- het tegenwoordig mogelijk vele [grote operaties uit te voeren, zo als maag-, long-, hart- en vaat- toperaties. Zonder bloedtransfusies [zouden deze operaties nooit kun- |nen worden verricht. Plasma-eiwitoplossing Dit wordt veel toegediend aan .patiënten, indien directe hulp no dig is, bijv. bij shock door groot [bloedverlies en er geen vol bloed ""■'aanwezig is (rampen, ongevallen etc.) .Deze plasma-oplossing kan idirect worden toegediend zonder dat eerst de bloedgroep behoeft te (worden bepaald. Ook bij ernstige (verbrandingen en bij ziekten met piwittekorten (lever- en nierziek- ten) waarbij de patiënten geen {rode of witte cellen nodig hebben, i wordt dit veel gebruikt. Cryoprecipitaat Deze opmerkelijke substantie uit jloed wordt verkregen uit vers bloedplasma; het bevat een can- ^entratie van een bepaalde stol- ingsfactor, waaraan patiënten lij kende aan de z.g. bloederziekte (haemofilie) een tekort hebben. ^^)oor toediening van grote hoe veelheden van dit cryoprecipitaat bunnen boledingen tot staan wor pen gebracht en kunnen deze pa- iiënten zelfs grote operaties on dergaan, hetgeen vroeger onmo gelijk was. Nadat het cryopreci- ïitaat uit het plasma is geïsoleerd [- in elke halve liter bloed is ilechts een zeer kleine hoeveel heid cryoprecipitaat aanwezig ®gaVordt het overige bloed weer voor indere transfusiedoeleinden ge- iruikt. Dank zij dit preparaat tunnen haemofiliepatiënten een rheer normaal leven leiden dan [roeger. Immunoglobulinen itoril1 Ook dit eiwit wordt uit het pias- ba geïsoleerd. Het bevat anti- jtoffen tegen de meeste in ons and voorkomende infectieziekten, 4 ufoals mazelen, geelzucht, rode lond, waterpokken etc. en wordt jebruikt om deze infectieziekten e voorkomen. Vooi'al bij epide- er uhieën van gi'oot belang. Daarnaast zijn er ook specifieke jnmunoglobulinen, bereid uit het 5chi#ed van donoi's die kort tevoren tt ,Jn gevaccineerd tegen een be- 11 Taalde ziekte of die een bepaalde Jifectieziekte hebben doorge- HÉaakt. Niet zo lang geleden is het anti- Rhesusimmunoglobuline ontwik keld, bereid uit bloed van Rhesus- negatieve moeders met Rhesus- antistoffen. Deze eiwitfractie speelt een grote rol bij de preven tie van geelzucht van de pasgebo rene (de z.g. Rhesusbabies). Geconcentreerde rode bloedcellen De rode cellen jbljjven.over als het plasma uit het bloed" is ver wijderd; dit concentraat word.t- o.a. toegediend aan patiënten met bloedarmoede, die alleen de rode cellen nodig hebben én voor wie de toediening van plasma zelfs schadelijk kan zijn. Bloedplaatjes (thrombocyttn) Uit bloed kunnen ook de bloed plaatjes worden afgescheiden. Bij sommige patiënten kunnen grote tekorten aan bloedplaatjes optre den (spontaan of door bepaalde ziekten). Door samenvoeging van de bloedplaatjes, afgezonderd uit het bloed van meerdere donors, is het nu mogelijk dergelijke te korten effectief te bestrijden. Deze opsomming geeft enig idee wat er allemaal met bloed wordt gedaan Ier genezing van patiën ten; nog steeds wordt veel onder zoek verricht naar de eigenschap pen en toepassingsmogelijkheden van bloed. Dank zy het feit dat in ons land de gehele donororganisatie en bloedtransfusiedienst op Rode Kruis-basis is opgezet, waarby ook de verstrekking van het bloed en de daaruit bereide preparaten rechtstreeks aan de artsen cn zie kenhuizen geschiedt, wordt een zo effectief cn goed mogelyk gebruik gemaakt van het door de donors afgestane bloed. Eén ding is dui delijk: dit alles zou niet mogelyk zyn zonder de vele vrijwillige do nors, want hun bloed is onver vangbaar. Daarom vraagt het Rode Kruis ook aan u: Geef bloed - geef leven! Omdat verschill'/ade leden i.v.m. de middenstandsbeurs niet aanwe zig konden zijn, werden de „Vier kampen" van het programma ge schrapt. Inplaats daarvan werden er als voorloper op de interne competitie vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. De uitsla gen zijn: W. G. BlitsJ. W. Mid- delink '/s-Vs; H. RoelofsD. A. v. d. Knaap 0-1; H. T. RoeloffsA. j' C. Brands 1-0; D. v. Beek—F. Flautua »/«-'/:H. v. d. Ende—J. v. Calear 0-1. A.s. dinsdag is er geen onder linge competitie, omdat dan het eerste achttal naar Bathmen moet voor de eerste wedstrijd van de S.B.O. Het zal tegen deze sterke vereniging een zeer moeilijke op dracht worden om met. een goed resultaat uit de bus te komen. We hadden ons wel een makkelijker start kunnen voorstellen. Dinsdag 14 oktober zijn er weer gewoon onderlinge wedstrijden in hotel „Vosman". Dit zullen de laatste wedstrijden zijn die niet voor de interne competitie tellen. Die gaat twee weken later van start (28 oktober) na de wed strijd tegen Ommen 2. Bij de grote brand van Holten, op 16 juli 1829, werd bijna de gehele plaats vei-woest, waarbij de kerk, met alles wat daarin was, de toren, het schoolgebouw, 52 huizen en 17 schuren, een prooi der vlammen werden. Een bedelprent uit die dagen met 20 coupletten noemde het een treurig en aandoenlijk tafereel. Met de toren gingen ook twee luidklokken verloren. Op 16 juni 1840 kreeg Holten nieuwe klokken weer. Op de grote klok stond het volgende randschrift: Een vuurgloed brak voor elf jaren, Op dezen dag mijn klanken af, En dreigde alom met doodsgevaren, Doch God was het die redding bracht, Daar ik nu mijn klanken weer horen laat, Tot heil van kerk en burgerstaat. Holten, 16 juni 1840 Concordia me fecit, Gerhardus Theodorus van den Heuvel uit Dinxperlo Op de kleine klok stond: J. Vincent, burgemeester en secretaris, H. Dikkers (Bolink), J. Aaftink, assessoren, H. Meijers, E. Aaltink, J. Zwiersen, H. J. Zanvoort, 14. J. Meijerman, leden van de raad der gemeente Holten, J. G. P. Muller', predikant, me fecit, Gerhardus Theodorus van den Heuvel uit DinxpeiTo. Op 17 maart 1943 werden de klokken door de Duitsers gevorderd om versmolten te worden tot oorlogstuig. Hun klanken waren nog slechts te beluisteren op een grammofoonplaat. Door het initiatief van een Klokkencomité, onder voorzitterschap van wijlen de heer A. .J. Goldstein, kreeg Holten in april 1949 opnieuw twee klokken, vervaardigd door de Firma Van Bergen te Heili- gerlee. De burgerij had spontaan de kosten ad f 5000,bijeen gebracht. Voor het bedenken van een randschrift had het comité een prijsvraag uitgeschreven. De gedichten van ds. J. Jebbink, hervormd predikant en lid van het comité, kregen uit de ingezonden dichtregels de voorkeur. Op de grote klok staat nu als randschrift: Met ruw geweld had Mars de kerk haar klok ontnomen en die versmolten voor zijn gruwzaam werk. Door liefd' en offer is een nieuwe klok gekomen, die met haar klanken weer oproept naar Gods kerk. Op dc kleine klok staat: De stem van d' oude klok door Duits geweld geroofd, Klinkt nu weer voort met nieuwe klank, Zij stemm' ons hart tot beed' en dank, De naam des Heeren zij geloofd. Het is een wat lang verhaal om tot het beoogde doel te komen: Ooievaar zond de volgende randschriften in. Voor de grote klok: Door 't wreed geweld van d' Oosterbuur, werd 't volk ontrecht, de mond gesnoerd, de geest gekluisterd; Ontredderd en in diepen nood, de klokken van hun plaats geroofd, Gods heiligdom ontluisterd. Voor de kleine klok: Ontworsteld mei titaenkracht, door broedervolken saamgebracht, gestegen uit het duister, Roept onze klank, hernieuwd van kracht, in vreugd' en leed, tot Godes nieuwe luister. Holten, april 1949 OOIEVAAR De door de overheid ingevoerde „Pas 65", die op 1 december 1975 geldig wordt, geeft geen recht op halfgcld in de trein. Dit heeft NS meegedeeld, daar thans blijkt dat daarover verwarring dreigt te ont staan. De Pas 65 geeft wel 50 pet. reduktie op plaatselijk vervoer en in streekbussen. De plaatselijke vervoersbedrijven en de streekbusbedrijven krijgen van het Rijk samen f 22 miljoen om deze korting te compenseren. Voor NS was daarvoor echter geen geld beschikbaar. Dit wordt zowel door NS als door het ministerie betreurd. Er zal naar worden ge streefd t.z.t. ook NS in de Pas 65- regeling te betrekken. De bekende „65-pluskaart", die door NS wordt uitgegeven blijft echter onvermindei'd verkrijgbaar. Met deze kaart kan ook in de trein voor half geld worden gereisd en op enkele dagen per jaar zelfs ge heel voor niets. Van deze kaart zijn thans een kwartmiljoen stuks in omloop. De uitreiking „Pas 65" zal ook in Holten binnenkort plaats vinden. Nadere berichten daarover kan men in ons blad tegemoet zien. Op het VVV-kantoor is een foldertje verkrijgbaar wat „Pas 65" inhoudt. Aan de Holtense Scholengemeen schap is als derde concierge be noemd de heer J. Calkhoven te Holten. Van donderdag 2 tot en met zon dag 5 oktober aanstaande wordt in de Merwedehal van de Jaar beurs te Utrecht de 24ste Klein- dicrententoonstelling gehouden. Deze tentoonstelling, die georgani seerd wordt door de Koninklyke Nederlandse Vereniging Ornitho- philia, zal de grootste zyn die ooit gehouden is; meer dan 4000 inzen dingen zullen de bezoeker een ry- ke verscheidenheid bicden aan pelsdieren, hoenders en duiven. Door keurmeesters zullen deze kleindieren beoordeeld worden op raskenmerken en de talrijke pry- zen, waaronder de Grote Prys van Nederland, in de verschillende ka- tegorieën worden toegekend. Ook dit jaar zal, wat de voorlich ting aan de bezoeker betreft, veel aandacht besteed worden aan een aspekt van het houden van klein dieren, n.l. de huisvesting. In een specifieke hokkenshow wor den voorbeelden van verantwoor de kleindierenhuisvesting afge stemd op stadstuintjets en zelfs balkons. De leden van de afd. Holten van de Chr. Plattelandsvrouwen Bond (CPB) hebben in de donderdag avond in gebouw „Rehoboth" ge houden vergadering hun fiat ge geven aan het door het bestuur voorgestelde programma dat be halve leerzame avonden ook ruim te heeft gelaten voor gezelligheid en ontspanning. Het programma ziet er als volgt uit: 23 oktober: Creatieve avond. 20 november: Lezing door kand. notaris mr. J. Hulshoff te Holten over het onderwerp „Erfrecht en huwelijksvoorwaarden". 18 december: Kerstavond. 29 januari: Jaarvergadering. 26 februari: Lezing met dia's door de heer Visser te Hengelo over „Het gehandicapte kind". 25 maart: Lezing door de heer Schouten te Lochem. Onderwerp „Antiek". 22 april: Ontspanningsmiddag of avond. Tevens krijgen de dames gelegen heid om deel te nemen aan een cursus „Spelen met lapjes". De cursus bestaat uit 6 lessen en kost per les f 2.50. Het vereiste aantal deelneemsters heeft zich al aange meld maar er kunnen nog een aantal dames bij. Ook bestaat er weer gelegenheid om deel te nemen aan de Politie ke Scholingscursus voor dames. Deze cursus start in januari. Voor deelname moet' men zich zo spoe dig mogelijk laten inschrijven. De presidente mevr. Van Iperen- Esseboom herinnerde in deze eer ste vergadering van het nieuwe seizoen aan het 25-jarig bestaan in het begin van het komende jaar en deed enkele suggesties i.v.m. de te houden verloting. Een feestcommissie van zes da mes zal de herdenking van het zilveren jubileum voorbereiden. Janet is 22 jaar en de oudste van vier kinderen. Het is een leuke meid om te zien, blond, blauwe ogen, goed verzorgd maar... ze is zwakzinnig. Het is vrijwel niet aan haar te zien maar zij is het zorgen kind van haar ouders die al tegen de vijftig jaar zijn. Janet is thuis, want ze kan geen normaal werk doen. Ze helpt haar moeder wat, maar van zinvol bezig zijn is geen sprake. 's Avonds hebben de ouders niet altijd de mogelijkheid om steeds maar weer met Jaenet bezig te zijn. De andere kinderen vragen ook hun belangstelling en hun vrien den, familie en kennissen zouden De handenarbeidclubs voor alle kinderen van de lagere school gaan maandag 6 oktober weer beginnen. De clubs worden door de vrijwilli gers na schooltijd gegeven (meestal van 4-5 uur en woensdag de gehele middag). De clubs zijn bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met creatief werk zoals het wer ken met hout, papier, klei, waarde loos materiaal enz. Verder schenkt men aandacht aan groepswerk en ontspanning, zoals film en spelen. Het programma zal worden vast gesteld in overleg met de kinderen. Al deze ervaringen kunnen bijdra gen tot een positieve ontwikkeling voor het kind. De kosten van deze activiteit bedragen f 3.- per maand en moeten worden voldaan op elke eerste clubdag van de maand. De opzegging van de club moet voor het einde van de maand worden doorgegeven. De indeling ziet er als volgt uit: Maandag: Paalhuis 8, 9 en 10 jaar - jongens 4-5 uur. Dinsdag: Paalhuus 6 en 7 jaar - gemengd 4-5 uur. Kolnüs 6 en 7 jaar - gemengd 4-5 uur. Woensdag: Paalhuus 11 en 12 jr. - meisjes 1.30-2.30 uur. Paalhuus 6 en 7 jaar - gemengd 3-4 uur. Kolnüs 8, 9 en 10 jaar - jongens 1.30-2.30 uur. Kolnüs 8, 9 en 10 jaar - meisjes 3-4 uur. Kolnüs 11 en 12 jaar - 4.30-5.30 uur. Donderdag: Paalhuus 11 en 12 j. - jongens 4-5 uur. Kolnüs 6 en 7 jaar- gemengd 4-5 uur. Stripotheck „The Trailer" De stripotheek in het (Hoffesstraat la) is weer en is elke vrijdag van 3.45 tot 4.45 uur geopend. De kosten voor 15 Kolnüs gestart boeken bedragen: kinderen tot 10 jaar f 0.75; ouderen-volwassenen f 1.- Kom gerust eens binnen kij ken. Handwerkklub Voor meisjes van 10 t.m. 12 jaar gaat de stichting starten met een handwerkclubje. Dit wordt gege ven in het Paalhuus van 4 tot 5 uur en zal starten op woensdag 8 oktober. De bedoeling van deze club is de meisjes wat inzicht te geven in: weven, knopen, wandkleden, poppen maken enz. Technoklub De stichting zal eveneens gaan starten met een technoclubje voor jongens van 13 t.m. 15 jaar, op woensdagavond van 19 tot 20.30 u. in het Paalhuus. Alles op elektro nisch gebied kan worden behan deld in overleg met de groep. De technoclub zal beginnen op woens dag 8 oktober. Voor verdere inlichtingen en/of opgave kunt u ons bereiken in het Paalhuus, Beuseberg 63, tel. 2755. ze best wat vaker willen ontmoe ten. Het komt er niet van, want een zwakzinnig kind vraagt veel in een gezin. Er zijn tegenwoordig ook voor geestelijk gehandicapten toch heel wat mogelijkheden, vooral voor de opvang overdag. Maar 's avonds blijft het vaak bij t.v. kij ken. Janet zou best willen zwem men. 's avonds naar een aangepas te ontspanningsclub, haar ouders zouden graag eens zonder die extra zorg op vakantie gaan, maar in hun woonplaats zijn weinig mogelijkhe den. De laatste jaren gaat men er steeds meer toe over om recreatie mogelijkheden voor zwakzinnigen te scheppen. Omdat dit werk nog lang niet volledig wordt gedekt door subsidies, moet het geld er gens anders vandaan komen. De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten, dit jaar v. 13 t.m. 18 oktober, is gericht op al die pro jecten, welke buiten de subsidie regeling vallen; recreatie, sport, speciale vakantiekampen, etc. etc. Deze collecte wordt georgani seerd door de gezamenlijke ouder verenigingen (r.-k., prot. chr. en al gemeen) en verenigingen voor ge specialiseerd maatschappelijk werk. De bruto-opbrengst was vorig jaar ruim f 2.860.000. een van de hoog ste van de nationaal collecterende organisaties. Een geweldig bedrag, dankzij een intensief voorbereide campagne met veel steun van radio en t.v. en vooral ook dankzij de on gelooflijke inzet van vrijwilligers. Helaas zijn er ook organisaties die misbruik maken van al deze publi citeit. Zij sturen colporteurs de straat op om drukwerken, kaarsen, huishoudspul en andere zaken huis aan huis te verkopen, zogenaamd ten bate van geestelijk gehandicap ten. Weas op uw. hoede! De Natio nale Kollecte Geestelijk Gehandi capten verkoopt niets! Het is eencollecte, gehouden met collectebussen, -bonnen, -envelop jes en intekenboekjes, allemaal herkenbaar aan het embleem: een kinderkopje, gedeeltelijk met een vlek bedekt. Mocht u niet benaderd worden, om heeft men u niet thuis getroffen, dan is er altijd nog de giro: 1122 22 2 (2x1, 5x2) ten name van Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten te Utrecht. Op te tentoonstelling zal blijken dat er duidelijk toenemende be langstelling is voor het kleine kleindier, met name voor de klei nere konijnrassen, wo.o. de zoge naamde „Pooltjes" een belangrij ke plaats innemen. Bij de talrijke rassengroepen zul len populaire beschrijvingen zijn aangebracht, zodat ook de belang stellende leek zich een beeld kan vormen omtrent aard en herkomst van een bepaald ras. Openingstijden: Zaterdag 4 en zondag 5 oktober van 10.00-17.00 uur. Toegangsprijzen f 5,- per persoon, kinderen tot 14 jaar f 2,-, 65 plussers f 2,50, groe pen van 20 of meer personen f 3,-. Ingang tentoonstelling Mer wedehal, Graadt van Roggenweg, Utrecht. De mensheid leeft op één aarde maar in twee verschillende werel den die uitspraak van dr. Adde- ke Boerma, directeur-generaal van de wereldvoedselorganisatie FAO, komt voor in één der artikelen in het juni-nummer van de Unesco Koerier dat gewijd is aan de kloof die gaapt tussen die twee werelden op één aarde. Sinds de wereld- voedselconferentie van verleden jaar is er geen gebrek geweest aan sombere rapporten over honger in Bangla Desh, Sahelgordel en Ethio pië en over ondervoeding van al lerlei soort in diverse streken. Een overvloed aan statistieken is be schikbaar om aan te toenen hoe desastreus de toestand vooral in de armste ontwikkelingslanden is. Maar zulke statistieken betekenen niet dat ook precies bekend is hoe de toestanden van honger en on dervoeding zyn ontstaan, noch dat er eenvoudige methoden zijn aan te geven voor een oplossing. Hoe moeilijk het is het probleem te bestrijden blijkt bijzonder dui delijk uit een artikel van de Bra- zilaan Nelson Chaves over de „verborgen honger" in het noord oosten van zijn land; de statistie ken zijn hier ook weer duidelijk: in een district van het suikerge- bied bijvoorbeeld vertoonde 76 pet. van de kinderen tot vijf jaar ver schijnselen van slechte voeding bij 58 pet. zelfs in zeer ernstige mate. In vijf centra werden de meest bedreigde kinderen met een zorg vuldig samengestelde voeding te ruggebracht tot normale gezond heid, waarvoor ze vier maanden lang van dinsdag tot zaterdag in 't centrum logeerden. Na hun terug keer thuis werd gezorgd voor aan vullende voeding en ook werd hun moeders voorlichting gegeven, niet alleen wat de voeding aangaat maar ook over hygiëne e.d. De resultaten van het niet zeer kostbare proef project werden beschreven als zeer hoopgevend. Toch werd de proef die bedoeld was als een model voor het gehele gebied van noord oostelijk Brazilië niet voortgezet, schrijft Chaves, die vaststelt dat grote massa's die hongr lijden de oorzaken niet begrijpen en daar door ook te weinig bewust zijn van de noodzaak om samen te werken bij het zoeken van oplossingen voor het probleem. De Egyptenaar Sayed Ahmed Marei stelt vast dat voedselgiften wel verlichting van onmiddellijke nood kunnen zijn, maar geen oplossing van het hon- gerprobleem, zoals ook het ontwik kelen van nieuwe plantenvariëtei ten met een grotere opbrengst be langrijk is, maar dat vele andere maatregelen nodig zijn om van dergelijke ontwikkelingen ook pro fijt te hebben, juist in die gebieden waar dit het hardst nodig is. Om 't wereldvoedselprobleem doeltreffend aan te pakken is een opzet nodig, schrijft hij, naar het model van 't Marshall-plan van 1947 waarmee de VS het geteisterde Europa hiel pen hun economieën weer gezond te maken. De nodige financiën en ook de technische kennis voor een dergelijke aanpak zouden voorhan den moeten zijn. De Fransman René Dumont con stateert pessimistisch dat geen van beide tot dusver in toereikende ma te beschikbaar zijn gesteld. Hij haalt schattingen aan dat jaarlijks 100.000 kinderen in het Verre Oos ten blind worden door gebrek aan vitamine A, iets wat voor een be trekkelijk gering bedrag voorko men kan worden. Voor ongeveer drie miljoen dollar per jaar zouden honderd miljoen kinderen over de hele wereld de vitaminencapsules kunnen krijgen die hen bescher men tegen de oogziekte xeroph thalmia, dat is één driehonderd- duizendste van wat jaarlijks aan bewapening wordt uitgegeven. Du mont acht eveneens een aanpak van het hongerprobleem zinloos tenzij tevoren economische en so ciale dus politieke verande ringen plaats grijpen. De FAO-specialist Marcel Ganzin vraagt zich af of er wel enige hoop is om ooit een bevredigende oplos sing te vinden voor een probleem dat zo gecompliceerd is. Tot dusver is naar zijn mening voornamelijk aan de symptomen gecureerd, een bezigheid die de wereld heeft ge bracht in de huidige misère.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 5