iUAITEIIC IIIEIIUfCDI lh Afscheid meester Knijff School met de bijbel" P.P.R. HOLTEN IN OPRICHTING! TEGENVALLER Clir. Plattelandsvrouwen Feestmiddag net de kinderen in „Irene" Scholingscursus ook in Holten voortgezet Parachutisten daalden op Kalfstermansweide neer n w' In optocht met jarige onderwijzer naar het feestgebouw Ds. PcddCIÏÏOFS S|)F(lk VOOF Opening Middenstandsbeurs 75 HULI eNj NIeUWjpLAU Wm ill WM]Wr MM 115 lllill mm *99 BtsgRB 99 rafl 99 9B ^BamS mm mm Etsmsgs |§K* A W 8898 WW 99 MMF verzetstraat to, tel. 05483-2699 99 99 ^1^^^ 999 99 ^^^91 99 99 999 99 i^9^9 991^^ 19 99 99f 999B99 99119^^^ P tel. 05483-2995, b.g.g. 1533 Advertentieprijs 20 cent per mm. (bij contract lager) Abonnementsprijs f 8.50 per halt jaar, i 17.- per jaar: Losse nummers 35 cent. Betaling op giro 875587, Rabo-Bank Holten, t.g.v. Hollens Nieuwsblad Toonden we in ons vorige nummer in ons sommentaar op de goedkeuring van het bestemmingsplan Beuseberg een grote mate van optimis me, omdat het voormalig Co mité Beuseberg besloten had daartegen geen beroep aan te tekenen bij de Kroon (zie ook onder: Ingezonden), er is een lelijke kink in de kabel geko men, nu bekend is geworden, dat de Rijksinspecteur voor de Ruimtelijke Ordening in de'provincies Gelderland en Overijssel te Deventer wel bij de Kroon in beroep is ge gaan. De Rijksinspecteur was niet bereid ons een afschrift te verschaffen van zijn bezwa ren en ook op het ministerie was men niet bereid aan de openbaarmaking mee te wer ken. Eerstgenoemde gaf ons te verstaan, dat die bezwaren dezelfde waren, welke ook reeds bij de gemeenteraad en bij Ged. Staten waren inge diend. Wanneer geen weg gevonden wordt om de bestaande knel punten weg te nemen, dan betekent deze stap van de Rijksinspecteur, dat voorlo pig in de Beuseberg nog niet gebouwd zal kunnen worden. Getracht zal moeten worden om over de bezwaren alsnog tot overeenstemming te ko men. Nog dezer dagen meldden de dagbladen, dat in Brabant voor meer dan een miljard aan werken lag te wachten, die wegens procedurekwes ties niet tot uitvoering kon den komen. Het is eigenlijk onvoorstel baar, dat in deze tijd van ont stellende werkloosheid niet sneller maatregelen kunnen worden genomen om deze procedureproblemen 't hoofd te bieden. Voor velen zou dit arbeid kunnen betekenen. (w.b.) Toekomsl der religie van Vestdijk De ..Boekenbus'' van de RONO op zondag 5 oktober '19.00-19.10 uurt is geheel gewijd aan de her uitgave van ,.De toekomst der re ligie" van Simon Vestdijk Hij schreef dit boek in de jaren veer tig als hevig geïnteresseerde in de mensen en hun geloof en ge loofsbeleving. In een letterkundige rubriek als De Boekenbus gaat het bij de be handeling van dit boek vooral om de vraag: waar ligt de relatie zijn romans en gedichten? tussen dit werk van Vestdijk en ,,De toekomst der religie" wordt besproken door Ko Pop. Het boek is opnieuw uitgegeven door Meulenhoff in Amsterdam. Na de geslaagde daling in .Kalfstermansweide" werd door de ■parachutisten de sleutel van de grote tent aan geboden aan de voorzitter van de Holtense Handelsver eniging Albert van de Maat. Op woensdagavond 24 september j.l. kwamen de Holtense leden van de Politieke Partij Radikalen voor het eerst bijeen. In de eerste plaats om elkaar wat beter te leren ken nen, maar ook om te zien of in Holten een actiecentrum kan wor den opgezet. Er werd gesproken over wat er in Holten gedaan kan worden, want een plaatselijke af deling van de PPR heet niet voor niéts Aktie-centrum. Hierbij denken we aan het deel nemen aan landelijk acties (bijv. de anti-spuitbussen-actie) en aan plaatselijke acties (bijv. op milieu gebied). Uiteraard zal ook gedis cussieerd worden over regerings-. provinciale en gemeentelijke poli tiek. Graag zouden wij willen weten of er in Holten nog meer geïnte resseerden of adspirant-leden zijn, die zich bij onze nog steeds groei ende groep willen aansluiten. Wilt u wat meer weten over de PPR, bel dan oven één van de hieronder genoemde contactadressen en kom op onze volgende vergadering op 17 oktober. Anton Ploeg, Canadastr. 103, tel- 2608: Rien v. Santen. Dijkerhoek 45. tel 2990: Herman Jansen. Hout weg 16. tel. 2821; Gert Wolff. Ver- zetstraat 6. tel. 2455: Betty Neppe- lenbroek. Voosboerstr 6. tel. 1561. Het was voor meester Chr. Knijff een complete verras sing toen dinsdagmiddag om half twee palvenier Harrie Kolkman aan zijn woning aan de Enkweg aan de voet van de Holterberg aanbelde en hem verzocht met zijn vrouw plaats te nemen in het leuke rijtuigje van manege Teun Beldman te Holten voor een ritje naar het ge bouw „Irene" aan de Boscli- [kampsstraat waar tijdens een [feestmiddag afscheid van hem zou worden genomen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op maandag 29 sep tember. Nadat de lieer en mevrouw Knijff aan het verzoek hadden voldaan sn ook de ..gezelschapsdame" Ca roline Kruims en „adjudant" René Kolkman weer in het rijtuigje had- len plaats genomen begon de rit. nel de vijfde klassers, diè zich ..:T >n hun fietsen schitterend hadden versierd, via de Molenbelterwcg en 1c Gaai'denstraat naar het school gebouw De Schakel in de Scnool- •traat. waar meer dan 200 leerlin gen verkleed als Indianen, boeren- lansers enz. zich bij de stoet aan- •loten.^ I Door de Schoolstraat, de Riatmo- enstraat en de Tuinstraat (waar 1 le leerlingen van de chr. school I Iet Kompas hun opwachting had- I len gemaakt) ging de optocht naar l^liel gebouw Irene, waar bij dc in- T^9>ang eGlï aantal kinderen met fraai ^9'ersierde boogjes een ere-haag vrinden. Het was voor meester en levrouw Knijff een complete verrassing toen dinsdagmid- ag Caroline Kruims (links) n Rene Kolkman hun ver- 1 chten om plaats te nemen n hei rijtuigje voor een ritje „Irene'3 Meesier Knijff tijdens dj. rijtoer naar 't gebouw ..Irene" in de Boschkampsstraat Naast manegehouder Beid- man palfrenierHarrie Kolkman. Toen de heer en mevr. Knijff de zaal, die door een groep ouders rijk Was versierd, binnenkwamen, zon gen de kinderen ter ere van mees ters verjaardag het bekende „Lang zal hij leven", waarna o.l.v. het hoofd der school, de heer H. Chr. Vogely en het personeel een feest programma afgewerkt waarbij alle kinderen een beurt kregen. Het geheel was „opgebouwd" rond een wereldreis van meester Knijff (hij heeft nu een zee van vrije tijd) .waarbij hij een bezoek brengt aan Corsica. Israël. Afrika. Siam, China. Zuid-Amerika enz. Bij de presentatie zongen de kin deren. uitgedost in kleding van het land, leuke liedjes, waarbij zo op de piano werden begeleid door me vrouw Vogely. Tussen de verschil lende reizen door brachten de jon gelui tal van leuke schetsjes, dan sten de boerendansers met spalle- man Aart Jan Spijker de Drikus- man en ontdekte Columbus na een lange zeereis met z'n boot Santa- Maria" Amerika. Hartelijk werd ér gelachen om 't bi'jspelletje ..Majesteit moet op djëet". Het werd gespeeld door „Zijne Majesteit" (André Métje- rink). een dokter (Ankè Beei'tink), de kok (Dina Stegeman) en dc twee dienaren .Tantien Schuppert en Andrew de Vries. Veel applaus Hónderden en nog eens honderden mensen waren naar Kalfslermans- weide gestroomd en wachtten in gïole spanning op de dingen, die komen zouden. Toen de beide pa rachutisten een keurige" landing maakten op het afgebakende ler- reintje werden zij met een spon taan applaus beloond. Het was dan ook een magnifiek gezicht de onverschrokken springers heel rustig op de grasmat te zien neer komen. Zij waren op ruim 4000 voel <1200 m) uit de Chessna ge sprongen. die uit zuid-westelijke richting het dorp aanvloog. kreeg ook Thea Hcusinkveld als ..Mijn tante uit Marokko" en veel bijval oogstten ook de meisjes van klas 5 met hun dansje .Jiffy mixer". Alle kinderen werden door mees ter Knijff getrakteerd op een Hesje prik en zc. smulden van een" 1 "eer lijke koek. Al met al een schitte- id eeslaagd feest dat besloten -i !y!et het zingen van de canon Nu lot ziens, meester Knijff" De -heer! Van de Maat. die bin nenkort het voorzitterschap van de winkeliersvereniging zal neer leggen. heette de talrijke aanwe zigen welkom op ..Beursplein "75". Hij wees ey op. dat de deelnemers aan deze middenstandsbeurs de bevolking in ruim veertig stands willen tonen, wat zij het publiek te bieden hebben.. Ook vroeg hij aandacht voor een aantal niet- commérciële. stands. Hij wenste de bezoekers, die daarna in gro ten getale binnenstroomden, veel koop- en kijkgenot. - Dat eerste was voor dit moment althans niet In de donderdagavond in gebouw ..Rehoboth" gehouden vergade ring van de afdeling Holten van de Christelijke Plattelandvrouwen Bond (CPB) sprak ds. G. H. Ped- demors, gereformeerd predikant over: het onderwerp ..Euthanasie". Van het woord ..euthanasie al bekend vóór Christus, is in on ze tijd de inhoud sterk verruimd en de belangstelling toegenomen. Waardoor? a. medische macht (medicamen ten en apparatuur) b. aantal bejaarden neemt toe c. theologische factor; behoort, ook reeds in de goede schepping, de dood bij het leven? d. verruiming van de abortus. Informatie-avonden gereformeerde gemeentewerk ln Overijssel worden de ver schillende vormen van Gerefor meerd kerkelijk werk' en jeugd werk door drie instanties bege leid. Deze zijn: 1 de Prof. L. Lin- deboomstichting, gereformeerd so ciaal centrum, voor die groepen die zich willen bezinnen op de samenleving, 2 het Deputaatschap voor vorming en toerusting, voor het kerkelijk opbouwwerk en 3) het Provinciaal gereformeerd cen trum voor jeugd- en jongeren werk. Via vijf regionale informatie avonden willen deze drie instel lingen hun diensten voor het (ge reformeerde) gemeentewerk pre senteren. Het thema voor deze avonden luidt: ,,Een levend chris ten zijn". Via de discussiefilm: Alle dingen nieuw, hoopt men een bezinning rond dit thema op gang te krijgen. De avonden worden gehouden in Emmeloord (op 13 oktober in hel kerkcentrum de Ontmoeting), in Rijssen (op 14 oktober in de Ont- .mpetmgskerk). in Hardenberg (op Hi oktober in gebouw de Schakel), iri- Zwolle (op .16. oktober in ge bouw T Bastion) en in Hengelo (op 17 oktober in de Sionskerk). helemaal juist want de beurs is in eerste instantie nieopgezet om ter plaatse, wat te verkopen. Te kijken was er evenwel genoeg, want in de vaak zeer ruime stands was een keur van produc ten en artikelen uitgestald. Van bloembollen tot auto's en land bouwmachines toe. Een bijna vol ledig beeld van het potentieel der Holtensezakenlieden. De grote tent leende zich uitstekend voor deze show. Bovendien kon men ei' een pilsje drinken en een lekker hapje tot zich nemen. Politie brandweer. Rode Kruis én EHBO toonden er hun doelstellingen. Een leuke fontein in een klein plant soentje vormde de entrëe.Het was een uitstekend verzorgd, geheel De beurs is tot vrijdagavond 22.00 uur nog geopend. Geen afgeronde ethiek voor het menselijk handelen. Wel enkele lijnen: a. 'God is de Schepper van het leven b. Mens zijn heeft een religieuze en sociale dimensie, echt leven is niet mogelijk buiten God en me demens om c. Leven is meer kwalitatief dan kwantitatief bepaald. In de moderne ethiek speelt sterk mee de tendens van wie niet mee doet in het productieproces is „waardeloos". Hier het gevaar van de autonome mens, de mens is niet competent over de „waar de" van 't leven te oordelen. In Jezus dagen werden voor de maatschappij nuttelozen, niet ge dood. De eerbied voor het leven hangt samen met de barmhartig- heid jegens het geschonden leven. De dienst aan de medemens wordt niet bepaald door het nut, maar door de nood van de me demens zo besloot ds. Peddemors zijn lezing. Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen. Bij de be antwoording hiervan kreeg ds. Peddemors gelegenheid om op verschillende dingen nog wat die per in te gaan. Er ontstond een geanimeerde discussie rond de vol gende drie vragen van ds. Pedde mors: 1. Kunnen we de zonde ontkoppe len van de dood? 2. Wat is een waardevol of een waardeloos leven? 3. Wanneer mag apparatuur wor den uitgeschakeld? De presidente van de afd. mevr. van Iperen-Esseboom sprak een woord van dank tot ds. Peddemors en offreerde een geschenkbon. De druk bezochte eerste vergade ring in het seizoen werd door ds. Peddemors met dankgebed beslo ten na het zingen van lied 473:1, 2 en 10. I rouwen in politiek De goede opkomst en hel enthousiasme van de deelneem sters heeft de gezamenlijke vrou wenverenigingen (9) doen beslui ten de landelijke politieke scho lingscursussen voor vrouwen te vervolgen. Ondervermelde werkgroep zal dan ook graag weer een dergelijke cursus in Holten organiseren! Deze cursus zal ook deze keer bestaan uit 4 avonden gedurende de maanden, januari t.m. april a.s. en gehouden worden in Hotel „Vosman". De kosten zullen hoogstwaarschijnlijk gelijk blijven, n.l. f 15. Opgave en inlichtingen graag bij de dames van de werkgroep: mevr. A. Dul-de Fockert. Chur- chillstr. 26, tel, 2488, mevr. C. v. Iperen- Esseboom, Schoutenstr. 50. tel. 2126. mevr. G. O. Koele- maij-Abspoel. Churchillstr. 25. tel. 2957, mevr. A. M. Ladiges. v. Linde. Churchillstr. 149. tel 1796. mevr. C. M. Sijtsema- Tesch, Pastoriestr. 50, tel. 1870. mevr. C. de Wit-Dorr. Beuseberg 125. tel. 1419. mevr F. R. v. d. Wijk-Oomkens. Ab Jansenstr. 6. Op werkelijk spectaculaire wijze heeft de Holtense neringdoende mid denstand woensdagmiddag haar Middenstandsbeurs 1975 in de grote lent op Kalfstermansweide. geopend. Even voor half drie verscheen de Chessna 721 bestuurd door piloot Piet van der Made boven het dorp. Na even rondgecirkeld te hebben werd een voorwerp uitgeworpen om de juiste windrichting te bepalen. Vyf minuten voor half drie sprongen drie kleine poppetjes uit hel vliegtuig, ontplooiden zich de gekleurde val schermen en binnen twee minuten stonden twee van de drie parachu tisten op het. op Kalfstermansweide, afgebakende terreintje van 30 bij dertig vierkante meter, dat met dranghekken was afgesloten. Het waren Jan Molenkamp, voorzitter van het Parachutisten Centrum Teuge en Peter Dick, die aan de heer J. A. van de Maat, voorzitter van de Hol tense Handelsvereniging, de sleutel overhandigde voor de symbolische opening van de beurs. De derde parachutist, Harry Klein Gebbink. die bij het bedienen van een rookpot, zijn handen niet vrij had voor het be sturen van zijn parachute, zag zich genoodzaakt, midden in het dorp te landen. Ily kwam ongedeerd op straat terecht hij het gebouw Irene, en vervoegde zich spoedig by de grote tent van 16 x 60 m2. waarin de beurs gehouden wordt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 1